MENY

Bygglovsbefriat

Alla förändringar och byggnationer kräver inte bygglov. Här kan du läsa mer om de åtgärder som är bygglovsbefriade när det gäller en- och tvåbostadshus. Nedanstående åtgärder kräver inte någon anmälan.

Förändringar som inte kräver bygglov

Friggebod

Du får sätta upp en eller flera friggebodar på tomten utan att ansöka om bygglov. Den sammanlagda byggnadsarean av friggebodarna på tomten får inte vara större än 15,0 m². Högsta höjd från markens medelnivå till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Friggeboden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan grannes medgivande. Godkännandet bör vara skriftligt. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om ett bygglov. Om du bygger närmare tomtgränsen än 4,5 meter, mot väg eller allmän plats, krävs alltid bygglov.

Plank eller mur vid uteplats

Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen, annars krävs grannes medgivande. Godkännandet bör vara skriftligt. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov. Du får inte glasa in en uteplats utan bygglov.

Skärmtak

Du behöver inte bygglov för att bygga skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte överstiger 15 m².

Staket

Du får sätta upp ett staket som inte överstiger 1,2 meter utan bygglov. Vid frågor kontakta Plan- och byggenheten.

Fasad- och takförändringar

Inom detaljplanerat område får du:

  • Måla om
  • Byta fasadbeklädnad
  • Byta taktäckningsmaterial

Åtgärden får dock inte ändra byggnadens eller områdets karaktär väsentligt. För områden där det finns en utökad lovplikt kräver ovanstående åtgärder bygglov.

Utanför detaljplan krävs inget bygglov för fasad- eller takförändringar.

Om du är osäker om det krävs lov, om förändringen är väsentlig, kontakta Plan- och byggenheten.

Pool

Det krävs inget bygglov för att bygga en pool på din tomt.

Pooltak/skydd får uppföras utan bygglov om det inte överstiger 1,2 meter.

Tillbyggnad och komplementbyggnad utanför sammanhållen bebyggelse

Utanför ett område av sammanhållen bebyggelse får du göra en mindre tillbyggnad av ett bostadshus eller uppföra en komplementbyggnad i omedelbar närhet av huvudbyggnaden.

Som mindre tillbyggnad räknas:

  • En tillbyggnad med högst 100 % om den ursprungliga byggnadsarean understiger 40 m²
  • En tillbyggnad med högst 40 m² om den ursprungliga byggnadsarean överstiger 40 m²

Du får utan bygglov uppföra en komplementbyggnad om högst 40 m².

Kontakt

Administration Plan och Bygg

Porträttbild på Mikael Nilsson

Byggnadsinspektör

Mikael Nilsson

0652-362 48, telefontid 10.00-11.30
mikael.nilsson@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Ingemar Englundh

Byggnadsinspektör

Ingemar Englundh

0652-361 92, telefontid 10.00-11.30
ingemar.englundh@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till