MENY

Ändring av byggnadsplan för fastigheten Hassela Kyrkby 4:39 med flera, (Svartberget) i Hassela

En ändring av byggnadsplanen för Hassela Kyrkby 4:39 m.fl (Svartberget) har varit utställd för granskning med sakägare och myndigheter.

Syfte med planen?

Planändringen syftar till att främja en mer lämpad bebyggelse för delområden inom den idag gällande byggnadsplanen för Svartberget. Att inom en avgränsad del möjliggöra för en mer lämpad och samtida fritidshusbebyggelse än den som regleras av gällande plan. Ändringen innebär att bestämmelser i gällande plan som reglerar våningsantal, våningsyta i kvadratmeter, antalet lägenheter samt mark som inte får bebyggas (prickmark), inom angivna delområden tas bort. Ändringen innebär också att bestämmelser lämpade för den tilltänkta fritidshusbebyggelsen tillförs inom aktuella delområden. Vidare så blir en ny genomförandetid gällande för de delområden ändringen berör.

Vad innebär förslaget?

Exploateringen av området förväntas pågå under en tid framöver. Det är därför viktigt att denna ändring bidrar till en flexibilitet som kan svara mot marknadens efterfrågan och bidrar till en utveckling av området som helhet. Planbestämmelserna som tillförs syftar till att skapa en mer flexibel och lämpad exploatering för fritidshusändamålet som anpassas till omkringliggande bebyggelse.

Granskningshandlingar

Granskningsutlåtande

Inkomna synpunkter från granskningen har nu sammanställts i ett granskningsutlåtande. Samhällsbyggnadsenhetens bemötande av synpunkterna redovisas även i detta utlåtande. Yttrandena i sin helhet finns att tillgå på kommunkontorets plan och bygglovsavdelning.

Vad är nästa steg?

För detaljplanearbetet har ett standardförfarande enligt plan-och bygglagen tillämpats. Det innebär att förslaget efter granskningen revideras i mindre omfattning och nu kommer gå till Byggnadsnämnden för beslut om antagande.

Flöde för standardförfarande
Kontakt
Siluett av person.

Planarkitekt

Vakant

Siluett av person.

Stadsarkitekt

Christina Englund

0652-362 04

christina.englund@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till