Övergivna fordon - skrotbilar

Ett fordon som är felaktigt uppställt och stör ordning och säkerhet i trafiken och miljön får i vissa fall flyttas från platsen efter beslut av Trafikverket, Polismyndigheten eller kommunen.

Ägaransvar

Det är den som äger den övergivna bilen som är straffrättsligt ansvarig för bilen. Att ställa en skrotbil som läcker farliga vätskor och ämnen är ett miljöbrott och ett brott mot miljöbalkens regler om nedskräpning. Skrotbilar innehåller miljö- och hälsoskadliga ämnen som exempelvis bly, kvicksilver, oljor och andra vätskor som kan spridas i naturen om de inte tas om hand. Vissa ämnen är långlivade och anrikas i djur- och växtliv.

Kommunen kan flytta fordon med stöd av lagen flyttning av fordon (LFF 1982:129), förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (FFF 1982:189) och miljöbalken. Hanteringen kan ta olika lång tid beroende på om fordonet står på allmän eller privat mark, och för att kontakter ska kunna tas med till exempel ägare, polis och försäkringsbolag.

Kommunen ansvarar för bortforsling av fordon på allmän mark, men kan även flytta fordon från privat mark om markägaren begär detta. Trafikverket ansvarar för fordon längs de statliga vägarna, och anmälan görs då via Polisen på 114 14.

Kostnader och ersättning

Vid flyttning av fordon gäller grundprincipen att ägaren av det flyttade fordonet är skyldig att ersätta de faktiska kostnaderna för flyttningen och de övriga kostnader som flyttningen medför. Vid flyttning av fordon från privat mark fakturerar kommunen markägaren, som i sin tur söker ersättning från fordonsägaren.

Miljöfara och risker

Det är inte bara fult när fordonsvrak står och skräpar. Det kan också innebära miljörisker och bilvraken, som lockar barn, kan utgöra farliga lekplatser. Det är dessutom ett miljöbrott, straffbart med böter eller fängelse, att överge sin bil eller att förvara den på ett sätt som strider mot lagstiftningen i miljöbalken.

Om du upptäcker fordon som är uppenbart felparkerade, farligt placerade eller som är fordonsvrak (fordon som anses övergivet och som uppenbarligen har ringa eller intet värde) så kan du anmäla detta till kommunen.