MENY

Motioner - inkomna

En motion är en skrivelse med förslag till något. Motioner kan bara lämnas av en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige.

Motioner bereds av kommunstyrelsen som har hand om den fråga som motionen handlar om. Sedan föreslår kommunstyrelsen hur kommunfullmäktige bör ställa sig till motionens förslag. En motion bör besvaras inom ett år.

Två gånger om året redovisar kommunstyrelsen en lista på obesvarade motioner till kommunfullmäktige med en kort redogörelse för hur långt beredningen hunnit.

Inkomna – Motion om...

Registreringsdatum – 2023-06-24

Initierad av – Vänsterpartiet
Petra Modée, Petter Bykvist, Ulrika Sandberg, Ulla Nilsson och Anette Nilsson

Dnr – 2023-000365 (137285)

Status – beredning pågår

Löss har blivit vanligare på förskolor och skolor. Det är svårt att bli av med löss och det är dyrt. Särskilt dyrt blir det för familjer med flera barn, vilket inte är alltför ovanligt i Nordanstig. Att familjer väljer att skaffa flera barn är positivt och visar på en framtidstro. Det kan ändå vara så att för familjer med små, eller inga, marginaler så är lusschampot dyrt. En flaska kostar minst 120 kr och räcker till en behandling (d.v.s. 2 schamponeringar) för en person med axellångt hår. Om en familj med 3 barn och 2 vuxna får löss så betyder det att alla personer behöver minst 1 flaska vardera. För den familjen innebär det minst 600 kr i kostnad för lusmedel.

Tidigare har skolsköterskorna brukat ha några extraflaskor lusmedel till hands för att kunna dela ut till behövande familjer. Men det kan inte vara meningen att de ska bedöma vilka som ska få lusmedel och vilka som inte ska få.

Vi har förstått att vissa delar av kommunen är mer drabbade än andra av löss. Det kan tyda på att familjernas storlek och ekonomi påverkar kvaliteten på behandlingen för att få bort lössen. Enligt uppgift så finns det många familjer som uppger att de inte har råd att lusbehandla vid varje tillfälle.

I Nordanstigs kommun är den sociala utsattheten större än i riket i övrigt. Andelen bidragsförsörjda är 15,8% i jfr med 11,9% i riket. Trots att förvärvsfrekvensen faktiskt ligger något högre i kommunen så är medianlönen lägre. Andelen högutbildade är 15,3 (jfr 30,3 i riket). I Nordanstigs kommun är folkhälsan sämre än i många andra kommuner.

Enligt Folkhälsomyndigheten så kan långvariga lusangrepp skapa eksemliknande utslag som kan bli infekterade. Dessa kan vara svårläkta och även kräva annan hälsovård. Vänsterpartiet menar att det här tydligt visar att det finns en ojämlikhet som i förlängningen leder till en försämrad folkhälsa.

Vi vill att lusmedel ska vara fritt för familjer i Nordanstigs kommun. Då barnet har löss länge så fortsätter spridningen bland andra barn. Det förlänger utbrottet och skapar även ett stigma för barnen.

Förslag till beslut;

Vi yrkar på att

Lusmedel ska tillhandahållas avgiftsfritt via skolsköterskan för barn i åldern 0-16 år.

Medel för detta avsätts i budgeten.

Registreringsdatum – 2023-05-29

Initierad av – Carina Ohlson (C), Lisa B Östman (C), Petra Modée (V) och Ulrika Sandberg (V)

Dnr – 2023-000265 (136746)

Status – beredning pågår

Vi ser att det finns en ekonomisk skillnad för flickor och pojkar som vi vill utjämna.

Under ett liv köper kvinnor mensskydd för ca 70 000 i dagens penningvärde.

För unga kvinnor som inte har egen inkomst kan detta vara en oöverstiglig kostnad om familjerna inte har en bra ekonomisk situation.

Vi ser därför att detta är en fråga om både jämställdhet för unga kvinnor och deras familjer.

Förslag till beslut;

Vi yrkar på att

En utredning snarast görs i syfte att säkerställa att våra skolor har gratis mensskydd för våra elever.

Vi yrkar att Nordanstigs kommun inför gratis mensskydd på våra skolor.

Registreringsdatum – 2023-01-26

Initierad av – Eva Andersson (SD)

Dnr – 2023-000131 (134794)

Status – beredning pågår

Det finns kommuner i Sverige, bland andra Nacka kommun, som erbjuder en typ av anhörigbidrag, hemvårdsbidrag, omvårdnadsbidrag och/eller arvoderad anhörigvård.

Det som åsyftas i den här fullmäktigemotionen från Sverigedemokraterna i Nordanstig, handlar om vården av äldre, vilka på ålderns höst tvingas till att anlita hemtjänsten för att få en någorlunda dräglig tillvaro.

I Nordanstig saknas denna typ av ekonomiskt stimulansbidrag för de många personer vilkas anhöriga i det tysta utför ett väsentligt merarbete som annars skulle utföras inom ramen för den skattefinansierade hemtjänsten.

Den här motionen handlar inte om systemet med avlastning eller att tvinga anhöriga till vård i hemmet. Den handlar om att visa en större uppskattning och i valfrihetens namn kunna erbjuda en ekonomisk ersättning för den som vill ha det.

Förslag till beslut;

Vi yrkar på att

Med tanke på de signaler som tätt som oftast framkommer om personalbrist och överansträngd hemtjänstpersonal i kommunens äldreomsorg yrkar vi inom SD Nordanstig att Nordanstigs kommun inför ekonomiskt stimulansbidrag av den typ som beskrivs i motionen.

Registreringsdatum – 2023-03-02

Initierad av – Eva Andersson (SD)

Dnr – 2023-000130 (135298)

Status – beredning pågår

Att Nordanstig saluför sig utåt är viktigt för företagandet och i förlängingen ökande befolkning. Det är hög tid att agera konstruktivt.

Det finns olika metoder att skapa PR och göra folk medvetna om fördelarna med vår kommun.

Ett sätt är att montera upp två stora ljusskyltar intill E4, förslagsvis vid norra och södra E4 i anslutning till kommungränsen.

Exempelvis Årskogen i norr för resande söderut och några mil söderut för åkande norrut.

Tanken är att näringsidkare och andra berörda ska få möjlighet att hyra plats på dessa skyltar under valfri tid. Med tanke på den täta trafik som råder på E4 skulle dessa budskap nå långt.

Även om investeringskostnaden för dessa syltar blir hög, så borde satningen kunna gynna kommunen på lång sikt, exempelvis en tioårsperiod, och därmed återbetala sig.

Idén till detta konstruktiva förslag har jag fått via samtal med engagerade kommuni9nvånare, och framför allt Sven-Olov Nord med ett förflutet som företagare och mångårig fullmäktigeledamot i Nordanstigs kommun.

Förslag till beslut;

Yrkande:

Att Nordanstigs kommun utreder förslaget och därefter monterar upp ljusskyltar i enlighet med vad som framgår av motionen.

Registreringsdatum – 2023-03-02

Initierad av – Petter Bykvist (V) och Petra Modée (V)

Dnr – 2023-000129 (135297)

Status – beredning pågår

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt att delta i samhället på lika villkor, oavsett bakgrund eller uppväxtmiljö. Men många barn i Sverige har inte den möjligheten på grund av ojämlika uppväxtvillkor, diskriminering och ökade ekonomiska klyftor i samhället. Därför vill Vänsterpartiet så långt som det är möjligt jobba för att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn och unga - oavsett bakgrund och uppväxtförhållanden. Med hjälp av kraften och viljan hos de barn och unga vi möter, kan vi bidra till en hållbar samhälllsförändring. Genom att stärka barn, unga och familjers engagemang och inflytande i samhället kan vi skapa gemensamma bestående lösningar som gör skillnad på riktigt.

I koppling till ovanstående blir frågan om fritidsgårdar aktuell. Så här skriver Rädda Barnen på sin hemsida:

Rätten till en trygg miljö och meningsfull fritid gäller alla barn i Sverige, men i många beostadsområden har barn ojämlika uppväxtvillkor ochbegränsade möjligheter. Här finns ett stort behov av en meningsfull fritid med aktiviteter som främjar psykisk hälsa, ger framtidstro och minskar oro och stress. Genom att driva fritidsgårdar i dessa områdetn vill vi stärka barns och ungas självkänsla och förmåga att möta utmaningar i sin tillvaro.
[...]
Unga som är nöjda med sin friti har bättre psykisk hälsa. På fritidsgårdarna prioriteras de ungas personliga utveckling och aktiviteterna är till för att stärka deras självkänsla och ge betydelsefulla relationer till vuxna utanför familjen. gårdarna ska vara en mötesplats där unga kan påverka sitt liv, utveckla sig själva och delta i samhället.


Behovet av tillgängliga och väl fungerande fritidsgårdar kan alltså inte överksattas. Detta gäller även i Nordanstig, men tyvärr finns det just nu inte fungerande friitidsgårdar i alla kommundelar. Här måste kommunen ta ett större ansvar. Vänsterpartiet anser att alla ungdomar i Nordanstig ska ha tillgång till en fritidsgård.

Förslag till beslut;

Vi yrkar

- att förvaltningen får i uppdrag att utreda och ge förslag på hur alla Nordasntigs ungdomar ska få tillgång till en väl fungerande och tillgänglig fritidsgård.

Registreringsdatum – 2023-01-11

Initierad av – Eva Andersson (SD)

Dnr – 2023-000028 (134591)

Status – beredning pågår

Det är hög tid att Nordanstigs kommun inför en soptaxa som är rättvis. Det uppnås genom att väga soporna. Ju mindre du lägger i soptunnan och ju mer du passar på att lägga i återvinningen eller på soptippen när du ändå är ute och åker, ju mindre behöver du betala för sophämtningen om vägning införs.
Idag fungerar det så att även om jag ställer ut soptunnan varannan eller var tredje månad, så måste jag betala lika mycket som den som har sophämtning varannan vecka eller varje månad. Det finns ingen rättvisa och inget bra miljötänk i detta.
Att betala för tjänster som inte utförs känns inte bra.

Förslag till beslut;

Vi yrkar på att

Nordanstigs kommun snarast inför en soptaxa som baseras på hur mycket soporna från hushållen väger.

Registreringsdatum – 2022-11-08

Initierad av – Carina Ohlson (C)

Dnr – 2022-000365 (134066)

Status – beredning pågår

Vi ser med stor oro att barn och unga ofta hamnar utanför föreningslivet i Nordanstig.

Det har givetvis olika orsaker, ekonomi, tillgänglighet och att det kan vara svårt att få ihop livspusslet för föräldrar.

Därför vill Centerpartiet se att man utreder och inför ”fritidsverksamhet” för barn och unga mellan 10-18 år.

Vi ser att genom ett utökat samarbete med de olika föreningarna i kommunen skulle man för en rimlig peng kunna erbjuda eleverna verksamhet i direkt anslutning till skoldagens slut.

Vi tänker att man genom att erbjuda föreningarna en ekonomisk ersättning för att ha ledare på plats mellan skolans slut och tre timmar framåt skulle främja elevernas hälsa och ge ett skyddsnät.

I detta ska alla föreningar erbjudas att delta under förutsättning att de kan erbjuda ledares verksamhet minst en kväll i veckan under skolåret.

Kommunen ska bistå med medel till eftermiddagsfika för deltagarna.

Vi ser att barnfattigdomen måste motverkas och inkludering måste stärkas.

På sikt tror vi att detta skulle minska kostnaderna för socialtjänsten då en får en meningsfull fritid. Och motverka utanförskap och risk för missbruk och kriminalitet.

Förslag till beslut;

Vi yrkar på att

Att det ska utredas och kostnadsberäknas vad satsningen på barn och ungas hälsa genom ”fritidsverksamhet ”

Att ta kontakt med föreningslivet för att förbereda ett genomförande av ”fritidsverksamhet ” efter skoltid

Att genomföra detta snarast under förutsättning att det är möjligt för föreningarna att medverka i detta arbete för folkhälsan och ungas inkludering i det friska samhället

Registreringsdatum – 2022-10-25

Initierad av – Carina Ohlson (C)

Dnr – 2022-000294 (133463)

Status – beredning pågår

Centerpartiet är ett parti som ser jämställdhet som en mycket viktig fråga, både när det gäller jämställdhet mellan könen och att alla ska ha samma möjligheter att kunna försörja sig och på äldre dagar få en bra pension.

Därför vill vi att en av de största ojämlikheterna i Nordanstigs kommun utreds och genomförs för medborgarnas möjlighet att arbeta på samma villkor.
Vi ser idag att bland annat bård och omsorgsyrkena har svårt att personalförsörja. Det blir inte lättare när det inte finns barnomsorg.Idag är Nordanstig den enda kommunen i Gävleborg där inte barnomsorg erbjuds på kvällar och helger, et är med andra ord inte lätt för de 60% av våra medborgare som arbetar på obekväma arbetstider.
De har ofta inte behov av barnomsorg endast måndag till fredag 06.00–18.00.
Deras barn är inte i barnomsorgen varje vardag, däremot behöver de barnomsorg på kvällar och helger i stället.
I vissa fall har försörjningsstöd behövt betalas ut för att föräldrar inte kan jobba på obekväma tider då det inte finns och funnits barnomsorg.

Förslag till beslut;

Därför vill vi att

  • Utreda att man ska erbjuda barnomsorg i Nordanstigs kommun även på kvällar och helger för barn mellan 1–12 år.
  • Titta på olika alternativ för att det praktiskt ska fungera, alternativa anställningar typ dagbarnvårdare.
  • Kostnad och hur budgeten ska fördelas utifrån detta
  • Implementera och införa detta snarast.

Registreringsdatum – 2022-09-26

Initierad av – Moderaterna, Tor Tolander (M)

Dnr – 2022-000280 (133070)

Status – beredning pågår

5:e kapitlet §16 säger "Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.
En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullm_äktiges
sammanträde."
Detta följs upp i 6:e kapitlet §24 "Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 5 kap. 16 §."
Trots att kommunallagen tydligt tillåter och Coviderfarenheterna handfast påvisar behovet av digital tillgänglighet är det omöjligt att, på lika villkor, delta i politiska möten på distans och nästan lika svårt att som funktionsvarierad delta fysiskt.
Till exempel kan en rullstolsburen ledamot inte själv ta sig upp på podiet och inte heller nå mikrofonen på talarstolen. Vår fullmäktigesal lever alltså inte ens den upp till lagens mening om likvärdigt deltagande om en ledamot genom sjukdom eller skada skulle bli rullstolsbunden.

Förslag till beslut;

En levande demokrati handlar om tillgänglighet och därför yrkar vi Moderater att:

• Fullmäktigesalen anpassas så att likvärdig fysisk närvaro för alla oavsett funktionsvariationer säkerställs.
• Teknisk utrustning anskaffas och monteras så att likvärdig digital närvaro i fullmäktige, nämnder och utskott säkerställs
• Detta sker skyndsamt

Registreringsdatum – 2021-05-02

Initierad av – Sverigedemokraterna, Sandra Bjelkelöv (SD)

Dnr – 2022-000231 (131312)

Status – Inkommen

Många hörselskadade och döva står idag utanför samhället på grund av kommunikationssvårigheter med hörande.

Vi Sverigedemokrater vill att både medborgare och politiker ska kunna förstå och vara en del utav den politiska organisationen.

Vi måste komma ihåg att teckenspråk är de dövas moderspråk och ett minoritetsspråk i vårt samhälle.

Förslag till beslut;

Att införa teckenspråkstolkning vid både digitala och fysiska möten i kommunen som är offentliga för allmänheten

Registreringsdatum – 2021-04-26 KF § 41

Initierad av – Michael Wallin (M), Lars Hed (M) och Tor Tolander (M)

Dnr – 2021-000216 (122581)

Status – Beredning av ärendet pågår.

Kustvägen är ett evighetsprojekt för vår kommun där höga ambitioner har krockat
med låg prioritering och önsketänkande.

Tanken att knyta samman vår kommuns havsnära samhällen med en genomgående
väg som möjliggör en scenisk upplevelse medan man tar sig till och från de många
smultronställen som idag redan finns i kust och havsmiljö är lovvärd och kan bli en
riktig magnet för hågade resenärer som vill uppleva något annat än
motorvägstransport till och från resmålen. Att kunna erbjuda en sådan möjlighet
ligger i kommunens strategiska intresse och är väl värt att lägga både pengar och
kraft på.
Men i nuläget är kustvägen i sämsta fall bara ett tankegods då det bitvis inte finns
någon möjlighet att åka längs kusten i avsaknad av väg och i bästa ett sätt att, reliant
sagt, säkerställa Sundsvalls bilmekaniker en stadig ström av kunder för
framvagnsjusteringar och oljetrågsbyten.
Vägen är kort sagt i bedrövligt skick där den alls existerar och på det utlovar
vägskyltar och reklamtexter upplevelser som inte levereras. Att någon enstaka gång
ens se vattnet är inte vad man väntar sig av en kustväg - snarare av en skogsväg i
smålands inland.
Dessutom gör vägen i sitt nuvarande skick alla de entreprenörer som har sin
verksamhet i våra kustnära orter en otjänst då den sänker värdet av upplevelsen i
och med brist på leverans av den utlovade ambiensen.

Mot denna bakgrund vill vi moderater ha en plan och en tidsplanerad satsning på att
bygga ut saknade delar och renovera befintliga för att skapa en kustväg värd namnet
och tills dess att detta är gjort ta bort de reklamskyltar och vägvisare som framhåller
den befintliga vägen för något den inte är.

Förslag till beslut;

Därför yrkar vi att:

  • En plan för kustvägens dragning, skick och upplevelsenatur snarast tas fram.
  • Den planen tids- och budgetsätts så att kustvägen blir verklighet i realiteten.

Registreringsdatum – 2021-02-22 KF § 11

Initierad av – Moderaterna i Nordanstig

Dnr – 2021-000091 (124453)

Status – Beredning av ärendet pågår.

Nordanstigs kommun har lyckats förhållandevis väl med att bibehålla det befolkningsunderlag som vi har.

Detta är dock långt ifrån den målsättning på att bli mer än 10000 invånare före 2025. Då den målsättningen inte bara är ett tomt vallöfte för oss i moderaterna utan en absolut vision och en nödvändighet för att vi som kommun ska kunna inte bara bibehålla utan också utveckla kommunens verksamhet måste vi aktivt arbeta för ökad inflyttning samt större möjligheter för snabb etablering av företag och verksamheter.

Särskilt viktigt är detta när kommunen står inför ökade möjligheter, som till exempel nya E4:an och Ostkustbanan med nytt stationsläge erbjuder men också nya utmaningar, som till exempel behovet av att se över och ersätta gatubelysningen i delar av kommunen.

En av de viktigaste åtgärderna för att möjliggöra både inflyttning och etablering är att det finns tillgängliga, detaljplanerade, områden för både bostadsbygge och företagsetableringar. Det möjliggör att människor snabbt kan gå från tanke till handling och det signalerar att Nordanstig är en växande kommun på framkant som erbjuder möjligheter både i befintliga lokaler som chansen att utveckla något eget från golvet och upp.

Idag är möjligheten till detta begränsat av att vår dugliga men underdimensionerade stab helt enkelt inte hinner med detta arbete i den takt som är nödvändig för att säkerställa kommunens behov.

Att detaljplanera för nya etableringar är dessutom redan på kort sikt en bra affär. Inte bara ger varje nyinflyttad invånare större skatteunderlag och bidrar till ökad omsättning i kommunen. Varje såld tomt tillför också direkt medel till kommunens kassa. Att prioritera arbetet med detaljplaner är därför ett självklart vägval.

Förslag till beslut;

Därför yrkar vi att:

  • Detaljplaneringsarbetet prioriteras och tempot omedelbart höjs.
  • Arbetet läggs ut på yttre entreprenörer med tydliga direktiv och riktlinjer.
  • Finansieringen sker via att medel omfördelas mellan verksamheterna 2021 och större resurser tillförs berörda verksamheter budgetåret 2022.