MENY

Så styrs Nordanstig – styrdokument

Kommunen och våra verksamheter styrs av mål och regler, program, planer, stadgar och andra dokument. Här har vi samlat alla styrdokument som styr kommunens arbete. Här hittar du bland annat nämndernas reglementen och delegeringsordningar, årsredovisningar och kommunens övriga styrdokument.

Cykelstyre och sadel med skog i bakgrunden.

Tryck på plusset för att se hela innehållet.

Ansvarsfördelning

Kommunstyrelsen = Renhållaren
Tillsynsmyndighet = Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

För varje kommun ska det enligt 15 kap 11§ Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan, under 2021-2025 benämns avfallsplan som kretsloppsplan.

I Hälsingland samverkar kommunerna för att bibehålla och utveckla en bra avfallshantering där kommuninvånare så långt möjligt ges samma rättvisa förutsättningar.

I varje kommuns skyldighet ingår att svara för avfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap 20 § Miljöbalken samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning för att det ska omhändertas på bästa möjliga sätt för hälsa och miljö.

De regler som styr detta anges i dessa föreskrifter. I föreskrifterna delegeras ansvar för att ge anvisningar och information som strävar till uppfylla mål och regelverk.

Föreskrifterna kompletteras med anvisningar och rekommendationer.
I dessa anges hur man praktiskt går tillväga för att uppfylla föreskrifternas intentioner samt ge en bra arbetsmiljö åt de som arbetar med insamlingen av avfall under kommunalt ansvar.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft 2022-06-27 KF § 67, då föreskrifter om avfallshantering för Nordanstigs kommun fastställd av kommunfullmäktige 2016-04-04, upphör att gälla.

Beslut om undantag som fattas med stöd av tidigare föreskrifter om avfallshantering gäller tills den kommunala tillsynsmyndigheten beslutat annat.

1 § För kommunens avfallshantering gäller:

 • Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2020:614)
 • regleringar om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av
  miljöbalken
 • övriga författningar angående hantering av avfall, exempelvis arbets-miljölagstiftning.

Vid sidan av de författningar som anges i första stycket gäller dessa föreskrifter om avfallshantering i kommunen.

2 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 15 kap. Miljöbalken och avfallsförordningen.

Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.

Kommunen är enligt 15 kap. 20 a § miljöbalken skyldig att borttransportera det avfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken. Den kommunala renhållningsskyldigheten omfattar avfallsslagen;

 • Kommunalt avfall,
 • Avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar, som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter, om anläggningen endast används för a) hushållsspillvatten, eller b) spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushållsspillvatten,
 • Latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar, och
 • Bygg– och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet.

Med fastighetsinnehavare avses fastighetsinnehavare enligt Fastighetstaxeringslagen 1 kap. 5 §, 1979:1152. Med fastighetsinnehavare likställs i dessa föreskrifter nyttjanderättshavare.

3 § Kommunfullmäktige har gett uppdraget för att samla in och behandla avfall under kommunalt ansvar till kommunstyrelsen.

Smärre ändringar i renhållningsordningen på grund av ändrad lagstiftning eller andra direktiv, som inte påverkar renhållningsordningens principiella utformning, beslutas av kommunstyrelsen.

4 § Renhållaren ansvarar för att all hämtning av avfall sker vid fastighetsgräns, gemensamt hämtställe, annan överenskommen plats eller av kommunstyrelsen anvisad plats.

5 § Avgift tas ut i enlighet med av kommunfullmäktige fastställd avfallstaxa.

6 § För tillsynen över dessa föreskrifter ansvarar Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd.

7 § Avfallsbehållare anskaffas och ägs av Renhållaren om inte annat anges i föreskrifterna.

8 § Fastighetsinnehavaren ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till kommunen för borttransport. Borttransport ska ske så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår.

9 § Ansvarig gentemot kommunen och dess renhållare gällande abonnemang och avgifter är alltid fastighetsinnehavaren.

10 § Fastighetsinnehavare till fastighet där avfall under kommunalt ansvar normalt uppkommer, ska ha ett abonnemang. Fastighetsinnehavare är skyldig att anmäla abonnemang till Renhållaren.

Om en fastighet har flera innehavare ska dessa inom sig utse en huvudman som ansvarar för fastighetens renhållningsfrågor. Kommunen har annars rätt att utse huvudman.

Om en fastighet består av flera geografiskt skilda platser där avfall som kommunen ansvarar för normalt uppkommer ska abonnemang finnas för varje sådan plats.

Ändring av ägandeförhållanden för fastighet som påverkar abonnemanget, avfallshanteringen eller annan ändring som berör abonnemang eller avfallshantering ska snarast meddelas till kommunen.

11 § Fastighetsinnehavare är skyldig att säkerställa att;

 • Den eller de som bor i eller är verksam på fastigheten i erforderlig omfattning informeras om gällande föreskrifter och regler för avfallshantering.
 • Avfall som kommunen ansvarar för sorteras enligt sorteringsanvisningar i bilaga 1, emballeras så att skada eller annan olägenhet inte uppkommer och lämnas till Renhållaren eller annan ansvarig (exempelvis apotek, Elkretsen) på anvisar sätt som inte annat sägs i dessa föreskrifter.
 • Avfallsbehållaren inte fylls mer än att den lätt kan tillslutas och att den inte blir så tung att det enligt renhållaren blir uppenbara svårigheter att flytta den.
 • Innehållet i behållaren vid tömningstillfället är löst i kärlet och inte fastfruset eller på annat sätt fastsittande i kärlet.
 • Renhållaren och av Renhållaren utsedd entreprenör har tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt som endast ger tillträde till avfallsutrymme ska lämnas till kommunen.
 • Installationer för avfallshantering såsom behållare, avfallsskåp, avfallsutrymmen och enskild avloppsanläggning i fastigheten sköts, underhålls och rengörs så att hämtning underlättas och så att inte olägenhet för människors hälsa och miljö uppkommer.
 • Transport- och dragväg fram till avfallsbehållarens/enskilda avloppsanläggningens hämtnings- och tömningsplats hålls i lättframkomligt skick. Transportvägen ska röjas exempelvis från snö, hållas halkfri och övriga hinder. Det är Renhållaren som avgör när detta uppfyllts.
 • Väg och tomtmark som nyttjas vid hämtning dimensioneras och hålls i sådant skick att de är farbara för hämtningsfordon under av Renhållaren planerad hämtningstid. Det är Renhållaren som avgör när detta uppfyllts.

12 § Om kraven i 11 § inte uppfylls och inte fastighetsinnehavaren åtgärdar bristerna, eller det finns risk att olägenhet för människors hälsa och miljön uppstår, har Renhållaren rätt att hämta avfallet vid tillfälle som renhållaren bestämmer mot en extra avgift för fastighetsinnehavaren enligt taxa.

Vid skadegörelse på behållare orsakat av fastighetsinnehavaren äger renhållaren rätt att byta behållare mot avgift baserat på renhållarens självkostnadspris.

Renhållaren har rätt att i behållare utföra kvalitetskontroll av sortering och emballering.

Vid upprepad felsortering eller upprepat uteblivet avfall i kärl för källsortering har Renhållaren rätt att ändra abonnemangsform och avgift enligt gällande taxa.

13 § Behållare som anskaffas och ägs av fastighetsinnehavare ska vara anpassade till aktuellt hämtningssystem. Behållarens utformning, funktion och placering ska godkännas av Renhållaren.

14 § Samfällighet kan, efter godkännande av Renhållaren, iträda sig fastighetsinnehavarens ansvar om anläggningsbeslut dokumenterat i föreningens stadgar medger detta.

15 § Kommunen utgör ett hämtningsområde.

16 § Hämtning utförs, i den ordning som Renhållaren bestämmer.

17 § Kärl- och säckavfall innehållande matavfall hämtas minst en gång varannan vecka året om från permanentbostäder, verksamheter och fritidsbostäder (perioden från vecka 16 till och med vecka 41).

Hämtning utöver vad som anges i föreskrifterna utförs mot avgift enligt taxa.

18 § Fastighetsinnehavare ansvarar för avloppsanläggningens och fettavskiljarens anskaffning, skötsel och underhåll.

Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin anläggning från skador vid tömning.

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att anläggningar ska vara lätt tillgängliga för tömning och tömningsplats ska vara utmärkt så att chauffören enkelt kan hitta anslutningspunkt.

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att lock till anläggning är barnsäker och att locket inte väger över 15 kg eller högst 35 kg om det är försett med handtag och går att dra undan såvida inte särskilda skäl föreligger.

Fastighetsinnehavaren ska tillhandahålla instruktioner som behövs i samband med tömning.

19 § Tömning ska ske så ofta att god funktion och syfte upprätthålls.

20 § Vid nyanläggning får avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn inte överstiga 20 meter. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 6 meter såvida inte särskilda skäl föreligger.

21 § Tömning av slamavskiljare med ansluten WC ska ske minst en gång per år för permanentbostäder.

Tömning av slamavskiljare med ansluten WC ska ske minst en gång vartannat år för fritidshus.

Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten ska ske minst vartannat år.

Tömning av sluten tank ska ske minst vart tredje år.

Renhållaren har rätt att lämna kvar vattenfasen i slamavskiljaren efter verkställd slamtömning.

22 § Slam från minireningsverk ska tömmas i enlighet med gällande tillstånd och leverantörens anvisningar för anläggningen.

Vid installation av minireningsverk ansvarar fastighetsinnehavaren/
nyttjanderättsinnehavaren för att lämna tömningsinstruktioner gällande anläggningen till Renhållaren.

Innan installation ska fastighetsinnehavaren försäkra sig om att det är möjligt att tömma minireningsverket genom Renhållarens försorg.

23 § Filtermaterial från fosforfällor och andra jämförbara filter ska tömmas i enlighet med gällande tillstånd och leverantörens anvisningar för anläggningen.

Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska nytt filtermaterial tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavarens försorg.

Vid nyanläggning ska placering och utformning samrådas med Renhållaren.

24 § Fettavskiljare ska tömmas så ofta att god funktion upprätthålls och att olägenhet för allmän VA-anläggning samt människors hälsa och miljö inte uppkommer.

Tömning ska ske enligt tillstånd för anläggningen eller minst en gång per år.

25 § För latrin får endast behållare som godkänts av Renhållaren användas. Latrinbehållare tillhandahålls av Renhållaren mot särskild ersättning.

Latrinkärl lämnas till Renhållaren vid anvisad plats.

26 § Kompostering av trädgårdsavfall på den egna fastigheten är tillåten utan särskild anmälan under förutsättning att det kan ske utan olägenhet för omgivningen.

Torrt trädgårdsavfall som inte nyttjas för kompostering får eldas om det kan ske utan olägenhet och inte strider mot författning eller eldningsförbud. Regler om eldning av trädgårdsavfall finns i kommunens hälsoskyddföreskrifter.

27 § Meddelande om en förändring i abonnemanget enligt 28–30 §§ lämnas till Renhållaren. Bekräftelse delges som kvittens på mottagen anmälan.

Vid förfarande hos fastighetsinnehavaren som avviker från angiven anmälan upphävs undantaget.

Meddelande ska vara skriftlig och gälla fastighetsinnehavare i samtliga meddelandeärenden 28–30 §§.

Skyldighet att betala grundavgift kvarstår i meddelandeärenden 28 –30 §§.

28 § Upp till tre fastighetsinnehavare kan få dela kärl. För delat kärl krävs att parterna är överens, att bostadshusen är närbelägna, att avfallet ryms i ordinarie kärl för villahushåll/fritidshus, samt att parterna har samma typ av hämtningsabonnemang.

29 § Uppehåll i hämtning kan begäras om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid av minst fyra månader för permanentbostäder och minst hela hämtningssäsongen för fritidshus.

Meddelande ska ha inkommit senast en månad innan avsedd uppehållsperiod eller före vecka 16 för fritidshus.

Uppehåll gäller max ett år och för en period.

30 § Uppehåll i hämtning kan begäras om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid av ett år. Begäran ska ha inkommit senast en månad innan avsedd uppehållsperiod.

Innan uppehåll träder i kraft ska tömning av slamavskiljare ske.

Uppehåll gäller i max ett år och en period.

31 § Dispenser från föreskrifter kräver ansökan till Tillsynsmyndighet.

Ansökan om dispens inges till miljönämnden av fastighetsinnehavare.

Beviljande av dispens kräver att ingen olägenhet uppkommer för människors hälsa eller miljön och att särskilda skäl föreligger.

Vid förfarande hos fastighetsinnehavare som avviker från beslutad dispens kan Tillsynsmyndigheten upphäva meddelat beslut.

Skyldighet att betala grundavgift kvarstår i samtliga prövningsärenden exklusive § 36.

32 § Matavfall får omhändertas i skadedjurssäker behållare efter skriftlig ansökan till Norrhälsinge miljökontor på den egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljö.

Eget omhändertagande av slam, filtermaterial från fosforfälla och andra avloppsfraktioner kan medges efter skriftlig ansökan till Norrhälsinge miljökontor som då gör en särskild prövning.

33 § Utsträckt hämtningsintervall för slam från enskilda avloppsanläggningar med slamavskiljare kan medges om belastningen är låg och anläggningen uppfyller gällande krav på rening.

Hämtningsintervall på maximalt dubbel tid mot ordinarie hämtningsintervall kan beviljas.

Beslut om förlängt hämtningsintervall gäller i max fyra år.

34 § Befrielse från hämtning av kärlavfall kan sökas om fastigheten inte kommer att nyttjas alls under en sammanhängande tid av minst fyra månader för permanentbostäder och minst hela hämtningssäsongen för fritidshus.

Befrielse gäller i max fem år.

35 § Befrielse från hämtning av slam kan sökas om fastigheten inte kommer att nyttjas alls under en sammanhängande tid av minst ett år.
Ansökan ska ha inkommit senast en månad innan avsedd uppehållsperiod.

Befrielse gäller i max fem år.

36 § Fastighetsinnehavare som kan påvisa att avfall under kommunalt ansvar inte uppstår kan befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning om det finns särskilda skäl.

Beslut gäller i max tio år.

37 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än avfall under kommunalt ansvar, ska på begäran lämna uppgifter till Tillsynsmyndigheten i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering.

38 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en vara som är innesluten i en sådan förpackning, ska på begäran lämna uppgifter till Tillsynsmyndigheten i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering.

39 § Den som är innehavare av en hamn ska lämna uppgifter om behovet av avfallshantering till kommunen.

40 § Renhållaren har rätt att i samråd med YY, renhållningsansvarig nämnd och tillsynsansvarig nämnd, bedriva utvecklingsarbete för att uppfylla avfallsplanens intentioner vad gäller minskning av avfallsmängder och minskad miljöpåverkan. Arbetet kan innefatta exempelvis

 • Hämtningsavfall
 • Gemensamma hämtställen
 • Införande av nya avfallsfraktioner
 • Alternativa hämtningssätt och avfallslösningar

Sorteringsanvisningarna måste anpassas lokalt

Tänk på att det som du tänker kasta kanske kan vara till glädje för någon annan. Lämna gärna till återbruk. Nedanstående avfallsfraktioner sorteras alltid ut separat. Emballera avfallet noggrant enligt Renhållarens anvisningar så att inte skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet uppkommer. Mera om sortering finns i sorteringsguiden. Länk till annan webbplats.

Sorteringsanvisningar

Avfall

Hantering

Batterier

Batterier sorteras alltid ut från övrigt avfall och lämnas på återvinningscentral, återvinningsstation, på särskilda inlämningsplatser eller hos återförsäljare.

Bilbatterier

Lämnas upprättstående till återvinningscentral.

Deponirest

Deponirest är allt som inte kan förbrännas eller återvinnas. Deponirest lämnas till återvinningscentral.

El- och elektronikavfall

El- och elektronikavfall sorteras alltid ut från övrigt avfall och lämnas på återvinningscentral, på särskilda inlämningsplatser eller hos återförsäljare. Större elavfall kan hämtas vi fastighetsgräns efter beställning.

Farligt avfall

Farligt avfall sorteras alltid ut från övrigt avfall utan att blandas eller spädas ut och lämnas på Homons återvinningscentral eller via kommunens mobila insamling. Farligt avfall ska alltid vara tydligt märkt med uppgift om innehåll.

Fett

Fett och frityr- eller matolja får ej spolas ned i avloppet utan ska lämnas enligt Renhållarens anvisningar.

Förpack-
ningar

Förpackningar lämnas på återvinningsstation eller vid någon av återvinningscentralerna. Förpackningar sorteras alltid ut från övrigt avfall.

Grovavfall

Grovaffall är avfall från hushåll som är för stort för att rymmas i sopkärlet. Grovavfall ska sorteras enligt anvisningar och lämnas på återvinningscentral eller hämtas vid fastighetsgräns efter beställning.

Kärlavfall;
brännbart
restavfall

Brännbart restavfall är kommunalt avfall som inte ingår i någon annan fraktion, är brännbart och tillräckligt litet för att rymmas i soppåsen.
Brännbart restavfall läggs i kärlet för brännbart restavfall och emballeras så att avfallet innesluts väl.
Varm aska, slagg, frätande ämnen eller ämnen som kan förorsaka antändning får ej läggas i kärl/säck. Detsamma gäller trädgårdsavfall, byggnadsavfall, jord, sten eller dylikt.

Kärlavfall;
matavfall

Matavfall är matrester och rester från tillagning. Matavfallet kan, efter att kommunen infört separat insamlingssystem för matavfall, sorteras i speciella kärl och papperspåsar som tillhandahålls av kommunen och är anpassade för ändamålet.
Matavfall kan också, efter meddelande till Renhållaren och Norrhälsinge miljökontor, komposteras på den egna fastigheten.

Läkemedel

Ska lämnas till apotek

Returpapper

Returpapper lämnas på återvinningsstation eller vid fastigheten i särskilda behållare avsedd för returpapper. Returpapper sorteras alltid ut från övrigt avfall.

Stickande och skärande avfall

Ska förpackas i skyddande hölje innan det läggs i avfallskärlet. Sprutor och kanyler ska läggas i speciell behållare som apoteken tillhandahåller.

Större djur och jaktavfall

Slaktbiprodukter som uppstår vid jakt kan lämnas vid fallplatsen. Gällande föreskrifter från Jordbruksverket och lokala föreskrifter ska beaktas.

Textil

Textilavfall lämnas vid särskilda insamlingsplatser på kommunens återvinningscentraler.

Trädgårds-
avfall

Trädgårdsavfall lämnas vi återvinningscentral eller komposteras på den egna fastigheten.

Anvisningar för avfallsutrymmen, gång- och transportvägar samt körvägar, gäller för hämtning av alla avfallstyper och förtydligar gällande renhållningsföreskrifter med avseende på tillgänglighet och arbetsmiljö.

För mer övergripande tekniska krav på avfallsutrymmen och transportvägar hänvisas till Boverkets byggregler, BBR och Arbetsmiljöregler som finns på www.av.se Länk till annan webbplats.

Se även Arbetsmiljöverkets föreskrifter Belastningsergonomi 2012:02, Manuell hantering 2000:1 och Systematiskt arbetsmiljöarbete för renhållningspersonal 2000:1.

Gällande arbetsmiljölagstiftning för renhållarens hämtningspersonal kan medföra begränsningar i vilken kärlstorlek som får användas och vilket avstånd mellan behållarplats och angöringsplats för hämtningsfordon som kan godtas.

Bestämmelser om brandskydd ska följas vid utformning och placering av avfallsutrymmen.

För varje kommun skall det enligt 15 kap 41 § Miljöbalken finnas en renhållningsordning som skall innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan.

Föreskrifterna kompletteras med anvisningar och rekommendationer. I dessa anges hur man praktiskt går tillväga för att uppfylla föreskrifternas intention samt ge en bra arbetsmiljö åt de som arbetar med insamlingen av hushållsavfall.

Storlek och typ av behållare fastställs av Nordanstigs kommun och framgår av avfallstaxa. Behållare för uppsamling av avfall ska vara uppställd så att hämtning underlättas.

Generellt gäller att utrymmet ska vara tillgängligt för hämtningspersonal alla arbetsdagar 06.00-18.00. I avfallsutrymmet får inte förvaras föremål som hindrar eller försvårar hantering av avfallsbehållare eller säckar. Utrymmet för avfallsbehållare ska vara så tilltaget att eventuella ökningar i uppkomna avfallsvolymer inte orsakar åtkomstproblem eller problem att hantera de behållare som finns.

Fastighetsinnehavare är skyldig att se till att abonnemanget är så dimensionerat att behållarna inte blir överfulla.

I de fall avfallsbehållare/ avfallsutrymmet blockeras eller det på annat sätt uppstår åtkomstproblem, hämtas inte avfallet. Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare kan efter städning/röjning begära extra hämtning mot avgift.

Vid ny- och ombyggnad ska avfallsutrymmet placeras och utformas så att hämtning underlättas och en god och säker arbetsmiljö uppnås. För nybyggnad och ombyggnad av avfallsutrymmen erfordras bygglov och/eller bygganmälan.

Innehavare av fastighet som ligger avsides i förhållande till hämtningsfordonets körväg eller som saknar väg- eller broförbindelse ska lösa sin renhållning genom samråd med Nordanstigs kommun.

Avfallet ska sorteras samt vara väl emballerat i för avfallsslaget godkänt material.

Kärl ska på hämtningsdagen placeras vid fastighetsgräns och på så sätt att hämtning underlättas. Kärlen ska vara utställda från 06.00 på hämtningsdagen. I tätbebyggda områden där renhållningsfordonet inte kan komma fram till fastighetsgränsen räknas den

yttre gemensamma fastighetsföreningens (eller liknande) gräns som fastighetsgräns. Det kan innebära att kärl placeras på motsatt sida av vägen.

Kärl får inte placeras så att trafik och snöröjning på gångbana/väg/ körbana hindras.

Avståndet från körbanan får vara max 1,6 m med fritt utrymme om ca 0,5 m runt behållare. Behållare ska vara placerade i gatunivå. Vintertid ska uppställningsplats för behållare som ska tömmas vara snöröjd. Högt placerad behållare (exempelvis i snödriva) eller behållare placerad lågt (exempelvis i dike) kan inte tömmas.

Fastighetsägare som avser att placera kärl utomhus där allmänheten har insyn bör samråda med kommunens bygglovsmyndighet om placering och utformning.

För avfallsutrymmen i flerbostadshus och verksamheter samt fristående sophus gäller att alla ytor ska vara lätta att rengöra. Det bör även finnas möjlighet att rengöra behållarna vid behov.

Dörr till avfallsutrymme ska gå att öppna även från insidan och var försedd med fast monterad godkänd uppställningsanordning så att den kan ställas i öppet läge vid hämtning av avfall (ej lösa kilar, krokar och dylikt).

Nyckel till avfallsutrymmet får inte passa till andra lås i fastigheten.

Tabell 1. Specificerade krav för god arbetsmiljö i avfallsutrymmen

Specificerade krav för god arbetsmiljöGod belysning

Minst 300 lux

God ventilation

Minst 5 l/s per m2

Dörr, fri bredd karmdragmått

1,2 m

Dörr, fri höjd karmdragmått

2,0 m

Fri takhöjd

2,1 m

Trösklar

Trappsteg och trösklar ska normalt inte förekomma

Tabell 2. Måttangivelser för de kärl som förekommmer på exemplet nedan

Måttangivelser

Volym,

liter

Bredd vid

bredaste

punkten,

cm

Djup vid

djupaste

punkten,

cm

Total höjd,

cm

140

48,4

55

106,5

240

58

72,4

107,2

660

125,5

84

125,5

Underjordsbehållaren måste vara placerad så att bilen kan komma åt underjords-behållaren utan att behöva lyfta behållaren/säcken över parkerade bilar eller byggnationer. Endast behållare för restavfall är tillåten av sorteringsskäl. Behållaren ska vara utrustad med låsning som öppnas via krok eller rep, enkrokslösning accepteras ej av säkerhetsskäl.

Behållaren ska vara utrustad med lyftöglor som är anpassad för krokar som används inom branschen.

Fastighetsägaren bör beakta risken med hängande last vid val av placering. Lyft över cykelbana och trottoar bör undvikas.

Godkänt fallskydd ska finnas under tömning.

Det är fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavarens ansvar att se till att nedskräpning inte sker i anslutning till hämtningsplatsen på grund av att gällande bestämmelser inte följts, till exempel att avfall har ställts utanför behållaren, inte är tillräckligt väl inslagna, eller att behållaren har överfyllts.

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska se till att kärl står upprätta och inte orsakar hinder eller nedskräpning.

Cykelställ, papperskorgar och annat får inte placeras så det inkräktar på angivna mått för transportvägar.

Drag-/gångvägar får inte ingå som en del av biluppställningsplats.

Drag-/gångväg ska vara hårdgjorda med asfalt, betongplattor eller liknande så att kärl på hjul eller transportkärror kan användas utan hinder. Trappa, trappsteg, kalk- eller kullersten får inte förekomma.

Drag-/gångväg ska vara så kort som möjligt. Högst 10 meter rekommenderas.

Drag-/gångväg bör inte ha någon lutning. Om lutning inte kan undvikas bör den inte överstiga 1:20 för att belastningen ska vara acceptabel och får inte överstiga 1:12.

Transportband bör undvikas.

Hiss bör undvikas men får användas vid avfallstransport om den är besiktigad och godkänd för transport av skrymmande gods och om den har korgdörr.

Vintertid ska drag-/gångväg vara snöröjd och sandad för att eliminera halkrisk.

Tabell 4. Av Arbetsmiljöverket rekommenderat maximalt drag- och skjutmotstånd för avfallsbehållare

Maximalt drag- och skjutmotståndMax dragkraft för igångsättande av hjulförsedd avfallsbehållare

300 Nm

Därefter maximalt för kontinuerlig rörelse

200 Nm

Tabell 5. Ramper och fri bredd i gångvägar

Ramper och gångvägar

Ramp från lastkaj

Om lutning inte kan undvikas bör den inte överstiga 1:20 för att belastningen ska vara acceptabel och får inte överstiga 1:12

Fritt utrymme mellan ramp och dörr samt framför dörr, vilplan.

2,0 m

Fri bredd i korridor vid rak passage

1,3 m

Fri bredd vid riktningsändring

1,35 m

Fri bredd i dörröppning

1,2 m

Fri höjd i dörröppning

2,0 m

Illustration avstånd för dragväg

Bild 3. Dragväg

Vägen är chaufförens arbetsplats och denne måste kliva ur fordonet för att hämta avfallet. Framkomligheten och sikten ska därför vara god. Det är alltid chauffören som avgör om en väg är farbar eller inte. Chauffören kan aldrig tvingas att ta risker eller köra på en väg som han/hon bedömer inte är framkomlig.

Körning på gång- och cykelväg är inte tillåten. Dispens kan sökas hos kommunen eller fastighetsägaren om det inte finns, eller går att anordna, andra lösningar.

Backning ska inte behövas annat än i undantagsfall och aldrig på gång- och cykelvägar, i bilfria områden, intill lekplatser, bostadsentréer, skolor, förskolor eller äldreboenden.

Väghållaren är ansvarig för vägens utformning, skyltning, skötsel och framkomlighet. Vägverket, kommunen, vägförening, samfälligheter, eller enskild fastighetsägare kan vara väghållare.

Transportväg ska utformas för minst belastningsklass 2 (BK2)1 och

 • Ha en hårdgjord körbana
 • Ha fri sikt och god framkomlighet
 • Ska vara snöröjd och halkbekämpad Snövallar får inte inkräkta på vägbredden.

Portiker, garage och andra ställen med begränsad höjd måste ha en fri höjd anpassad till de fordon som ska köras där.

I områden där fordonstrafik inte är tillåten eller inte kan ske på grund av utrymmesbrist eller där vägen inte uppfyller kraven, placeras avfallsbehållare på annan godkänd plats.

Tabell 7. Körvägar och vändplatser

Körvägar och vändplatserMinsta vägbredd vid enkelriktad trafik

3,5 m

Minsta vägbredd vid dubbelriktad trafik

5,5 m

Väg ska vara fri från hinder utanför vägbana

1 m

Minsta kurvradie

8 m

Minsta vägbredd i kurva

4 m

Fri höjd²

4,57 m

Radie på vändplats

9 m

Vändplats ska vara fri från hinder utanför vägbana

1,5 m

Uppställningsplats för renhållningsfordon

4,2 * 12 m

illustration för avstånd på transportväg

Bild 6. Exempel på transportvägs bredd och fria höjd

Illustration för vändplatser och avstånd

Bild 7. Exempel på godkänd utformning av vändplatser

Illustration för vändplatser

Bild 8. Exempel på godkänd utformning av vändplatser

För varje kommun ska det enligt 15 kap 41 § Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan.

Föreskrifterna kompletteras med anvisningar och rekommendationer. I dessa anges hur man praktiskt går tillväga för att uppfylla föreskrifternas intention samt ge en bra arbetsmiljö åt de som arbetar med insamlingen av hushållsavfall.

Om du har ett enskilt avlopp med slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk eller fosforfälla, gäller dessa anvisningar för att tömning och drift ska fungera på bästa sätt. Även fettavskiljare kopplade till verksamheter tas upp i dessa råd och anvisningar.

Du som fastighetsägare ansvarar för att din anläggning är anpassad efter gällande råd och regler. Fastighetsägaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin anläggning från skador vid tömning med slambil.

Enskild avloppsanläggning är en anläggning som är dimensionerad för högst 5 hushåll. Annars räknas det som verksamhetsavfall.

Är du ägare till en fastighet med enskild avloppsanläggning måste du ha ett abonnemang för avfallet från anläggningen. Regler för förlängt hämtningsintervall, eget omhändertagande och uppehåll i hämtning framgår av föreskrifterna.

Förutsättningar för eget omhändertagande framgår av föreskrifterna. Eventuellt särskilt förtydligande framgår i dessa anvisningar och rekommendationer.

Transportväg för slamtömningsfordon ska uppfylla samma krav som för övriga renhållningsfordon, se anvisningar och rekommendationer ”Placering av kärl, avfallsutrymmen och transportvägar”.

Avståndet mellan slamavskiljare/tank och transportväg ska inte vara längre än vad som anges i föreskrifterna. Vid längre avstånd kan extra avgift tillkomma. Alternativt kan ombyggnad av väg, anläggning eller komplettering med sugledning ske.

Vid fast sugledning bör slamsugningskoppling mot slamfordon och slamanläggning vara placerad minst 25 cm över mark (3,4). Den senare bör vara max 1 meter från slamanläggning. Den fasta sugledningen bör vara max 60 meter lång (2).

Påfrestningarna är mycket stora vid slamsugning eftersom sugslangen kastar när det kommer med luft vid slamsugningen. Förankringen i marken måste vara mycket god.

Botten på anläggningen ska inte ligga lägre än vad som anges i föreskrifterna.

Illustration, exempel för placering

Gångvägen mellan fordonets angöringsplats och slamavskiljare/tank ska vara fri från hinder som staket, murar, planteringar och annat. Gångvägen ska vara lättframkomlig enligt samma krav som gångväg för avfallshämtning vad gäller snöröjning och sandning.

Slamavskiljare/tank ska vara utformad så den är lätt att tömma. Det ska inte behövas speciella verktyg eller redskap för att kunna komma åt att utföra tömningen.

Locket får inte vara övertäckt inför tömning. Det ska vara markerat med exempelvis en pinne eller flagga samt vara lätt åtkomligt. Locket ska lätt kunna öppnas av en person och vikten bör vara max 15 kg eller högst 35 kg om det är försett med handtag och går att dra undan.

Illustration exempel brunnslock

Tänk på att säkra locket så att människor eller djur inte ramlar ner i brunnen, se Boverkets handbok "Barnsäkra brunnar"

I trekammarbrunnar ska slammet samlas i första kammaren. Finns slam i övriga kammare behöver avskiljaren tömmas oftare. Slambilen har rätt att lämna kvar vattenfasen i slamavskiljaren efter verkställd slamtömning.

Illustration trekammarbrunn

Endast latrinbehållare som tillhandahålls av renhållaren ska användas. Latrinbehållare är av engångstyp och får ej fyllas till mer än 4/5 av sin volym och väga max 15 kg.

Latrinbehållare ska förslutas noga av fastighetsinnehavare.

Eget omhändertagande av latrin, t.ex. kompostering, får efter ansökan ske på den egna fastigheten under förutsättning att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Krav för kompostering av latrin är att komposten har en tät botten och ett tätt lock och att komposten lagras i minst sex månader innan behållaren töms.

Filtermaterial från fosforfällor och andra jämförbara filter ska hämtas i enlighet med det tillstånd som getts av kommunens tillsynsmyndighet för enskilda avloppsanläggningar och ska följa leverantörens anvisningar.

Filtermaterialet ska vara tillgängligt på ett sådant sätt att hämtning kan utföras. Eventuella instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren.

Filtermaterialet bör vara förpackat. För hämtning/tömning av förpackat filtermaterial ska utrymme för tömning/hämtning med kranfordon finnas.

Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, eventuellt efter vattentillförsel. För bestämmelserna om avstånd mellan slamsugningsfordonets angöringsplats och slambrunn eller motsvarande, samt sughöjd, hänvisas till avsnittet som gäller annan slamsugning.

Innan installation ska fastighetsinnehavaren försäkra sig om att det är möjligt att tömma fosforfällan. För att möjliggöra tömning ska bland annat följande gälla:

Avstånd mellan kranfordonets angöringsplats och fosforfälla får vara högst 8 meter om filterkassett/storsäck om 500 kg används och högst 5 meter om filterkassett/storsäck om 1 000 kg används. Den fria höjden ska vara minst 7 meter över kranfordonet och mellan kranfordonets angöringsplats och fosforfällan.

Efter hämtning av uttjänt filtermaterial ska nytt filtermaterial snarast tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavarens försorg.

Vid hantering av filtermaterialet krävs skyddsutrustning i form av skyddshandskar och skyddsglasögon.

Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll, samt för att eventuella förberedelser inför slamtömning utförs enligt leverantörens anvisningar.

Vid installation av minireningsverk ansvarar fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren för att lämna tömningsinstruktioner gällande anläggningen till kommunen. Innan installation ska fastighetsinnehavaren försäkra sig om att det är möjligt att tömma minireningsverket genom kommunens försorg.

Minireningsverk ska slamtömmas i enlighet med det tillstånd som getts av kommunens tillsynsmyndighet för enskilda avloppsanläggningar och ska följa leverantörens anvisningar.

Minireningsverk ska vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka ska kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt när tömning ska ske. Det ska vara tydligt markerat på anläggningen var slamtömning ska ske, och tydliga slamtömningsinstruktioner ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. Om man ska tömma till en viss nivå i anläggningen ska denna nivå vara tydligt markerad.

Den som installerar fettavskiljare är skyldig att teckna abonnemang med tömningsintervall som ger god funktion. För vissa säsongsbetonade verksamheter gäller tömningsintervallet under säsong.