MENY

Agenda 2030

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala hållbarhetsmål för att uppnå fyra saker till år 2030. Målen är att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. De Globala målen är odelbara och inget mål kan uppnås på bekostnad av ett annat.

Klickbara områden på respektive mål för att komma få mera information 1 Ingen fattigdom 2 Ingen hunger 3 Hälsa och välbefinnande 4 God utbildning för alla 5 Jämställdhet 6 Rent vatten och sanitet 7 Hållbar energi för alla 8 Anständiga arbetsvillkor 9 Hållbar industri 10 Minskad ojämlikhet 11 Hållbara städer och samhällen 12 Hållbar konsumtion 13 Bekämpa klimatförändringarna 14 Hav och marina resurser 15 Ekosystem och biologisk mångfald 16 Fredliga och inkluderande samhällen 17 Genomförande och globalt partnerskap

Klicka på respektive mål för att komma till sida med mera information.

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att fram till år 2030 tillsammans jobba för att uppnå en socialt, miljömässig och ekonomiskt hållbar utveckling. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål.

En hållbar utveckling innebär att dagens behov tillfredsställs utan att äventyra kommande generationers möjligheter utifrån tre dimensioner

Miljömålen nummer 6, 13, 14 och 15 6 Rent vatten och sanitet 13 Bekämpa klimatförändringarna 14 Hav och marina resurser 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Miljömässiga målen finns klickbara under nummer 6, 13, 14 och 15.

Fasa ut användningen av plast och engångsmaterial i de kommunala verksamheterna för att ersätta dem med miljövänliga alternativ.

 • Att ta hand om skogen är ett viktigt uppdrag. Skogen är en boplats för många av våra fridlysta arter som finns i kommunen. Skogen lagrar även kol. Den är viktig för atmosfären och ekosystemet. Du hittar kol i trädets stam, grenar, barr, löv, rötter, dött organiskt material och i jorden. När vi tar hand om våra skogar så arbetar vi för att bevara eller gynna den bioogiska mångfalden. Vi arbetar också för att skapa en miljö som är tillgänglig och trygg för människor, djur och kryp.

Det socialt hållbara samhället handlar till stor del om välbefinnande, rättvisa och jämlikhet. Ett samhälle där individens behov står i centrum.

Miljömålen nummer 1,2,3,4,5,7,11 och 16 1 Ingen fattigdom 2 Ingen hunger 3 Hälsa och välbefinnande 4 God utbildning för alla 5 Jämställdhet 7 Hållbar energi för alla 11 Hållbara städer och samhällen 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Klicka på de sociala målen, nummer 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 och 16 så får du veta mera om målen.

Agendamål – Social hållbarhet

1. Avskaffa fattigdom
2. Ingen hunger
3. Hälsa och välbefinnande
4. God utbildning åt alla
5. Jämställdhet
7. Hållbar energi för alla
11. Hållbara städer och samhällen
16. Fredliga och inkluderande samhällen

Avdelningen ”folkhälsa och hållbarhet” i Gävleborg arbetar för regional utveckling utifrån folkhälsa och social hållbarhet. De initierar, deltar och stödjer processer inom flera olika områden, till exempel integration och mångfald, jämställdhet samt barn och ungas delaktighet och inflytande.

Folkhälsa och social hållbarhet på Region Gävleborgs webbplats

Kommunfullmäktiges antagna mål för mandatperioden 2019-2022 med Agenda 2030 målen som övergripande styrdokument.

 • Utbildningsnivån ska öka under mandatperioden
 • Kommunen ska minska fossilberoendet, öka energieffektiviteten samt säkerställa en hållbar produktion av förnybar el.
 • Befolkningen i kommunen ska öka till 10 000 medborgaren under mandatperioden.

Social hållbarhet följs upp inom nedanstående områden och sammanställs i ett årligt välfärdsbokslut efter de prioriterade folkhälsopolitiska målen med koppling till Agenda 2030.

 • Hälsa
 • Trygghet
 • Delaktighet och Inflytande
 • Jämställdhet
 • Grundläggande utbildning.

Prioriterade folkhälsopolitiska mål i Nordanstig 2020 – 2024

 1. Det tidiga livets villkor
 2. Kunskaper kompetenser och utbildning
 3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
 4. Inkomster försörjningsmöjligheter
 5. Boende och närmiljö
 6. Levnadsvanor
 7. Kontroll inflytande och delaktighet
 8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård, ej prioriterat mål-

I likhet med Agenda 2030 för hållbar utveckling uppmärksammar de folkhälsopolitiska målen att hälsoskillnaderna är en utmaning för samhället som helhet, utifrån perspektivet hållbar utveckling och ett effektivt utnyttjande av allmänna resurser. Ett samhälles välfärd och hållbarhet har direkt samband med folkhälsan och hur den är fördelad.

Ekonomiska målen nummer 8, 9, 10 och 12 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tilväxt 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 10 Minskad ojämlikhet 12 Hållbar konsumtion och produktion

De ekonomiska målen finns klickbara under nummer 8, 9, 10 och 12.

Vi är med i Glokala Sverige tillsammans med ett 90-tal andra kommuner och regioner. Syftet med projektet är att se till att kommunens tjänstepersoner och politiker får verktyg för att förverkliga Agenda 2030 lokalt.

Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges kommuner och regioner, SKR, och finansieras av Sida.

Glokala Sveriges webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt
Porträttbild på Anna Dybäck

Verksamhetsutvecklare

Anna Dybäck
0652-362 98
anna.dyback@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Anna Maria Landewall Norfall

Trygghets- och folkhälsostrateg
Anna Maria Landewall Norfall

0652-362 14
anna-maria.landewall.norfall@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Porträttbild av Signe Fridell.

Folkhälsosamordnare
Signe Fridell
0652-360 81
signe.fridell@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Anna Hesselgren Heijbel

Enhetschef

Teknik och hållbarhet

Anna Hesselgren-Heijbel

0652-362 84
anna.hesselgren-heijbel@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till