MENY

Bergtäktsverksamhet – Seveso

I Nordanstigs kommun bedrivs verksamhet som omfattas av den så kallade Sevesolagstiftningen. Lagstiftningen ska förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

" "

I Nordanstigs kommun bedrivs verksamhet
vid bergtäkterna på fastigheterna:

  • Lunde 2:1, 3:3 (väster om Jättendal)
  • Lunde 5:1 (väster om Jättendal och Ungrik)
  • Dvästa 1:9 (Homons ÅVC)
  • Årskogen 1:3 (väster om E4 mot länsgränsen)

I lagen finns två kravnivåer, högre och lägre, beroende på vilken mängd kemikalier som hanteras. I båda ställs krav på att informera allmänheten om risker i verksamheten och hur dessa hanteras. De aktuella täkterna i Nordanstig omfattas av den lägre kravnivån.

Syftet med bergtäktverksamheten är att producera bergmaterialprodukter för den regionala bygg- och anläggningsmarknaden. Produktionen innefattar sprängning, krossning och maskinhantering av bergmaterial.

Riskerna med kemikalierna

Kemiska sprängmedel, som enligt Sevesolagstiftningen klassas som farliga, förekommer på anläggningarna. Sprängämnena är ammoniumbaserade och kan ge lungskador vid förtäring. Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

Risken för en okontrollerad explosion är mycket liten. Sprängmedlet består av olika komponenter, som var för sig inte är explosiva. Det föreligger ingen risk för explosion vid transport eller hantering. Det är först efter blandning i borrhålen i samband med sprängning som ämnet blir explosivt. Även i den formen är det relativt okänsligt mot friktion, stötar och slag.

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olycka skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget.

Bedöms händelsen vara så allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten att gå ut med ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation. Lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Länsstyrelsen utför tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten enligt Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen.

Kontakt
Siluett av person.

Räddningschef

Mats Åberg

0650-380 10

Skicka ett meddelande till