MENY

Avfallshantering för hyresvärdar och bostadsrättsföreningar

På den här sidan hittar du som hyresvärd eller bostadsrättförening information om avfallshantering.

Beställ buntar av matavfallspåsar via formulär.

Är du hyresvärd? Via vårt formulär här nedan kan du beställa matavfallspåsar.

Kom ihåg att påsarna är färskvara. Lägg de äldsta påsarna högst upp så att de går åt först. Klipp gärna upp buntbanden så att man kan ta så lite eller mycket man behöver

Från och med 1 januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll. Vår kommun har valt att införa ett auktorisationssystem. Företag och föreningar som samlar in förpackningar i flerbostadshus behöver ansöka om och bli godkända för auktorisation för att få fortsätta insamlingen efter 1 januari.

Som flerbostadshus räknas bostadshus med minst tre bostadslägenheter, till exempel hyresrätter, bostadsrättsföreningar och samfälligheter med gemensamt miljörum samt specialbostäder som LSS-boende, vårdboende och gruppboende.

Kommunen auktoriserar de som ansöker om att få samla in förpackningar och som uppfyller våra krav.

Exempel på krav är att entreprenören:

  • följer miljökraven i auktorisationen
  • rapporterar statistik till kommunen kring antal hushåll som har fastighetsnära insamling och vilka mängder förpackningar som samlas in

Gör så här

Börja med att ladda ner och läsa igenom våra Administrativa föreskrifter.

samt Auktorisationsavtal

Därefter laddar du ner Ansökningsdokumentet. Fyller i , signerar och skickar till oss.

Skanna in dokumentet och mejla till

avfall@nordanstig.se

eller skriv ut och skicka till
Nordanstigs kommun Avfall
Box 56
829 21 Bergsjö


Skriv namnet på verksamheten (exempelvis brf, fastighetsbolag, skola, restaurang) här

Skriv namnet på kontaktpersonen
Hyrsvärd, brf och butik
Om du beställer påsar till lägenheter, räkna med två buntar per år och lägenhet. Om du beställer en halv pall kan leveranstiden vara fem veckor.Restaurang och storkök
Här beställer du sotra papperspåsar till restauranger och storkök.Här kan du lämna ett meddelande om beställningen.

Sätt matavfallspåsarna på en bra plats

Matavfallspåsarna ska vara inomhus och lätta att hämta. Många hyresvärdar klipper upp buntbanden så man kan ta färre antal påsar med sig till köket.

En bunt är 80 påsar och räcker ungefär ett halvår per hushåll. Du beställer påsar av oss så levererar vi dem till din fastighet. Du kan också hämta på återvinningscentralen.

Skruva upp påshållare i alla kök

För att det sorteringen ska funka bra ska du som fastighetsägare skruva fast påshållaren på insidan av dörren till diskbänkskåpet i alla kök.

Du får en påshållare till varje kök. De kostar inget extra. Om du har kök med utdragslådor kan du byta till gröna hängande påshållare. Byt dem gratis på återvinningscentralen.

Fungerar sorteringen bra?

Om du har abonnemang matavfall ska dina hyresgäster sortera ut allt matavfall. Du som fastighetsägare ansvarar för att det avfall i din fastighet sorteras rätt. Det kräver så klart samarbete med dina hyresgäster. Berätta för dem varför de ska sortera matavfall.

Enligt beteendevetenskap funkar positiv återkoppling bättre för att förändra någons beteende. Så ös på med beröm men undvik arga tvättstugelappar.

Kom ihåg att berätta för nyinflyttade hur ni sorterar. Välkomna dem med nyckel och en brun påse!

Har du skruvat upp påshållaren på dörren till bänkskåpet under diskbänken? Erfarenhet visar att sorteringen fungerar bättre när påshållaren sitter på en bra plats.

Om sorteringen inte fungerar riskerar du att få betala en sorteringsavgift i framtiden. Det blir dyrare. När chauffören ser att sorteringen inte fungerar så registreras det på ditt soprum och då kontaktar vi dig. Ibland gör vi kvalitetskontroller i soprum och då är du välkommen att följa med. Hör av dig om du har frågor om uppföljningen och när du vill höja kvaliten på sorteringen!

Skriv ut och dela ut informationsblad

Alla kommer att sopsortera matavfall

Alla fastighetsägare kommer att sortera matavfall – små och stora hyreshus, kontorshus och lokaler med andra verksamheter.

Att sortera matavfallet är bäst både för plånboken och miljön. Innan hyresgäster och verksamheter kan sortera sitt matavfall har du som fastighetsägare/styrelse i bostadsrättförening några uppdrag:

Se över soprum så att det får plats bruna kärl och att hämtningen fungerar smidigt för chauffören.
Stora containrar och sopnedkast hör inte ihop med bra sortering av matavfall. Ersätt dem med gröna kärl för restavfall.
Skruva upp gröna påshållare i alla kök.
Hitta en bra plats där hyresgäster kan hämta buntar med papperspåsar.
Berätta för dina hyresgäster när, hur och varför de ska sortera sitt matavfall. Prata med dem, dela ut brev och skylta upp bra i soprummet! Positiv återkoppling funkar bäst för att ändra beteende. Påminn och motivera.

Anpassa soprum och kärl

Det behövs plats för bruna kärl. För flerfamiljshus rekommenderar vi att de bruna kärlen står inomhus och utan lock. På så vis fortsätter matavfallet att torka tills vi hämtar.

Varje vecka slänger ett hushåll ungefär

  • 10 - 20 liter matavfall
  • 50 liter restavfall (i soppåsen).

Exempel: 10 lägenheter med hämtning varje vecka

  • 10 lägenheter x 20 liter matavfall = 200 liter matavfall per vecka
  • 200 liter matavfall delat på 140 liters brunt kärl = 1,42 kärl

10 lägenheter behöver alltså 2 bruna kärl. Om det är hämtning varje vecka.

Om hyresgästerna kan sortera förpackningar och tidningar i soprummet ser mängderna ungefär ut som tabellen nedan. Erfarenhet visar att 20 liter matavfall är högt räknat. Du kan sikta mer mot 10 liter matavfall i veckan. Tipset är ändå att bygga ett väl tilltaget soprum. Det är alltid bra med extra utrymmen och sophämtningen kan förändras mer kommande år.

Tabellen visar på hur mycket avfall (i antal liter) ett hushåll gör av med i veckan

Avfall per vecka i hushållet

Avfall

Liter per vecka/hushåll

Matavfall

10–15

Restavfall

50

Tidningar

10–15

Pappersförpackningar inkl. wellpapp

35

Plastförpackningar

20

Metallförpackningar

2

Färgade glasförpackningar

2

Ofärgade glasförpackningar

2

Anvisningar för avfallsutrymmen, gång- och transportvägar samt körvägar, gäller för hämtning av alla avfallstyper och förtydligar gällande renhållningsföreskrifter med avseende på tillgänglighet och arbetsmiljö.

För mer övergripande tekniska krav på avfallsutrymmen och transportvägar hänvisas till Boverkets byggregler, BBR och Arbetsmiljöregler som finns på www.av.se Länk till annan webbplats.

Se även Arbetsmiljöverkets föreskrifter Belastningsergonomi 2012:02, Manuell hantering 2000:1 och Systematiskt arbetsmiljöarbete för renhållningspersonal 2000:1.

Gällande arbetsmiljölagstiftning för renhållarens hämtningspersonal kan medföra begränsningar i vilken kärlstorlek som får användas och vilket avstånd mellan behållarplats och angöringsplats för hämtningsfordon som kan godtas.

Bestämmelser om brandskydd ska följas vid utformning och placering av avfallsutrymmen.

För varje kommun skall det enligt 15 kap 41 § Miljöbalken finnas en renhållningsordning som skall innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan.

Föreskrifterna kompletteras med anvisningar och rekommendationer. I dessa anges hur man praktiskt går tillväga för att uppfylla föreskrifternas intention samt ge en bra arbetsmiljö åt de som arbetar med insamlingen av hushållsavfall.

Storlek och typ av behållare fastställs av Nordanstigs kommun och framgår av avfallstaxa. Behållare för uppsamling av avfall ska vara uppställd så att hämtning underlättas.

Generellt gäller att utrymmet ska vara tillgängligt för hämtningspersonal alla arbetsdagar 06.00-18.00. I avfallsutrymmet får inte förvaras föremål som hindrar eller försvårar hantering av avfallsbehållare eller säckar. Utrymmet för avfallsbehållare ska vara så tilltaget att eventuella ökningar i uppkomna avfallsvolymer inte orsakar åtkomstproblem eller problem att hantera de behållare som finns.

Fastighetsinnehavare är skyldig att se till att abonnemanget är så dimensionerat att behållarna inte blir överfulla.

I de fall avfallsbehållare/ avfallsutrymmet blockeras eller det på annat sätt uppstår åtkomstproblem, hämtas inte avfallet. Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare kan efter städning/röjning begära extra hämtning mot avgift.

Vid ny- och ombyggnad ska avfallsutrymmet placeras och utformas så att hämtning underlättas och en god och säker arbetsmiljö uppnås. För nybyggnad och ombyggnad av avfallsutrymmen erfordras bygglov och/eller bygganmälan.

Innehavare av fastighet som ligger avsides i förhållande till hämtningsfordonets körväg eller som saknar väg- eller broförbindelse ska lösa sin renhållning genom samråd med Nordanstigs kommun.

Avfallet ska sorteras samt vara väl emballerat i för avfallsslaget godkänt material.

Kärl ska på hämtningsdagen placeras vid fastighetsgräns och på så sätt att hämtning underlättas. Kärlen ska vara utställda från 06.00 på hämtningsdagen. I tätbebyggda områden där renhållningsfordonet inte kan komma fram till fastighetsgränsen räknas den

yttre gemensamma fastighetsföreningens (eller liknande) gräns som fastighetsgräns. Det kan innebära att kärl placeras på motsatt sida av vägen.

Kärl får inte placeras så att trafik och snöröjning på gångbana/väg/ körbana hindras.

Avståndet från körbanan får vara max 1,6 m med fritt utrymme om ca 0,5 m runt behållare. Behållare ska vara placerade i gatunivå. Vintertid ska uppställningsplats för behållare som ska tömmas vara snöröjd. Högt placerad behållare (exempelvis i snödriva) eller behållare placerad lågt (exempelvis i dike) kan inte tömmas.

Fastighetsägare som avser att placera kärl utomhus där allmänheten har insyn bör samråda med kommunens bygglovsmyndighet om placering och utformning.

För avfallsutrymmen i flerbostadshus och verksamheter samt fristående sophus gäller att alla ytor ska vara lätta att rengöra. Det bör även finnas möjlighet att rengöra behållarna vid behov.

Dörr till avfallsutrymme ska gå att öppna även från insidan och var försedd med fast monterad godkänd uppställningsanordning så att den kan ställas i öppet läge vid hämtning av avfall (ej lösa kilar, krokar och dylikt).

Nyckel till avfallsutrymmet får inte passa till andra lås i fastigheten.

Tabell 1. Specificerade krav för god arbetsmiljö i avfallsutrymmen

Specificerade krav för god arbetsmiljöGod belysning

Minst 300 lux

God ventilation

Minst 5 l/s per m2

Dörr, fri bredd karmdragmått

1,2 m

Dörr, fri höjd karmdragmått

2,0 m

Fri takhöjd

2,1 m

Trösklar

Trappsteg och trösklar ska normalt inte förekomma

Tabell 2. Måttangivelser för de kärl som förekommmer på exemplet nedan

Måttangivelser

Volym,

liter

Bredd vid

bredaste

punkten,

cm

Djup vid

djupaste

punkten,

cm

Total höjd,

cm

140

48,4

55

106,5

240

58

72,4

107,2

660

125,5

84

125,5

Underjordsbehållaren måste vara placerad så att bilen kan komma åt underjords-behållaren utan att behöva lyfta behållaren/säcken över parkerade bilar eller byggnationer. Endast behållare för restavfall är tillåten av sorteringsskäl. Behållaren ska vara utrustad med låsning som öppnas via krok eller rep, enkrokslösning accepteras ej av säkerhetsskäl.

Behållaren ska vara utrustad med lyftöglor som är anpassad för krokar som används inom branschen.

Fastighetsägaren bör beakta risken med hängande last vid val av placering. Lyft över cykelbana och trottoar bör undvikas.

Godkänt fallskydd ska finnas under tömning.

Det är fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavarens ansvar att se till att nedskräpning inte sker i anslutning till hämtningsplatsen på grund av att gällande bestämmelser inte följts, till exempel att avfall har ställts utanför behållaren, inte är tillräckligt väl inslagna, eller att behållaren har överfyllts.

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska se till att kärl står upprätta och inte orsakar hinder eller nedskräpning.

Cykelställ, papperskorgar och annat får inte placeras så det inkräktar på angivna mått för transportvägar.

Drag-/gångvägar får inte ingå som en del av biluppställningsplats.

Drag-/gångväg ska vara hårdgjorda med asfalt, betongplattor eller liknande så att kärl på hjul eller transportkärror kan användas utan hinder. Trappa, trappsteg, kalk- eller kullersten får inte förekomma.

Drag-/gångväg ska vara så kort som möjligt. Högst 10 meter rekommenderas.

Drag-/gångväg bör inte ha någon lutning. Om lutning inte kan undvikas bör den inte överstiga 1:20 för att belastningen ska vara acceptabel och får inte överstiga 1:12.

Transportband bör undvikas.

Hiss bör undvikas men får användas vid avfallstransport om den är besiktigad och godkänd för transport av skrymmande gods och om den har korgdörr.

Vintertid ska drag-/gångväg vara snöröjd och sandad för att eliminera halkrisk.

Tabell 4. Av Arbetsmiljöverket rekommenderat maximalt drag- och skjutmotstånd för avfallsbehållare

Maximalt drag- och skjutmotståndMax dragkraft för igångsättande av hjulförsedd avfallsbehållare

300 Nm

Därefter maximalt för kontinuerlig rörelse

200 Nm

Tabell 5. Ramper och fri bredd i gångvägar

Ramper och gångvägar

Ramp från lastkaj

Om lutning inte kan undvikas bör den inte överstiga 1:20 för att belastningen ska vara acceptabel och får inte överstiga 1:12

Fritt utrymme mellan ramp och dörr samt framför dörr, vilplan.

2,0 m

Fri bredd i korridor vid rak passage

1,3 m

Fri bredd vid riktningsändring

1,35 m

Fri bredd i dörröppning

1,2 m

Fri höjd i dörröppning

2,0 m

Illustration avstånd för dragväg

Bild 3. Dragväg

Vägen är chaufförens arbetsplats och denne måste kliva ur fordonet för att hämta avfallet. Framkomligheten och sikten ska därför vara god. Det är alltid chauffören som avgör om en väg är farbar eller inte. Chauffören kan aldrig tvingas att ta risker eller köra på en väg som han/hon bedömer inte är framkomlig.

Körning på gång- och cykelväg är inte tillåten. Dispens kan sökas hos kommunen eller fastighetsägaren om det inte finns, eller går att anordna, andra lösningar.

Backning ska inte behövas annat än i undantagsfall och aldrig på gång- och cykelvägar, i bilfria områden, intill lekplatser, bostadsentréer, skolor, förskolor eller äldreboenden.

Väghållaren är ansvarig för vägens utformning, skyltning, skötsel och framkomlighet. Vägverket, kommunen, vägförening, samfälligheter, eller enskild fastighetsägare kan vara väghållare.

Transportväg ska utformas för minst belastningsklass 2 (BK2)1 och

  • Ha en hårdgjord körbana
  • Ha fri sikt och god framkomlighet
  • Ska vara snöröjd och halkbekämpad Snövallar får inte inkräkta på vägbredden.

Portiker, garage och andra ställen med begränsad höjd måste ha en fri höjd anpassad till de fordon som ska köras där.

I områden där fordonstrafik inte är tillåten eller inte kan ske på grund av utrymmesbrist eller där vägen inte uppfyller kraven, placeras avfallsbehållare på annan godkänd plats.

Tabell 7. Körvägar och vändplatser

Körvägar och vändplatserMinsta vägbredd vid enkelriktad trafik

3,5 m

Minsta vägbredd vid dubbelriktad trafik

5,5 m

Väg ska vara fri från hinder utanför vägbana

1 m

Minsta kurvradie

8 m

Minsta vägbredd i kurva

4 m

Fri höjd²

4,57 m

Radie på vändplats

9 m

Vändplats ska vara fri från hinder utanför vägbana

1,5 m

Uppställningsplats för renhållningsfordon

4,2 * 12 m

illustration för avstånd på transportväg

Bild 6. Exempel på transportvägs bredd och fria höjd

Illustration för vändplatser och avstånd

Bild 7. Exempel på godkänd utformning av vändplatser

Illustration för vändplatser

Bild 8. Exempel på godkänd utformning av vändplatser

När du ser över soputrymmet så ska du ta bort eventuella socklar och bredda smala dörrar så att chauffören får en bra arbetsmiljö. Genom att låta locken stå öppen kan du vända handtagen på kärlen utåt så kärlen går enkelt att dra ut för att tömma.

Med fönster och belysning som tänds automatiskt ökar du säkerheten och trivseln för dina hyresgäster.

Om du ska bygga ut eller bygga om avfallsutrymmen ska du kontakta oss för tips inför eventuellt bygglov. Om du har butiker eller andra verksamheter i din fastighet kan du också kontakta oss så hjälper vi dig att dimensionera kärlen.

Restauranger behöver vagnar som är anpassade för att sortera matavfall. För restauranger ingår 45-literspåsar och 22-literspåsar i abonnemanget.

Fastighetsägare är ansvariga för att underhålla kärlen. Vill du ha hjälp att tvätta kärl? Sök på "Kärltvätt" på webben.

Kontakt

Administration

Avfall och återvinning

0652-363 00, telefontid måndag–fredag klockan 9.00–12.00, helgfria vardagar
avfall@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till