MENY

Avslutade projekt - Arbetsmarknadsenheten

Aslutade projekt med extern finansiering

Förstärkt Familjen i Fokus – FFiF

Förstärkt Familjen i Fokus

Projekttid

2018-09-01–2020-12-31

Finansiering

Länsstyrelsen § 37a

Projektledare

Madelen Ivarsson

Länsstyrelsens logotyp.

Verksamhet

Projektet riktar sig till nyanlända föräldrar i det mångkulturella Sverige med syfte och mål att minska tiden i utanförskap från arbetsmarknaden och samhällslivet. Att öka kunskap och förståelse i de nyanländas föräldraskap i förhållande till det svenska samhällets normer och strukturer gällande relationer mellan vuxna och barn. I projektet ingår bland annat föräldrautbildningar och studiecirklar för att öka nyanländas kunskaper om Sveriges samhälle utifrån ett föräldraperspektiv basreat på demokrati, jämställdhet och icke-diskriminering.

eXtra stöd i Gävleborg

Projekttid

2018-02-01 – 2020-06-30

Finansiering

Europeiska sociala fonden – ESF

Projektledare

Richard Richardsson

EU-logga blå med gula stjärnor på.

Verksamhet

Projektet riktar sig till utrikes födda som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Syftet är att öka deltagarnas möjligheter till inträde på arbetsmarknaden och en egen försörjning. Verksamheten består av insiktskapande aktiviteter, studiebesök och praktik. Vidare jobbar vi med språkinlärningsmetoden suggestopedi som komplement till traditionell sfi. Hälsostöd, kost, motion och hälsa är genomgående i projektets grupp- och individinsatser för deltagarna. Projektet jobbar nära kommunens upphandlade sociala företag för arbetslivsintroduktion.

Förstärkta extra insatser för nyanlända – FENA

Projekttid

2018-04-01 – 2019-04-30

Finansiering

Arbetsförmedlingen

Projektledare

Lena Svensson

Verksamhet

Projektet riktar sig till nyanlända inom etableringen. Projektets huvudsakliga syfte är att uppnå en förflyttning närmare arbete eller reguljära studier. I projektet ingår bland annat språkträning i tal och skrift, information om svensk arbetsmarknad, jämställdhet, studiebesök, praktik samt insiktshöjande aktiviteter om ekonomi, ansvar för sin egen situation och så vidare.

Förstärkta insatser i Nordanstig – FIN

Projekttid

2018-05-01 – 2018-12-31

Finansiering

Finsam Gävleborg

Projektledare

Bente Sandström

Samordningsförbundet Gävleborgs logotyp.

Verksamhet

Projektet riktar sig till nyanlända som står särskilt långt från arbetsmarknaden, framför allt kvinnor med låg utbildningsbakgrund som inte ännu kan ta del av Arbetsförmedlingens insatser. Syftet är att stärka individernas möjlighet till inträde på arbetsmarknaden och därmed egen försörjning. I projektet ingår praktikplats på Arbetsintegrerande sociala företag som är upphandlade av Nordanstigs kommun och därigenom bereds deltagarna en introduktion i arbetslivet.

Ung i Gävleborg

Projekttid

2016-02-01 – 2019-06-30

Finansiering

Europeiska sociala fonden – ESF

Projektledare

Pär Karlsson

EU-logga blå med gula stjärnor på.

Verksamhet

Målgruppen är ungdomar 18-29 år som varken arbetar eller studerar. Genom individuellt stöd och matchning stödjer vi en process i deltagarna väg till arbete eller studier. Som insats använder vi praktik, arbetsträning på arbetsträning på arbetsintegrerande sociala företag och viss gruppverksamhet. Framförallt är det bärande arbetet det individuella mötet och stödet.

Omstart!

Projekttid

2019-06-01 – 2022-05-31

Finansiering

Europeiska sociala fonden –ESF

Projektledare

Lena Svensson
Richard Richardsson

Verksamhet

Projektet riktar sig till ungdomar 15–24 år som varken arbetar eller studerar. Genom individuellt stöd och matchning stödjer vi en process i deltagarnas väg till arbete eller studier. Under analysfasen kommer metoderna att förtydligas och beskrivningen uppdateras.

Nya eXtrastöd i Nordanstig

Projekttid

2020-12-10 – 2022-11-30

Finansiering

Europeiska sociala fonden –ESF

Projektledare

Kristina J Gradin
Lena Svensson

Verksamhet

Projektet riktar sig främst till nyanlända som står långt utanför arbetsmarknaden. Genom ett jämställt och normkritiskt arbete vill vi hitta nya och utvecklade metoder som tillsammans med deltagaren hjälper denne att komma närmare en egen försörjning och mer självständigt liv. Målet är att deltagarna i projektet skall förflytta sig från utanförskap för att komma ett eller flera steg närmare arbete eller utbildning. 

Projektets huvudsakliga aktiviteter

  • Språkträning/samhällsinformation
  • Arbetsträning på arbetsintegrerade sociala företag (ASF)
  • Hälsostödssamtal
  • Studiebesök
  • Föräldraskap i Sverige
  • Livscirkeln (TRIS)
  • Håll Sverige rent

React - EU Ung Nystart

Projekttid

2021-12-01 – 2023-03-31

Finansiering

ESF React – EU PO 5

Projektledare

Pär Karlsson
Richard Richardsson

Verksamhet

Projektet ”React-EU – insatser för arbetslösa till följd av pandemin”. Målgruppen för projektet är arbetslösa unga mellan 15–24 år som blivit arbetslösa efter den 11 mars 2020 och är bosatta inom Nordanstigs kommun. Merparten av de unga som kommer att ingå i projektet finns inom det kommunala aktivitetsansvaret (upp till 20 år). Därutöver kan rekrytering av unga till projektet ske genom samverkan med bland annat socialtjänst i hemkommunen.

Målgruppen är heterogen på många sätt och det finns grupper i gruppen. Dessa kan vara utrikes födda, unga utan gymnasieexamen, unga med ohälsa, unga som lever i socialt utanförskap, unga som ser liten eller ingen koppling mellan skola och arbetsliv och unga i behov av stöd för att ta sig mot studier och arbete men som alla påverkats av pandemin och inneburit en arbetslöshet.