MENY

Ändring av byggnadsplan för fastigheten Hassela Kyrkby 4:39 med flera, Svartberget i Hassela

En ändring av byggnadsplanen för Hassela Kyrkby 4:39 m.fl (Svartberget) är utställd för samråd med sakägare och myndigheter. Som berörd fastighetsägare, närboende, känd organisation eller företagare har ni nu möjlighet att ta del av planhandlingarna och lämna synpunkter på förslaget.

Syfte med planen?

Planändringen syftar till att främja en mer lämpad bebyggelse för delområden inom den idag gällande byggnadsplanen för Svartberget. Att inom en avgränsad del möjliggöra för en mer lämpad och samtida fritidshusbebyggelse än den som regleras av gällande plan. Ändringen innebär att bestämmelser i gällande plan som reglerar våningsantal, våningsyta i kvadratmeter, antalet lägenheter samt mark som inte får bebyggas (prickmark), inom angivna delområden tas bort. Ändringen innebär också att bestämmelser lämpade för den tilltänkta fritidshusbebyggelsen tillförs inom aktuella delområden. Vidare så blir en ny genomförandetid gällande för de delområden ändringen berör.

Vad innebär förslaget?

Exploateringen av området förväntas pågå under en tid framöver. Det är därför viktigt att denna ändring bidrar till en flexibilitet som kan svara mot marknadens efterfrågan och bidrar till en utveckling av området som helhet. Planbestämmelserna som tillförs syftar till att skapa en mer flexibel och lämpad exploatering för fritidshusändamålet som anpassas till omkringliggande bebyggelse.

Samrådshandlingar

Samrådstid 17 oktober till och med den 9 november 2022.

Ni kan ta del av samtliga handlingar här på vår webbplats, nordanstig.se/planer.

Ni kan också titta på planförslaget i kommunhuset i Bergsjö på Södra Vägen 14 från 17 oktober till och med den 9 november 2022. Ombyggnationer pågår i kommunhusets reception, ni ombes därför att ringa på ringklockan i receptionen för att få tillgång till utskrivna handlingar.

Planförslaget finns under samrådstiden också tillgängligt i receptionen på Hassela Ski Resort, Älvåsen.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

Vill du lämna synpunkter? – gör det senast 9 november 2022

Byggnadsnämnden, Nordanstigs kommun
Box 56
829 21 Bergsjö

eller planochbygg@nordanstig.se

Vill du veta mera kan du kontakta

Anna Ryttlinger eller Douglas Helsing
anna.ryttlinger@nordanstig.se eller douglas.helsing @nordanstig.se

Kontakt
Siluett av person.

Planarkitekt

Anna Ryttlinger

0652-360 11

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Douglas Helsing

Stadsarkitekt

Douglas Helsing

0652-367 43

Skicka ett meddelande till