MENY

Antagande av planförslag för Varpsand, Gnarps-Berge 12:64 med flera

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2022-06-27 antagit Ny detaljplan för Gnarps Berge 12:64 m.fl. fast., Varpsand i Sörfjärden

Antagandehandlingar

Granskningstid

Du kan titta på planförslaget i kommunhuset i Bergsjö på Södra Vägen 14 till och med fredag 22 juli 2022.

Byggnadsnämndens beslut och antagna planhandlingar finns tillgängliga på kommunens webbplats, www.nordanstig.se/planer samt på kommunhuset i Bergsjö, Södra vägen 14.

Beslutet har 2022-06-30 tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Överklaganden inkomna under nämnda tid överlämnas till Mark- och miljödomstolen för prövning. Endast de som senast under granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har tillgodosetts får överklaga. Det beslut som överklagas ska anges i undertecknad skrivelse, som även bör innehålla synpunkter på den sakfråga som överklagas samt den klagandes adress.

Beslutet får överklagas – gör det senast 22 juli 2022

Om du har synpunkter på beslutet kan du lämna eller skicka dem skriftligt senast fredag den 22 juli 2022 till

Kommunfullmäktige, Nordanstigs kommun
Box 56
829 21 Bergsjö

eller kommun@nordanstig.se

Kontakt
Siluett av person.

Stadsarkitekt

Christina Englund

0652-362 04

christina.englund@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till