MENY

Avfallstaxa

Våra avfallstaxor gäller från 1 januari 2024. Avgifterna ska bland annat täcka kostnader för grovsophämtning 3 gånger per år.

Avfallstaxan gäller från och med den 1 januari 2024 och är antagen av kommunfullmäktige 2023-09-25 § 97 med stöd av 27 kap. 4 § Miljöbalken. Avfallstaxan omfattar avfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken. Avgifter är angivna inklusive moms för privatpersoner och exklusive moms för verksamheter och flerfamiljshus.

Avfallstaxan är miljöstyrande för att stimulera ökad återanvändning och återvinning. Avfallet ska sorteras ut enligt avfallsförordning (2020:614) och kommunens föreskrifter om hantering av avfall under kommunens ansvar.

Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad i fyra delar.

Grundavgift

Avgiftens belopp baseras på abonnemangstyp; en- och tvåbostadshus, fritidshus, flerbostadshus eller verksamhet. Avgiften går till kostnader för avfallsplanering, administration och service. För hushållen ingår nyttjande av återvinningscentralen för avlämnande av grovavfall och farligt avfall. Verksamheter har tillgång till återvinningscentraler och betalar vid avlämnande av grovavfall och farligt avfall. I grundavgiften för hushåll ingår hämtning av grovavfall och farligt avfall vid fastigheten enligt anvisningar på kommunens webbplats.

Tilläggsavgift

Exempelvis avgift för extra hämtningar.

Felsorteringsavgift

Om annat avfall än det som avses enligt abonnemang upptäcks i behållaren utgår en felsorteringsavgift beroende på grad av felsortering.

Hämtnings- och behandlingsavgift

Avgiften baseras på storlek på avfallsbehållare, abonnemangstyp samt ur ofta den töms. Avgiften går till kostnader för att hämta och behandla avfall från hushåll och verksamheter.

Avfallshanteringen i kommunen regleras i Miljöbalken, Avfallsförordningen och i Föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt ansvar för Nordanstigs kommun.

Övriga tjänster

I de fall kommunen utför tjänster som ej finns upptagen i taxan, betalas avgift som kommunen fastställer.

Betalning

Avgiftsskyldighet gäller för samtliga fastighetsägare och de som enligt fastighetstaxeringslagen ska nases som fastighetsägare. Betalningsmottagare är kommunen.

Fastighetsägaren är skyldig att uppge rätt uppgifter för debitering. Vid påträffande av fel uppgifter debiteras fastighetsägren tre år tillbaka i tiden enligt preskriptionslagen.

Betalas debiterat belopp inte inom föreskriven tid, erläggs dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen från räkningens förfallodag tills dess betalning sker. Utöver detta tillkommer inkassoavgifter.

Förändringar i abonnemang

Förändringar av löpande abonnemang ska anmälas till kommunen minst en månad i förväg. Kommunen äger rätt att ta ut en felsorteringsavgift för fastighetsägare om det vid upprepade tillfällen påträffas annat än matavfall i kärlet avsett för matavfall eller om det finns annat än restavfall i kärlet avsett för restavfall vid upprepade tillfällen.

Ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige i kommunen.

Framräknade priser avrundas till hela kronor för avgift inklusive moms.

Avgiftsskyldig är var och en som anlitar eller har skyldighet att anlita kommunen eller av kommunen utsedd entreprenör för insamling, transport och behandling av avfall. Avgiftsskyldigheten gäller alla ägare av beboeliga fastigheter eller där hus avsedda för boende är under uppförande, oberoende av i vilken utsträckning huset används.

Fastighetsägaren ska betala angivna avgifter till kommunen. Betalningsansvar upphör först då förändrade ägarförhållanden rapporterats in till kommunen. För abonnent som inte anmäler
förändring, som skulle medföra högre avgift, kan den höjda avgiften faktureras retroaktivt i upp till tre år. Är behållaren låst, blockerad eller i annat fall inte möjlig att hämta eller tömma vid ordinarie tillfälle, så att tjänsten inte kan utföras, debiteras avgiften för extra hämtning och eventuell framkörningsavgift om hämtning ska ske före nästa ordinarie hämtningstillfälle. 

Abonnenten ska så snart som möjligt anmäla till kommunen flyttning eller annan ändring som gäller abonnemanget.

Abonnenten ska ställa fram kärl eller säck för hämtning senast klockan 06.00 hämtningsdagen, på av kommunen anvisad plats.

Förpackningar och tidningar ska alltid sorteras ut i behållare på återvinningsstationen. 

Grundavgift


 

inklusive
moms

exklusive
moms


En- och
tvåbostadshus

Fastighet för permanentboende
i en- och tvåfamiljshus.

710

568

kr/år

Fritidshus

Bostadsfastighet där ingen är folkbokförd.

498

398

kr/år

Lägenhet
i flerbostadshus

Bostadsfastighet med minst tre lägenheter.

Avgift per lägenhet.


342

kr/år

Verksamhet

Övriga fastigheter utöver en- och
tvåbostadshus, flerbostadshus och
fritidshus, där det uppkommer avfall
som är jämförligt med avfall från
hushåll och som kommunen ansvarar
för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.
Exempel på verksamheter är företag,
skolor, föreningar och institutioner.
Avgift per anläggning eller hämtadress.


116

kr/år

Hämtnings- och behandlingsavgift en- och tvåbostadshus

Baseras på kärlstorlek och hämtningsintervall. En- och tvåbostadshus avser permanentboende.

Det är tillåtet att dela kärl med en eller två närliggande fastigheter avseende 140 och 190 liters kärl varannan vecka (max 3 fastigheter).

Grundavgift tillkommer.

Kärlen ägs av Nordanstigs kommun.

I abonnemanget ingår ett 140 liters kärl för matavfall oberoende av kärlstorlek för restavfall. Kärlet placeras max 1,6 meter från körbanans kant.

Hämtning varannan vecka.

källsorterat restavfall

Källsorterat restavfall

inklusive moms

exklusive moms


Kärl 140 liter för sorterat restavfall

1 292

1 034

kr/år

Kärl 190 liter för sorterat restavfall

1 754

1 403

kr/år

Delat kärl två fastighetsinnehavare 140 liter

648

515

kr/år

Delat kärl två fastighetsinnehavare 190 liter

877

702

kr/år

Delat kärl tre fastighetsinnehavare 140 liter

431

345

kr/år

Delat kärl tre fastighetsinnehavare 190 liter

585

468

kr/år

Kärl 240 liter för sorterat restavfall

2 216

1 773

kr/år

Kärl 370 liter för sorterat restavfall

3 416

2 733

kr/år

Hämtning var fjärde vecka.

källsorterat restavfall

Källsorterat restavfall

inklusive moms

exklusive moms


Kärl 140 liter för sorterat restavfall

647

518

kr/år

Kärl 190 liter för sorterat restavfall

877

702

kr/år

Baseras på kärlstorlek och hämtningsintervall. Fritidshus avser bostadsfastighet där ingen är folkbokförd.

Det är tillåtet att dela kärl med en eller två närliggande fastigheter avseende 140 och 190 liters kärl varannan vecka (max 3 fastigheter). Gäller perioden vecka 16 till och med vecka 41.

Grundavgift tillkommer.

I abonnemanget ingår ett 140 liters kärl för matavfall oberoende av kärlstorlek för restavfall. Kärlet placeras max 1,6 meter från körbanans kant.

Hämtning varannan vecka.

källsorterat restavfall

Källsorterat restavfall

inklusive
moms

exklusive
moms


Kärl 140 liter för sorterat restavfall

647

518

kr/år

Kärl 190 liter för sorterat restavfall

879

703

kr/år

Delat kärl två fastighetsinnehavare 140 liter

324

259

kr/år

Delat kärl två fastighetsinnehavare 190 liter

439

352

kr/år

Delat kärl tre fastighetsinnehavare 140 liter

216

173

kr/år

Delat kärl tre fastighetsinnehavare 190 liter

304

243

kr/år

Kärl 240 liter för sorterat restavfall

1110

888

kr/år

Hämtning var fjärde vecka.

källsorterat restavfall

Källsorterat restavfall

inklusive
moms

exklusive
moms


Kärl 140 liter för sorterat restavfall

324

259

kr/år

Med flerbostadshus avses bostadsfastighet med minst tre lägenheter. Med verksamhet avses övriga fastigheter utöver en- och tvåbostadshus, flerbostadshus och fritidshus, där det uppkommer avfall som är jämförligt med avfall från hushåll och som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken. Avgift per anläggning eller hämtadress.

I abonnemanget ingår minst ett 140 liters kärl för matavfall oberoende av kärlstorlek för restavfall. För matavfallskärl utöver ett 1och förutsättningar för abonnemanget bestäms i samråd med kommunen.

Tömning ska ske minst varannan vecka. Priser är exklusive moms.

Grundavgift tillkommer.

källsorterat restavfall

Källsorterat restavfall i kärl

26 ggr/år

52 ggr/år

Kärl 140 liter för sorterat restavfall

1 034

2 068

Kärl 190 liter för sorterat restavfall

1 403

2 807

Kärl 240 liter för sorterat restavfall

1 773

3 545

Kärl 370 liter för sorterat restavfall

2 733

5 465

Kärl 660 liter för sorterat restavfall

4 875

9 749

källsorterat i container

Källsorterat restavfall i container

Hyra

26 ggr/år

52 ggr/år

Container 1,5 m³

7 898

11 079

22 157

Container 3 m³

7 898

22 157

44 314

Container 4 m³

10 125

29 543

59 086

Container 5 m³

10 125

36 929

73 858

Container 6 m³

12 150

44 314

88 629

Container 8 m³

14 175

59 086

118 171

matavfall

Matavfall

26 ggr/år

52 ggr/år

 

Kärl 140 liter

400

800

kr/år utöver ett kärl som ingår i abonnemang

När kärl ej placeras inom 1,6 meter från anvisad plats tillkommer avgift per kärl för att chaufför ska hämta kärl (140–660 liter).

avgift gångtillägg

Avgift gångtillägg per kärl

inkl
moms

exkl
moms


1,6 – 15 meter, 52 ggr/år

2 000

1 600

per kärl

1,6 – 15 meter, 26 ggr/år

1 000

800

per kärl

1,6 – 15 meter, 13 ggr/år

500

400

per kärl

15,1 – 50 meter, 52 ggr/år

4 000

3 200

per kärl

15,1 – 50 meter, 26 ggr/år

2 000

1 600

per kärl

15,1 – 50 meter, 13 ggr/år

1 000

800

per kärl

övriga

Tillägg


inklusive moms

exklusive moms


Extra säck eller kärl

vid ordinarie tur
efter beställning

100

80

kr/säck

Budning mat- och
restavfall *

utöver ordinarie tur
* Framkörningsavgift

inom 24 timmar

750

600

kr/budning

* Framkörningsavgift

Inom 3 dygn, vardagar

287

230

kr/budning

+ Tömning per kärl


287

230

kr/tömning

Ändring abonnemang


166

133

kr/ändring

Felsorteringsavgift

Gäller kärl för
matavfall samt restavfall

250

200

Per kärl och tömning

Gravitationslås


875

700

kr/kärl (engångskostnad)

* Exempel: Vid budning utöver ordinarie tur inom 24 timmar är framkörningsavgiften 750 kronor + tömning av kärl 287, summa 1 037 kronor

* Exempel: Vid budning utöver ordinarie tur, inom 3 dygn, av ett matavfallskärl och ett restavfallskärl utgår en avgift på 287 (framkörning) + 287 (matavfallskärl) + 287 (restavfallskärl), summa 861 kronor.

Slamavskiljare vid permanentbostad töms minst en gång om året. Slamavskiljare vid fritidshus töms minst vartannat år. Tömning sker med avvattnande teknik där vattenfasen lämnas kvar i slamavskiljare eller genom heltömning.

slamavskiljare


inklusive moms

exklusive moms


Slamtömning av slamavskiljare enligt turlista med WC tillkopplad

Ingår slang
upp till 20 m

Ingår slang
upp till 20 m


Slamtömning med avvattnande teknik

 


 

Behållarvolym 0–3m³

1 754

1 403

kr/tömning

Tillägg vid begäran om heltömning 0–3m³

617

494

kr/tömning

Slamtömning med heltömning

 Behållarvolym 0–4m³

2 371

1 897

kr/tömning

Behållarvolym 5–6 m³

2 399

1 919

kr/tömning

Behållarvolym 7–9 m³

3 475

2 780

kr/tömning

Behållarvolym >9m³, tillägg per m³

268

214

kr/tömning

Sluten tank töms efter behov genom beställning via kommunen.

sluten


inklusive
moms

exklusive
moms


Tömning sluten tank

Ingår slang
upp till 20 m

Ingår slang
upp till 20 m


Behållarvolym 0–4m³

1 876

1 501

kr/tömning

Behållarvolym 5–6 m³

2 456

1 965

kr/tömning

Behållarvolym 7–9 m³

3 424

2 739

kr/tömning

Behållarvolym >9m³, tillägg per m³

268

214

kr/tömning

Tillägg på ordinarie

Tillägg på ordinarie kostnad

inklusive
moms

exklusive
moms


Extra slang för varje 10 meter slang över 20 meter

70

56

kr/slangtillägg

Tungt lock med 2 personer eller maskinhjälp

931

745

kr/tillfälle

Budning slamavskiljare inom en vecka

288

230

kr/budning

Framkörningsavgift vid bomkörning

510

408

kr/tillfälle

Akut tömning inom 24 timmar

1 285

1 028

kr/budning

Akut tömning inom 6 timmar eller helger

2 423

1 938

kr/budning

Krav på specificerad tömningstid

133

106

kr/budning

fett

Fettavskiljare

inklusive
moms

exklusive
moms

Tömning upp till 4 m³

3 680

2 944

Tömning >4 m³

5 279

4 223

latrininklusive
moms

exklusive moms


Latrinkärl inklusive
behandling och
hämtning, 34 L (max 15 kg)

Latrinkärl köper du av kommunen på Homons återvinningscentral.
I avgiften ingår hämtning av latrinkärl vid anvisad plats.

684

547

kronor/behållare

Kontakt

Administration

Avfall och återvinning

0652-363 00, telefontid måndag–fredag klockan 9.00–12.00, helgfria vardagar
avfall@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till