MENY

Vision 2020

För att skapa utveckling och nå framgång behövs en vision, något att sträva efter. En tydlig vägvisare som talar om i vilken riktning vi ska gå.
För att nå visionen behövs mål och strategier likt milstolpar efter vägen, och sist men inte minst ett engagemang och en vilja att nå målet!

Å med närckrosblad, buskar och träd vid kanterna. Naturskyddsområdet vid Holm i Strömsbruk.

Nordanstig Naturligtvis
Här förverkligar du dina livsdrömmar

I Nordanstig kan du skapa det liv du vill. Här finns valfrihet, närhet till natur och människor, fantastiska möjligheter till aktiv fritid och ett rikt kulturliv.

Nordanstigsandan ger tillväxt och gör att företagande, skola, omsorg och föreningsliv ständigt utvecklas och blommar.

Attraktiv boendemiljö finns mitt i den vackra naturen, från kust till berg som vårdas ömt för framtida generationer.

Vi vill ligga steget före!

I Nordanstig höjer vi blicken och målar upp vår vision för framtiden. Vi vill vara en attraktiv kommun och då gäller det att vårda och utveckla det vi har och fundera över vad vi vill vara kända för i framtiden.

Vi vill ligga steget före för att vara bättre förberedda på de förändringar och utmaningar vi står inför. Vi står bland annat inför en befolkningsutveckling där allt färre ska komma att försörja allt fler, och de förväntningar som finns på den kommunala servicen kommer på sikt inte att överensstämma med de resurser som finns tillgängliga. Vi möter dessa samhällsförändringar genom att förmedla insikten om att vi har ett gemensamt ansvar för hur vår kommun kommer att se ut i framtiden.

En vision...

...är en inspirerande och engagerande tydlig bild av vår önskade framtid i kommunen. Det är en gemensam ledstjärna som visar vägen vi tillsammans vill gå.

Visionen ska:

 • Vara enkel att förstå
 • Ge vägledning
 • Inspirera
 • Vara hållbar
 • Rusta kommunen för att på bästa sätt möta framtiden

För att skapa utveckling och nå framgång behövs en vision.

För att nå visionen behövs mål och strategier likt milstolpar efter vägen, och sist men inte minst en vilja och ett engagemang att nå målet!

Grunden för visionsarbetet är dialogen

Vi vill förankra visionsarbetet och detta gör vi genom en öppen diskussion med våra medborgare. Dialogen förs på olika sätt, exempelvis genom öppna möten, webbdialog mm. På det sättet tror vi att kommuninvånarna känner ökad delaktighet i kommunens framtid.

Energin kommer inte av att alla håller med oss. Energin kommer av engagemang. I Nordanstig finns engagerade driftiga människor, dessa krafter vill vi försöka lyfta fram och ta tillvara.

Målet är att, genom olika fomer av dialog, bygga en stark lagkänsla i kommunen, en "Nordanstigsanda" - att inge känslan av att vi tillsammans kan kan åstadkomma många förbättringar. Därför har visionen för Nordanstigs kommun sin grund i majoriteten av alla medborgaridéer som lämnats in till kommunen.

Visionen kommer att styra vilka mål vi vill arbeta mot och beroende på hur framgångsrika vi är kommer det att utgöra bilden av och känslan för kommunen. Det blir avgörande för om människor väljer att flytta in och bo kvar, men också om företag inom olika branscher väljer att etablera sig och stanna kvar. Utifrån det kommer även den kommunala organisationen att behöva utvecklas inom olika områden.

Målet är att visionen ska göra vårt Nordanstig ännu bättre

Det stora arbetet börjar när vi format vår vision. Då handlar det om att arbeta utifrån visionen.

Då behöver Nordanstigs kommun

 • Arbeta aktivt för att skapa attraktiva boendemiljöer.
 • Värna miljömedvetet tänkande.
 • Identifiera framtida förändringar i omvärlden som Nordanstig ska vara bra på att möta.
 • Ta tillvara engagemang och idéer som finns hos våra medborgare.
 • Förenkla samverkan som främjar kreativitet och entreprenörskap.
 • Möjliggöra skapande av forum och mötesplatser för ett rikt kultur-och föreningsliv.
 • Sträva efter goda kommunikationer och modern teknik som minskar avstånd - möt världen vid köksbordet.

Förverkligande av vision 2020

Startade hösten 2009 med utarbetande av handlings- och tidsplaner med konkreta aktiviteter.

Förslag till vision

Kommunfullmäktige antog visionen för Nordanstigs kommun 2009-09-28

Ett stort tack till alla medborgare som bidragit i arbetet med att forma visionen genom alla goda idéer!