MENY

Motioner - besvarade

En motion är en skrivelse med förslag till något. Motioner kan bara lämnas av en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige.

Motioner bereds av kommunstyrelsen som har hand om den fråga som motionen handlar om. Sedan föreslår kommunstyrelsen hur kommunfullmäktige bör ställa sig till motionens förslag. En motion bör besvaras inom ett år.

Två gånger om året redovisar kommunstyrelsen en lista på obesvarade motioner till kommunfullmäktige med en kort redogörelse för hur långt beredningen hunnit.

Besvarade – Motion om...

Status – Avslutad

Beslut i KF 2023-03-20 § 13

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunen arbetar redan med att återställa våtmarker, dels utifrån de förslag som finns i Fiskevårdsplanen, dels där vi hittar ytterligare möjliga områden samt när medel finns att söka.

Detta är ett prioriterat område och måste så vara. Men framför allt så blir det ännu viktigare framöver i och med klimatförändringarna.

Det finns idag omfattande forskning i ämnet där både inventeringar och nyttoeffekter finns dokumenterade.

Tack vare vår egen omfattande Fiskevårdsplan så har vi redan i den mycket kunskap i våra förutsättningar. Det är dock viktigt att hela tiden omvärldsspana och ta del av olika forskningsrapporter.

Motionen kan därmed anses besvarad.

Registreringsdatum – 2021-02-22 KF § 11

Initierad av – Moderaterna i Nordanstig genom Tor Tolander

Dnr – 2021-000090 (124454)

Nordanstigs kommun har under ett antal år arbetat i stort och smått med miljöförbättrande åtgärder. Det gäller allt från hantering av avfall till modernisering av V/A nätet till öppnande av vattenvägar för ökad tillgänglighet och förbättrad reproduktion i våra gemensamma vatten.

Ett av de områden vi inte har arbetat med är kommunens våtmarker. Utdikning, igenväxning, landhöjning och nyttjande av vattnen vid och kring kommunens våtmarker har gjort dessa till en bortglömd och förbisedd del av vårt miljöarv vilket inte bara medför begränsningar i vår kunskap om vår kommun utan också kan leda till uteblivna, positiva, miljökonsekvenser på kort och lång sikt.

Fungerande våtmarker renar vatten från kväve och andra miljöpåverkande ämnen.
Fungerande våtmarker bidrar till häckningsmöjligheter för vadarfåglar och skapar större biologisk mångfald. Fungerande våtmarker minskar risken för störtfloder vid kraftiga skyfall och påverkar grundvattennivåerna positivt då de reglerar infiltrationen över tid och bidrar till stabilare nivåer.

Det finns många exempel på var satsningar på just våtmarker har skapat stora värden på olika sätt. Bland annat området runt Hornborgarsjön, hela vattensystemet runt Karlskrona och återställningen av två stora våtmarksområden på Gotland är exempel på sådan platser.

Exemplen från alla dessa orter visar också att dessa projekt i delar eller som helhet har finansierats med olika struktur/miljömedel från både regional-, riks- och Eu-nivå. Möjligheterna till motsvarande finansiering för vår kommun bör göra detta arbete inte bara mycket viktigt och lönsamt för miljö, hållbarhet och kommuninvånare utan också väldigt kostnadseffektivt för kommunen.

Förslag till beslut;

I syfte att förstärka kommunens miljöprofil och skapa bättre levnadsmiljö för både
djur och människor på kort och lång sikt yrkar därför Moderaterna i Nordanstig att:

 • En inventering av kommunens våtmarker och tidigare våtmarksområden genomförs.
 • Nyttan av återställning/förbättring av våtmarkerna utreds
 • Ett åtgärdsprogram för genomförande och tidsättning tas fram.
 • Möjligheterna för hel eller delfinansiering med externa medel utreds.

Status – Avslutad

Beslut i KF 2023-03-20 § 14

Kommunfullmäktiges beslut

Bevilja motionens förslag att en tidsplan och budgetmedel skall tas fram.

Förslaget att ta bort reklamskyltar och vägvisare som visar den befintliga vägen bör avslås då dessa inte ägs av kommunen.

Registreringsdatum – 2021-04-26 KF § 41

Initierad av – Michael Wallin (M), Lars Hed (M) och Tor Tolander (M)

Dnr – 2021-000216 (122581)

Kustvägen är ett evighetsprojekt för vår kommun där höga ambitioner har krockat
med låg prioritering och önsketänkande.

Tanken att knyta samman vår kommuns havsnära samhällen med en genomgående
väg som möjliggör en scenisk upplevelse medan man tar sig till och från de många
smultronställen som idag redan finns i kust och havsmiljö är lovvärd och kan bli en
riktig magnet för hågade resenärer som vill uppleva något annat än
motorvägstransport till och från resmålen. Att kunna erbjuda en sådan möjlighet
ligger i kommunens strategiska intresse och är väl värt att lägga både pengar och
kraft på.
Men i nuläget är kustvägen i sämsta fall bara ett tankegods då det bitvis inte finns
någon möjlighet att åka längs kusten i avsaknad av väg och i bästa ett sätt att, reliant
sagt, säkerställa Sundsvalls bilmekaniker en stadig ström av kunder för
framvagnsjusteringar och oljetrågsbyten.
Vägen är kort sagt i bedrövligt skick där den alls existerar och på det utlovar
vägskyltar och reklamtexter upplevelser som inte levereras. Att någon enstaka gång
ens se vattnet är inte vad man väntar sig av en kustväg - snarare av en skogsväg i
smålands inland.
Dessutom gör vägen i sitt nuvarande skick alla de entreprenörer som har sin
verksamhet i våra kustnära orter en otjänst då den sänker värdet av upplevelsen i
och med brist på leverans av den utlovade ambiensen.

Mot denna bakgrund vill vi moderater ha en plan och en tidsplanerad satsning på att
bygga ut saknade delar och renovera befintliga för att skapa en kustväg värd namnet
och tills dess att detta är gjort ta bort de reklamskyltar och vägvisare som framhåller
den befintliga vägen för något den inte är.

Förslag till beslut;

Därför yrkar vi att:

 • En plan för kustvägens dragning, skick och upplevelsenatur snarast tas fram.
 • Den planen tids- och budgetsätts så att kustvägen blir verklighet i realiteten.

Status – besvarad

Beslut i KF 2023-11-27 § 131

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Behov av tolkning kan alltid tillgodoses i det enskilda fallet. Detta gör man via beställning till Tolkcentralen. Det pågår även en betydande teknikutveckling av digitala hjälpmedel som helt eller delvis kan lösa tillgänglighetsproblemet i framtiden.
 2. Motionen kan därmed anses besvarad.

Registreringsdatum – 2021-05-02

Initierad av – Sverigedemokraterna, Sandra Bjelkelöv (SD)

Dnr – 2022-000231 (131312)

Många hörselskadade och döva står idag utanför samhället på grund av kommunikationssvårigheter med hörande.

Vi Sverigedemokrater vill att både medborgare och politiker ska kunna förstå och vara en del utav den politiska organisationen.

Vi måste komma ihåg att teckenspråk är de dövas moderspråk och ett minoritetsspråk i vårt samhälle.

Förslag till beslut;

Att införa teckenspråkstolkning vid både digitala och fysiska möten i kommunen som är offentliga för allmänheten

Status – Besvarad

Beslut i KF 2023-20-23 § 114

Registreringsdatum – 2022-09-26

Initierad av – Moderaterna, Tor Tolander (M)

Dnr – 2022-000280 (133070)

5:e kapitlet §16 säger "Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.
En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullm_äktiges
sammanträde."
Detta följs upp i 6:e kapitlet §24 "Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 5 kap. 16 §."
Trots att kommunallagen tydligt tillåter och Coviderfarenheterna handfast påvisar behovet av digital tillgänglighet är det omöjligt att, på lika villkor, delta i politiska möten på distans och nästan lika svårt att som funktionsvarierad delta fysiskt.
Till exempel kan en rullstolsburen ledamot inte själv ta sig upp på podiet och inte heller nå mikrofonen på talarstolen. Vår fullmäktigesal lever alltså inte ens den upp till lagens mening om likvärdigt deltagande om en ledamot genom sjukdom eller skada skulle bli rullstolsbunden.

Förslag till beslut;

En levande demokrati handlar om tillgänglighet och därför yrkar vi Moderater att:

• Fullmäktigesalen anpassas så att likvärdig fysisk närvaro för alla oavsett funktionsvariationer säkerställs.
• Teknisk utrustning anskaffas och monteras så att likvärdig digital närvaro i fullmäktige, nämnder och utskott säkerställs
• Detta sker skyndsamt

Status – Besvarad

Beslut i KF 2023-20-23 § 116

Kommunfullmäktiges beslut

Frågan är redan utredd under 2015 och 2016 i utbildningsutskottet. Det konstaterades då att den svenska modellen med ett stort frivilligarbete genom föreningslivet visserligen ger ett brett utbud av aktiviteter men att det är svårt att genomföra dessa i direkt anslutning till skoltiden då många av föreningsmänniskorna arbetar dagtid.
Med detta kan samtliga attsatser i motionen anses besvarade.

Registreringsdatum – 2022-11-08

Initierad av – Carina Ohlson (C)

Dnr – 2022-000365 (134066)

Vi ser med stor oro att barn och unga ofta hamnar utanför föreningslivet i Nordanstig.

Det har givetvis olika orsaker, ekonomi, tillgänglighet och att det kan vara svårt att få ihop livspusslet för föräldrar.

Därför vill Centerpartiet se att man utreder och inför ”fritidsverksamhet” för barn och unga mellan 10-18 år.

Vi ser att genom ett utökat samarbete med de olika föreningarna i kommunen skulle man för en rimlig peng kunna erbjuda eleverna verksamhet i direkt anslutning till skoldagens slut.

Vi tänker att man genom att erbjuda föreningarna en ekonomisk ersättning för att ha ledare på plats mellan skolans slut och tre timmar framåt skulle främja elevernas hälsa och ge ett skyddsnät.

I detta ska alla föreningar erbjudas att delta under förutsättning att de kan erbjuda ledares verksamhet minst en kväll i veckan under skolåret.

Kommunen ska bistå med medel till eftermiddagsfika för deltagarna.

Vi ser att barnfattigdomen måste motverkas och inkludering måste stärkas.

På sikt tror vi att detta skulle minska kostnaderna för socialtjänsten då en får en meningsfull fritid. Och motverka utanförskap och risk för missbruk och kriminalitet.

Förslag till beslut;

Vi yrkar på att

Att det ska utredas och kostnadsberäknas vad satsningen på barn och ungas hälsa genom ”fritidsverksamhet ”

Att ta kontakt med föreningslivet för att förbereda ett genomförande av ”fritidsverksamhet ” efter skoltid

Att genomföra detta snarast under förutsättning att det är möjligt för föreningarna att medverka i detta arbete för folkhälsan och ungas inkludering i det friska samhället

Status – Avslås

Beslut i KF 2023-10-23 § 116

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen avslås med motiveringen att en avgiftsfri kulturskola troligen endast kommer gynna kommunens medelinkomsttagare. Ett riktat stöd baserat på behov vore kanske en bättre insats för att ge fler barn möjligheten att delta i kulturskolan.

Registreringsdatum – 2023-02-20

Initierad av – Petter Bykvist (V) och Petra Modée (V)

Dnr – 2023-000128 (135296)

En avgiftsfri kulturskola Kultur ska vara tillgänglig för alla

Kultur är viktigt för barn och unga av flera skäl. Det är ett sätt att uttrycka sig kreativt samtidigt som det stärker individens självkänsla. Genom kultur kan barn dessutom utveckla sin omvärldsuppfattning och skapa bättre relationer.

Inom kulturpolitiken är en viktig fråga att tillgodose så att så många barn och unga som möjligt bereds möjlighet att ta del av kultur. Kulturskolan blir avgiftsfri i fler och fler svenska kommuner. För tio år sedan var det endast en handfull kommuner som erbjöd svgiftsfri kulturskola, men nu är det ett 50-tal. Trenden är alltså tydlig.

I Nordanstig kommun kostar däremot ett deltagande i kulturskolan 600 kr per termin och 1200 kr per helår. Halv avgift gäller för syskon. Enligt Folkhälsomyndigheten lever ca 20 procent av barnen i Sverige med en låg ekonomisk standard och enligt Rädda Barnen lever dessutom hela 9 % av Sveriges barn i så kallad barnfattigdom. Även i Nordanstigs finns en liknande situation och då blir kostnaden för kulturskolan ett problem.

Vänsterpartiet menar att barnens möjligheter att utvecklas och berikas genom kultur inte ska få begränsas av föräldrarnas ekonomiska förutsättningar. En familj med flera barn och små marginaler kan bli tvungna att välja bort aktiviteter i kulturskolans regi. Därför vill vi se en avgiftsfri kulturskola för barn och unga i Nordanstigs kommun. Vi har inte råd att låta barn och unga stå utanför det viktiga kulturlivet. Vi har däremot råd att sasa den relativt lilla summa som en avgiftsfri kulturskola skulle kosta.

Förslag till beslut;

Vi yrkar

- att kulturskolan i Nordanstig ska göras avgiftsfri.

Status – Besvarad

Beslut i KF 2023-20-23 § 117

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Majoritetens avsikt är att etablera fritidsgårdar i kommunens huvudorter vilket vi anser inte bara nödvändigt utan också möjligt att genomföra och arbetet är redan i gång.
 2. Motionen kan därmed anses besvarad.

Registreringsdatum – 2023-03-02

Initierad av – Petter Bykvist (V) och Petra Modée (V)

Dnr – 2023-000129 (135297)

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt att delta i samhället på lika villkor, oavsett bakgrund eller uppväxtmiljö. Men många barn i Sverige har inte den möjligheten på grund av ojämlika uppväxtvillkor, diskriminering och ökade ekonomiska klyftor i samhället. Därför vill Vänsterpartiet så långt som det är möjligt jobba för att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn och unga - oavsett bakgrund och uppväxtförhållanden. Med hjälp av kraften och viljan hos de barn och unga vi möter, kan vi bidra till en hållbar samhälllsförändring. Genom att stärka barn, unga och familjers engagemang och inflytande i samhället kan vi skapa gemensamma bestående lösningar som gör skillnad på riktigt.

I koppling till ovanstående blir frågan om fritidsgårdar aktuell. Så här skriver Rädda Barnen på sin hemsida:

Rätten till en trygg miljö och meningsfull fritid gäller alla barn i Sverige, men i många beostadsområden har barn ojämlika uppväxtvillkor ochbegränsade möjligheter. Här finns ett stort behov av en meningsfull fritid med aktiviteter som främjar psykisk hälsa, ger framtidstro och minskar oro och stress. Genom att driva fritidsgårdar i dessa områdetn vill vi stärka barns och ungas självkänsla och förmåga att möta utmaningar i sin tillvaro.
[...]
Unga som är nöjda med sin friti har bättre psykisk hälsa. På fritidsgårdarna prioriteras de ungas personliga utveckling och aktiviteterna är till för att stärka deras självkänsla och ge betydelsefulla relationer till vuxna utanför familjen. gårdarna ska vara en mötesplats där unga kan påverka sitt liv, utveckla sig själva och delta i samhället.


Behovet av tillgängliga och väl fungerande fritidsgårdar kan alltså inte överksattas. Detta gäller även i Nordanstig, men tyvärr finns det just nu inte fungerande friitidsgårdar i alla kommundelar. Här måste kommunen ta ett större ansvar. Vänsterpartiet anser att alla ungdomar i Nordanstig ska ha tillgång till en fritidsgård.

Förslag till beslut;

Vi yrkar

- att förvaltningen får i uppdrag att utreda och ge förslag på hur alla Nordasntigs ungdomar ska få tillgång till en väl fungerande och tillgänglig fritidsgård.

Status – Besvarad

Beslut i KF 2023-10-23 § 118

Kommunfullmäktiges beslut

Motionens första tre punkter pågår redan och kan därmed anses besvarade. Motionens fjärde punkt avslås med motiveringen att det är för tidigt att införa någon form av barnomsorg under nätter och helger innan utredningen är genomförd och det finns ett förslag att ta ställning till.

Registreringsdatum – 2022-10-25

Initierad av – Carina Ohlson (C)

Dnr – 2022-000294 (133463)

Centerpartiet är ett parti som ser jämställdhet som en mycket viktig fråga, både när det gäller jämställdhet mellan könen och att alla ska ha samma möjligheter att kunna försörja sig och på äldre dagar få en bra pension.

Därför vill vi att en av de största ojämlikheterna i Nordanstigs kommun utreds och genomförs för medborgarnas möjlighet att arbeta på samma villkor.
Vi ser idag att bland annat bård och omsorgsyrkena har svårt att personalförsörja. Det blir inte lättare när det inte finns barnomsorg.Idag är Nordanstig den enda kommunen i Gävleborg där inte barnomsorg erbjuds på kvällar och helger, et är med andra ord inte lätt för de 60% av våra medborgare som arbetar på obekväma arbetstider.
De har ofta inte behov av barnomsorg endast måndag till fredag 06.00–18.00.
Deras barn är inte i barnomsorgen varje vardag, däremot behöver de barnomsorg på kvällar och helger i stället.
I vissa fall har försörjningsstöd behövt betalas ut för att föräldrar inte kan jobba på obekväma tider då det inte finns och funnits barnomsorg.

Förslag till beslut;

Därför vill vi att

 • Utreda att man ska erbjuda barnomsorg i Nordanstigs kommun även på kvällar och helger för barn mellan 1–12 år.
 • Titta på olika alternativ för att det praktiskt ska fungera, alternativa anställningar typ dagbarnvårdare.
 • Kostnad och hur budgeten ska fördelas utifrån detta
 • Implementera och införa detta snarast.

Status – besvarad

Beslut i KF 2023-11-27 § 129

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen anses vara besvarad.

Registreringsdatum – 2023-05-29

Initierad av – Carina Ohlson (C), Lisa B Östman (C), Petra Modée (V) och Ulrika Sandberg (V)

Dnr – 2023-000265 (136746)

Vi ser att det finns en ekonomisk skillnad för flickor och pojkar som vi vill utjämna.

Under ett liv köper kvinnor mensskydd för ca 70 000 i dagens penningvärde.

För unga kvinnor som inte har egen inkomst kan detta vara en oöverstiglig kostnad om familjerna inte har en bra ekonomisk situation.

Vi ser därför att detta är en fråga om både jämställdhet för unga kvinnor och deras familjer.

Förslag till beslut;

Vi yrkar på att

En utredning snarast görs i syfte att säkerställa att våra skolor har gratis mensskydd för våra elever.

Vi yrkar att Nordanstigs kommun inför gratis mensskydd på våra skolor.

Status – avslag

Beslut i KF 2023-11-27 § 130

Kommunfullmäktiges beslut

Avslå motionen.

Registreringsdatum – 2023-06-24

Initierad av – Vänsterpartiet
Petra Modée, Petter Bykvist, Ulrika Sandberg, Ulla Nilsson och Anette Nilsson

Dnr – 2023-000365 (137285)

Löss har blivit vanligare på förskolor och skolor. Det är svårt att bli av med löss och det är dyrt. Särskilt dyrt blir det för familjer med flera barn, vilket inte är alltför ovanligt i Nordanstig. Att familjer väljer att skaffa flera barn är positivt och visar på en framtidstro. Det kan ändå vara så att för familjer med små, eller inga, marginaler så är lusschampot dyrt. En flaska kostar minst 120 kr och räcker till en behandling (d.v.s. 2 schamponeringar) för en person med axellångt hår. Om en familj med 3 barn och 2 vuxna får löss så betyder det att alla personer behöver minst 1 flaska vardera. För den familjen innebär det minst 600 kr i kostnad för lusmedel.

Tidigare har skolsköterskorna brukat ha några extraflaskor lusmedel till hands för att kunna dela ut till behövande familjer. Men det kan inte vara meningen att de ska bedöma vilka som ska få lusmedel och vilka som inte ska få.

Vi har förstått att vissa delar av kommunen är mer drabbade än andra av löss. Det kan tyda på att familjernas storlek och ekonomi påverkar kvaliteten på behandlingen för att få bort lössen. Enligt uppgift så finns det många familjer som uppger att de inte har råd att lusbehandla vid varje tillfälle.

I Nordanstigs kommun är den sociala utsattheten större än i riket i övrigt. Andelen bidragsförsörjda är 15,8% i jfr med 11,9% i riket. Trots att förvärvsfrekvensen faktiskt ligger något högre i kommunen så är medianlönen lägre. Andelen högutbildade är 15,3 (jfr 30,3 i riket). I Nordanstigs kommun är folkhälsan sämre än i många andra kommuner.

Enligt Folkhälsomyndigheten så kan långvariga lusangrepp skapa eksemliknande utslag som kan bli infekterade. Dessa kan vara svårläkta och även kräva annan hälsovård. Vänsterpartiet menar att det här tydligt visar att det finns en ojämlikhet som i förlängningen leder till en försämrad folkhälsa.

Vi vill att lusmedel ska vara fritt för familjer i Nordanstigs kommun. Då barnet har löss länge så fortsätter spridningen bland andra barn. Det förlänger utbrottet och skapar även ett stigma för barnen.

Förslag till beslut;

Vi yrkar på att

Lusmedel ska tillhandahållas avgiftsfritt via skolsköterskan för barn i åldern 0-16 år.

Medel för detta avsätts i budgeten.

Status – Avslutad

Beslut i KF 2022-05-23 § 59

Kommunfullmäktiges beslut

Lokalen i Bergsjögården är funktionellt tillfredställande för att hålla sammanträden i, men den är inte optimal.

Motionens första att-sats beviljas. Motionens andra att-sats anses besvarad.

Registreringsdatum – 2022-02-28 KF § 21

Initierad av – Sven-Erik Sjölund, S

Dnr – 2022-000132 (129857)

2015 beslutade Fullmäktige (FM) att flytta FM från Harmånger, och som argument framfördes att bredband saknades, viss kostnad för hyra samt smärre reparation av möbler. FM-lokalen i Harmånger byggdes för ca 70 år sedan. Både lokalen, möbler och inredning är i princip i originalskick.Flygelbyggnaden och lokalen ritades av arkitekt Erik F Dahl, specialdesignad för FM-sammanträden, vilket gäller även idag. Museet i Hudiksvall har också påtalat det unika och kulturella värdet av lokalen. Byggnaden är tidstypisk för rekordåren efter andra världskriget, och förverkligandet av välfärdsstaten och KF/kommunernas status och betydelse i den svenska demokratin. En flytt till Fullmäktigesalen i Harmånger betyder att vi får en bättre sammanträdesmiljö än den vi har idag med t.es. specialdesignade bord för ledamöterna och presidium samt läktare för besökare. Det finns i dag även tillgång till den teknik som krävs t.ex. fiber.Jag föreslår att kommunen utreder möjligheten att åter förlägga Fm sammanträdena till Fullmäktigesalen i Harmånger.Om utredningen visar att det är möjligt även belutar att flytta sammanträdena till Harmånger.

Status – Avslutad

Beslut i KF 2022-05-23 § 57

Kommunfullmäktiges beslut

Bevilja motionen och uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta och anta en handlingsplan för att motverka våld i nära relationer samt att implementera den i kommunens verksamheter.

Registreringsdatum – 2022-02-28 KF § 21

Initierad av – Sverigedemokraterna, Sandra Bjelkelöv

Dnr – 2022-000131 (129636)

Våld i nära relationer är alltför vanligt förekommande problem som drabbar både enskilda individer och samhället i stort på ett mycket negativt sätt.

Det personliga lidandet hos de drabbade är omfattande, och det är vanligt att både psykiska och fysiska skador kvarstår hos de drabbade under resten av deras liv som en följd av det de utsatts för.

I Hela Hälsingland den 8/2 kan vi nås av den skrämmande artikeln med undersökningar att sedan 2019 har misshandel mot en närstående eller före detta partner ökat med 64 procent och en ökning av våldtäkter i parrelationer ser ut att öka med 600 procent. Detta är skrämmande och bakom detta så finns det ett mörkertal som är gigantiskt.

Sett ur ett samhällsperspektiv är kostnaderna för våldet mycket stora exempelvis i form av vårdkostnader, rättskostnader, sjukpenning och försörjningsstöd.

Vi menar med anledning av detta att Nordanstigs kommun måste förbättra insatserna mot våld i nära relationer. Främst för att minska det personliga lidandet hos de drabbade och för att förhindra dödsfall, men också för att minska på samhällets, däribland kommunens, kostnader.

Kommunstyrelsen ska enligt vår mening ha det yttersta ansvaret för att det inom alla kommunens verksamheter (inte bara inom någon enstaka förvaltning) finns gedigen kunskap om och beredskap för att sätta in lämpliga åtgärder mot alla former av våld i nära relationer, när förekomsten av detta misstänks eller upptäcks.

För att uppfylla detta yttersta ansvar ska det åligga Kommunstyrelsen att ge ett utskott eller en arbetsgrupp i uppdrag att i samråd med sakkunniga och med grund i den forskning som finns upprätta en handlingsplan för att motverka våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Handlingsplanen ska sedan implementeras i samtliga kommunala verksamheter.

Med hänvisning till det som anförts ovan yrkar vi på:

att Kommunstyrelsen ges ansvar för att ge ett utskott eller en arbetsgrupp i uppgift att i samråd med sakkunniga och med grund i den forskning som finns upprätta en handlingsplan för att motverka våld i nära relationer.

att Kommunstyrelsen ges ansvar för att handlingsplanen implementeras i samtliga kommunala verksamheter så fort den är upprättad.

Status – Avslutad

Beslut i KF 2021-12-20 § 125

Kommunfullmäktiges beslut

Ett kommunalt bostadsbolag är enligt lag skyldig att bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer och varje enhet måste bära sina egna kostnader.

Hyressättningen av en hyreslägenhet genomförs genom förhandlingar mellan bostadsbolaget och hyresgästföreningen. Dessa principer för hyressättning inom allmännyttan går med nuvarande lagstiftning inte att ändra.

Motionen är därmed besvarad.

Registreringsdatum – 2021-06-28 KF § 82

Initierad av – Petter Bykvist (V) och Petra Modée (V)

Dnr – 2021-000252 (126693)

Med stöd av Centern och Liberalerna förbereder den socialdemokratiskt ledda regeringen just nu en kraftig försämring för landets hyresgäster. Genom att införa marknadshyror i nybyggnation kommer kostnaderna för människors boende att öka drastiskt. På kort sikt gäller det endast hyresrätter i nybyggnation men vi vet av erfarenhet att en sådan här förändring ofta följs av marknadshyror på hela marknaden.

Vänsterpartiet ser med stor oro på denna utveckling då det riskerar att drabba många av kommunens invånare hårt. Att använda sig av marknadshyror kan dock aldrig bli ett tvång för en fastighetsägare. Därför borde Nordanstigs kommun redan nu fatta beslut om att marknadshyror inte ska tillämpas i det allmännyttiga bostadsbolaget.

Bostadsmarknaden är föränderlig och om en ny lagstiftning är på väg fram så kommer aktörerna på marknaden att börja planera utifrån dessa nya förutsättningar. Detta måste vi i Nordanstigs kommun vara beredda på. Vänsterpartiet tycker att det är mycket bra att bostadsbolaget nu bygger och planerar att bygga fler hyresrätter i kommunen, men det är extremt viktigt att denna nyproduktion baseras på nuvarande modell för hyressättning.

Vänsterpartiet menar att det är viktigt att kommunen tydliggör i ägardirektivet till Nordanstigs bostäder AB att oavsett vad som händer med lagstiftningen när det gäller hyressättning och marknadshyror så ska nuvarande system för hyressättning behållas.

Förslag till beslut;

Mot den bakgrunden yrkar vi att:

 • kommunen vid kommande revidering av ägardirektiven för Nordanstigs Bostäder AB, skriver in att nuvarande principer för hyressättning ska gälla oavsett om lagstiftningen angående så kallade marknadshyror förändras eller inte.

Status – Avslutad

Beslut i KF 2021-12-20 § 124

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen avslås med följande motivering:

Den politiska ledningen är positivt inställd till någon form av reglering avseende försäljning av tomtmark, och är positivt inställd till motionens inriktning i stort. Däremot är förslaget i attsatserna alltför konkret utformat för att kunna antas utan utredning och konsekvensanalys.

Registreringsdatum – 2021-05-31 KF § 65

Initierad av – Michael Wallin (M), Lars Hed (M) och Tor Tolander (M)

Dnr – 2021-000249 (126174)

Vår kommun äger betydande mängder byggbar mark. En del är detaljplanerad och redo för försäljning, en del håller på att detaljplaneras för att möjliggöra utveckling medan det mesta ännu inte har börjat utvecklas, i stort beroende på bristande resurser.

 • Det behovet adresserar vi i vår budget för 2022 på KF 210628.

För att vi ska bli den starka kommun vi alla vill se behöver vi bli fler Nordanstigare och för att bli det behöver vi inte bara locka till oss människor utifrån utan också ge oss som bor här och de som vill återvända bättre möjligheter att köpa byggbara tomter för familjer att växa, företag att expandera, och nya familjer att sätta bo.

 • Det behovet adresserade vi i vår motion om byggbar mark på KF 210222.

Nu behöver vi ta steget längre för vare sig det gäller industritomter, tomter för flerfamiljshus, enskilda villor eller fritidshus är det viktigaste inte att tomterna byter ägare utan att de verkligen används och bebyggs.

I dagsläget kostar det lika mycket att köpa en tomt för att “den kan bli bra att ha i framtiden” som att köpa och verkligen göra något med den.

Detta vill vi ändra på!

Därför föreslår vi en rejäl rabatt på tomtpriset för den som köper för att bygga jämfört med den som köper av andra skäl.

Tomtpriset sätts idag utifrån antingen marknadsvärde (det marken kostar i det område den ligger i) eller för bruksvärde (det marken har kostat att bereda). Detta system vill vi behålla med en förändring för att underlätta och uppmuntra omedelbar byggnation.

Genom att dela upp betalningen vid försäljningen av kommunalt ägda tomter i två delar där köparen omedelbart betalar 10% av köpeskillingen kan vi villkora betalningen av de resterande 90 så att dessa antingen betalas 5 år efter köpet eller efterskänks i de fall ett slutbesked på givna bygglov har erhållits innan dess.

En föreslagen rabatt på tomtpriser enligt ovanstående ger följande fördelar:

Enkelt - Köparen vet direkt att hen betalar 10% av priset under förutsättning att man byggt klart inom 5 år.

Rättvist - Vare sig du bor i kommunen, flyttar in, vill bygga fritidshus, industrilokal, flerfamiljshus eller villa gäller reglerna lika för alla försäljningar av kommunal tomtmark.

Kostnadseffektivt - Varje ny kommuninvånare genererar 68 000 kr i intäkter till kommunen i skatt, skattetillägg och utjämningsbidrag. Varje ny arbetsplats skapar utrymme för fler invånare och höjer skatteunderlaget, varje nybygge skapar arbete för lokala företagare. Att i det läget byta omedelbara intäkter (försäljningspriset) mot långsiktiga intäkter (ökad befolkning, fler arbeten, större lokal omsättning) är en mycket bra affär.

Förankrat - Motionen uppfyller de mål som är satta i de av KF tagna styrdokumenten för kommunens utveckling:

“Vision 2020” (Arbeta aktivt för att skapa attraktiva boendemiljöer, Ta tillvara engagemang och idéer som finns hos våra medborgare, Förenkla samverkan som främjar kreativitet och entreprenörskap).Antaget KF 090928.

Den “Hållbara tillväxtstrategin” ( 600 nya bostäder, 11 000 invånare, 400 nya arbetstillfällen, 15 företagsetableringar). Antaget KF 160905.

Kommunfullmäktiges mål. (10 000 invånare under mandatperioden) Antaget KF 181210.

“Agenda 2030” (mål 3, 8, 10, 11 och 12). Antaget KF 181210.

Förslag till beslut;

Mot den bakgrunden yrkar vi att:

 • Försäljning av kommunägd tomtmark ser med en direktbetalning om 10% av köpeskillingen.
 • Resterande 90% betalas efter 5 år OM INTE ett slutbesked på genomförd byggnation finns innan betalningsdatum då hela den resterande köpeskillingen efterskänks.

Status – Avslutad

Beslut i KF 2022-02-28 § 13

Kommunfullmäktiges beslut

Nordanstigs kommun kan inte styra kollektivtrafik som trafikerar kommunen. Trafikeringen av kollektivtrafik i Gävleborgs län är en fråga som styrs av Region Gävleborg med dess trafikförsörjningsprogram i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet i Gävleborgs län enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik.

Därmed avslås motionens första att-sats.

Nordanstigs Bostäder, företagarföreningen samt föreningslivet har idag forum där frågan kan diskuteras.

Därmed anses motionens andra att-sats vara besvarad.

Registreringsdatum – 2021-05-31 KF § 65

Initierad av – Petra Modée (V), Petter Bykvist (V), Göran Thybäck (V) och Hanna Tolander (V)

Dnr – 2021-000248 (125713)

Nu har vi fått information om att Xtrafik och Region Gävleborg kommer att dra ner på kollektivtrafiken under sommaren och därmed omöjliggöra för resor i öst-västlig riktning inom kommunen.

Det här visar på behovet av att kommunen tar fram en egen, lokal, kollektivtrafikstrategi där vi slår fast vad som är viktigt för kommunen; kommunorganisationen, näringslivet, föreningslivet och de boende.

Om kommunen arrangerar sommarlovsaktiviteter så vill vi ju att ungdomarna ska kunna ta sig till dem – med kollektivtrafik.

Om kommunen bygger hyreshus så vill vi ju att det ska vara enkelt för de boende att ta sig till jobb och skola – med kollektivtrafik.

Om besöksnäringen satsar i Nordanstig så vill de ju att deras besökare och kunder ska kunna ta sig dit – med kollektivtrafik.

Om näringslivet satsar i Nordanstig så vill de ju självklart att deras anställda ska kunna ta sig enkelt till jobbet – med kollektivtrafik. Likaså vill de ju att deras kunder ska kunna ta sig dit – med kollektivtrafik.

Därför vill Vänsterpartiet att Nordanstigs kommun tar fram en lokal kollektivtrafikstrategi för att visa på var vi vill se kollektivtrafik. Den ska inte bara kunna användas i dialogen med Xtrafik, utan även för att visa var vi prioriterar att det byggs hyreshus och för att ge näringslivet bra förutsättningar att kunna planera sin verksamhet.

Förslag till beslut;

Vänsterpartiet yrkar:

 • att Nordanstigs kommun tar fram en lokal kollektivtrafikstrategi.
 • att Nordanstigs kommun inför samråden med Xtrafik även involverar Nordanstigs Bostäder AB, företagarföreningarna och föreningslivet.

Status – Avslutad

Beslut i KF 2021-12-20 § 132

Kommunfullmäktiges beslut

Nordanstigs kommun erbjuder redan musik- och kulturundervisning för kommunens barn och ungdomar genom en upphandlad aktör.

Motionen är därmed besvarad.

Registreringsdatum – 2021-05-31 KF § 65

Initierad av – Sverigedemokraterna, Eva Andersson

Dnr – 2021-000235 (126016)

Önskar att Nordanstigs kommun återinför kommunala musikskolan i årskurs 1-9.

Många blev väldigt ledsna och besvikna när musikskolan stängdes för många år sedan.

Vår kommun har fostrat flera framstående musiker, bland andra sådana som vunnit nationellt erkännande och utnämnts till riksspelmän.
Vi har överhuvud taget ett rikt musikliv i Nordanstig och jag är övertygad om att många av våra musiker har fått sitt musikintresse väckt via kommunens musikskola.

Utan stimulans från skolan är det inte alls säkert att en elev ens börjar fundera på att spela fiol, dragspel, blockflöjt mm.

Mot den bakgrunden önskar jag att kommunen återinför den kommunala musikskolan med betoning på att eleverna erbjuds möjlighet att lära sig spela ett instrument.

Status – Avslutad

Beslut i KF 2022-02-28 § 14

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen avslås med följande motivering:

Fullmäktige ställer sig positiv till att undersöka möjligheten att skapa närarbetsplatser på olika orter i kommunen för kommunanställda, men kommunen ska inte konkurrera med privata företagare och fastighetsägare som kanske har uthyrning av arbetsplatser som sin affärsidé.

Registreringsdatum – 2021-05-31 KF § 65

Initierad av – Petra Modée (V)

Dnr – 2021-000231 (125910)

Pandemin har förändrat oss på många sätt. En viktig sak som förändrats för många är synen på arbete och hur det ska bedrivas. För de som arbetar på kontor har arbetsdagen förändrats på många sätt. Istället för att åka iväg med buss/tåg eller bil till ett kontor flera mil bort så har många
fått vänja sig vid att duka av frukostbordet och ta fram sin laptop för att sätta sig där och arbeta.

Det som många upplever mest besvärligt har inte varit den illa fungerande arbetsmiljön – utan ergonomisk kontorsstol eller höj- och sänkbart skrivbord – utan bristen på arbetskamrater och social samvaro. Nordanstig har en fantastisk natur och många som bosätter sig här gör det
för att de är friluftsmänniskor. De fiskar, jagar, rider eller tar del av naturen på något annat sätt. Samtidigt måste de upp och iväg till sitt arbete tidigt på morgonen och kommer kanske inte hem förrän solen gått ner.

Här finns en stor potential för att utveckla Nordanstigs samhällen. Om kommunen uppför och hyr ut lokala kontorsplatser skulle det göra det möjligt för, i första hand, kommunens personal, men även företagare och andra, anställda i andra organisationer, att helt eller delvis arbeta
hemifrån med alla fördelar som finns: ingen restid och mer flexibel arbetstid. Samtidigt skulle de slippa nackdelarna med att sitta vid köksbordet: de skulle få arbetskamrater att fika med, en professionell kontorsplats med ergonomiskt utformade möbler, videokonferensrum som gör jobbmötena enklare att genomföra än om man sitter vid köksbordet.

För kommunen skulle det här även innebära att det i framtiden finns ett större antal arbetare att rekrytera deltidsbrandmän från eftersom de måste ha en fast anställning och en arbetsplats nära brandstationen. Därför ser jag att de första två närarbetsplatserna bör utvecklas i Hassela och i
Jättendal.

Jag tror att vi alla är medvetna om att vårt samhälle har förändrats av pandemin och att en del av det som vi förr inte tänkte att man kunde göra är här för att stanna. En av de sakerna är möjligheten att slippa pendla till jobbet.

Förslag till beslut;

Jag yrkar att:

 • kommunen undersöker möjligheten att utveckla och hyra ut närarbetsplatser

Status – Avslutad

Beslut i KF 2022-05-23 § 56

Kommunfullmäktiges beslut

Fullmäktige har i § 9/2022 beslutat att avskaffa kommunens valfrihetssystem inom hemtjänst och därmed bedriva all hemtjänst i egen regi.

Registreringsdatum – 2019-09-30

Initierad av – Vänsterpartiet genom Petra Modée (V), Petter Bykvist (V) och Ulrika Jonsäll (V)

Dnr – 2020-000304

Vänsterpartiet ser positivt på att LOV inom hemtjänsten nu utreds (beslut i omsorgsutskottet).

Beslutet är väldigt vagt formulerat vilket vi såklart beklagar för det finns vissa saker som är mer akuta än andra att utreda.

Det senaste halvåret har varit turbulent för hemtjänsten och det har orsakat stress hos både personal och brukare. Det handlar inte bara om den stora nedskärningen inom den kommunala hemtjänsten eller om coronapandemin - som ju har påverkat de flesta verksamheter negativt. Framförallt är det nedskärningen inom den kommunala hemtjänsten i höstas, i kombination med att hemtjänstföretagen verkar hoppa in och ur verksamheten lite som det faller sig. Detta har sammantaget bidragit till en ökad oro och stress hos brukarna. Eftersom det är frivilligt för kommuner att lägga ut hemtjänst och annan äldreomsorg på entreprenad så menar vi att utvärderingen bör se över hur rimligt och funktionellt det är för Nordanstig att upphandla hemtjänsten jämfört med att utföra den själv.

Vår förhoppning är att kommunen kommer fram till att det finns ett egenvärde av att kommunens egen hemtjänst finns och verkar i hela kommunen. Det går inte att frånträda sig ansvaret för den kommunala hemtjänsten och skylla på de privata utförarna. Det är kommunens ansvar att se till att alla brukare f'ar den omsorg som de har rätt till.

Slutsatsen av en sådan utredning bör bli att kommunen åter tar det fulla ansvaret för hemtjänsten i hela kommunen - genom att återkommunalisera hemtjänsten. Sedan bör kommunens fokus vara att utveckla sin egen hemtjänst så att brukarna får en omsorg av hög kvalitet och med en god kontinuitet så att de känner sig trygga.

Förslag till beslut;

 • att Nordanstigs kommun omedelbart återkommunaliserar hemtjänsten, v.s. driver den i egen regi och med egen personal
  alternativt
 • att Nordanstigs kommun återinför kommunalt driven hemtjänst inom hela kommunens geografiska område
  samt
 • att pengar för att utveckla äldreomsorgen avsätts i budgeten.

Status – Avslutad

Beslut i KF 2022-05-23 § 60

Kommunfullmäktiges beslut

Avslå motionen med följande motivering:

Det är fullmäktigeberedningen för demokrati som har uppdraget att lägga fram ett förslag till nya arvoden och i den beredningen ingår en representant från varje parti som har mandat i kommunfullmäktige.

Registreringsdatum – 2020-02-24 KF § 12

Initierad av – Stefan Bergh (NOP)

Dnr – 2020-000244

I samband med att kommunen genom politiken och tjänstemännen i samsyn med verksamheterna nu arbetar aktivt och långsiktigt med effektiviseringar, omställningar och investeringar, genom bland annat en effektivare lokalanvändning, energieffektiviseringar, framtida omstruktureringar inom våra kärnområden, justeringar i taxor inom flertalet områden, samt en hållbar investeringsplan i syfte att tillhandahålla våra medborgare en god kvalitet av kommunala tjänster med våra gemensamma medel, ser vi att även vi politiker kan vara delaktiga i denna process.

Ser man till posten politikerkostnader, så ser man att denna ökar, det finns säkert flera förklaringar till detta, men ingen vi ser som berättigar detta.

Vi önskar därför att Kommunfullmäktige skyndsamt delegerar till rätt instans att utreda och framöver föreslå Kommunfullmäktige att fatta beslut om att sänka politikerarvode.

Detta gäller delen arvode som utgår till förtroendevalda i samtliga möten där arvode utfaller för kommunens förtroendevalda.

Förslag till beslut;

Vårt förslag är att man utreder en sänkning utav arvodena med antagligen 15% 30% eller 50%. Detta oavsett tjänstgöringsgrad, och gällande alla förtroendevalda.

Vi föreslår INTE att man utreder att INTE sänka politikernas arvoden.

Vi hoppas och tror att samtliga partier kommer att ställa sig positiva till denna förändring, både som en signal att vi tar vårt ansvar och vår del till en budget i balans, samt att vi förhåller oss till de uppsatta ekonomiska ramarna som tilldelats politiken, på ett likvärdigt sätt som vi kräver att andra verksamheter ska hålla sin tilldelade budget.

Status – Avslutad

Beslut i KF 2022-05-23 § 58

Kommunfullmäktiges beslut

I kommunens Kulturstrategi för åren 2021-2025 anges att kommunen ska verka för att vid nybyggnation och större renoveringsarbeten av kommunala fastigheter ska det som en naturlig del i planeringsarbetet, avsättas en procent av byggkostnaden för konstnärlig utsmyckning. Då detta redan är beslutat anser vi inte att någon ytterligare utredning enligt motionens förslag behövs.

Motionen är därmed besvarad.

Registreringsdatum – 2020-02-24

Initierad av – Vänsterpartiet genom Petter Bykvist (V), Petra Modée (V) och Göran Thybäck (V)

Dnr – 2020-000242

Nordanstigs kommun står som bekant inför flera stora investeringar, renoveringar och nybyggnationer. I dessa projekt och processer menar Vänsterpartiet i Nordanstig att kommunens kulturutövare och kulturentreprenörer måste få plats och bli en naturlig del av utvecklingsarbetet. Ett sätt att bidra till detta vore att i kommunen införa den så kallade "Enprocentregeln". Denna regel skulle på ett mycket konkret och värdefullt sätt kunna bidra till att utveckla kulturlivet i Nordanstig samtidigt som ett behövligt stöd skulle kunna ges till kommunens kult urent reprenörer .

På Konstnärernas Riksorganisations hemsida går det att läsa:

"Enprocentregeln innebär att minst en procent av budgeten vid ny-, om- och tillbyggnationer av fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer ska investeras i byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning. De goda exemplen är många och förekommer på tusentals platser runt om i Sverige. Regeln har bidragit till att den offentliga konsten är ett de mest tillgängliga konstnärliga

uttryck vi har i våra livsmiljöer. Den platsspecifika konsten når även medborgare som inte aktivt söker sig till konstupplevelser, till exempel barn till föräldrar med litet intresse för konst. Regeln är en av samhällets viktigaste verktyg för att bidra till uppfyllandet av "var och ens rätt att njuta av konst" (artikel 27), som det står i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Enprocentsregeln antogs första gången av riksdagen 1937 i syfte att skapa ett ekonomiskt utrymme för konst i planering och byggande av offentliga miljöer. "Konsten är på väg att bliva allas egendom", som dåvarande ecklesiastikministern Arthur Engberg uttryckte det.

Den offentliga konsten bidrar med en existentiell och humanistisk dimension till våra gemensamma livsmiljöer. Den slår broar mellan tid och rum, den kan tjänstgöra som samlande plats för erfarenheter av omvälvande händelser, ljusa som mörka, och den kan vara en del av det kollektiva minnet över offentliga personer. Den kan väcka känslor och frågor som inspirerar till samtal, den kan ifrågasätta normer och synliggöra maktstrukturer.

De politiska församlingarna i kommunerna har det yttersta ansvaret för de offentliga rummen. Det kommunala planmonopolet ger kommuner rätten att bestämma hur mark inom kommunen ska användas, bebyggas och gestaltas. Genom de styrdokument som planprocessen inbegriper kan kommunerna sätta upp höga ambitioner och krav på konstnärliga gestaltningar för såväl det offentliga som privata byggandet. På så sätt kan medborgare garanteras en likvärdig tillgång till offentlig konst oavsett i vilken kommun en bor. Var och ens rätt att njuta av konst förverkligas."
(http://www.kro.se/en procentsre geln, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.hämtat 2020-02-24)

Förslag till beslut;

Med hänvisning till ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta om:

 • Att utreda hur Enprocentsregeln, det vill säga att minst en procent av budgeten vid ny-, om- och tillbyggnationer av fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer ska investeras i byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning, skulle kunna införas i Nordanstigs kommun och dess kommunala bolag.

Status – Avslutad

Beslut i KF 2022-06-27 § 72

Kommunfullmäktiges beslut

Inom verksamheterna vård och omsorg i Nordanstigs kommun finns inga ofrivilligt delade turer. Motionens första att-sats är därmed inte aktuell.Sedan motionen skrevs har kommunfullmäktige beslutat att inte längre erbjuda valfrihet inom hemtjänsten och därmed finns det inte längre privata utförare så motionens andra att-sats är inte heller aktuell.

Motionen är därmed besvarad.

Registreringsdatum – 2020-10-26

Initierad av – Vänsterpartiet genom Petra Modée och Petter Bykvist

Dnr – 2020-000305 (122797)

Inom Kommunal arbetar runt 100 000 medlemmar delade turer, det vill säga i arbetspass med ofrivilliga och obetalda håltimmar. Timmar som de ofta inte kan använda till någon vettig verksamhet. Inom äldreomsorgen har hälften av medlemmarna sådana arbetsvillkor. Vänsterpartiet anser att det är oacceptabelt!

Redan 1917 fick vi lagstadgad 8-timmars arbetsdag, men fortfarande idag, år 2020, finns det anställda som har arbetsdagar på 13 timmar och mer. Det är orimligt.

Att arbeta med delade turer - ofrivilliga och obetalda håltimmar- innebär att arbetsdagen delas upp i två eller flera arbetspass med flera timmars uppehåll mellan passen. Forskning visar att de som har sådana arbetsdagar känner mer stress och trötthet än andra. Det blir inte någon bra balans mellan arbete, fritid och sömn.

Vi menar att det ligger i kommunens intresse att personalen orkar arbeta hela arbetslivet. Ett sätt att göra det är genom att erbjuda tjänster utan delade turer.

Förslag till beslut;

 • att Nordanstigs kommun tar bort alla ofrivilliga delade turer inom äldreomsorgen.
 • att Nordanstigs kommun även ställer krav på de privata hemtjänsturförarna att göra likaledes.

Status – Avslutad

Beslut i KF 2022-06-27 § 73

Kommunfullmäktiges beslut

Avslå motionen då vi inte ser något aktivt arbete från andra kommuner för att personer med låg eller ingen inkomst ska bosätta sig i Nordanstig.

Registreringsdatum – 2020-10-26 KF § 69

Initierad av – Tor Tolander (M), Daniel Arenholm (M), Michael Wallin (M) och Lars Hed (M)

Dnr – 2020-000308 (122800)

Moderaterna vill ge i uppdrag att definiera och kartlägga förekomsten av att andra kommuner aktivt medverkar till att individer bosätter sig i Nordanstigs kommun, ofta benämnt som "social dumpning", samt utveckla en policy för att förekomma och hantera förekomsten.

Att kommuner aktivt medverkar till att individer bosätter sig i en annan kommun har uppmärksammats i media och av kommuner. Aktiv medverkan kan innebära att kommuner eller andra aktörer bidrar till eller uppmanar personer i stort behov av samhällsservice att flytta till en annan kommun. Ofta sker det utan att den mottagande kommunen informerats. I dagsläget finns dock ingen officiell uppgift om hur vanligt förekommande detta är och vad som är de bakomliggande orsakerna till det.

Utöver definition och kartläggning ska kommun lämna förslag på möjliga inriktningar för åtgärder som skulle kunna motverka problematiken det innebär för kommuner såväl som de personer som drabbats.

Likt andra kommuner vill vi anta en policy som bland annat kan innehålla åtgärder som att ta kontakt med ursprungskommunen, driva processer för att återföra ansvaret för kostnader, kontrollera bostädernas standard och att hyresvärdar tar ansvar för att kontrollera personers långsiktiga betalningsförmåga.

Förslag till beslut;

 • Att definiera och kartlägga förekomsten av social dumpning i kommunen.
 • Att en policy och systematiskt arbete inleds för motverkande av så kallad social dumpning.

Status – Avslutad

Beslut i KF 2022-06-27 § 74

Kommunfullmäktiges beslut

Det pågår en gemensam upphandling av nytt ekonomisystem med övriga hälsingekommuner. Vi ser det som viktigt att avvakta resultatet av detta.

Motionen har en andra att-sats som avser att besluta om en utredning till fullmäktige i oktober 2020. Det har redan varit och medför att denna att-sats inte är möjlig.

Motionen kan därmed avslås.

Registreringsdatum – 2020-02-24 KF § 12

Initierad av – Moderaterna genom Tor Tolander, Daniel Arenholm, Michael Wallin och Lars Hed

Dnr – 2020-000246

I dagsläget sköts kommunens helägda bolags ekonomi, bokföring och administration av varje bolag var för sig.
Detta trots att kommunen har en mycket effektiv och väl fungerande förvaltning med väl utvecklade resurser för administration, fakturering, uppföljning och
lönebehandling.

Samla den ekonomiska administrationen under smama tak och system

Genom att lyfta den interna redovisningen och bokföringen från respektive bolag och lägga dem centralt uppnås många fördelar.

 • En likvärdig och transparent behandling av hela kommunkoncernen (förvaltningen och bolagen) ekonomi kan enkelt garanteras.
 • Kostnadsminskning för kommunkoncernen då samma system ger minskade licenskostnader och en gemensamma behandling minskar personalbehovet totalt.
 • Uppföljningsvinster då alla kommunkoncernens rapporter, bokslut och prognoser presenteras på samma sätt och i samma mallar vilket underlättar förståelse och ökar kunskapen om kommunkoncernen totala läge.
 • Skapar större förståelse för hur bolagen och förvaltningen hänger ihop och fungerar hos kommunens styrande politiska organ.
 • Underlättar för revisionen då all nödvändig ekonomisk information finns tillgänglig på samma plats och presenteras likvärdigt av samma tjänstemän.
 • Höjer kompetensen, prestigen och attraktiviteten av att arbeta som ekonom i kommunen. Ju större värden och mer komplexa system som hanteras desto lättare är det att attrahera, behålla och vidareutveckla personal i kommunens ekonomiska förvaltning.

En sådan förändring riskerar inte att blanda ihop de olika delarnas ekonomi utan tvärtom säkerställer att alla delar av kommunkoncernen får tillgång till en bra, likvärdig, rättvis och kostnadseffektiv service som gagnar inte bara bolagen och kommunen utan också medborgarna och deras intressen.

Förslag till beslut;

Att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda hur en ekonomisk hantering av kommunkoncernen bokföring och redovisning inom förvaltningens ram ska se ut.

Att kommunstyrelsen lägger fram ett förslag till beslut om sagda samordning till kommunfullmäktige senast till fullmäktiges mötet i oktober 2020 i syfte att kunna implementera förändringen från och med budgetåret 2021.

Status – Avslutad

Beslut i KF 2022-06-27 § 75

Kommunfullmäktiges beslut

Avslå motionen med följande motivering:

Det har tidigare gjorts en utredning av PwC som redovisade att det inte skulle ge några större vinster med en ny bolagsstruktur.

Registreringsdatum – 2020-02-24 KF § 12

Initierad av – Moderaterna genom Tor Tolander, Michael Wallin, Lars Hed och Daniel Arenholm

Dnr – 2020-000245

Kommunen står idag som 100%ig ägare till fem (5) bolag.
Av dessa bolag är tre (3) stycken fastighetsbolag (Nordanstigs Bostäder AB hädanefter omnämnt NBAB, Nordanstigs Fastigheter AB hädanefter omnämnt NFAB och Nordanstigs Kommunfastigheter AB hädanefter omnämnt NKfAB) Utöver dessa äger kommunen ett (1) fjärrvärmebolag (Nordanstigs FjärrVärme AB hädanefter omnämnt NfjVAB) och ett (1) vattenbolag (Nordanstigs Vatten AB hädanefter omnämnt NVAB).
Dessa bolag har alla har sin egen styrelse, sina egna ägardirektiv och är var och en
för sig direkt underställd kommunfullmäktige.

Denna organisation medför ett antal negativa effekter där de mest iögonfallande är:

 • Ett av bolagen (NFAB) har ett kapital om knappt 2 mkr, ingen verksamhet och kostnader på 35 tkr årligen i revisionskostnader och styrelsearvoden.
 • Ett av bolagen (NKfAB) har som enda verksamhet att förvalta 1 fastighet (Bergesta särskilda boende)
 • Kapitalförvaltning och resursutnyttjande hämmas eller fördyras då korsfaktureringar mellan bolagen kostar tid och resurser samt skapar onödigt bokföringsarbete.
 • Ledning och uppföljning blir asynkrom då Kommunfullmäktiges arbete blir fakturerat då bolagens olika styrelser redovisar sitt och företagets arbete olika och sällan ser samordningsmöjligheter och gemensamma intressen och strategier.
 • Bolagen, genom sin brist på samordning, i första hand fungerar som förvaltningsorganisationen och först i andra hand, om alls, fokuserar på tillväxt och utveckling (med undantag för NFjVAB).

Denna organisation motverkar en samlad och effektiv satsning mot de mål som fullmäktige satt för mandatperioden där det viktigaste är att växa till 10 000 invånare.
Inte heller kan företagens möjlighet att sätta och genomföra gemensamma mål gällande hållbarhet och framtidsansvar enligt Agenda 2030 utnyttjas.

Ska företagens potential kunna samordnas, kommunala tillgångar kunna tas till vara och samtliga kommunala resurser utnyttjas för att nå kommunens kort- och långsiktiga mål behöver företagsstrukturen förändras.

En ny bolagsstruktur möjliggör en bättre framtid

Genom att samla alla fem (5) helägda bolag under ett koncernbolag skapas möjligheter till effektiv styrning och samordning av resurser som aktivt kan skapa tillväxt, utveckling och nyetablering i kommunen samtidigt som det ökar möjligheterna till en ökad ambitionsnivå vad gäller kommunens miljö- och hållbarhetsåtaganden.
Koncernen kan organiseras som ett (1) bolag där de övriga upphör och blir avdelningar inom det nya bolaget, som ett koncernbolag med dotterbolag eller som en kombination av de två ovanstående lösningarna.

Det viktigaste effekterna med omorganisationen kvarstår oavsett lösning:

 • Koncernen kan få ett nytt uppdrag. Genom att samla koncernen under ett tillväxt- och näringslivsbolag som moderbolag och formulera uppdrag och ägardiriktiv med utveckling som fokus och huvudmål får hela koncernen ett uppdrag att genom sin verksamhet inte bara förvalta utan utveckla Nordanstigs kommun.
 • Mindre administration och bättre styrning. Fullmäktige kan styra koncernens moderbolag och övriga bolag styrs genom detta ger bättre kontroll och snabbare effekt.
 • Resurser kan flyttas mellan bolagen. Detta gäller kapital, personal och material. Med hjälp av ökad samordning kan färre resurser ge större resultat.
 • Vinster i bolagen kan komma till invånarnas goda utan att skattas bort. Då kapital kan flyttas inom koncernen kan ett bolag med förvaltningsinriktning och stora vinster (i dag NBAB) tillföra kapital till bolag med stora utvecklingsåtaganden och mindre vinster (i dag NFjVAB, i framtiden tillväxtoch näringslivsbolaget) vilket höjer omvandlingstakten utan att resurser
  skattas bort.

En annan stor vinst med att skapa en koncern med ett tillväxt- och näringslivsbolag som moderbolag är att vi kan samla utvecklingsbara tillgångar (så som exploateringsbar och detaljplanerad mark, tomter för försäljning och befintliga fastigheter som kommunen vill/kan tänka sig att avytttra) som nu är spridda mellan förvaltning och företag till en plats. Det ökar värderingen av koncernen och möjliggör en snabbare exploatering. Till exempel gör det att förhandlingar om företagsetableringar kan ske företag till företag vilket gör processen snabbare och upplevs som mer affärsmässig av motparten än om arbetet ska ske företag mot förvaltning och politiks ledning.

Under de sista sex (6) åren har kommunen aktivt arbetat med att omvandla sin egen organisation och sina styr- och ledningssystem. Att nu ta i tu och göra samma resa med de helägda bolagen är en naturlig och nödvändig fortsättning för att nå de fastställda kommunfullmäktigemålen och skapa en enhetlig och modern struktur där alla delar bidrar till ett starkt och växande Nordanstig.

Förslag till beslut;

Med stöd av ovanstående yrkar vi:

Att fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till organisation av kommunens helägda bolag där samtliga bolag organiseras under ett Tillväxt- och näringslivsbolag. Med det bolaget som koncernbolag under vilket övriga bolag organiseras som dotterbolag eller avdelningar eller i kombination därav.
Att sagda struktur får en övergripande uppgift och ett gemensamt ägardiriktiv.
Att koncernens samtliga bolag samordnas så att samtliga bolag har samma person
som VD och en gemensam förvaltning.
Att ett förberett förslag till ny koncernorganisation skall vara färdigt för beslut senast
mars 2021.

Status – Avslutad

Beslut i KF 2022-06-27 § 76

Kommunfullmäktiges beslut

Avslå motionen med följande motivering:

Kommunen har redan idag flera bra sätt att stimulera branschen med kulturentreprenörer. Det är också viktigt att det inte blir en osund finansiering av enskilda entreprenörer. Vi har även kulturrådet som skall fånga upp synpunkter från denna intressegrupp.

Registreringsdatum – 2020-06-29

Initierad av – Vänsterpartiet genom Petter Bykvist

Dnr – 2020-000175 (119865)

Konstnärernas Riksorganisation skriver följande på sin hemsida:

"Det är i sin hemkommun som barn, ungdomar och vuxna oftast möter konst. Det kan vara en konstnärlig gestaltning på en skolgård, ett torg, ett äldreboende eller på en utställning inrymd i biblioteket, visad på ett galleri eller i en konsthall. Det lekfulla skapandet börjar förhoppningsvis redan i förskoleåldern och fortsätter upp genom skolåldern. Konst uppmanar människor att tänka och vrida på perspektiven. Den vill inte övertala, den vill uppmana. Konst är delaktighet. Blir till först när den möter betraktarens öga och erfarenheter. Att själv skapa och kunna ta del av kvalitativ konst är en grundlagsfäst rättighet.

Regeringsformens § 2 slår fast att den enskildes kulturella välfärd ska vara ett av tre grundläggande mål för den offentliga verksamheten.

Det är i hög utsträckning kommunala politiker och tjänstemän som skapar förutsättningar för ett kulturliv som kan erbjuda invånarna professionell konst och kultur. Det är politikernas ansvar att se till att tillgängligheten är så god att ett aktivt deltagande och utövande blir möjligt för alla. En grundläggande förutsättning är att de som skapar bild- och formkonsten, konstnärerna, får skäligt betalt för sitt arbete så att de har möjlighet att vara verksamma och utveckla sitt konstnärskap." (http://www.kro.se/kommuners-konstpolitik, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.hämtat 2020-04-27)

Ovanstående motiverar med all tydlighet varför kultur och företagande är viktigt för Nordanstig, och att Nordanstigs kommun därför bör ta fler initiativ och ett större ansvar för att skapa bättre förutsättningar för kommunens kulturentreprenörer. Speciellt med tanke på corona-epidemins härjningar så måste det aktiva stödet och hjälpen till dessa utökas. Om kulturlivet dör, så dör kommunen och därför är det bråttom.

Förslag till beslut;

 • Att skyndsamt utreda om kommunen genom ett speciellt riktat stöd till professionella kulturentreprenörer bättre kan underlätta deras verksamheter och säkra verksamheternas överlevnad. Stödet skulle till exempel kunna handla om bidrag till lokalhyror, resebidrag, utbildningsbidrag, extra stipendier eller andra direkta verksamhetsbidrag.

Status – Avslutad

Beslut i KF 2021-09-27 § 89

Kommunfullmäktiges beslut

Avslå motionen med följande motivering:

Kollektivtrafik är viktig för ett hållbart Nordanstig. Ett ökat kollektivt resande bidrar till samhällets tillgänglighet och ekologisk hållbarhet. Det kan även vara ett ekonomiskt effektivt sätt att resa både samhällsekonomiskt och för medborgaren.

Det förutsätter dock att det är tillräckligt många resande per tur för att få en ekonomisk rimtlig nivå samt även en ekologisk hållbarhet. Bedömningen är att det inte i dagsläget finns en tillräckligt stor efterfrågan för att motivera detta.

Registreringsdatum – 2021-04-26 KF § 41

Initierad av – Tor Tolander (M), Lars Hed (M), Michael Wallin (M) och Tua Eurén (M)

Dnr – 2021-000206 (125582)

X-trafik ställer in alla turer på linje 33 och 35 mellan 14/6 och 15/8 i sommar och med stor sannolikhet även under kommande somrar.
Detta får stor påverkan på våra invånares möjligheter till arbete, umgänge och omsorg under tiden då bussarna inte går.
Det kommer påverkar vårdresor.
Det kommer påverka alla som väljer kollektivtrafik före privat resande
och det kommer inte minst påverka våra barn och unga.

Bristen på kollektivtrafik omöjliggör sommarjobb utanför den egna boendeorten för
många unga.
Bristen på kollektivtrafik försvårar umgänge med kamrater och tillgång på aktiviteter.
Bristen på kollektivtrafik skapar ett beroende av hjälp från andra vilket motverkar
nyfikenhet, växande och initiativkraft hos våra unga.

Vårt förslag är att inrätta en ersättningsrutt med minst morgon och kvällsturer som
sammanlänkar de delar av kommunen som nu saknar kollektivtrafik med dem som
har den. Förslagsvis skapar vi en “buss 8:a” som går Bergsjö - Gnarp - Jättendal -
Harmånger - Vattlång - Bergsjö.
Med den lösningen kan alla kommunens unga och äldre nå utbud och människor i
hela kommunen. Inte bara knyter en sådan lösning ihop alla längs stråket med alla
andra utan skapar också kontakt med linje 34 för vidare resor inom och utom
kommunen. Dessutom nås alla badplatser längs linjen (7 st) vilket i sig ökar viljan
och möjligheten till en aktiv sommar.

Vårt förslag är också en möjlighet att framtidssäkra kommunens
kommunikationsbehov. Genom att genomföra detta nu kan vi utvärdera effekter och
behov inför kommande år och skapa trafiksystem som höjer kommunens attraktivitet
och befolkningens möjligheter till aktiva och rika liv.

Detta är i tolfte timmen så beslut måste tas omgående för att kunna träda i kraft före
14/6. Ska vi rädda denna sommar för våra unga måste det ske omedelbart!

Förslag till beslut;

Därför yrkar vi att:

 • Frågan utreds och upphandling av utförare inleds omgående.
 • Beslutsrätt i frågan omedelbart delegeras till KSO och berörd verksamhetschef för att genomförandet skall möjliggöras.
 • Att medel för detta tas från budgetöverskottet 2021 och att kostnaden inte får överstiga 2 mkr.
 • Att “buss8:an” utvärderas efter sommaren så att en eventuell fortsättning kan föras in i budgeten för 2022 (extra budget tillägg) och därefter som ordinarie rad i budgeten.

Status – Avslutad

Beslut i KF 2022-02-28 § 14

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen avslås med följande motivering:

Fullmäktige ställer sig positiv till att undersöka möjligheten att skapa närarbetsplatser på olika orter i kommunen för kommunanställda, men kommunen ska inte konkurrera med privata företagare och fastighetsägare som kanske har uthyrning av arbetsplatser som sin affärsidé.

Registreringsdatum – 2021-05-31 KF § 65

Initierad av – Petra Modée (V)

Dnr – 2021-000231 (125910)

Pandemin har förändrat oss på många sätt. En viktig sak som förändrats för många är synen på arbete och hur det ska bedrivas. För de som arbetar på kontor har arbetsdagen förändrats på många sätt. Istället för att åka iväg med buss/tåg eller bil till ett kontor flera mil bort så har många
fått vänja sig vid att duka av frukostbordet och ta fram sin laptop för att sätta sig där och arbeta.

Det som många upplever mest besvärligt har inte varit den illa fungerande arbetsmiljön – utan ergonomisk kontorsstol eller höj- och sänkbart skrivbord – utan bristen på arbetskamrater och social samvaro. Nordanstig har en fantastisk natur och många som bosätter sig här gör det
för att de är friluftsmänniskor. De fiskar, jagar, rider eller tar del av naturen på något annat sätt. Samtidigt måste de upp och iväg till sitt arbete tidigt på morgonen och kommer kanske inte hem förrän solen gått ner.

Här finns en stor potential för att utveckla Nordanstigs samhällen. Om kommunen uppför och hyr ut lokala kontorsplatser skulle det göra det möjligt för, i första hand, kommunens personal, men även företagare och andra, anställda i andra organisationer, att helt eller delvis arbeta
hemifrån med alla fördelar som finns: ingen restid och mer flexibel arbetstid. Samtidigt skulle de slippa nackdelarna med att sitta vid köksbordet: de skulle få arbetskamrater att fika med, en professionell kontorsplats med ergonomiskt utformade möbler, videokonferensrum som gör jobbmötena enklare att genomföra än om man sitter vid köksbordet.

För kommunen skulle det här även innebära att det i framtiden finns ett större antal arbetare att rekrytera deltidsbrandmän från eftersom de måste ha en fast anställning och en arbetsplats nära brandstationen. Därför ser jag att de första två närarbetsplatserna bör utvecklas i Hassela och i
Jättendal.

Jag tror att vi alla är medvetna om att vårt samhälle har förändrats av pandemin och att en del av det som vi förr inte tänkte att man kunde göra är här för att stanna. En av de sakerna är möjligheten att slippa pendla till jobbet.

Förslag till beslut;

Jag yrkar att:

 • kommunen undersöker möjligheten att utveckla och hyra ut närarbetsplatser

Status – Avslutad

Beslut i KF 2021-12-20 § 132

Kommunfullmäktiges beslut

Nordanstigs kommun erbjuder redan musik- och kulturundervisning för kommunens barn och ungdomar genom en upphandlad aktör.

Motionen är därmed besvarad.

Registreringsdatum – 2021-05-31 KF § 65

Initierad av – Sverigedemokraterna, Eva Andersson

Dnr – 2021-000235 (126016)

Önskar att Nordanstigs kommun återinför kommunala musikskolan i årskurs 1-9.

Många blev väldigt ledsna och besvikna när musikskolan stängdes för många år sedan.

Vår kommun har fostrat flera framstående musiker, bland andra sådana som vunnit nationellt erkännande och utnämnts till riksspelmän.
Vi har överhuvud taget ett rikt musikliv i Nordanstig och jag är övertygad om att många av våra musiker har fått sitt musikintresse väckt via kommunens musikskola.

Utan stimulans från skolan är det inte alls säkert att en elev ens börjar fundera på att spela fiol, dragspel, blockflöjt mm.

Mot den bakgrunden önskar jag att kommunen återinför den kommunala musikskolan med betoning på att eleverna erbjuds möjlighet att lära sig spela ett instrument.

Status – Avslutad

Beslut i KF 2022-02-28 § 13

Kommunfullmäktiges beslut

Nordanstigs kommun kan inte styra kollektivtrafik som trafikerar kommunen. Trafikeringen av kollektivtrafik i Gävleborgs län är en fråga som styrs av Region Gävleborg med dess trafikförsörjningsprogram i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet i Gävleborgs län enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik.

Därmed avslås motionens första att-sats.

Nordanstigs Bostäder, företagarföreningen samt föreningslivet har idag forum där frågan kan diskuteras.

Därmed anses motionens andra att-sats vara besvarad.

Registreringsdatum – 2021-05-31 KF § 65

Initierad av – Petra Modée (V), Petter Bykvist (V), Göran Thybäck (V) och Hanna Tolander (V)

Dnr – 2021-000248 (125713)

Nu har vi fått information om att Xtrafik och Region Gävleborg kommer att dra ner på kollektivtrafiken under sommaren och därmed omöjliggöra för resor i öst-västlig riktning inom kommunen.

Det här visar på behovet av att kommunen tar fram en egen, lokal, kollektivtrafikstrategi där vi slår fast vad som är viktigt för kommunen; kommunorganisationen, näringslivet, föreningslivet och de boende.

Om kommunen arrangerar sommarlovsaktiviteter så vill vi ju att ungdomarna ska kunna ta sig till dem – med kollektivtrafik.

Om kommunen bygger hyreshus så vill vi ju att det ska vara enkelt för de boende att ta sig till jobb och skola – med kollektivtrafik.

Om besöksnäringen satsar i Nordanstig så vill de ju att deras besökare och kunder ska kunna ta sig dit – med kollektivtrafik.

Om näringslivet satsar i Nordanstig så vill de ju självklart att deras anställda ska kunna ta sig enkelt till jobbet – med kollektivtrafik. Likaså vill de ju att deras kunder ska kunna ta sig dit – med kollektivtrafik.

Därför vill Vänsterpartiet att Nordanstigs kommun tar fram en lokal kollektivtrafikstrategi för att visa på var vi vill se kollektivtrafik. Den ska inte bara kunna användas i dialogen med Xtrafik, utan även för att visa var vi prioriterar att det byggs hyreshus och för att ge näringslivet bra förutsättningar att kunna planera sin verksamhet.

Förslag till beslut;

Vänsterpartiet yrkar:

 • att Nordanstigs kommun tar fram en lokal kollektivtrafikstrategi.
 • att Nordanstigs kommun inför samråden med Xtrafik även involverar Nordanstigs Bostäder AB, företagarföreningarna och föreningslivet.

Status – Avslutad

Beslut i KF 2021-12-20 § 124

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen avslås med följande motivering:

Den politiska ledningen är positivt inställd till någon form av reglering avseende försäljning av tomtmark, och är positivt inställd till motionens inriktning i stort. Däremot är förslaget i attsatserna alltför konkret utformat för att kunna antas utan utredning och konsekvensanalys.

Registreringsdatum – 2021-05-31 KF § 65

Initierad av – Michael Wallin (M), Lars Hed (M) och Tor Tolander (M)

Dnr – 2021-000249 (126174)

Vår kommun äger betydande mängder byggbar mark. En del är detaljplanerad och redo för försäljning, en del håller på att detaljplaneras för att möjliggöra utveckling medan det mesta ännu inte har börjat utvecklas, i stort beroende på bristande resurser.

 • Det behovet adresserar vi i vår budget för 2022 på KF 210628.

För att vi ska bli den starka kommun vi alla vill se behöver vi bli fler Nordanstigare och för att bli det behöver vi inte bara locka till oss människor utifrån utan också ge oss som bor här och de som vill återvända bättre möjligheter att köpa byggbara tomter för familjer att växa, företag att expandera, och nya familjer att sätta bo.

 • Det behovet adresserade vi i vår motion om byggbar mark på KF 210222.

Nu behöver vi ta steget längre för vare sig det gäller industritomter, tomter för flerfamiljshus, enskilda villor eller fritidshus är det viktigaste inte att tomterna byter ägare utan att de verkligen används och bebyggs.

I dagsläget kostar det lika mycket att köpa en tomt för att “den kan bli bra att ha i framtiden” som att köpa och verkligen göra något med den.

Detta vill vi ändra på!

Därför föreslår vi en rejäl rabatt på tomtpriset för den som köper för att bygga jämfört med den som köper av andra skäl.

Tomtpriset sätts idag utifrån antingen marknadsvärde (det marken kostar i det område den ligger i) eller för bruksvärde (det marken har kostat att bereda). Detta system vill vi behålla med en förändring för att underlätta och uppmuntra omedelbar byggnation.

Genom att dela upp betalningen vid försäljningen av kommunalt ägda tomter i två delar där köparen omedelbart betalar 10% av köpeskillingen kan vi villkora betalningen av de resterande 90 så att dessa antingen betalas 5 år efter köpet eller efterskänks i de fall ett slutbesked på givna bygglov har erhållits innan dess.

En föreslagen rabatt på tomtpriser enligt ovanstående ger följande fördelar:

Enkelt - Köparen vet direkt att hen betalar 10% av priset under förutsättning att man byggt klart inom 5 år.

Rättvist - Vare sig du bor i kommunen, flyttar in, vill bygga fritidshus, industrilokal, flerfamiljshus eller villa gäller reglerna lika för alla försäljningar av kommunal tomtmark.

Kostnadseffektivt - Varje ny kommuninvånare genererar 68 000 kr i intäkter till kommunen i skatt, skattetillägg och utjämningsbidrag. Varje ny arbetsplats skapar utrymme för fler invånare och höjer skatteunderlaget, varje nybygge skapar arbete för lokala företagare. Att i det läget byta omedelbara intäkter (försäljningspriset) mot långsiktiga intäkter (ökad befolkning, fler arbeten, större lokal omsättning) är en mycket bra affär.

Förankrat - Motionen uppfyller de mål som är satta i de av KF tagna styrdokumenten för kommunens utveckling:

“Vision 2020” (Arbeta aktivt för att skapa attraktiva boendemiljöer, Ta tillvara engagemang och idéer som finns hos våra medborgare, Förenkla samverkan som främjar kreativitet och entreprenörskap).Antaget KF 090928.

Den “Hållbara tillväxtstrategin” ( 600 nya bostäder, 11 000 invånare, 400 nya arbetstillfällen, 15 företagsetableringar). Antaget KF 160905.

Kommunfullmäktiges mål. (10 000 invånare under mandatperioden) Antaget KF 181210.

“Agenda 2030” (mål 3, 8, 10, 11 och 12). Antaget KF 181210.

Förslag till beslut;

Mot den bakgrunden yrkar vi att:

 • Försäljning av kommunägd tomtmark ser med en direktbetalning om 10% av köpeskillingen.
 • Resterande 90% betalas efter 5 år OM INTE ett slutbesked på genomförd byggnation finns innan betalningsdatum då hela den resterande köpeskillingen efterskänks.

Status – Avslutad

Beslut i KF 2021-12-20 § 125

Kommunfullmäktiges beslut

Ett kommunalt bostadsbolag är enligt lag skyldig att bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer och varje enhet måste bära sina egna kostnader.

Hyressättningen av en hyreslägenhet genomförs genom förhandlingar mellan bostadsbolaget och hyresgästföreningen. Dessa principer för hyressättning inom allmännyttan går med nuvarande lagstiftning inte att ändra.

Motionen är därmed besvarad.

Registreringsdatum – 2021-06-28 KF § 82

Initierad av – Petter Bykvist (V) och Petra Modée (V)

Dnr – 2021-000252 (126693)

Med stöd av Centern och Liberalerna förbereder den socialdemokratiskt ledda regeringen just nu en kraftig försämring för landets hyresgäster. Genom att införa marknadshyror i nybyggnation kommer kostnaderna för människors boende att öka drastiskt. På kort sikt gäller det endast hyresrätter i nybyggnation men vi vet av erfarenhet att en sådan här förändring ofta följs av marknadshyror på hela marknaden.

Vänsterpartiet ser med stor oro på denna utveckling då det riskerar att drabba många av kommunens invånare hårt. Att använda sig av marknadshyror kan dock aldrig bli ett tvång för en fastighetsägare. Därför borde Nordanstigs kommun redan nu fatta beslut om att marknadshyror inte ska tillämpas i det allmännyttiga bostadsbolaget.

Bostadsmarknaden är föränderlig och om en ny lagstiftning är på väg fram så kommer aktörerna på marknaden att börja planera utifrån dessa nya förutsättningar. Detta måste vi i Nordanstigs kommun vara beredda på. Vänsterpartiet tycker att det är mycket bra att bostadsbolaget nu bygger och planerar att bygga fler hyresrätter i kommunen, men det är extremt viktigt att denna nyproduktion baseras på nuvarande modell för hyressättning.

Vänsterpartiet menar att det är viktigt att kommunen tydliggör i ägardirektivet till Nordanstigs bostäder AB att oavsett vad som händer med lagstiftningen när det gäller hyressättning och marknadshyror så ska nuvarande system för hyressättning behållas.

Förslag till beslut;

Mot den bakgrunden yrkar vi att:

 • kommunen vid kommande revidering av ägardirektiven för Nordanstigs Bostäder AB, skriver in att nuvarande principer för hyressättning ska gälla oavsett om lagstiftningen angående så kallade marknadshyror förändras eller inte.

Status – Avslutad

Beslut i KF 2022-02-28 § 12

Kommunfullmäktiges beslut

Regeringen har föreslagit en ny lag som ger skydd för personer som rapporterar om missförhållanden på arbetsplatser, så kallade visselblåsare. De nya reglerna börjar gälla den 17 december 2021 och en funktion ska vara införd senast 1 juli 2022.

Motionen anses därmed besvarad.

Registreringsdatum – 2020-02-24 KF § 12

Initierad av – Vänsterpartiet genom Petter Bykvist

Dnr – 2020-000243

Sverige ska vara ett öppet samhälle där människor har hög tillit till myndigheter och andra offentliga instanser. Samtidigt vet vi att det alltid krävs information och adekvata redskap för att kunna motverka och upptäcka förekomsten av arbetsmiljömässiga missförhållanden, ekonomiska oegentligheter eller korruption även inom offentlig sektor.

De flesta kommuner, däribland Nordanstig, och andra offentliga institutioner har redan flera verktyg för att förhindra och upptäcka oegentligheter och korruption, till exempel olika former av internkontroll och handlingsprogram, men givetvis också enligt lag ett system med revisorer. Det starka skyddet i offentlighetsprincipen möjliggör redan nu för offentliganställda att ha insyn, få källskydd samt att under anonymitet avslöja missförhållanden.

Dock, problemet är att det ändå ofta saknas en trygg och oberoende kommunikationskanal, dit kommunanställda och förtroendevalda kan vända sig med information i förvissning om att inte råka illa ut. Alltså, en så kallad visselblåsarfunktion, som garanterar en anonym informationsväg, kan vara lösningen på problemet.

Göteborg kommun, var först ut bland Sveriges kommuner att bygga upp kanaler för visselblåsare. Där har ett elektroniskt system och en linje via telefon för informationslämning inrättats. Via dessa ingångar kan alla kommunanställda och förtroendevalda anmäla om man upplever eller iakttar oegentligheter. Uppgifterna lämnas helt anonymt.

Kommunens förvaltningar och de kommunala bolagen behöver på alla sätt motverka risk för oegentligheter och korruption och framförallt hitta nya vägar för att sådana problem ska upptäckas. Undertecknad menar att även Nordanstigs kommun bör bygga upp och etablera en funktion för visselblåsning. Detta skulle bli en viktig del i att bevara och utveckla ett öppet och transparent Nordanstig.

Förslag till beslut;

Med hänvisning till ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta om:

Att utreda hur en visselblåsarfunktion för kommunanställda i förvaltningar samt kommunala bolag och stiftelser, och förtroendevalda, kan utformas och byggas upp i Nordanstig. Detta för att säkerställa möjligheten att eventuella missförhållanden och oegentligheter ska kunna anmälas på ett anonymt och tryggt sätt, och sedan bättre kunna utredas och åtgärdas.

Status – Avslutad

Beslut i KF 2021-04-26 § 28

Kommunfullmäktiges beslut

1. En tidigare inlämnad motion, med ett i stort sett lika förslag som i denna motion, har under 2020 beslutats i kommunfullmäktige och därefter hanterats av Fullmäktigeberedningen för demokrati. Utfallet av den hanteringen är att samtliga motioner som idag är öppna, så snart som möjligt, kommer att läggas ut på kommunens webbplats och motionernas behandling och status ska kunna följas.

2. Motionen anses besvarad.

Registreringsdatum – 2020-10-26 KF § 69

Initierad av – Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Nordanstigspartiet.se och Liberalerna genom Sandra Bjelkelöv (SD), Tor Tolander (M), Per-Ola Wadin (L), Patric Jonsson (KD) och Andreas Högdahl (NOP)

Dnr – 2020-000266

Öka transparensen i Nordanstigs kommunfullmäktige: Gör motioner tillgängliga för allmänheten via ett register på kommunens hemsida.

Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Nordanstigspartiet.se och Liberalerna vill att ett register, gällande motioner i Nordanstigs kommun, skapas omgående. Registret som sådant, ska kunna ge snabb information över vilka motioner som handlagts inom kommunorganisationen. Registret bör förslagsvis upprättas på kommunens hemsida.

Ett register fungerar som en lättillgänglig kanal för de medborgare som önskar information kring de motioner som handläggs, alternativt redan har handlagts, i kommunen. Detta ger allmänheten en ökad transparens i hur aktiva de olika partierna inom kommunen varit, sett utifrån sitt arbete med motioner.

Det är viktigt att medborgarna, vilka vi är uppdragsgivare gentemot i demokratins tjänst, får en god inblick i det politiska arbetet. Genom att göra motionerna, deras beredningsstatus och även svaren tillgängliga på hemsidan uppnår vi en ökad tillgänglighet av de demokratiska processerna inom kommunen.

Det politiska livet, öppnas genom detta upp för medborgarna i större utsträckning än idag. Vidare, genom denna ökade tillgänglighet, kan också deras förtroende och förståelse för demokratin stärkas. På sikt, kan således ett register över lagda motioner, öka intresset för politik hos gemene man.

Förslag till beslut;

 • Att inkomna motioner, motioner som är under behandling och besvarade motioner görs lättillgängliga för medborgarna på Nordanstigs kommuns hemsida
 • Att motionerna görs tillgängliga för nedladdning

Status – Avslutad

Beslut i KF 2021-04-26 § 30

Kommunfullmäktiges beslut

1. Verksamheten bedömer att det i nuläget inte krävs fler fysiskt närvarande personal för att förbättra arbetsmiljösituationen vid Gnarps skola. Det är i stället viktigare att arbeta för att höja den befintliga personalens kompetens, arbeta med strukturer och stärka ledarskapet i klassrummet.
En tillförordnad rektor vid Gnarps skola är redan tillsatt. Utbildningschefen har redan mandat att söka statliga stöd.

2. Motionen anses därmed besvarad.

Registreringsdatum – 2020-10-26

Initierad av – Tor Tolander (M), Daniel Arenholm (M), Michael Wallin (M) och Lars Hed (M)

Dnr – 2020-000306 (122798)

Situationen på skolan i Gnarp har under längre tid varit problematisk med krav på åtgärder av Skolinspektionen. Vi har full förståelse och välkomnar de åtgärder som skolchefen nu antagit för att komma tillrätta med problematiken och främja arbetsmiljön för både anställda och elever.

Vi vill med denna motion därför ge skolchefen prioriterat politiskt mandat och spelrum att förbättra situationen. Men ökade resurser och medel, vill vi skapa förutsättningar för att så skyndsamt som möjligt låta elever återgå till sin lokala skola och fortsätta åtgärda skolinspektionens tidigare påpekanden.

För att på bästa sätt skapa förutsättningar och åtgärder av organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) i sitt systematiska arbetsmiljöarbete, vill vi ge skolchefen nödvändiga ekonomiska förutsättningar samt möjligheten att på egen begäran efterfråga statliga resurser och åtgärder. syftet är också att på snabbast möjliga sätt få tillgång till den kompetensförsörjnings i form av resurser som krävs. Allt för att förekomma eventuella bindande "statliga åtgärder för rättelse".

Likaså vill vi ge skolchefen möjlighet att som övergripande chef fortsatt fokusera och förbättra skolan i hela Nordanstig. Med snabbt tillsatt tillförordnad rektor i Gnarp ges således den möjligheten.

Extra finansiella medel ska i första hand bistå befintlig organisation med nödvändig kompetens, i fysisk närvaro, för att bäst komplettera och assistera nuvarande personal.

Förslag till beslut;

 • Att initialt rikta 1 miljon kronor i ett år för fysiskt närvarande
 • Att på egen begäran i första hand efterfråga statliga personella resurser och/eller i andra hand snarast också tillsätta en tillförordnad
 • Att motionen behandlas Förslagsvis till nästa Kommunfullmäktige.

Status – Avslutad

Beslut i KF 2021-04-26 § 27

Kommunfullmäktiges beslut

1. Bevilja motionen.

2. Uppdra till Fullmäktigeberedningen för demokrati att utarbeta ett förslag till riktlinjer för motioner och motionssvar.

Registreringsdatum – 2020-10-26 KF § 69

Initierad av – Tor Tolander (M), Daniel Arenholm (M), Michael Wallin (M) och Lars Hed (M)

Dnr – 2020-000307 (122799)

Ett fungerande och levande Kommunfullmäktige kommer att leverera ett stort antal förslag i form av förslag till förbättring i form av motioner. Dessa motioner hanteras för närvarande exakt likvärdigt oavsett vad de handlar om, vilken effekt de kan komma att ha eller hur akuta de är.

Nuvarande Kommunfullmäktiges ordförande Carin Walldin har styrt upp den politiska processen genom att, när hon finner det nödvändigt, sätta tidsgränser på när motionen skall behandlas i fullmäktige nästa gång - detta har dock inte alltid, om ens någonsin, respekterats av kommunstyrelsen - låt vara av logiska och ofta resonabla skäl.

Dock innebär bristen på hanteringsprinciper och att en att motioner med stor ekonomisk betydelse eller som är förslag ämnade att hantera väldigt aktuella situationer ofta hanteras på likvärdigt sätt som motioner med mycket låg ekonomisk effekt och/eller väldigt lång tidshorisont. Vilket har som följd att kommunen går miste om ens möjligheten att på bästa sätt hantera medborgarnas valda representanters förslag ämnade att göra vår kommun bättre och starkare.

Vi moderater föreslår därför att att kommunen opolitiskt och omgående efter att en motion mottagits viktar den efter dess aktualitet och möjliga effekter samt prioriterar dem så att de viktigaste och mest akuta motionerna behandlas med den skyndsamhet de förtjänar.

Prioriteringen bör göras mot kommunens antagna mål och värdera den efter ekonomiska-, miljömässiga- och sociala-effekter, samt ta hänsyn till motionens aktualitet.

Förslag till beslut;

 • Att uppdra åt förvaltningen att ta fram en policy för motionshantering i enlighet med ovanstående
 • Att motionen behandlas skyndsamt. Förslagsvis till nästa Kommunfullmäktige.

Status – Avslutad

Beslut i KF 2021-09-27 § 89

Kommunfullmäktiges beslut

Avslå motionen med följande motivering:

Kollektivtrafik är viktig för ett hållbart Nordanstig. Ett ökat kollektivt resande bidrar till samhällets tillgänglighet och ekologisk hållbarhet. Det kan även vara ett ekonomiskt effektivt sätt att resa både samhällsekonomiskt och för medborgaren.

Det förutsätter dock att det är tillräckligt många resande per tur för att få en ekonomisk rimtlig nivå samt även en ekologisk hållbarhet. Bedömningen är att det inte i dagsläget finns en tillräckligt stor efterfrågan för att motivera detta.

Registreringsdatum – 2021-04-26 KF § 41

Initierad av – Tor Tolander (M), Lars Hed (M), Michael Wallin (M) och Tua Eurén (M)

Dnr – 2021-000206 (125582)

X-trafik ställer in alla turer på linje 33 och 35 mellan 14/6 och 15/8 i sommar och med stor sannolikhet även under kommande somrar.
Detta får stor påverkan på våra invånares möjligheter till arbete, umgänge och omsorg under tiden då bussarna inte går.
Det kommer påverkar vårdresor.
Det kommer påverka alla som väljer kollektivtrafik före privat resande
och det kommer inte minst påverka våra barn och unga.

Bristen på kollektivtrafik omöjliggör sommarjobb utanför den egna boendeorten för
många unga.
Bristen på kollektivtrafik försvårar umgänge med kamrater och tillgång på aktiviteter.
Bristen på kollektivtrafik skapar ett beroende av hjälp från andra vilket motverkar
nyfikenhet, växande och initiativkraft hos våra unga.

Vårt förslag är att inrätta en ersättningsrutt med minst morgon och kvällsturer som
sammanlänkar de delar av kommunen som nu saknar kollektivtrafik med dem som
har den. Förslagsvis skapar vi en “buss 8:a” som går Bergsjö - Gnarp - Jättendal -
Harmånger - Vattlång - Bergsjö.
Med den lösningen kan alla kommunens unga och äldre nå utbud och människor i
hela kommunen. Inte bara knyter en sådan lösning ihop alla längs stråket med alla
andra utan skapar också kontakt med linje 34 för vidare resor inom och utom
kommunen. Dessutom nås alla badplatser längs linjen (7 st) vilket i sig ökar viljan
och möjligheten till en aktiv sommar.

Vårt förslag är också en möjlighet att framtidssäkra kommunens
kommunikationsbehov. Genom att genomföra detta nu kan vi utvärdera effekter och
behov inför kommande år och skapa trafiksystem som höjer kommunens attraktivitet
och befolkningens möjligheter till aktiva och rika liv.

Detta är i tolfte timmen så beslut måste tas omgående för att kunna träda i kraft före
14/6. Ska vi rädda denna sommar för våra unga måste det ske omedelbart!

Förslag till beslut;

Därför yrkar vi att:

 • Frågan utreds och upphandling av utförare inleds omgående.
 • Beslutsrätt i frågan omedelbart delegeras till KSO och berörd verksamhetschef för att genomförandet skall möjliggöras.
 • Att medel för detta tas från budgetöverskottet 2021 och att kostnaden inte får överstiga 2 mkr.
 • Att “buss8:an” utvärderas efter sommaren så att en eventuell fortsättning kan föras in i budgeten för 2022 (extra budget tillägg) och därefter som ordinarie rad i budgeten.

Status – Avslutad

Beslut i KF 2022-02-28 § 14

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen avslås med följande motivering:

Fullmäktige ställer sig positiv till att undersöka möjligheten att skapa närarbetsplatser på olika orter i kommunen för kommunanställda, men kommunen ska inte konkurrera med privata företagare och fastighetsägare som kanske har uthyrning av arbetsplatser som sin affärsidé.

Registreringsdatum – 2021-05-31 KF § 65

Initierad av – Petra Modée (V)

Dnr – 2021-000231 (125910)

Pandemin har förändrat oss på många sätt. En viktig sak som förändrats för många är synen på arbete och hur det ska bedrivas. För de som arbetar på kontor har arbetsdagen förändrats på många sätt. Istället för att åka iväg med buss/tåg eller bil till ett kontor flera mil bort så har många
fått vänja sig vid att duka av frukostbordet och ta fram sin laptop för att sätta sig där och arbeta.

Det som många upplever mest besvärligt har inte varit den illa fungerande arbetsmiljön – utan ergonomisk kontorsstol eller höj- och sänkbart skrivbord – utan bristen på arbetskamrater och social samvaro. Nordanstig har en fantastisk natur och många som bosätter sig här gör det
för att de är friluftsmänniskor. De fiskar, jagar, rider eller tar del av naturen på något annat sätt. Samtidigt måste de upp och iväg till sitt arbete tidigt på morgonen och kommer kanske inte hem förrän solen gått ner.

Här finns en stor potential för att utveckla Nordanstigs samhällen. Om kommunen uppför och hyr ut lokala kontorsplatser skulle det göra det möjligt för, i första hand, kommunens personal, men även företagare och andra, anställda i andra organisationer, att helt eller delvis arbeta
hemifrån med alla fördelar som finns: ingen restid och mer flexibel arbetstid. Samtidigt skulle de slippa nackdelarna med att sitta vid köksbordet: de skulle få arbetskamrater att fika med, en professionell kontorsplats med ergonomiskt utformade möbler, videokonferensrum som gör jobbmötena enklare att genomföra än om man sitter vid köksbordet.

För kommunen skulle det här även innebära att det i framtiden finns ett större antal arbetare att rekrytera deltidsbrandmän från eftersom de måste ha en fast anställning och en arbetsplats nära brandstationen. Därför ser jag att de första två närarbetsplatserna bör utvecklas i Hassela och i
Jättendal.

Jag tror att vi alla är medvetna om att vårt samhälle har förändrats av pandemin och att en del av det som vi förr inte tänkte att man kunde göra är här för att stanna. En av de sakerna är möjligheten att slippa pendla till jobbet.

Förslag till beslut;

Jag yrkar att:

 • kommunen undersöker möjligheten att utveckla och hyra ut närarbetsplatser

Status – Avslutad

Beslut i KF 2021-12-20 § 132

Kommunfullmäktiges beslut

Nordanstigs kommun erbjuder redan musik- och kulturundervisning för kommunens barn och ungdomar genom en upphandlad aktör.

Motionen är därmed besvarad.

Registreringsdatum – 2021-05-31 KF § 65

Initierad av – Sverigedemokraterna, Eva Andersson

Dnr – 2021-000235 (126016)

Önskar att Nordanstigs kommun återinför kommunala musikskolan i årskurs 1-9.

Många blev väldigt ledsna och besvikna när musikskolan stängdes för många år sedan.

Vår kommun har fostrat flera framstående musiker, bland andra sådana som vunnit nationellt erkännande och utnämnts till riksspelmän.
Vi har överhuvud taget ett rikt musikliv i Nordanstig och jag är övertygad om att många av våra musiker har fått sitt musikintresse väckt via kommunens musikskola.

Utan stimulans från skolan är det inte alls säkert att en elev ens börjar fundera på att spela fiol, dragspel, blockflöjt mm.

Mot den bakgrunden önskar jag att kommunen återinför den kommunala musikskolan med betoning på att eleverna erbjuds möjlighet att lära sig spela ett instrument.

Status – Avslutad

Beslut i KF 2022-02-28 § 13

Kommunfullmäktiges beslut

Nordanstigs kommun kan inte styra kollektivtrafik som trafikerar kommunen. Trafikeringen av kollektivtrafik i Gävleborgs län är en fråga som styrs av Region Gävleborg med dess trafikförsörjningsprogram i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet i Gävleborgs län enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik.

Därmed avslås motionens första att-sats.

Nordanstigs Bostäder, företagarföreningen samt föreningslivet har idag forum där frågan kan diskuteras.

Därmed anses motionens andra att-sats vara besvarad.

Registreringsdatum – 2021-05-31 KF § 65

Initierad av – Petra Modée (V), Petter Bykvist (V), Göran Thybäck (V) och Hanna Tolander (V)

Dnr – 2021-000248 (125713)

Status – Beredning av ärendet pågår.

Nu har vi fått information om att Xtrafik och Region Gävleborg kommer att dra ner på kollektivtrafiken under sommaren och därmed omöjliggöra för resor i öst-västlig riktning inom kommunen.

Det här visar på behovet av att kommunen tar fram en egen, lokal, kollektivtrafikstrategi där vi slår fast vad som är viktigt för kommunen; kommunorganisationen, näringslivet, föreningslivet och de boende.

Om kommunen arrangerar sommarlovsaktiviteter så vill vi ju att ungdomarna ska kunna ta sig till dem – med kollektivtrafik.

Om kommunen bygger hyreshus så vill vi ju att det ska vara enkelt för de boende att ta sig till jobb och skola – med kollektivtrafik.

Om besöksnäringen satsar i Nordanstig så vill de ju att deras besökare och kunder ska kunna ta sig dit – med kollektivtrafik.

Om näringslivet satsar i Nordanstig så vill de ju självklart att deras anställda ska kunna ta sig enkelt till jobbet – med kollektivtrafik. Likaså vill de ju att deras kunder ska kunna ta sig dit – med kollektivtrafik.

Därför vill Vänsterpartiet att Nordanstigs kommun tar fram en lokal kollektivtrafikstrategi för att visa på var vi vill se kollektivtrafik. Den ska inte bara kunna användas i dialogen med Xtrafik, utan även för att visa var vi prioriterar att det byggs hyreshus och för att ge näringslivet bra förutsättningar att kunna planera sin verksamhet.

Förslag till beslut;

Vänsterpartiet yrkar:

 • att Nordanstigs kommun tar fram en lokal kollektivtrafikstrategi.
 • att Nordanstigs kommun inför samråden med Xtrafik även involverar Nordanstigs Bostäder AB, företagarföreningarna och föreningslivet.

Status – Avslutad

Beslut i KF 2021-12-20 § 124

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen avslås med följande motivering:

Den politiska ledningen är positivt inställd till någon form av reglering avseende försäljning av tomtmark, och är positivt inställd till motionens inriktning i stort. Däremot är förslaget i attsatserna alltför konkret utformat för att kunna antas utan utredning och konsekvensanalys.

Registreringsdatum – 2021-05-31 KF § 65

Initierad av – Michael Wallin (M), Lars Hed (M) och Tor Tolander (M)

Dnr – 2021-000249 (126174)

Vår kommun äger betydande mängder byggbar mark. En del är detaljplanerad och redo för försäljning, en del håller på att detaljplaneras för att möjliggöra utveckling medan det mesta ännu inte har börjat utvecklas, i stort beroende på bristande resurser.

 • Det behovet adresserar vi i vår budget för 2022 på KF 210628.

För att vi ska bli den starka kommun vi alla vill se behöver vi bli fler Nordanstigare och för att bli det behöver vi inte bara locka till oss människor utifrån utan också ge oss som bor här och de som vill återvända bättre möjligheter att köpa byggbara tomter för familjer att växa, företag att expandera, och nya familjer att sätta bo.

 • Det behovet adresserade vi i vår motion om byggbar mark på KF 210222.

Nu behöver vi ta steget längre för vare sig det gäller industritomter, tomter för flerfamiljshus, enskilda villor eller fritidshus är det viktigaste inte att tomterna byter ägare utan att de verkligen används och bebyggs.

I dagsläget kostar det lika mycket att köpa en tomt för att “den kan bli bra att ha i framtiden” som att köpa och verkligen göra något med den.

Detta vill vi ändra på!

Därför föreslår vi en rejäl rabatt på tomtpriset för den som köper för att bygga jämfört med den som köper av andra skäl.

Tomtpriset sätts idag utifrån antingen marknadsvärde (det marken kostar i det område den ligger i) eller för bruksvärde (det marken har kostat att bereda). Detta system vill vi behålla med en förändring för att underlätta och uppmuntra omedelbar byggnation.

Genom att dela upp betalningen vid försäljningen av kommunalt ägda tomter i två delar där köparen omedelbart betalar 10% av köpeskillingen kan vi villkora betalningen av de resterande 90 så att dessa antingen betalas 5 år efter köpet eller efterskänks i de fall ett slutbesked på givna bygglov har erhållits innan dess.

En föreslagen rabatt på tomtpriser enligt ovanstående ger följande fördelar:

Enkelt - Köparen vet direkt att hen betalar 10% av priset under förutsättning att man byggt klart inom 5 år.

Rättvist - Vare sig du bor i kommunen, flyttar in, vill bygga fritidshus, industrilokal, flerfamiljshus eller villa gäller reglerna lika för alla försäljningar av kommunal tomtmark.

Kostnadseffektivt - Varje ny kommuninvånare genererar 68 000 kr i intäkter till kommunen i skatt, skattetillägg och utjämningsbidrag. Varje ny arbetsplats skapar utrymme för fler invånare och höjer skatteunderlaget, varje nybygge skapar arbete för lokala företagare. Att i det läget byta omedelbara intäkter (försäljningspriset) mot långsiktiga intäkter (ökad befolkning, fler arbeten, större lokal omsättning) är en mycket bra affär.

Förankrat - Motionen uppfyller de mål som är satta i de av KF tagna styrdokumenten för kommunens utveckling:

“Vision 2020” (Arbeta aktivt för att skapa attraktiva boendemiljöer, Ta tillvara engagemang och idéer som finns hos våra medborgare, Förenkla samverkan som främjar kreativitet och entreprenörskap).Antaget KF 090928.

Den “Hållbara tillväxtstrategin” ( 600 nya bostäder, 11 000 invånare, 400 nya arbetstillfällen, 15 företagsetableringar). Antaget KF 160905.

Kommunfullmäktiges mål. (10 000 invånare under mandatperioden) Antaget KF 181210.

“Agenda 2030” (mål 3, 8, 10, 11 och 12). Antaget KF 181210.

Förslag till beslut;

Mot den bakgrunden yrkar vi att:

 • Försäljning av kommunägd tomtmark ser med en direktbetalning om 10% av köpeskillingen.
 • Resterande 90% betalas efter 5 år OM INTE ett slutbesked på genomförd byggnation finns innan betalningsdatum då hela den resterande köpeskillingen efterskänks.

Status – Avslutad

Beslut i KF 2021-12-20 § 125

Kommunfullmäktiges beslut

Ett kommunalt bostadsbolag är enligt lag skyldig att bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer och varje enhet måste bära sina egna kostnader.

Hyressättningen av en hyreslägenhet genomförs genom förhandlingar mellan bostadsbolaget och hyresgästföreningen. Dessa principer för hyressättning inom allmännyttan går med nuvarande lagstiftning inte att ändra.

Motionen är därmed besvarad.

Registreringsdatum – 2021-06-28 KF § 82

Initierad av – Petter Bykvist (V) och Petra Modée (V)

Dnr – 2021-000252 (126693)

Med stöd av Centern och Liberalerna förbereder den socialdemokratiskt ledda regeringen just nu en kraftig försämring för landets hyresgäster. Genom att införa marknadshyror i nybyggnation kommer kostnaderna för människors boende att öka drastiskt. På kort sikt gäller det endast hyresrätter i nybyggnation men vi vet av erfarenhet att en sådan här förändring ofta följs av marknadshyror på hela marknaden.

Vänsterpartiet ser med stor oro på denna utveckling då det riskerar att drabba många av kommunens invånare hårt. Att använda sig av marknadshyror kan dock aldrig bli ett tvång för en fastighetsägare. Därför borde Nordanstigs kommun redan nu fatta beslut om att marknadshyror inte ska tillämpas i det allmännyttiga bostadsbolaget.

Bostadsmarknaden är föränderlig och om en ny lagstiftning är på väg fram så kommer aktörerna på marknaden att börja planera utifrån dessa nya förutsättningar. Detta måste vi i Nordanstigs kommun vara beredda på. Vänsterpartiet tycker att det är mycket bra att bostadsbolaget nu bygger och planerar att bygga fler hyresrätter i kommunen, men det är extremt viktigt att denna nyproduktion baseras på nuvarande modell för hyressättning.

Vänsterpartiet menar att det är viktigt att kommunen tydliggör i ägardirektivet till Nordanstigs bostäder AB att oavsett vad som händer med lagstiftningen när det gäller hyressättning och marknadshyror så ska nuvarande system för hyressättning behållas.

Förslag till beslut;

Mot den bakgrunden yrkar vi att:

 • kommunen vid kommande revidering av ägardirektiven för Nordanstigs Bostäder AB, skriver in att nuvarande principer för hyressättning ska gälla oavsett om lagstiftningen angående så kallade marknadshyror förändras eller inte.

Status – Avslutad

Beslut i KF 2022-03-28 § 27

Kommunfullmäktiges beslut

Avslå motionen med motiveringen att elektroniska dosetter är ett hjälpmedel som varje person själv kan köpa, precis som manuella dosetter.

Motionen är därmed besvarad.

Registreringsdatum – 2020-02-24 KF § 12

Initierad av – Sverigedemokraterna genom Sandra Bjelkelöv

Dnr – 2020-000059

Vi står inför ett flertal utmaningar inom kommunens omsorg. Det råder redan idag personalbrist och vi får fler äldre med behov av omsorg, parallellt brottas kommunen med ekonomiska underskott.

Majoriteten av våra äldre väljer idag att bo kvar i sina egna hem så länge det är möjligt. Till stor del möjliggörs detta bland annat tack vare vår hemtjänst, men det ställer samtidigt stora krav på både anhöriga och kommunen när det kommer till olika former av insatser. En sak som våra äldre många gånger behöver hjälp med är att sköta sin medicinering, där det är oerhört viktigt att säkerställa att rätt medicin tas vid rätt tidpunkt och med rätt dosering.

Elektroniska dosetter är ett av de digitala hjälpmedel som finns att tillgå idag. Dosetten påminner om när medicinen ska tas, exempelvis via ljudsignal samt blinkande ljus/⁠lampa och matar även fram det aktuella pillret. Om medicinen inte intagits kan vissa dosetter, ute på marknaden, även skicka meddelande till personal eller närstående.

I England har hälsomyndigheten i West Midlands gjort en studie där de satte 500 elektroniska dosetter i bruk under ett halvår (https://www.tii.se/elektronisk-dosett-gav-atta-ganger-pengarna-tillbaka). Projektet visade ett positivt resultat på motsvarande 20 000 kr per användare. Med denna lösning skulle det innebära att kommunen radikalt kan minska tid som idag tillägnas medicinhantering, därmed kan vi frigöra fler händer i omsorgen.

Nordanstigs kommuns omsorg behöver ett nytänkande med digitala lösningar. Därigenom kan vi effektivisera verksamheten, både sett utifrån ett ekonomiskt perspektiv men framförallt utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv.

Förslag till beslut;

Att kommunfullmäktige ger i uppdrag åt omsorgsutskottet att utreda vad kostnaden skulle bli för att införa elektroniska dosetter i Nordanstig kommuns omsorg

Att införa elektroniska dosetter inom Nordanstig kommuns omsorg om det kan antas vara fördelaktigt för kommunen och användarna

Status – Avslutad

Beslut i KF 2021-04-26 § 32

Kommunfullmäktiges beslut

Avslå motionen med följande motivering:

Moderaterna föreslår i sin motion att ansvaret för kommunens skolstruktur ska läggas över på professionen, d.v.s. att beslut om var skolverksamhet ska förläggas och /eller om antalet årskurser ska förändras, ska beslutas av pedagog/rektor/utbildningschef. För
majoriteten är det självklart att en för kommunen så viktig, strategisk fråga ska politiken ta ansvar för. Alla kommundelar där vi idag har skolor ska fortsättningsvis ha det för årskurs F-6 (i Ilsbo har vi pga. platsbrist inte kunnat flytta tillbaka årskurs 6 ännu). Det gick vi till
val på och det tänker vi kämpa för att bibehålla. Med den lagstiftning som idag gäller har utbildningschef och rektor stort mandat att fatta beslut för sina verksamheter utifrån elevernas och pedagogernas bästa och för att säkra inlärning och god arbetsmiljö.

Registreringsdatum – 2019-04-01 KF § 61

Initierad av – Moderaterna i Nordanstig

Dnr – 2020-000238 (112848)

Som en del av anpassningsprogrammet för att minska kommunens utgiftskostym med 50 miljoner kronor 2015..:2018 sänktes lärartätheten till 6.3 lärare per 100 elever. För att möjliggöra en god utbildning under de förutsättningar som den neddragningen skapade krävs att professionen, från skolledningen till lärare och förskolepedagoger, får förtroendet att utföra sina uppgifter fritt från politisk detaljstyrning.

För att säkerställa detta fattades togs en politisk inriktning att alla nuvarande skolenheter skulle drivas vidare som F-3 skolor oavsett elevantal och att 4-6 skulle drivas på de platser där professionen fann det pedagogiskt lämpligt och ekonomiskt möjligt.

Genom beslut i fullmäktige frångicks detta förfarande vilket inte bara riskerar elevernas resultat utan också kommunens möjligheter att uppnå en budget i balans.

Vi står nu inför att bygga om, omstrukturera och bygga ut skolorna och förskolorna i Nordanstig. Under den byggnationsperioden kommer skolan ställas inför stora och svårförutsägbara utmaningar att driva verksamheten med elevernas bästa för ögonen medan de tillgängliga lokalerna töms, rivs, byggs eller rustas.

För att säkerställa gott lärande under den perioden krävs en återgång till det tidigare fattade beslutet att ge skolledningen, rektorerna och pedagogerna rätten att planera och förlägga verksamheten i enlighet med vad som är pedagogiskt lämpligt och ekonomiskt möjligt.

Förslag till beslut;

 • Att skolverksamhet åk. F-3 skall bedrivas på samtliga nu befintliga skolkortet.
 • Att skolverksamhet åk. 4-6 skall bedrivas på alla orter där det är pedagogiskt lämpligt och ekonomiskt möjligt.
 • Att skolverksamhet åk. 7-9 skall bedrivas på den/de orter där det är pedagogiskt lämpligt och ekonomiskt möjligt.
 • Att beslutet fattas snarast och börjar gälla från läsåret 19/20

Status – Avslutad

Beslut i KF 2021-04-26 § 29

Kommunfullmäktiges beslut

1. Bevilja motionen med justeringen att uppvaktning sker efter 10 år med en konstcheck värd 1 500 kronor och efter 15 år med konstcheck värd 2 500 kronor.

2. Kostnaden ska belasta verksamhet 1110 Kommunfullmäktige, som även står kostnaden för uppvaktningar av anställda och förtroendevalda.

Registreringsdatum – 2019-06-24 KF § 106

Initierad av – Moderaterna genom Tor Tolander, Daniel Arenholm, Michael Wallin och Lars Hed

Dnr – 2020-000314

Kommunen står inför mycket omfattande investeringsbehov under de kommande 5 till 10 åren för att säkerställa kvalite, drift och service för kommuninnevånarna.

Dessa behov beskrivs i Lokalresursplanen och i EPC rapporten. Dessa två handlingar kommer samordnas och investeringsbehoven att tidsättas och specificeras under hösten 2019.

Då investeringarna, oavsett om S+C koalitionen eller Samling för Nordanstigs budget vinner, kommer kosta väldiga summor samtidigt som kommunens lånetak för närvarande är lägre än 200 mkr krävs alternativa sätt att få råd med det som måste göras.

Därför har vi i Moderaterna i Nordanstig tagit fram en finansieringsplan som beskriver vilka möjligheter som finns att finansiera den nödvändiga utvecklingen av kommunen vi står inför.

Förslag till beslut;

Att Lokalresursplanen och EPC-rapporten under hösten 2019 sammanställs till en enhetlig projektplan för byggnation och renovering av nödvändiga lokaler som motsvarar kommunens behov.

Att finansiering av sagda projektplan säkras i samband med att den tas fram så att alla planerade projekt kan genomföras i under mandatperioden.

Att den bifogade finansieringsplanen ligger till grund för finansieringsarbetet i syfte att minska kommunens lånebehov, öka tempot i projekten samt säkra nyttan för kommuninvånarna.

Status – Avslutad

Beslut i KF 2021-04-26 § 33

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunstyrelsen har tillsatt en beredning för att arbeta med kommunens framtida fastighetsinvesteringar utifrån Lokalresursplanen. Kommunfullmäktige har beslutat ingå avtal om energibesparande åtgärder i EPC-projektet. Fastighetsinvesteringar och EPC-projektet finansieras via sparade medel eller läggs in i ordinarie investeringsbudget.
Kommunen har även möjlighet att uppta lån.

2. I och med detta kan motionens punkt 1 och 2 anses besvarade
och punkt 3 avslås.

Registreringsdatum – 2019-06-24 KF § 106

Initierad av – Moderaterna genom Tor Tolander, Daniel Arenholm, Michael Wallin och Lars Hed

Dnr – 2020-000314

Kommunen står inför mycket omfattande investeringsbehov under de kommande 5 till 10 åren för att säkerställa kvalite, drift och service för kommuninnevånarna.

Dessa behov beskrivs i Lokalresursplanen och i EPC rapporten. Dessa två handlingar kommer samordnas och investeringsbehoven att tidsättas och specificeras under hösten 2019.

Då investeringarna, oavsett om S+C koalitionen eller Samling för Nordanstigs budget vinner, kommer kosta väldiga summor samtidigt som kommunens lånetak för närvarande är lägre än 200 mkr krävs alternativa sätt att få råd med det som måste göras.

Därför har vi i Moderaterna i Nordanstig tagit fram en finansieringsplan som beskriver vilka möjligheter som finns att finansiera den nödvändiga utvecklingen av kommunen vi står inför.

Förslag till beslut;

Att Lokalresursplanen och EPC-rapporten under hösten 2019 sammanställs till en enhetlig projektplan för byggnation och renovering av nödvändiga lokaler som motsvarar kommunens behov.

Att finansiering av sagda projektplan säkras i samband med att den tas fram så att alla planerade projekt kan genomföras i under mandatperioden.

Att den bifogade finansieringsplanen ligger till grund för finansieringsarbetet i syfte att minska kommunens lånebehov, öka tempot i projekten samt säkra nyttan för kommuninvånarna.

Status – Avslutad

Beslut i KF 2021-09-27 § 91

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunen arbetar redan förebyggande med detta både inom elevhälsan och inom socialtjänsten.

Motionen anses därmed besvarad.

Status – Avslutad

Beslut i KF 2021-09-27 § 90

Kommunfullmäktiges beslut

Avslå motionen då det i dagsläget inte är lagligt genomförbart att slopa karensavdraget.

Registreringsdatum – 2019-10-28 KF § 151

Initierad av – Sverigedemokraterina genom Sandra Bjelkelöv

Dnr – 2020-000454

Alla med barn i förskoleåldern känner säkert igen en vardag som med jämna mellanrum är kantad av förkylningar och influensor. Förskolan, där många barn finns samlade på liten yta, är en känd riskzon för smittspridning. Då problematiken redan är känd är det vår förhoppning att dämpa smittspridningen genom att för anställda inom förskolan slopa det karensavdrag som sedvanlig sjukfrånvaro är förknippad med. Precis som det är en självklarhet att förskolan inte accepterar att man låter sjuka barn delta i verksamheten är det för oss självklart att barn inte ska behöva befinna sig på en förskola med sjuka pedagoger, detta gäller även personalen inom vård och omsorg som också arbetar i en utsatt miljö och där det indirekt kan vara förödande för en äldre människa att bli smittad. Detta förslag om det genomförs gör även Nordanstigs kommun mer attraktiv som arbetsgivare, i en tid när det är svårt att få tag på personal i just dessa verksamheter. Detta är även en viktig jämställdhetsfråga då flertalet i dessa verksamheter är kvinnor. Dessa kvinnor ska inte straffas ekonomiskt för att de väljer ett så viktigt arbetsområde som förskolan eller vård och omsorg.

Förslag till beslut;

Sverigedemokraterna i Nordanstig yrkar därför:

Att utbildningsutskottet och omsorgsutskottet ser över hur karensavdrag för personal inom förskolan och omsorgen ska kunna tas bort eller kompenseras.

Status – Avslutad

Beslut i KF 2021-12-20 § 128

Kommunfullmäktiges beslut

Avslå motionen med följande motivering:

Bilarna i kommunens bilpool har under pandemin minskat i antal för att anpassas till det nuvarande behovet. De bilar som används av tjänstepersoner under veckodagar står som reserver för hemtjänstpersonalen under helgerna. Vidare får inte en kommun bedriva hyrbilsverksamhet om det kan konkurrera med privata biluthyrare.

Registreringsdatum – 2019-10-28 KF § 151

Initierad av – Moderaterna genom Daniel Arenholm och Tor Tolander

Dnr – 2019-000455 (116672)

Motionen ställs för att underlätta för engagerade föräldrar och föreningar att samåka till aktiviteter samt att komplettera kommunens föreningsbidrag och föredömligt medverka till en klimatsmart alternativ.

Bakgrundsbeskrivning

Nordanstigs kommun förlitar sig på ideella krafter i stor utsträckning, samtidigt som dessa resurser av olika anledningar minskar. Kommunen ger i olika former ekonomiska bidrag till föreningar som varje år måste förnya sin ansökan.

Ideella krafter är en förutsättning för att kommunens ska ha ett aktivt föreningsliv och fritidsaktiviteter.

Vi ser flertalet föräldrar som med sitt engagemang och barns välmående och hälsa i fokus, skjutsar sina barn och ungdomar till olika aktiviteter i och utanför kommungränserna. Det individuella pendlandet kan av klimat- och miljöhänsyn effektiviseras genom att dessa målgrupper ges möjlighet att åka kollektivt. Personbilar i privat ägo ger sällan den möjligheten.

Kommunens fordonsflotta är eller borde vara av nyare bränslesnålare karaktär och kunna drivas på förnybara drivmedel, samt kan vara av större fordonsslag än en privatpersons fordon. Dessa kan nyttjas av föreningar på tider då ej kommunens verksamhet nyttjar dem. I de fall kommunen har el eller hybridfordon ges kommuninvånare möjlighet att testa ny teknik och samtidigt bidra till en bättre miljö, genom högre nyttjandegrad och samåkning.

Därför föreslår undertecknade att kommunen möjliggör för Nordanstigs föreningar att ingå i möjligheten att boka fordon i bilpoolen.

Förslag till beslut;

 • Att möjliggöra för föreningar ingå i kommunens bilpool
 • Att vid införskaffning eller hyra av nya fordon ha denna målgrupps behov i åtanke.

Status – Avslutad

Beslut i KF 2021-04-26 § 31

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunens biblioteksverksamhet har i dagsläget inte resurser för att driva igenom ett projekt för utlåning av konst.

2. Motionen avslås därmed.

Registreringsdatum – 2019-09-30 KF § 132

Initierad av – Moderaterna i Nordanstig

Dnr – 2020-000457

Nordanstigs kommun äger en stor konstskatt och i offentliga miljöer kan alla ta del av en del av dessa verk. Tyvärr har inte alla möjligheten att själva inhandla konst till sina egna väggar i hemmet. Där skulle Nordanstigs kommun kunna erbjuda en möjlighet att låna ut konst på biblioteket. På Tensta bibliotek har allmänheten - de med lånekort - under många år kunnat låna konst i projektet Artotek som är ett samarbete mellan 11 konstnärer, Tensta konsthall, Konstfrämjandet och Stockholms stadsbibliotek.

Förslag till beslut;

att Nordanstigs kommun erbjuder möjligheten att låna konst på bibliotek.

Status – Avslutad

Beslut i KF 2021-09-27 § 88

Kommunfullmäktiges beslut

Då arbetet redan är påbörjat med att ta fram en koldioxidbudget anses motionen besvarad.

Registreringsdatum – 2019-09-30 § 132

Initierad av – Vänsterpartiet genom Petra Modée

Dnr – 2019-000459

Ingen kan ha undgått att klimatkrisen rycker allt närmare. För den enskilde kan det kännas som ett övermäktigt problem, särskilt när en inser att stora delar av den enskildes koldioxidutsläpp kommer från det vi äger gemensamt genom stat, landsting och kommun. Ja, du läste rätt. För även skola, vård och omsorg kräver energi och bidrar därför i de allra flesta fall till koldioxidutsläppen. Det är utsläpp som den enskilde inte kan påverka. Ändå förleds vi att tro att individen, med sina enskilda val, kan vända klimatkrisen.

Forskningen säger att den genomsnittlige svensken släpper ut motsvarande 4 jordklot. (ca 10 ton/år.) Det är en av de allra viktigaste uppgifterna att fä ner utsläppen till noll, och helst bidra till att koldioxid sugs upp från atmosfären, s.k. negativa koldioxidutsläpp (negative C02 emissions).

Utifrån invånarantal kan en kommun räkna ut hur stor den kommunala "koldioxidutrymmet" är för kommunen. Exempelvis har Uppsala gjort en kommunal koldioxidbudget med hjälp av ledande miljö- och klimatforskare och Vänsterpartiet menar att även Nordanstig bör göra det. Endast så kan vi se när vi nått målet.

Förslag till beslut;

 • att Nordanstig inför koldioxidbudget som ett verktyg i klimatarbetet
 • att en årlig redovisning av kommunens koldioxidutsläpp sker i miljöbokslutet.

Status – Avslutad

Beslut i KF 2021-12-20 § 131

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen avslås med följande motivering:

Inom utbildningsverksamheten pågår flera projekt för att öka inlärningen och studieresultaten för eleverna och bedömningen är att det är olämpligt att lägga fler projekt på skolan just nu. Arbetet med att värna vår miljö säkerställs via läroplanen.

Registreringsdatum – 2019-09-30 § 132

Initierad av – Vänsterpartiet genom Petra Modée

Dnr – 2019-000460

För hundra år sedan var skolträdgården ett funne på schemat och främsta syftet var att barnen skulle lära sig odla för att undvika svält. Idag har vi inte de akuta problemen. Ändå ökar antalet skolträdgårdar runt om i Sverige och anledningen är att skolan upptäckt trädgården som ett pedagogiskt verktyg i sin verksamhet. I

Odlingen har potential att utgöra ett inspirerande och fördjupande underlag för elevers kunskapsbildning. Lärande genom arbete i egen skolträdgård ger nya förutsättningar för elever att lära. Elever lär sig lösa problem, tänka kritiskt, med nyfikenhet ta sig an utmaningar, de stimuleras till att vara fantasirika och utveckla entreprenörskap.

De lär om de ekologiska systemen och lär sig tycka om sådant som är nyttigt. På det sättet skapar vi förutsättningar för ett livslångt lärande och ett lärande för en hållbar utveckling. Genom att främja hälsa och förebygga ohälsa och sjukdomar, vilket är utgångspunkten för allt folkhälsoarbete, bidrar vi till ett hållbart samhälle. Skolträdgårdar är lämpliga både på förskolor, skolor och på fritidshem.

Vi ser det också som ett konkret sätt för eleverna att fä den kunskap om kretsloppstänkande och hållbara samhällen som den nya läroplanen kräver - och som framtidens samhälle kommer kräva av sina invånare.

Ansvaret för skolträdgårdarna bör delas av skolan och kost-enheten. Vi ser även att det kan vara utmärkta arbetsplatser för sommarjobbare, praktikanter och andra som behöver arbetsträning. Där finns även möjligheter till delfinansiering via olika projekt.

Införande av skolträdgårdar bör ses som en utvecklingsmöjlighet och inte som en kostnad.

Förslag till beslut;

 • att Nordanstigs kommun aktivt arbetar för ett införande av skolträdgårdar
 • att Nordanstigs kommun avsätter ekonomiska resurser för arbetet.

Status – Avslutad

Beslut i KF 2021-12-20 § 129

Kommunfullmäktiges beslut

Nordanstigs kommun införde år 2020 habiliteringsersättning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS.

Motionen är darmed besvarad.

Registreringsdatum – 2019-09-30 § 132

Initierad av – Vänsterpartiet genom Ulrika Jonsäll, Petter Bykvist och Petra Modée

Dnr – 2019-000461

Habiliteringsersättning är en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa handikappade). Sedan några år finns möjlighet för samtliga kommuner att rekvirera statliga medel för att införa, bibehålla eller höja habiliteringsersättningen. Nordanstigs kommun är idag en av fyra kommuner i Sverige som inte infört habiliteringsersättning.

Vänsterpartiet ser det som självklart att även personer i LSS-verksamhet ska ha en skälig ersättning för sitt arbete.

Förslag till beslut;

 • att Nordanstigs kommun inför habiliteringsersättning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS

Status – Avslutad

Beslut i KF 2021-12-20 § 126

Kommunfullmäktiges beslut

Fullmäktige har tidigare beslutat att Bergsjögården ska ingå i det energibesparande projektet EPC-projektet. Beslut finns även om att efter att Bergsjögårdens ventilation är åtgärdad ska fastigheten läggas ut till försäljning. Biblioteket i Bergsjö bör ligga i direkt anslutning till Bergsjö skola för att uppfylla Skollagens krav på skolbibliotek. Yrkande om att flytta huvudbiblioteket i Bergsjö till Bergsjögården avslås därför.

Motionen anses i övrigt besvarad.

Registreringsdatum – 2019-11-25 § 170

Initierad av – Moderaterna genom Daniel Arenholm, Tor Tolander, Lars Hed och Michael Wallin

Dnr – 2019-000504

Motionen avsikt är att trygga Bergsjögårdens framtid och utveckla möjligheter till ökat
utbud. Drift och utbud av kulturaktiviteter är oviss efter maj 2020.

Bakgrund

I alla delar av kommunen arbetar föreningar och ideella krafter för att skapa bra verksamheter och en givande fritid för såväl äldre som unga. Deras arbete är oumbärligt och förtjänar alltid ros och stöd samt ges förutsättningar att växa och utvecklas.

I Bergsjö fungerar föreningen Bergsjögården som motor och samordnare för all verksamhet som bedrivs i Bergsjögårdens. Per år arrangeras totalt över 250 evenemang av olika föreningar, privata intressenter, företag och kommunen.

Bergsjögården är med sina mötes-salar, musikrum, aktivitetslokaler, scen och digital
bioanläggning Bergsjös och därmed hela Nordanstigs kulturnav.

Men från och med våren 2020 ändras förutsättningarna vilket riskerar att ställa Bergsjö utan ett fungerande kulturhus. Samtidigt är fastigheten i behov av investeringar för att säkra verksamhet i husets alla lokaler.

Utmaningar

Föreningen Bergsjögården kan inte längre ta det driftsmässiga ansvaret för Bergsjögården: Den personalresurs som förtjänstfullt skött det dagliga arbetet går i pension och den förlusten går inte att täcka med ideellt arbete.

Föreningen Bergsjögårdens styrelse står inför ett komplicerat generationsskifte vilket i sig gör att de inte kan ta samma övergripande ansvar för huset som man gjort i över ett decennium.

Bergsjögårdens ventilation är inte längre godkänd för den verksamhet som bedrivs och borde bedrivas i huset.

Stora delar av huset är inte funktionsanpassade.

Motionens mål och förslag till lösningar

Behovet av den verksamhet som bedrivs och, vid en lokalförändring, kommer kunna drivas i Bergsjögården är av avgörande betydelse för kommunens kulturliv.

Även för sociala behov har Bergsjögården en central roll. Som mötesplats för föreningar med möjlighet till generationsöverskridande möten och som lokal för bland annat musikundervisning och fritidsgård.

Detta måste tryggas på ett sådant sätt att Nordanstigsbor kan räkna med en solid standard på sin kulturlokal och sitt aktivitets- och kulturutbud under kommande årtionden.

Detta vill vi uppnå genom en stor satsning på upprustning av lokalerna vilken betalas
genom en förtätning av kommunens kultursatsningar till Bergsjögården.

Vi föreslår därför att Bergsjögården får utökad potential genom att lokalerna byggs ut och byggs om så att den förutom dagens verksamheter också innefattar kommunens centralbibliotek. Därigenom säkerställs både möjligheterna till bemanning och drift av lokalerna, uthyrningsmöjligheter av det samma samt ger kommunen moderna, flexibla, bibliotekslokaler vilka möjliggör större tillgänglighet och införandet av ett e-bibliotek och ytterligare digitalisering.

Nödvändiga åtgärder med finansiering

Bergsjögården förs in i det pågående EPC projektet så att ett godkänt ventilation och styrsystem kan byggas med finansiering av minskad energiförbrukning och därmed minskade driftskostnader.

Befintliga lokalerna tillgänglighetsanpassas så att lägenheterna på övervåningen likväl som källar lokalerna kan användas fullt ut.

Delar av huset byggs ut/byggs om för att rymma centralbiblioteket. Exempelvis kan det som i dag är näringslivskontor rivas/byggas om så att hela sidan mot CFL kan byggas ut till bibliotekslokal. Detta delfinansieras med att det nuvarande centralbiblioteket säljs alternativt görs om till bostäder.

Genomförs detta skapas en sammanhängande kulturenhet där det finns utrymme för ett brett, levande och växande kulturliv med utrymme för möten, ungdomsgård, café, utställningar och all annan verksamhet som kräver den typ av lokaler och atmosfär som Bergsjögården har idag och ännu mer kommer få när denna motion bifalles och genomförs.

Statens Kulturråd ska under tre kommande år totalt dela ut 750 miljoner kronor för att biblioteken på ett bättre sätt ska kunna nå ut till fler personer. Nordanstig bör i denna process söka de medel som finns möjliga för att realisera och optimera förslagen i motionen.

Förslag till beslut;

Med bakgrund av ovanstående yrkar undertecknade:

 • Att skyndsamt genomföra ombyggnationer och förflyttning av berörda verksamheter till Bergsjögården.
 • Att utreda försäljning/ombyggnation av Bibliotekets nuvarande lokaler i syfte att finansiera flytten och åtgärder på Bergsjögården.
 • Att kommunen adderar Bergsjögården till det pågående EPC-projektet.
 • Att utreda vilka personalresurser i bibliotekets och övrig verksamhet som i de nya lokalerna kan ges ansvar för de uppgifter som idag hanteras av föreningen Bergsjögården.
 • Att undersöka ansökan om relevanta medel för ändamålet

Status – Avslutad

Beslut i KF 2021-12-20 § 130

Kommunfullmäktiges beslut

Biblioteksfilialerna bör vara kvar för att även fungera som skolbibliotek. Bergsjö bibliotek borde hellre ansluts till Bergsjö skola än att flyttas till Bergsjögården, detta för att även bli skolbibliotek. Ett projekt i samverkan har inletts om en bokbil.

Biblioteksverksamheten får en ny biblioteksplan inför 2023–2025

Motionens förslag om att organisera verksamheten med en central biblioteksfilial i Bergsjö (Bergsjögården) avslås.

I övrigt anses motionen besvarad.

Registreringsdatum – 2019-11-25 KF § 170

Initierad av – Moderaterna genom Daniel Arenholm, Tor Tolander, Lars Hed och Michael Wallin

Dnr – 2019-000509

Kultur är en rak översättning av latinets “cultura” vilket i det närmaste översätter till “odla”, “bearbeta” eller “bilda”. Det är just i det sammanhanget som kulturen är viktig. Det är samtidigt kittet som håller förenar oss och grunden som möjliggör utveckling av både individer och samhällen.

Och bland det viktigaste av allt i detta finns biblioteken. Att säkerställa tillgången på bred, bildande, roande och utvecklande litteratur, tillgång till datorer och nyheter är en grundläggande nödvändighet för att skapa starka, fritänkande, mångfaldsbejakande medborgare.

Tyvärr ser vi en vikande trend när det gäller boklån, inte bara i Sverige utan dessvärre även i Nordanstig. För att motverka detta behöver vi göra bibliotek mer tillgängliga och mötet mellan litteratur och läsare närmare, mer spännande och enklare.

Därför vill Moderaterna i Nordanstig inför nästa planeringsperiod (vilken inleds 2021) göra om biblioteksstrukturen i syfte att höja bibliotekens kvalité och tillgänglighet.

Bibliotek ska vara tillgängliga, relevanta och utvecklande

Vi vill stärka centralbiblioteket roll som kulturmotor och kunskapsnav genom att få större personella resurser och ett utökat uppdrag där mer tid läggs på de utvecklande och förmedlande delarna av biblioteksarbetet. Det handlar nog mycket om att nå ut till medborgarna i kommunerna.

Vi vill öka tillgängligheten till bibliotek för alla skolbarn. I dag har Harmånger, Gnarp och Hassela tillgång till bibliotek 1 gång per vecka under skoltid och i Ilsbo bara via samarbete med Bergsjös centralbibliotek. Vi vill att alla skolbarn, även förskolebarnen i Strömsbruk, har tillgång till bibliotek minst en till 2 gånger per vecka under skoltid.

Vi vill göra biblioteken tillgängliga för de som bor på mindre orter så som Gränsfors eller Norrfjärden och göra det lätt och nära att låna böcker även för de som bor på särskilda boenden eller har svårt att förflytta sig långa sträckor.

Vi vill att biblioteket ska ges möjlighet att utveckla och lägga mer tid på sin roll som kulturbärare även utanför det litterära spektrat. Biblioteket ska också vara en plats upplevelsebaserad kultur så som teater, interaktiva upplevelser och internet tillgänglighet.

Vi vill att biblioteket genom ovanstående förändringar ökar sin utlåning och höjer sin status och relevans för alla Nordanstigsbor.

Framtida biblioteksstruktur

Centralbiblioteket ges nya lokaler i anslutning till Bergsjögården. Biblioteket förbereds för att fungera som e-bibliotek och verksamheten integreras med kulturhusets möjligheter för att utöka kulturutbudet (film, seminarier, teater, ungdomsverksamhet, studiecirklar, datarum, konstutställningar mm). Dessa förändringar hanteras, med undantag för personaldelen, i motionen “191120 - Aktivitetshuset Bergsjögården”

Övriga biblioteksfilialer avvecklas och lokalerna (avseende Gnarp och Bringsta) optimeras för skolverksamhetens behov. Personalen från denna verksamhet (24h/vecka) tillförs centralbiblioteket så att de kan utöka sin verksamhet enligt ovan.

Biblioteksfilialerna ersätts med en kulturbuss som besöker samtliga skolorter mist en och helst två gånger i veckan. Den ska dessutom ha och fasta turer till utvalda orter och kunna göra evenemangsbaserade besök. (Exempelvis till Sörfjärden under sommarsäsongen eller Stocka under filmfestivalen.)

Kulturbussen ska vara multifunktionell. Det ska finnas wifi och den ska kunna fungera som plattform för upplevelsebaserad kultur så som konserter, film och teater. Kulturbussen finansieras via besparingar i fasta kostnader på lokalhyror för biblioteksfilialerna.

Samverkan med Hudiksvall och finansiering

Nordanstig bör i första hand samverka med Hudiksvall då de har en etablerad biblioteksbuss ansluten till HELGE-biblioteken. Detta i avsikt att frigöra resurser till kulturverksamhet inom biblioteksorganisationen. Enligt en initial förfrågan har bussen möjlighet att inkludera Nordanstig i sin verksamhet.

Statens Kulturråd ska under tre kommande år totalt dela ut 750 miljoner kronor för att biblioteken på ett bättre sätt ska kunna nå ut till fler personer. Nordanstig bör i denna process söka de medel som finns möjliga för att realisera och optimera förslagen i motionen.

Förslag till beslut;

Med bakgrund av ovanstående yrkar undertecknade:

 • Att organisera biblioteksverksamheten i Nordanstig med en central biblioteksenhet i Bergsjö (Bergsjögården) och en ambulerande kulturbuss som servar övriga orter.
 • Att initiera samverkan med Hudiksvall i syfte att hyra deras kulturbuss och med det friställa medel till verksamhet inom biblioteksområdet i Nordanstig.
 • Att använda friställda medel till förbättringar av biblioteksverksamheten, inte till förstärkning av kommunens resultat.
 • Att undersöka ansökan om relevanta medel för ändamålet

Status – Avslutad

Beslut i KF 2021-12-20 § 127

Kommunfullmäktiges beslut

Nordanstigs Fjärrvärme är positiv till utbyggnad av fjärrvärmenätet men den höga kostnaden för att ansluta fler till nätet konkurreras ut av andra uppvrmningsalternativ. Till skillnad från fiberutbyggnad finns inga statliga medel att söka. Bolaget kommer dock att fortsätta arbeta för att utveckla bolagets verksamhet.

Motionen är därmed besvarad.

Registreringsdatum – 2019-12-16 KF § 187

Initierad av – Moderaterna genom Tor Tolander, Michael Wallin och Lars Hed

Dnr – 2019-000523

Under ett antal år har Nordanstig satsat 4 mkr per år av investeringsbudgeten för utbyggnad av Fibernätverket - detta eftersom det finns statliga krav och mål om att 98 procent av befolkningen bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s senast 2025.

Samtidigt står vi inför stora miljömässiga utmaningar där det finns goda globala och statliga intentioner men långt ifrån lika tydligt ställda mål och framför allt riktlinjer för hur vi ska nå dessa mål.
Det vi säkert vet är att vi i allt väsentligt måste styra om från fossila till kretslopps­ stabila bränslen och lösningar.
Vi vet också att omställningen till ett digitalt och framför allt elektrifierat samhälle kommer ställa stora krav på elnät och elproduktion.
Det gör att kollektiva lösningar på uppvärmningsbehov inte bara kan spara mycket pengar då storskalig värme- och energiproduktion alltid blir billigare än decentraliserad och dessutom kan den ske betydligt mer miljöeffektivt och, rätt gjort utan stora behov av att belasta elnätet.

Utbyggd fjärrvärme kan lösa problemet

Genom en satsning på omfattande ökning av nyanslutningar till Nordanstigs fjärrvärmenät kan vi relativt snabbt minska kommunens miljöavtryck samtidigt som vi säkerställer medborgarnas behov av driftssäker och billig tillgång på värme och varmvatten.

I dagsläget har Nordanstig 3 fjärrvärmepannor under fjärrvärmebolaget och 12 pannor i fastighetsbolagets regi. De stora pannorna eldas med grovflis/flis med pelletsspets och de mindre med pellets och el/olje spets.
Dessa är alltså i det närmaste fossiloberoende och förbrukar dessutom huvudsakligen restmaterial från skogs- och träindustri som vi kan upphandla lokalt och därmed ge ett extra ben att stå på till vårt lokala näringsliv samtidigt som vi minimerar resursförbrukningen.

Med en aktiv satsning på att bygga ut fjärrvärmenätet kan vi bli klimatsmartare då vi minskar det privata bruket av pellets/ved/olja/berg/jord och luftvärme vilka alla i varierad grad är mindre miljöeffektiva och mer elintensiva än fjärrvärme och dessutom potentiellt gynna lokalt näringsliv.
En högre anslutningsgrad delar också den totala kostnaden på fler användare vilket ger stabila, förutsägbara och lägre uppvärmningskostnader för fjärvärmeanslutna hushåll.

En framtidssäker satsning

Då ett fjärrvärmenät har en central producent av värme/energi energigivaren relativt enkelt uppgradera/bytas ut så att den alltid är av högsta miljöeffektiva sort.
Men ska vi nå de effekterna behövs en strategisk satsning på fjärrvärmenätet med erbjudanden om enkel och billig nyanslutning samt garanterade taxor under en avtalsbunden tid, gärna enligt samma modell som fibernätets utbyggnad vilken framgångsrikt genomförts i kommunen.

Därför bör möjligheterna att inventera förutsättningarna för att bygga ut befintligt fjärrvärmenät från både de stora och små pannorna genomföras och ett underlag för kostnader samt intäkter från sagda utsträckning tas fram.

Förslag till beslut;

Mot denna bakgrund yrkar vi att:

 • Det befintliga fjärrvärmenätet tillsammans med en utredning av vilka möjliga anslutningar och utbyggnationer som kan göras inom det nuvarande effektläget bereds och presenteras
 • Ett förslag till fast anslutnings- och driftstaxa under en fastställd avtalstid tas fram.
 • Möjligheterna till kommunal medfinansiering av investeringskostnaderna liknande de som nu finns för fiberutbyggnad utreds och kostnadssätts.
 • Miljöeffekterna av ovanstående förslag utreds och presenteras enligt riktlinjerna för Agenda 2030s mål 7, 11, 12 och