MENY

Pågående översiktsplanarbete – Översiktsplan 2040

Granskningsförslag för Översiktsplan 2040

Fiskeläget i Mellanfjärden med sjöbodar

Översiktsplanen blickar mot år 2040 och visar på viljeinriktningen för den framtida utvecklingen av kommunen. Den är ett viktigt verktyg för en god miljö och hållbar utveckling. Översiktsplanen är en styrande handling för framtiden och ska ge vägledning för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Det är en lång process att ta fram en översiktsplan. Mycket har hänt de senaste åren beträffande infrastruktur, energifrågor och samarbete med närliggande kommuner. Allt det och inkomna synpunkter på det tidigare förslaget till översiktsplan har vägts in i översiktsplan 2040 som nu passerat sin samrådsfas och ställs ut för granskning, det sista steget innan den kan antas av kommunfullmäktige. I denna granskningshandling har inlämnade samrådssynpunkter på olika sätt arbetats in och det redovisas i den bifogade samrådsredogörelsen.

Du kan också ta del av förslaget i kommunhuset i Bergsjö, Södra Vägen 14.

Samrådstiden är från 1 februari till och med den 31 mars 2024.

Nu gällande översiktsplan

Kontakt
Siluett av person.

Stadsarkitekt

Christina Englund

0652-362 04

christina.englund@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till