MENY

Det här är förändringarna

Blockinsatser

Blockinsatser är när brukaren har en viss tid tilldelad för sina insatser och brukar ofta ställas mot det som kallas ”minutstyrning”. Vid blockinsatser avgör brukaren vid hemtjänstens besök hur han eller hon vill använda sin tid just den dagen, exempelvis till dusch, städning eller andra hygieninsatser.

Om inga andra behov finns en viss dag kan tiden exempelvis användas för social samvaro. Blockinsatser ger större valfrihet för brukaren och flexibilitet för personalen. Beslut att arbeta med blockinsatser togs redan 2022, men har inte införts helt.

Utredande hemtjänst

Utredande hemtjänst innebär hjälp i det egna boendet och ges i huvudsak till personer som inte har hemtjänst sedan tidigare. Orsaken kan vara förändrat omvårdnadsbehov när de kommit hem efter sjukhus- eller korttidsvistelse.

Flera olika insatser kan beviljas och för dem tar kommunen ut en serviceavgift. Avgiften baseras på totalt antal utförda hemtjänsttimmar per månad. Maxtaxa reglerar så att avgifterna står i paritet med personens inkomster.

Ledsagning

Insatsen ledsagning innebär att personal från hemtjänst, särskilt boende eller korttidsvård följer med den enskilde till exempelvis hälso- och sjukvård. Vid längre läkarbesök tillgodoses den personliga omvårdnaden av medföljande hemtjänstpersonal, till exempel måltider och toalettbesök. Ledsagning kan även beviljas för andra syften, till exempel fritidsaktiviteter.

Avgiften för ledsagning blir 300 kronor per tillfälle. Det täcker en del av de personalkostnader som kommunen har för ledsagning. Inom hemtjänsten beviljades cirka 1 400 timmar ledsagning under 2023.

Avgift för digitala biståndsinsatser

Välfärdsteknik och digitala lösningar blir allt vanligare i vår omsorgsverksamhet. Nattillsyn ska exempelvis i första hand ske digitalt. Läkemedelsautomat kan användas som påminnelse om att ta sina läkemedel och med trygghetstelefon och mobilt trygghetslarm kan hemtjänstpersonal larmas under dygnets alla timmar.

Kommunfullmäktige föreslås nu införa en avgift på 200 kronor per månad för respektive hjälpmedel. Avgifterna ska täcka delar av kommunens kostnader för tekniken. Digitala lösningar frigör personalresurser som kan användas till andra viktigare uppgifter.

Upphörande av biståndsinsatser som inte utnyttjas

Beviljade insatser som upprepade gånger avböjs när hemtjänstpersonal kommer kan komma att upphöra, exempelvis om den enskilde nekat städning eller hjälp med dusch. När det sker vid upprepade tillfällen tätt inpå varandra, anser omsorgsverksamheten att ett biståndsbehov inte kan anses föreligga.

Insatser som inte utnyttjas är ineffektivt och kostnadsdrivande och tar värdefulla resurser från insatser som verkligen behöver utföras. Kommunstyrelsen öppnar därför för reglering, men vill först se ett förslag på utformning från verksamheten.

Produktion av matlådor

Tusentals timmar läggs varje år på att producera och köra ut matlådor till hemtjänstkunder, ofta som den enda insatsen. Matlådorna är en service och ingår inte i omvårdnad. Riktlinjer för matlådehantering håller på att tas fram.

Förenklat beslutsfattande – digitala trygghetsinsatser och ledsagning

Beslut om digitala trygghetsinsatser och ledsagning förenklas för snabbare handläggningsprocess, vilket gynnar både medborgaren och kommunens handläggare. En e-tjänst och regelverk för det förenklade beslutsfattandet tas fram.

Om den äldre själv vill, eller om kommunen bedömer att den äldre behöver mer omfattande insatser, ska en utredning och behovsprövning alltid göras och eventuellt bistånd i form av hemtjänst beviljas. Förenklad handläggning kan leda till frigjord tid, framför allt för biståndshandläggarna.

Införande av halv avgift för hemsjukvård

Brukare som nyttjar hemtjänstinsatser har hittills betalat för en hel månad i de fall de behövt hemsjukvård, även om insatsen bara pågått en eller två veckor. Nu införs halv avgift för en mer rättvis kostnad om vården understiger 15 dagar.