MENY

Återvätning av våtmarker i Harmångersåns vattensystem

Kommunens diarienummer 2022-000177
Länsstyrelsens diarienummer 9037-2021

Projekttid
till den 31 december 2024

Syftet med projektet är att restaurera utdikade våtmarksområden genom igenläggning och eller proppning av diken och på så vis återskapa de ekosystemtjänster som är förknippade med naturtypen. Arbetet gynnar den gröna infrastrukturen och berör bland annat utpekade värdetrakter i länet.

Inom ramen för kommunens vattenvårdsarbete har ett stort antal vattendrag med störd flödesregim på grund av tidigare genomförda dikningar och markavvattningar identifierats. Historiskt har ett stort antal våtmarksområden i bäckarnas källområden påverkats av skogsdikningar.

Genom detta projekt vill kommunen samarbeta med markägaren Holmen Skog AB för att restaurera dikade våtmarksområden genom igenläggning av diken med dikesproppar. Då myr- och skogsdikenas dränerande funktion försvinner så återskapas vårmarkernas naturliga funktion. Återskapandet av sådana våtmarksområden gynnar den lokala grundvattenbildningen och förbättrar vattenhushållningen. Åtgärden ger även generellt förhöjda naturvärden med en ökad mångfald av flora och fauna. Vidare återskapas våta barriärer som motverkar brandspridning och bildar refuger för djur vid skogsbrand. Återställningen av torvmyrar är även en viktig klimatåtgärd eftersom dräneringen leder till oxidering av torvskikt och betydande koldioxidutsläpp. När torrlagda torvmarker åter blötläggs förhindras denna process och myrarna kan återigen fungera som kolsänka. Åtgärden förväntas också motverka översvämningar och torka då våtmarkens utjämnande effekt på flödet nedströms våtmarken återskapas. Holmen Skog AB är en stor markägare i Nordanstig och på bolagets marker har man tidigare systematiskt dikat ut många myrar i förhoppningen att skapa nya produktionsytor för skog. Ambitionen är att detta gemensamma projekt ska bli en del av ett längre samarbete mellan kommunen och bolaget inom vilket denna typ av åtgärder utförs.

I projektet samarbetar kommunen med skogsbolaget Holmen Skog AB.

Kommunen arbetar sedan flera år tillbaka med vattenvård. Hydrologisk restaurering av våtmarker ingår i kommunens varaktiga och långsiktiga arbete med att restaurera akvatiska miljöer. Projektet bidrar till att nå miljökvalitetsmålen Levande skogar och Levande sjöar och vattendrag samt gynnar den biologiska mångfalden i kommunen och bidrar till att miljökvalitetsnormer i vattenförekomster uppnås.

De långsiktiga effekterna av projektet förväntas bli bättre vattenhushållning, ökad grundvattenbildning, utjämnande flöden, ökad biologisk mångfald, minskade koldioxidutsläpp, minskad övergödning, stärkta fiskbestånd samt bättre förutsättningar för fiske och turism till kommunen.

Kontakt
Siluett av person.

Verksamhetschef
Tillväxt och service

Alexandra Forslund
0652-361 40
alexandra.forslund@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till