MENY

EPC-projektet

Energibesparingsprojektet, även kallat EPC, är ett fyraårigt projekt som ske ge en omfattande energieffektivisering av kommunens byggnader och bostäder.

Bild på ett tak och en skorsten på ett trevåningshus i Bergsjö.

Effektivare styrning av värme och ventilation i kommunens alla fastigheter ska ge lägre kostnader och bättre inomhusmiljö.

157 miljoner investeras när Nordanstigs kommun och det kommunala bostadsbolaget tillsammans med Caverion moderniserar fastigheterna i kommunen.

Modellen kallas EPC ((Energy Performance Contracting), vilket är ett energi-effektiviseringsprojekt som ske ge en omfattande modernisering av kommunens byggnader och bostäder. Effektiviseringsåtgärderna omfattar bland annat byte av belysning samt ny teknik för styrning och reglering av värme och ventilation. Vissa fastigheter kommer även att tilläggsisoleras. Åtgärderna innebär även en förbättrad arbetsmiljö för medarbetare, elever, boende och andra som vistas i lokalerna, samtidigt som energi- och driftskostnaderna blir lägre.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade i § 190/2017 att delta i ett effektiviserings- och moderniseringsprojekt inom fastighetsbeståndet och i slutet av 2017 påbörjades upphandlingen av en entreprenör för genomförande av EPC-projektet. Kontraktet tilldelades Caverion Sverige AB och kommunen deltar i projektet tillsammans med Nordanstigs Bostäder AB.

EPC-projektet omfattas av ca 105.000 m² yta som utgörs av kommunala lokaler samt bostäder och en mindre del kommersiella lokaler. Då drift- och förvaltningsarbetet bedrivs i huvudsak med egen personal är ett drifttekniskt samarbete mellan bostadsbolaget och kommunen avgörande. Utöver detta finns ett gemensamt serviceavtal för styr- och reglerinstallationer.

Mål

EPC-projektet är ett stort steg på vägen mot att nå flera av målen i Agenda 2030 samt nationella och lokala energi- och klimatmål. Det övergripande målet för projektet är att minska energianvändningen och miljöbelastningen, förbättra arbetsmiljön samt minska kostnaderna för akuta underhållsåtgärder.

Inledningsvis genomfördes en noggrann analys av fastigheternas skick samt nyttan av möjliga effektiviseringsåtgärder. I analysen ingick följande:

  • Total möjlig energi-, media- och driftkostnadsbesparing samt genomförandekostnad.
  • Organisering av drift- och fastighetstekniskt samarbete samt vilka rutiner och systemstöd som krävs för att kvalitetssäkra arbetet.
  • Tidsplan för genomförande av åtgärder och erhållande av besparingar.
  • Hur stor del av de identifierade besparingarna som kan garanteras samt total kostnad för eventuella tillkommande åtgärder.

Analys och projektutvecklingen inkluderade ett prissatt förslag på hur besparingar och besparingsgarantier skall följas upp under kontraktstiden samt hur Caverion kommer att arbeta för att löpande överföra kunskap till kommunkoncernens personal, lokalbrukare och hyresgäster.

Kommunfullmäktige beslutade i §4/2020 att genomföra EPC-projektets Fas 2 under en 4-årsperiod, 2020–2023. Projektgenomförandet innebär att Caverion, i nära samverkan med kommunen, genomför de effektiviserings-, uppgraderings- och moderniseringsåtgärder som kommunen efter Fas 1 valt att genomföra. I genomförandefasen ingår även införande av rutiner för drift-, energi- och kostnadsuppföljning, samt ett informationsarbete i syfte att få kommunens personal och brukare, samt bostadsbolagets hyresgäster, att använda sina lokaler och lägenheter på ett så energieffektivt som möjligt.

I fas 3 följer man upp energianvändningen i fastigheterna och jämför med vad som har avtalats i fas 1. Är energibesparingen mindre än avtalad så får Caverion antingen åtgärda detta eller betala en kompensation som bestämts i kontraktet. I fas 3 utförs även service och underhåll samt optimeringar av de installerade åtgärderna.

Illustration över projektdelarna med årtal och nuläge

EPC-bloggen på Caverions webbplats

Vad händer i vårt stora energieffektiviseringsprojekt? I Caverions blogg kan du läsa det senaste i vårt omfattande arbete för effektivare energianvändning, bättre inomhusklimat och för minskad miljöpåverkan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.