Agenda 2030 – de Globala målen

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala hållbarhetsmål för att uppnå fyra saker till år 2030. Målen är att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. De Globala målen är odelbara och inget mål kan uppnås på bekostnad av ett annat.

Klickbara områden på respektive mål för att komma få mera information 1 Ingen fattigdom 2 Ingen hunger 3 Hälsa och välbefinnande 4 God utbildning för alla 5 Jämställdhet 6 Rent vatten och sanitet 7 Hållbar energi för alla 8 Anständiga arbetsvillkor 9 Hållbar industri 10 Minskad ojämlikhet 11 Hållbara städer och samhällen 12 Hållbar konsumtion 13 Bekämpa klimatförändringarna 14 Hav och marina resurser 15 Ekosystem och biologisk mångfald 16 Fredliga och inkluderande samhällen 17 Genomförande och globalt partnerskap

Klicka på respektive mål för att komma till sida med mera information.

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att fram till år 2030 tillsammans jobba för att uppnå en socialt, miljömässig och ekonomiskt hållbar utveckling. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål.

En hållbar utveckling innebär att dagens behov tillfredsställs utan att äventyra kommande generationers möjligheter utifrån tre dimensioner:

De miljömässiga – det ska finnas goda förutsättningar för liv på jorden
De sociala – alla ska kunna ha ett gott liv
De ekonomiska – god resurshantering

Som en del i Sveriges genomförande av Agenda 2030 tillsatte regeringen i mars 2016 en delegation, Agenda 2030–delegationen, med uppgift att stödja och stimulera Sveriges arbete med de Globala målen för hållbar utveckling. Delegationens uppdrag var att:

  • Föreslå en övergripande handlingsplan till regeringen,
  • Främja informations- och kunskapsspridning,
  • Förankra Agenda 2030 genom en bred dialog med olika samhällsaktörer.

Nordanstigs kommun har länge arbetat för hållbar utveckling både i det dagliga arbetet och i långsiktig planering och utveckling. Just nu arbetar vi för att se hur Agenda 2030 och de 17 globala målen kan implementeras i kommunens mål- och resultatstyrning och hur de kan beaktas i planeringen av kommunens verksamheter.

Här kan du se hur Nordanstig ligger till Länk till annan webbplats. i arbetet med de Globala hållbarhetsmålen jämfört med andra kommuner.

Carolina Klüfts nya utmaning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., en 17-kamp för de globala målen. (Youtube)

Kontakt
Porträttbild på Anna Dybäck

Verksamhetsutvecklare

Anna Dybäck
0652-362 98

Skicka ett meddelande till