MENY

Kustleden

En vandringsled på totalt 62 kilometer från Galtström i norr till Sågtäkten i söder.

Stenar och havet med en större ö i bakgrunden.

En del av kustleden - stenar intill havet och långt där ute skymtar Jättholmarna

Kustleden börjar i Galtström i norr och träder in i Nordanstig vid Kalkungsviken norr om Oxsand. Söderut sträcker sig leden till Sågtäkten söder om Strömsbruk. Där går det att ansluta till stigar i Hudiksvalls kommun. Leden är indelad i fem delsträckor, som kan vandras var för sig eller som en sammantagen längre sträcka. Ledens längd är 62 km från norr till söder.

Information och kartor hittar du under respektive sträckas sida

Längs de olika delsträckorna finns även flera alternativa ledsträckningar och anslutande stigar. Några av dem kan vandras som rundslingor. Variationen på olika rutter för vandring är därför god i området.

För att följa din vandring med hjälp av en digital karta, rekommenderar vi Lantmäteriets karttjänst min karta. Där ligger kustleden inlagd som gör det enklare att navigera med stöd av den. Den går även ladda ner som en app till din mobiltelefon.

Du kan kombinera Lantmäteriets karttjänst genom att ladda ner delsträckskartorna som du hittar i informationen om delsträckorna. I de kartorna finns serviceplatser, som exempelvis rast- och grillplatser, vindskydd, toalett (utedass) och parkeringsmöjligheter inlagda. Kartorna är under uppbyggnad och kommer att uppdateras inom kort, med mindre justeringar.

Ledmarkering

Leden markeras med orange färgmarkering, som är målad på träd, stolpar eller ledbrickor. På vissa platser finns riktningskyltar i trä markerade med kustleden.

Vandringsmiljö

Vandringen går till största del längs stigar, men även vissa partier längs mindre vägar. Terrängen är relativt lättvandrad (ej så kuperad), men blöta, steniga och sandiga partier förekommer. Vandring längs leden klaras av de allra flesta (stora som små), men för de som har svårt att gå kan det bitvis ojämna underlaget utgöra hinder för vandringen.

Du kommer möta vackra naturmiljöer som sandstränder, klipphällar och skogsområden, men även intressanta kulturmiljöer med fiskelägen, bruksmiljöer och fornlämningar.

Visa alltid respekt för djur och natur, samt för boende längs leden. Om du gör avstickare från ledens sträckning är detta särskilt viktigt att ta hänsyn till.

Klicka på plusset för att läsa om drift och skötsel.

Kommunen ansvarar för drift och skötsel av kustleden och tillhörande anordningar. Undantag gäller för de delar av kustleden som går i naturreservat, vilka förvaltas av Länsstyrelsen.

För kustleden har vi tecknat ett avtal med Naturskyddsföreningen i Nordanstig. Föreningen gör översyn av leden och utför mindre underhållsåtgärder, exempelvis slyröjning och kontroll av skyltar och ledmarkeringar.

Status på leden

Leden är i stort i gott skick och framkomligheten är överlag god.

Vi är medvetna om att ledmarkeringar på flera platser behöver förbättras, med tätare och tydligare skyltning eller markering. En del spänger och broar är också i behov av underhåll. Vindfällningar (med träd som rasat över leden) förekommer årligen och vi samverkar med markägare, så att de passagerna friläggs snarast möjligt.

Felanmälan

Utveckling av leden

Vi har en ambition att utveckla och uppdatera leden inom några områden. Vi har påbörjat det arbetet genom att ta fram uppdaterad information och kartor. Informationstavlor med kartor ska sättas upp i Norrfjärden, Sörfjärden, Mellanfjärden, Stocka och Strömsbruk under 2023.

Därefter kommer övrig skyltning och ledmarkering längs leden prioriteras. Målsättningen är att komplettera leden med avståndsskyltar och vägvisare. Detta för att underlätta vandringen vid kursändringar, olika delsträckor och alternativa vägval.

Bänkbord och grillplatser har bytts ut på några platser, men vi hoppas att fler kan bli aktuella framöver.

Vår inriktning är att kustleden ska vara en naturstig och att leden med dess anordningar (ledmarkeringar, spänger, broar, eld- och rastplatser) ska inverka på naturmiljön i så liten utsträckning som möjligt. Men det ska ändå vägas mot de insatser som behövs för att göra leden tillgänglig och attraktiv för de som vandrar längs leden.

Kustleden har ingen tid på året då den är formellt stängd, men kan ändå betraktas som en led för sommarhalvåret (maj – september). De insatser som görs syftar till att kunna vandra leden under den tiden på året.

Kontakt

Allmänna frågor om vandring, boende, mat eller andra aktiviteter eller evenemang

Upplev Nordanstig – Nordanstigs turistinformation

Andra frågor gällande ledernas upplägg, drift och skötsel

Kultur- och fritidsenheten

0652-360 00

kommun@nordanstig.se