Sophämtning

I vår kommun har alla hushåll en grön soptunna som töms varannan vecka.

Hushållsavfall

Hushållsavfall är den lilla mängd avfall som blir kvar efter att du har sorterat ut allt som går att källsortera. Vi tillämpar 14-dagars hämtning av sopor. Du kan själv påverka dina kostnader för sophömtning genom att minska mängden avfall. Källsorterade förpackningar slänger du antingen i behållarna på återvinningsstationerna eller på Homons- eller Hasselas återvinningscentraler.

Hur ska sopkärlet placeras?

Dina sopkärl ska stå inom 1,6 meter från den plats där sopbilen stannar. I regel stannar sopbilen vid närmsta allmänna väg eller vägsamfällighet. Men det finns även andra överenskommelser.

  • Kärlet ska stå på plan mark.
  • Öppningen ska stå mot vägen. Fronten ska stå parallellt med sopbilens långsida.
  • Finns det två eller flera kärl på samma plats ska det vara minst en halvmeter mellan dem.
  • Ställ kärlet minst en halvmeter från staket och annat.
  • Vägen ska vara snöröjd och sandad så att sopbilen tar sig fram. Det är fastighetsinnehavarens ansvar att se till att vägen hålls farbar.
  • Soporna ska kunna ramla ur när sopbilen tömmer kärlet. Tipset är att inte trycka ner soppåsar i kärlet. Och hacka loss påsarna med en spade om de fryst fast.

Fritidshämtning

Har du ett fritidshus kan du välja att ha sophämtning från och med vecka 16 till och med vecka 41. Soporna hämtas var fjortonde dag under hela sommarperioden.

Dagar för sophämtning

Vi hämtar dina sopor var fjortonde dag. Om dina sopor inte blir hämtade ringer du kundtjänst 0652-361 84, 361 86.

Vi fakturerar tre gånger om år

Vi fakturerar hämtning av hushållsavfall tre gånger per år. Förfallodagar är 30 april, 31 augusti och 31 december. Fritidsabonnemangen faktureras en gång per år med förfallodag 30 april.

Har du frågor om debitering och taxor kontakta oss på renhållningen.

Avgifter, föreskrifter och bestämmelser reglerar i renhållningsordningen och i avfallstaxan som fastställs i kommunfullmäktige.

Hemkompostering

Vill du kompostera ditt köksavfall krävs en anmälan till Norrhälsinge miljökontor. Efter en anmälan till miljökontoret kan du få månadshämtning av ditt hushållsavfall beviljat och en billigare renhållningstaxa.

Anmäl ägarbyte på fastighet

Ägarbyte ska anmälas i god tid. Den gamla ägarens betalningsansvar upphör inte förrän anmälan om en förändring av ägarförhållande kommit in till oss.

Kontakt

Kundservicetelefon

allmänna frågor om
öppettider och ÅVC-frågor

måndag–fredag 8–16

0652-361 75

Administration

Avfall och återvinning

telefontid måndag–fredag klockan 9.00–12.00 och 13.00–14.30

0652-361 86, 361 84

Skicka ett meddelande till