MENY

Motioner - inkomna

En motion är en skrivelse med förslag till något. Motioner kan bara lämnas av en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige.

Motioner bereds av kommunstyrelsen som har hand om den fråga som motionen handlar om. Sedan föreslår kommunstyrelsen hur kommunfullmäktige bör ställa sig till motionens förslag. En motion bör besvaras inom ett år.

Två gånger om året redovisar kommunstyrelsen en lista på obesvarade motioner till kommunfullmäktige med en kort redogörelse för hur långt beredningen hunnit.

Inkomna – Motion om...

Registreringsdatum – 2022-10-25

Initierad av – Carina Ohlson (C)

Dnr – 2022-000294 (133463)

Status – beredning pågår

Centerpartiet är ett parti som ser jämställdhet som en mycket viktig fråga, både när det gäller jämställdhet mellan könen och att alla ska ha samma möjligheter att kunna försörja sig och på äldre dagar få en bra pension.

Därför vill vi att en av de största ojämlikheterna i Nordanstigs kommun utreds och genomförs för medborgarnas möjlighet att arbeta på samma villkor.
Vi ser idag att bland annat bård och omsorgsyrkena har svårt att personalförsörja. Det blir inte lättare när det inte finns barnomsorg.Idag är Nordanstig den enda kommunen i Gävleborg där inte barnomsorg erbjuds på kvällar och helger, et är med andra ord inte lätt för de 60% av våra medborgare som arbetar på obekväma arbetstider.
De har ofta inte behov av barnomsorg endast måndag till fredag 06.00–18.00.
Deras barn är inte i barnomsorgen varje vardag, däremot behöver de barnomsorg på kvällar och helger i stället.
I vissa fall har försörjningsstöd behövt betalas ut för att föräldrar inte kan jobba på obekväma tider då det inte finns och funnits barnomsorg.

Förslag till beslut;

Därför vill vi att

 • Utreda att man ska erbjuda barnomsorg i Nordanstigs kommun även på kvällar och helger för barn mellan 1–12 år.
 • Titta på olika alternativ för att det praktiskt ska fungera, alternativa anställningar typ dagbarnvårdare.
 • Kostnad och hur budgeten ska fördelas utifrån detta
 • Implementera och införa detta snarast.

Registreringsdatum – 2022-09-26

Initierad av – Moderaterna, Tor Tolander (M)

Dnr – 2022-000280 (133070)

Status – beredning pågår

5:e kapitlet §16 säger "Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.
En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullm_äktiges
sammanträde."
Detta följs upp i 6:e kapitlet §24 "Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 5 kap. 16 §."
Trots att kommunallagen tydligt tillåter och Coviderfarenheterna handfast påvisar behovet av digital tillgänglighet är det omöjligt att, på lika villkor, delta i politiska möten på distans och nästan lika svårt att som funktionsvarierad delta fysiskt.
Till exempel kan en rullstolsburen ledamot inte själv ta sig upp på podiet och inte heller nå mikrofonen på talarstolen. Vår fullmäktigesal lever alltså inte ens den upp till lagens mening om likvärdigt deltagande om en ledamot genom sjukdom eller skada skulle bli rullstolsbunden.

Förslag till beslut;

En levande demokrati handlar om tillgänglighet och därför yrkar vi Moderater att:

• Fullmäktigesalen anpassas så att likvärdig fysisk närvaro för alla oavsett funktionsvariationer säkerställs.
• Teknisk utrustning anskaffas och monteras så att likvärdig digital närvaro i fullmäktige, nämnder och utskott säkerställs
• Detta sker skyndsamt

Registreringsdatum – 2021-05-02

Initierad av – Sverigedemokraterna, Sandra Bjelkelöv (SD)

Dnr – 2022-000231 (131312)

Status – Inkommen

Många hörselskadade och döva står idag utanför samhället på grund av kommunikationssvårigheter med hörande.

Vi Sverigedemokrater vill att både medborgare och politiker ska kunna förstå och vara en del utav den politiska organisationen.

Vi måste komma ihåg att teckenspråk är de dövas moderspråk och ett minoritetsspråk i vårt samhälle.

Förslag till beslut;

Att införa teckenspråkstolkning vid både digitala och fysiska möten i kommunen som är offentliga för allmänheten

Registreringsdatum – 2021-04-26 KF § 41

Initierad av – Michael Wallin (M), Lars Hed (M) och Tor Tolander (M)

Dnr – 2021-000216 (122581)

Status – Beredning av ärendet pågår.

Kustvägen är ett evighetsprojekt för vår kommun där höga ambitioner har krockat
med låg prioritering och önsketänkande.

Tanken att knyta samman vår kommuns havsnära samhällen med en genomgående
väg som möjliggör en scenisk upplevelse medan man tar sig till och från de många
smultronställen som idag redan finns i kust och havsmiljö är lovvärd och kan bli en
riktig magnet för hågade resenärer som vill uppleva något annat än
motorvägstransport till och från resmålen. Att kunna erbjuda en sådan möjlighet
ligger i kommunens strategiska intresse och är väl värt att lägga både pengar och
kraft på.
Men i nuläget är kustvägen i sämsta fall bara ett tankegods då det bitvis inte finns
någon möjlighet att åka längs kusten i avsaknad av väg och i bästa ett sätt att, reliant
sagt, säkerställa Sundsvalls bilmekaniker en stadig ström av kunder för
framvagnsjusteringar och oljetrågsbyten.
Vägen är kort sagt i bedrövligt skick där den alls existerar och på det utlovar
vägskyltar och reklamtexter upplevelser som inte levereras. Att någon enstaka gång
ens se vattnet är inte vad man väntar sig av en kustväg - snarare av en skogsväg i
smålands inland.
Dessutom gör vägen i sitt nuvarande skick alla de entreprenörer som har sin
verksamhet i våra kustnära orter en otjänst då den sänker värdet av upplevelsen i
och med brist på leverans av den utlovade ambiensen.

Mot denna bakgrund vill vi moderater ha en plan och en tidsplanerad satsning på att
bygga ut saknade delar och renovera befintliga för att skapa en kustväg värd namnet
och tills dess att detta är gjort ta bort de reklamskyltar och vägvisare som framhåller
den befintliga vägen för något den inte är.

Förslag till beslut;

Därför yrkar vi att:

 • En plan för kustvägens dragning, skick och upplevelsenatur snarast tas fram.
 • Den planen tids- och budgetsätts så att kustvägen blir verklighet i realiteten.

Registreringsdatum – 2021-02-22 KF § 11

Initierad av – Moderaterna i Nordanstig

Dnr – 2021-000091 (124453)

Status – Beredning av ärendet pågår.

Nordanstigs kommun har lyckats förhållandevis väl med att bibehålla det befolkningsunderlag som vi har.

Detta är dock långt ifrån den målsättning på att bli mer än 10000 invånare före 2025. Då den målsättningen inte bara är ett tomt vallöfte för oss i moderaterna utan en absolut vision och en nödvändighet för att vi som kommun ska kunna inte bara bibehålla utan också utveckla kommunens verksamhet måste vi aktivt arbeta för ökad inflyttning samt större möjligheter för snabb etablering av företag och verksamheter.

Särskilt viktigt är detta när kommunen står inför ökade möjligheter, som till exempel nya E4:an och Ostkustbanan med nytt stationsläge erbjuder men också nya utmaningar, som till exempel behovet av att se över och ersätta gatubelysningen i delar av kommunen.

En av de viktigaste åtgärderna för att möjliggöra både inflyttning och etablering är att det finns tillgängliga, detaljplanerade, områden för både bostadsbygge och företagsetableringar. Det möjliggör att människor snabbt kan gå från tanke till handling och det signalerar att Nordanstig är en växande kommun på framkant som erbjuder möjligheter både i befintliga lokaler som chansen att utveckla något eget från golvet och upp.

Idag är möjligheten till detta begränsat av att vår dugliga men underdimensionerade stab helt enkelt inte hinner med detta arbete i den takt som är nödvändig för att säkerställa kommunens behov.

Att detaljplanera för nya etableringar är dessutom redan på kort sikt en bra affär. Inte bara ger varje nyinflyttad invånare större skatteunderlag och bidrar till ökad omsättning i kommunen. Varje såld tomt tillför också direkt medel till kommunens kassa. Att prioritera arbetet med detaljplaner är därför ett självklart vägval.

Förslag till beslut;

Därför yrkar vi att:

 • Detaljplaneringsarbetet prioriteras och tempot omedelbart höjs.
 • Arbetet läggs ut på yttre entreprenörer med tydliga direktiv och riktlinjer.
 • Finansieringen sker via att medel omfördelas mellan verksamheterna 2021 och större resurser tillförs berörda verksamheter budgetåret 2022.

Registreringsdatum – 2021-02-22 KF § 11

Initierad av – Moderaterna i Nordanstig genom Tor Tolander

Dnr – 2021-000090 (124454)

Status – Beredning av ärendet pågår.

Nordanstigs kommun har under ett antal år arbetat i stort och smått med miljöförbättrande åtgärder. Det gäller allt från hantering av avfall till modernisering av V/A nätet till öppnande av vattenvägar för ökad tillgänglighet och förbättrad reproduktion i våra gemensamma vatten.

Ett av de områden vi inte har arbetat med är kommunens våtmarker. Utdikning, igenväxning, landhöjning och nyttjande av vattnen vid och kring kommunens våtmarker har gjort dessa till en bortglömd och förbisedd del av vårt miljöarv vilket inte bara medför begränsningar i vår kunskap om vår kommun utan också kan leda till uteblivna, positiva, miljökonsekvenser på kort och lång sikt.

Fungerande våtmarker renar vatten från kväve och andra miljöpåverkande ämnen.
Fungerande våtmarker bidrar till häckningsmöjligheter för vadarfåglar och skapar större biologisk mångfald. Fungerande våtmarker minskar risken för störtfloder vid kraftiga skyfall och påverkar grundvattennivåerna positivt då de reglerar infiltrationen över tid och bidrar till stabilare nivåer.

Det finns många exempel på var satsningar på just våtmarker har skapat stora värden på olika sätt. Bland annat området runt Hornborgarsjön, hela vattensystemet runt Karlskrona och återställningen av två stora våtmarksområden på Gotland är exempel på sådan platser.

Exemplen från alla dessa orter visar också att dessa projekt i delar eller som helhet har finansierats med olika struktur/miljömedel från både regional-, riks- och Eu-nivå. Möjligheterna till motsvarande finansiering för vår kommun bör göra detta arbete inte bara mycket viktigt och lönsamt för miljö, hållbarhet och kommuninvånare utan också väldigt kostnadseffektivt för kommunen.

Förslag till beslut;

I syfte att förstärka kommunens miljöprofil och skapa bättre levnadsmiljö för både
djur och människor på kort och lång sikt yrkar därför Moderaterna i Nordanstig att:

 • En inventering av kommunens våtmarker och tidigare våtmarksområden genomförs.
 • Nyttan av återställning/förbättring av våtmarkerna utreds
 • Ett åtgärdsprogram för genomförande och tidsättning tas fram.
 • Möjligheterna för hel eller delfinansiering med externa medel utreds.