Biståndsenheten

Nordanstigs kommun har målsättningen att människor skall ha möjlighet att få stöd och hjälp i den egna bostaden så länge som möjligt, trots att man har omfattande och varierande behov. I verksamheten kan många behov tillgodoses i hemmet.

I vissa fall kan dock andra insatser, som t.ex. omvårdnadsboende, vara ett bättre alternativ.

Revidering av riktlinjer för biståndsenheten

Efter en översyn beslutade kommunstyrelsen i september om förändringar i riktlinjer och standardtider för Biståndsenheten. Syftet med riktlinjerna är att garantera rättssäkerheten och åstadkomma samsyn i utredning, bedömning och tillgång till insatserna. Riktlinjerna följer den nivå av levnadsstandard, skälig levnadsnivå, som lagen ska tillförsäkra. Skälig levnadsnivå ger också uttryck för vilken form av insats som kan komma i fråga.

I samband med handläggning enligt de nya riktlinjerna har en del frågetecken uppstått. Därför har kommunstyrelsen reviderat riktlinjerna och förtydligat vad som ska ingå i insatserna, till exempel hemtjänstinsatser som tvätt, dusch och städning och slagit fast att bland annat förflyttningar ska ingå i vissa insatser. I revideringen gjordes även förändring av standardtid för insatsen tvätt där utökad tid för strykning har tagits bort. Strykning ingår numera i standardtid för tvätt.

Frågor kring hur man ansöker om exempelvis hjälp i hemmet eller andra insatser besvaras av biståndsenhetens handläggare. Kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Socialtjänstlagen - SoL

Bistånd beviljas enligt socialtjänstlagen och kan t.ex. gälla omvårdnadsboende, korttidsvistelse, växelvård/avlastning, hjälp i hemmet, social och fysisk aktivering och matdistribution.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS

LSS är ett kompletterande stöd till vissa människor med funktionshinder och träder in när insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen) och HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) inte räcker till.

För att ha rätt till insatser enligt LSS skall personen tillhöra någon av följande personkretsar: 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder. 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Funktionshindret måste vara stort och förorsaka betydande svårigheter att klara den dagliga livsföringen och därmed innebära ett omfattande behov av stöd och service.

Insatser enligt LSS

  • Biträde av personlig assistent
  • Ledsagarservice
  • Biträde av kontaktperson
  • Avlösarservice
  • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
  • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov
  • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet
  • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna
  • Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

När en LSS-insats blivit beviljad kan man begära en individuell plan. Syftet är att klargöra den enskildes behov av insatser samt underlätta samordningen mellan olika aktörer som den enskilde får stöd av.

Biståndshandläggare

Biståndshandläggaren handlägger och beslutar i frågor som rör äldre och insatser till personer med funktionsnedsättning.

Överklaga biståndsbeslut

Om du inte är nöjd med beslutet har du möjlighet att överklaga inom tre veckor.

Om du behöver hjälp med att överklaga, kontakta din handläggare.

Kontakt
Siluett av person.

Enhetschef

Kristina Ersson

073-088 71 17

Skicka ett meddelande till

Biståndshandläggarna har telefontid
måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 9.00–10.00, 0652–360 00 växel

Porträttbild på Ingela Sjökvist

Biståndshandläggare

Ingela Sjökvist

Handlägger socialpsykiatri och personer med funktionsnedsättning

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Elisabet Lövgren

Biståndshandläggare

Elisabet Lövgren

Handlägger äldreomsorg

Skicka ett meddelande till

Siluett av person.

Biståndshandläggare

Jenny Östlund

Handlägger äldreomsorg

Skicka ett meddelande till

Siluett av person.

Biståndshandläggare

Ulla-Karin Larsson

Handlägger äldreomsorg

Skicka ett meddelande till

Avgiftshandläggare når du säkrast måndag–fredag klockan 9.00–15.00
Besöksadress Bållebergsvägen 5B, 829 50 Bergsjö

Porträttbild på Ann-Kristin Åkerlund

Administratör/avgiftshandläggare

Ann-Kristin Åkerlund
0652-361 51

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Tommy Lundin

Administratör/avgiftshandläggare

Tommy Lundin
0652-361 55

Skicka ett meddelande till