MENY

Hydrologisk restaurering inom Harmångersåns avrinningsområde

Restaurering av en torvmark som skadats av utdikning.

Kommunens diarienummer 2018-000410
Länsstyrelsens diarienummer 935-2019

Projekttid
pågår till den 31 december 2020

Projektets syfte är att återskapa hydrologiska förhållanden inom Harmångersåns avrinningsområde genom våtmarksrestaurering.

Harmångersån är Nordanstigs kommuns största vattendrag och dess avrinningsområde täcker större delen av kommunens yta. Inom kommunens fiskevårdsarbete har ett stort antal vattendrag med störd flödesregim på grund av tidigare genomförda dikningar och markavvattningar identifierats. Historiskt har ett stort antal av myr- och våtmarksområdena i bäckarnas källområden påverkats av skogsdikningar.

I detta projekt vill Nordanstigs kommun i samarbete med markägaren Holmen AB återställa något eller några av dessa dikade myr- och våtmarksområden genom igenläggning och dikesproppar. Genom att ta bort myr- och skogsdikenas dränerande funktion återskapas våtmarker och sumpskogar. Återskapandet av våtmarksområden gynnar grundvattenbildningen och förbättrar vattenhushållningen. Det ger också generellt förhöjda naturvärden med en ökad mångfald av växter, fåglar, evertebrater och vattenfauna. Vidare återskapas våta barriärer mot brandspridning och refuger för djur vid skogsbränder. Återställning av torvmyrar är också en viktig klimatåtgärd då dräneringen leder till oxidering av torvskikten och betydande koldioxidutsläpp. När de dikade torvmarkerna återställs och blötläggs förhindras denna process och myrarna blir återigen en koldioxidsänka. Åtgärden förväntas också motverka översvämningar och torka då våtmarkens utjämnande effekt på flödet återskapas.

Holmen AB är en stor markägare inom Harmångersåns avrinningsområde och kommunen i övrigt. Förhoppningsvis är detta gemensamma projekt början till ett längre samarbete mellan kommunen och skogsbolaget vid denna typ av åtgärder.

I detta projekt planeras att på Holmen Skog AB:s mark inom Harmångersåns avrinningsområde, restaurera 1–4 myr- och våtmarksområden med en sammanlagd areal av 10–20 ha genom att proppa/lägga igen ca 2 km diken. Åtgärderna genomförs under perioden 2019–2020.

Då merparten av dikena är i torvmark är metoden som kommer att användas företrädesvis proppning genom att torvdämmen anläggs i dikena med jämna mellanrum. Torvdämmena anläggs med en liten grävmaskin med breda band som går på stockmattor för att undvika körskador. Pluggarna anläggs med ett genomsnittligt avstånd av 20–30 m och uppskattningsvis var femte plugg förstärks med stockar som trycks ner i marken som en palissadmur i torvdämmet. Virket till dessa tas i det direkta närområdet för propparna, företrädesvis från den trädridå som ofta uppstår på upplagt material invid diket. Avståndet mellan propparna, förstärkningar och exakt placering av dämmena beror av de platsspecifika förutsättningarna och framför allt den aktuella lutningen i diket. Metoden att proppa diken genom anläggning av torvdämmen finns närmare beskriven i Länsstyrelsen Gävleborgs rapport ”Uppföljning av dikes-återställningsåtgärder i Gävleborgs län”.

I diken som sträcker sig genom moränmark tas dikenas dränerande funktion bort företrädesvis genom igenläggning med tidigare upplagt material. Denna typ av åtgärd genomförs med liten bandgrävare för bästa resultat. Några av åtgärderna kan innebära upptröskling av utlopp på sänkta sjöar och tjärnar.

För att uppnå största möjliga miljönytta kommer objekten att tas fram i samråd mellan kommunen och Holmen Skogs natur- och områdesansvariga. Ett antal lämpliga objekt kommer att tas fram genom att studera flygfoton, terrängskuggning och skogsplaneringskartor. Efter fältbesök kommer sedan de mest lämpliga objekten att väljas ut.

Samtliga arbeten kommer utföras med hänsyn till eventuell påverkan på vägar och annan infrastruktur samt att åtgärderna inte hindrar fiskvandring.

Möjligt restaureringsobjekt. Terrängskuggningskarta över Rödmyran som tydligt visar dikningen av våtmarken.

Under 2020 restaurerade Nordanstigs kommun i samarbete med markägaren Holmen den utdikade våtmarken Rödmyran som ligger ca 9 km sydväst om Hassela.

Restaureringen gick till så att dikena i myren dämdes upp genom att dämmen av torv och nedtryckta stockar anlades med jämna mellanrum i varje dike. Arbetet utfördes under augusti och september. Redan i oktober kunde man konstatera att vattennivån hade stigit på samtliga åtta provpunkter på myren.

Flygfoto över myrens skick före åtgärder

Före – Området före åtgärder Foto: Johan Andreasson

Flygfoto över myren efter åtgärder där man tydligt ser vattensamlingar längs de ställen man pressat ner torv och stockar för att behålla vatten

Efter – området efter åtgärder Foto: Johan Andreasson

Finansiärer

Projektet medfinansieras av

  • Länsstyrelsen Gävleborg via statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA).
  • Holmen Skog AB och Nordanstigs kommun stod för resterande finansiering.
Länsstyrelsens logotyp.
Holmen skogs logotyp.
Kontakt
Siluett av person.

Verksamhetschef
Tillväxt och service

Alexandra Forslund
0652-361 40
alexandra.forslund@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till