MENY

Motioner - avslutade

En motion är en skrivelse med förslag till något. Motioner kan bara lämnas av en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige.

Motioner bereds av kommunstyrelsen som har hand om den fråga som motionen handlar om. Sedan föreslår kommunstyrelsen hur kommunfullmäktige bör ställa sig till motionens förslag. En motion bör besvaras inom ett år.

Två gånger om året redovisar kommunstyrelsen en lista på obesvarade motioner till kommunfullmäktige med en kort redogörelse för hur långt beredningen hunnit.

Avslutade – Motion om...

Status – Avslutad på ingivarens begäran

KF 2023-09-25 § 100

Det är hög tid att Nordanstigs kommun inför en soptaxa som är rättvis. Det uppnås genom att väga soporna. Ju mindre du lägger i soptunnan och ju mer du passar på att lägga i återvinningen eller på soptippen när du ändå är ute och åker, ju mindre behöver du betala för sophämtningen om vägning införs.
Idag fungerar det så att även om jag ställer ut soptunnan varannan eller var tredje månad, så måste jag betala lika mycket som den som har sophämtning varannan vecka eller varje månad. Det finns ingen rättvisa och inget bra miljötänk i detta.
Att betala för tjänster som inte utförs känns inte bra.

Förslag till beslut;

Vi yrkar på att

Nordanstigs kommun snarast inför en soptaxa som baseras på hur mycket soporna från hushållen väger.

Status – Avslutad på ingivarens begäran

KF 2023-09-25 § 100

Det finns kommuner i Sverige, bland andra Nacka kommun, som erbjuder en typ av anhörigbidrag, hemvårdsbidrag, omvårdnadsbidrag och/eller arvoderad anhörigvård.

Det som åsyftas i den här fullmäktigemotionen från Sverigedemokraterna i Nordanstig, handlar om vården av äldre, vilka på ålderns höst tvingas till att anlita hemtjänsten för att få en någorlunda dräglig tillvaro.

I Nordanstig saknas denna typ av ekonomiskt stimulansbidrag för de många personer vilkas anhöriga i det tysta utför ett väsentligt merarbete som annars skulle utföras inom ramen för den skattefinansierade hemtjänsten.

Den här motionen handlar inte om systemet med avlastning eller att tvinga anhöriga till vård i hemmet. Den handlar om att visa en större uppskattning och i valfrihetens namn kunna erbjuda en ekonomisk ersättning för den som vill ha det.

Förslag till beslut;

Vi yrkar på att

Med tanke på de signaler som tätt som oftast framkommer om personalbrist och överansträngd hemtjänstpersonal i kommunens äldreomsorg yrkar vi inom SD Nordanstig att Nordanstigs kommun inför ekonomiskt stimulansbidrag av den typ som beskrivs i motionen.

Status – Avslutad på ingivarens begäran

KF 2023-09-25 § 100

Att Nordanstig saluför sig utåt är viktigt för företagandet och i förlängingen ökande befolkning. Det är hög tid att agera konstruktivt.

Det finns olika metoder att skapa PR och göra folk medvetna om fördelarna med vår kommun.

Ett sätt är att montera upp två stora ljusskyltar intill E4, förslagsvis vid norra och södra E4 i anslutning till kommungränsen.

Exempelvis Årskogen i norr för resande söderut och några mil söderut för åkande norrut.

Tanken är att näringsidkare och andra berörda ska få möjlighet att hyra plats på dessa skyltar under valfri tid. Med tanke på den täta trafik som råder på E4 skulle dessa budskap nå långt.

Även om investeringskostnaden för dessa syltar blir hög, så borde satningen kunna gynna kommunen på lång sikt, exempelvis en tioårsperiod, och därmed återbetala sig.

Idén till detta konstruktiva förslag har jag fått via samtal med engagerade kommuni9nvånare, och framför allt Sven-Olov Nord med ett förflutet som företagare och mångårig fullmäktigeledamot i Nordanstigs kommun.

Förslag till beslut;

Yrkande:

Att Nordanstigs kommun utreder förslaget och därefter monterar upp ljusskyltar i enlighet med vad som framgår av motionen.