MENY

Motioner - inkomna

En motion är en skrivelse med förslag till något. Motioner kan bara lämnas av en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige.

Motioner bereds av kommunstyrelsen som har hand om den fråga som motionen handlar om. Sedan föreslår kommunstyrelsen hur kommunfullmäktige bör ställa sig till motionens förslag. En motion bör besvaras inom ett år.

Två gånger om året redovisar kommunstyrelsen en lista på obesvarade motioner till kommunfullmäktige med en kort redogörelse för hur långt beredningen hunnit.

Inkomna – Motion om...

Registreringsdatum – 2024-04-25

Initierad av – nordanstigspartiet.se

Dnr – 2024-000176 (141809)

Status – beredning pågår

Med bakgrund av Naturvårdsverkets tolkning av EU:s avfallsdirektiv föreslår vi i nordanstigspartiet.se

Förslag till beslut;

att kommunfullmäktige utfärdar generell dispens för eldning av trädgårdsavfall.

Registreringsdatum – 2023-08-09

Initierad av – Eva Andersson, Sverigedemokraterna

Dnr – 2023-000507 (137872)

Status – beredning pågår

Det är hög tid att Nordanstigs kommun inför en soptaxa som är rättvis. Det uppnås genom att väga
soporna. Ju mindre du lägger i soptunnan och ju mer du passar på att lägga i återvinningen eller på
soptippen när du ändå är ute och åker, ju mindre behöver du betala för sophämtningen om vägning införs.

Idag fungerar det så att även om jag ställer ut soptunnan varannan eller var tredje månad, så måste jag betala lika mycket som den som har sophämtning varannan vecka eller varje månad. Det finns ingen rättvisa och inget bra miljötänk i detta.

Att betala för tjänster som inte utförs känns inte bra.

Förslag till beslut;

Nordanstigs kommun utreder möjligheten att införa en viktbaserad soptaxa.

Efter genomförd utredning besluta om ett eventuellt införande.

Registreringsdatum – 2023-08-09

Initierad av – Sverigedemokraterna
Eva Andersson

Dnr – 2023-000506 (137870)

Status – beredning pågår

Att Nordanstig saluför sig utåt är viktigt för företagandet och i förlängningen ökande befolkning. Det är hög tid att agera konstruktivt.

Det finns olika metoder att skapa PR och göra folk medvetna om fördelarna med vår kommun.

Ett sätt är att montera upp två stora ljusskyltar intill E4, förslagsvis vid norra och södra E4 i anslutning till kommungränsen.

Exempelvis Årskogen i norr för resande söderut och några mil söderut för åkande norrut.

Tanken är att näringsidkare och andra berörda ska få möjlighet att hyra plats på dessa skyltar under valfri tid. Med tanke på den täta trafik som råder på E4 skulle dessa budskap nå långt.

Även om investeringskostnaden för dessa skyltar blir hög, så borde satsningen kunna gynna
kommunen på lång sikt, exempelvis en tioårsperiod, och därmed återbetala sig.

Iden till detta konstruktiva förslag har jag fått vid samtal med engagerade kommuninvånare, och
framför allt Sven-Olov Nord med ett förflutet som företagare och mångårig fullmäktigeledamot i
Nordanstig.

Förslag till beslut;

Nordanstigs kommun utreder möjligheten att montera upp två stora ljusskyltar intill E4:ans norra
och södra infarter till vår kommun.

Efter genomförd utredning besluta om eventuellt uppförande.

Registreringsdatum – 2023-08-09

Initierad av – Sverigedemokraterna
Eva Andersson

Dnr – 2023-000502 (137871)

Status – beredning pågår

Det finns kommuner i Sverige, bland andra Nacka kommun, som erbjuder en typ av anhörigbidrag, hemvårdsbidrag, omvårdnadsbidrag och/eller arvoderad anhörigvård.

Det som åsyftas i den här fullmäktigemotionen från Sverigedemokraterna i Nordanstig, handlar om vården av äldre, vilka på ålderns höst tvingas till att anlita hemtjänsten för att få en någorlunda dräglig tillvaro.

I Nordanstig saknas denna typ av ekonomiskt stimulansbidrag för de många personer vilkas anhöriga i det tysta utför ett väsentligt merarbete som annars skulle utföras inom ramen för den skattefinansierade hemtjänsten.

Den här motionen hanlar inte om systemet med avlastning eller att tvinga anhöriga till vård i hemmet. Den handlar om att visa en större uppskattning och i valfrihetens namn kunna erbjuda en ekonomisk ersättning för den som vill ha det.

Med tanke på de signaler som tätt som oftast framkommer om personalbrist och överansträngd hemtjänstpersonal i kommunens äldreomsorg yrkar vi.

Förslag till beslut;

Nordanstigs kommun utreder möjligheten att införa ett ekonomiskt stimulansbidrag för den som vårdar anhöriga i hemmet.

efter genomförd utredning besluta om ett eventuellt införande.

Registreringsdatum – 2023-01-26

Initierad av – Eva Andersson (SD)

Dnr – 2023-000131 (134794)

Status – beredning pågår

Det finns kommuner i Sverige, bland andra Nacka kommun, som erbjuder en typ av anhörigbidrag, hemvårdsbidrag, omvårdnadsbidrag och/eller arvoderad anhörigvård.

Det som åsyftas i den här fullmäktigemotionen från Sverigedemokraterna i Nordanstig, handlar om vården av äldre, vilka på ålderns höst tvingas till att anlita hemtjänsten för att få en någorlunda dräglig tillvaro.

I Nordanstig saknas denna typ av ekonomiskt stimulansbidrag för de många personer vilkas anhöriga i det tysta utför ett väsentligt merarbete som annars skulle utföras inom ramen för den skattefinansierade hemtjänsten.

Den här motionen handlar inte om systemet med avlastning eller att tvinga anhöriga till vård i hemmet. Den handlar om att visa en större uppskattning och i valfrihetens namn kunna erbjuda en ekonomisk ersättning för den som vill ha det.

Förslag till beslut;

Vi yrkar på att

Med tanke på de signaler som tätt som oftast framkommer om personalbrist och överansträngd hemtjänstpersonal i kommunens äldreomsorg yrkar vi inom SD Nordanstig att Nordanstigs kommun inför ekonomiskt stimulansbidrag av den typ som beskrivs i motionen.

Registreringsdatum – 2023-03-02

Initierad av – Eva Andersson (SD)

Dnr – 2023-000130 (135298)

Status – beredning pågår

Att Nordanstig saluför sig utåt är viktigt för företagandet och i förlängingen ökande befolkning. Det är hög tid att agera konstruktivt.

Det finns olika metoder att skapa PR och göra folk medvetna om fördelarna med vår kommun.

Ett sätt är att montera upp två stora ljusskyltar intill E4, förslagsvis vid norra och södra E4 i anslutning till kommungränsen.

Exempelvis Årskogen i norr för resande söderut och några mil söderut för åkande norrut.

Tanken är att näringsidkare och andra berörda ska få möjlighet att hyra plats på dessa skyltar under valfri tid. Med tanke på den täta trafik som råder på E4 skulle dessa budskap nå långt.

Även om investeringskostnaden för dessa syltar blir hög, så borde satningen kunna gynna kommunen på lång sikt, exempelvis en tioårsperiod, och därmed återbetala sig.

Idén till detta konstruktiva förslag har jag fått via samtal med engagerade kommuni9nvånare, och framför allt Sven-Olov Nord med ett förflutet som företagare och mångårig fullmäktigeledamot i Nordanstigs kommun.

Förslag till beslut;

Yrkande:

Att Nordanstigs kommun utreder förslaget och därefter monterar upp ljusskyltar i enlighet med vad som framgår av motionen.

Registreringsdatum – 2023-01-11

Initierad av – Eva Andersson (SD)

Dnr – 2023-000028 (134591)

Status – beredning pågår

Det är hög tid att Nordanstigs kommun inför en soptaxa som är rättvis. Det uppnås genom att väga soporna. Ju mindre du lägger i soptunnan och ju mer du passar på att lägga i återvinningen eller på soptippen när du ändå är ute och åker, ju mindre behöver du betala för sophämtningen om vägning införs.
Idag fungerar det så att även om jag ställer ut soptunnan varannan eller var tredje månad, så måste jag betala lika mycket som den som har sophämtning varannan vecka eller varje månad. Det finns ingen rättvisa och inget bra miljötänk i detta.
Att betala för tjänster som inte utförs känns inte bra.

Förslag till beslut;

Vi yrkar på att

Nordanstigs kommun snarast inför en soptaxa som baseras på hur mycket soporna från hushållen väger.

Registreringsdatum – 2022-11-08

Initierad av – Carina Ohlson (C)

Dnr – 2022-000365 (134066)

Status – beredning pågår

Vi ser med stor oro att barn och unga ofta hamnar utanför föreningslivet i Nordanstig.

Det har givetvis olika orsaker, ekonomi, tillgänglighet och att det kan vara svårt att få ihop livspusslet för föräldrar.

Därför vill Centerpartiet se att man utreder och inför ”fritidsverksamhet” för barn och unga mellan 10-18 år.

Vi ser att genom ett utökat samarbete med de olika föreningarna i kommunen skulle man för en rimlig peng kunna erbjuda eleverna verksamhet i direkt anslutning till skoldagens slut.

Vi tänker att man genom att erbjuda föreningarna en ekonomisk ersättning för att ha ledare på plats mellan skolans slut och tre timmar framåt skulle främja elevernas hälsa och ge ett skyddsnät.

I detta ska alla föreningar erbjudas att delta under förutsättning att de kan erbjuda ledares verksamhet minst en kväll i veckan under skolåret.

Kommunen ska bistå med medel till eftermiddagsfika för deltagarna.

Vi ser att barnfattigdomen måste motverkas och inkludering måste stärkas.

På sikt tror vi att detta skulle minska kostnaderna för socialtjänsten då en får en meningsfull fritid. Och motverka utanförskap och risk för missbruk och kriminalitet.

Förslag till beslut;

Vi yrkar på att

Att det ska utredas och kostnadsberäknas vad satsningen på barn och ungas hälsa genom ”fritidsverksamhet ”

Att ta kontakt med föreningslivet för att förbereda ett genomförande av ”fritidsverksamhet ” efter skoltid

Att genomföra detta snarast under förutsättning att det är möjligt för föreningarna att medverka i detta arbete för folkhälsan och ungas inkludering i det friska samhället

Registreringsdatum – 2021-04-26 KF § 41

Initierad av – Michael Wallin (M), Lars Hed (M) och Tor Tolander (M)

Dnr – 2021-000216 (122581)

Status – Beredning av ärendet pågår.

Kustvägen är ett evighetsprojekt för vår kommun där höga ambitioner har krockat
med låg prioritering och önsketänkande.

Tanken att knyta samman vår kommuns havsnära samhällen med en genomgående
väg som möjliggör en scenisk upplevelse medan man tar sig till och från de många
smultronställen som idag redan finns i kust och havsmiljö är lovvärd och kan bli en
riktig magnet för hågade resenärer som vill uppleva något annat än
motorvägstransport till och från resmålen. Att kunna erbjuda en sådan möjlighet
ligger i kommunens strategiska intresse och är väl värt att lägga både pengar och
kraft på.
Men i nuläget är kustvägen i sämsta fall bara ett tankegods då det bitvis inte finns
någon möjlighet att åka längs kusten i avsaknad av väg och i bästa ett sätt att, reliant
sagt, säkerställa Sundsvalls bilmekaniker en stadig ström av kunder för
framvagnsjusteringar och oljetrågsbyten.
Vägen är kort sagt i bedrövligt skick där den alls existerar och på det utlovar
vägskyltar och reklamtexter upplevelser som inte levereras. Att någon enstaka gång
ens se vattnet är inte vad man väntar sig av en kustväg - snarare av en skogsväg i
smålands inland.
Dessutom gör vägen i sitt nuvarande skick alla de entreprenörer som har sin
verksamhet i våra kustnära orter en otjänst då den sänker värdet av upplevelsen i
och med brist på leverans av den utlovade ambiensen.

Mot denna bakgrund vill vi moderater ha en plan och en tidsplanerad satsning på att
bygga ut saknade delar och renovera befintliga för att skapa en kustväg värd namnet
och tills dess att detta är gjort ta bort de reklamskyltar och vägvisare som framhåller
den befintliga vägen för något den inte är.

Förslag till beslut;

Därför yrkar vi att:

  • En plan för kustvägens dragning, skick och upplevelsenatur snarast tas fram.
  • Den planen tids- och budgetsätts så att kustvägen blir verklighet i realiteten.

Registreringsdatum – 2021-02-22 KF § 11

Initierad av – Moderaterna i Nordanstig

Dnr – 2021-000091 (124453)

Status – Beredning av ärendet pågår.

Nordanstigs kommun har lyckats förhållandevis väl med att bibehålla det befolkningsunderlag som vi har.

Detta är dock långt ifrån den målsättning på att bli mer än 10000 invånare före 2025. Då den målsättningen inte bara är ett tomt vallöfte för oss i moderaterna utan en absolut vision och en nödvändighet för att vi som kommun ska kunna inte bara bibehålla utan också utveckla kommunens verksamhet måste vi aktivt arbeta för ökad inflyttning samt större möjligheter för snabb etablering av företag och verksamheter.

Särskilt viktigt är detta när kommunen står inför ökade möjligheter, som till exempel nya E4:an och Ostkustbanan med nytt stationsläge erbjuder men också nya utmaningar, som till exempel behovet av att se över och ersätta gatubelysningen i delar av kommunen.

En av de viktigaste åtgärderna för att möjliggöra både inflyttning och etablering är att det finns tillgängliga, detaljplanerade, områden för både bostadsbygge och företagsetableringar. Det möjliggör att människor snabbt kan gå från tanke till handling och det signalerar att Nordanstig är en växande kommun på framkant som erbjuder möjligheter både i befintliga lokaler som chansen att utveckla något eget från golvet och upp.

Idag är möjligheten till detta begränsat av att vår dugliga men underdimensionerade stab helt enkelt inte hinner med detta arbete i den takt som är nödvändig för att säkerställa kommunens behov.

Att detaljplanera för nya etableringar är dessutom redan på kort sikt en bra affär. Inte bara ger varje nyinflyttad invånare större skatteunderlag och bidrar till ökad omsättning i kommunen. Varje såld tomt tillför också direkt medel till kommunens kassa. Att prioritera arbetet med detaljplaner är därför ett självklart vägval.

Förslag till beslut;

Därför yrkar vi att:

  • Detaljplaneringsarbetet prioriteras och tempot omedelbart höjs.
  • Arbetet läggs ut på yttre entreprenörer med tydliga direktiv och riktlinjer.
  • Finansieringen sker via att medel omfördelas mellan verksamheterna 2021 och större resurser tillförs berörda verksamheter budgetåret 2022.