MENY

Kommunens planarbete

exempel på illustrationsplan med byggnader och kringliggande miljöer

För att säkerställa att den fysiska miljön i vår kommun utvecklas och bevaras på ett önskvärt och hållbart sätt krävs planering.

Kommunens planarbete syftar till att beslut om mark- och vattenanvändning inom kommunen ska fatts med så mycket kunskap som möjligt om förutsättningar och konsekvenser. I vårt arbete med att planera kommunens fysiska miljö finns två viktiga verktyg, dels översiktsplanen och dels efterföljande detaljplaner.

Översiktsplanen fungerar som en tydlig vägvisare mot en hållbar utveckling och ska ange inriktningen för den fysiska miljöns långsiktiga utveckling i vår kommun. Översiktsplanen ska visa hur hänsyn tas till allmänna intressen, hur riksintressen ska tillgodoses och hur miljökvalitetsnormer ska följas. Planen ska också ge vägledning för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

En aktuell översiktsplan med tydliga ställningstaganden underlättar detaljplanering, bygglovshantering och andra tillståndsprövningar i kommunen. Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste verksamhetsövergripande dokument.

Användningen av mark- och vattenområden inom kommunen regleras inom vissa avgränsade områden av detaljplaner. En detaljplan reglerar vad som får byggas inom ett område och under vilka förutsättningar. Under ett detaljplanearbete tar kommunen ställning till allmänna- och enskilda intressen och hushållningsbestämmelserna i enlighet med plan- och bygglagen samt miljöbalken. Detaljplanen reglerar rättigheter och skyldigheter, inte bara mellan samhället och enskilda markägare utan också markägare emellan, en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen görs alltid i ett detaljplanearbete.

Detaljplanekartan med dess bestämmelser är juridiskt bindande enligt plan och bygglagen och handläggning av bygglov i ett detaljplanerarområde utgår alltid från de bestämmelser som anges av planen.

Vill du detaljplanelägga mark eller ändra alternativt upphäva en befintlig detaljplan är första steget att skicka in en begäran om planbesked till kommunen. Kommunen genomför därefter en prövning om markens lämplighet utifrån allmänna och enskilda intressen enligt plan- och bygglagen. Efter denna prövning lämnar kommunen ett skriftligt planbesked till dig som sökande där det framgår om kommunen avser att inleda ett detaljplanearbete eller inte. Av planbeskedet ska det framgå när ett planarbete kan inledas och när det bedöms vara klart. I de fall kommunen inte avser att inleda något planarbete ska skälen till detta framgå av planbeskedet.

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet är inte heller något slutligt ställningstagande och ett påbörjat planarbete kan alltid avbrytas på grund av förändrade förutsättningar. På samma sätt kan ett område som tidigare fått en negativt planbesked bli aktuellt för ett detaljplanearbete på grund av att förutsättningarna i området förändrats.

Hur ansöker jag om planbesked?

Kommunen är skyldig att beslut om planbesked senast inom fyra månader från den dag du inkommit med en komplett begäran.

Har du frågor om planbesked, kontakta samhällsbyggnadsenheten.

Kommunen tar ut avgifter för handläggning enligt antagen taxa för Byggnadsnämndens verksamhet. Kostnader tas ut för planbesked och detaljplaneläggning. Utöver planavgiften bekostar den sökande även de utredningar som krävs för att genomföra planläggning. Det kan handla om arkeologiska utredningar, geotekniska utredningar och dagvatten­utredningar.

Översiktsplan

Processen för att ta fram en översiktsplan är ofta lång och innefattar två tillfällen för allmänheten att lämna sina synpunkter, vid samrådet och vid granskningen. Arbetet är kommunövergripande och den mark- och vattenanvändning som anges av översiktsplanen ska spegla den strategiska utveckling som den politiska majoriteten ser framför sig. I figuren nedan görs en sammanfattning över de steg som ingår i planprocessen för att ta fram en översiktsplan.

illustration över planprocessens steg
 • Arbetet initieras och förslag till ny översiktsplan arbetas fram
 • Samråd
 • Förslaget omarbetas utifrån inkomna synpunkter
 • Granskning
 • Förslaget ombearbetas och färdigställs
 • Översiktsplanen antas

Detaljplan

En detaljplan kan tas fram med olika förfaranden. Oftast görs det genom ett standard- eller utökat förfarande. Valet av förfarandet utgår alltid utifrån förutsättningarna för det enskilda planärendet. Kriterierna för när de olika förfarandena ska tillämpas finns i plan- och bygglagen. Ett standardförfarande kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan. I de fall något av ovanstående kriterier inte kan uppfyllas ska istället ett utökat förfarande tillämpas. I figurerna nedanför visas processerna för de två olika förfaranden.

illustration över standardförfarandet steg
 • Samråd
 • Underrättelse
 • Granskning
 • Granskningsutlåtande
 • Antagande
 • Laga kraft
illustration över stegen i utökat förfarande
 • Kungörelse
 • Samråd
 • Samrådsredogörelse
 • Underrättelse
 • Granskning
 • Granskningsutlåtande
 • Antagande
 • Laga kraft
Kontakt
Siluett av person.

Stadsarkitekt

Christina Englund

0652-362 04

christina.englund@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Siluett av person.

Planarkitekt

Anna Ryttlinger

0652-360 11
anna.ryttlinger@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till