MENY

Medborgarundersökning 2019

Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Vår kommun har tidigare deltagit i SCB:s undersökning 2011, 2013, 2015 och 2017.

SCB:s medborgarundersökning hösten 2019

Kommunens senaste medborgarundersökning genomfördes under hösten 2019 med 800 slumpvis utvalda personer i åldrarna 18–84 år. Av de 800 personer som deltog i urvalet för medborgarundersökningen valde 40 procent att besvara den. Svarsfrekvensen är för låg för att användas som analysmaterial, men i jämförelse med tidigare genomförda medborgarundersökningar 2011, 2013, 2015 och 2017 kan vi utläsa förändringar i medborgarnas helhetsbedömning när det gäller:

 • Medborgarnas syn på kommunen som en plats att leva och bo på,
  Nöjd- Region- Index (NRI)
 • Medborgarnas syn på kommunens verksamheter,
  Nöjd –Medborgar-index (NMI)
 • Medborgarnas syn på sitt inflytande i kommunen,
  Nöjd –Inflytande –Index( NII)

Medborgarundersökningen görs för att följa upp kommunens övergripande vision och mål och för att fånga upp medborgarnas attityder till kommunen. Resultatet av undersökningen kommer att vara en betydelsefull del av underlaget för utvecklings- och förbättringsarbetet och i kommande planering och beslut inom kommunen. Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Undersökningen är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun.

Sammanfattning av förbättringsområden för vår kommun utifrån Medborgarundersökningen 2019

Medborgarnas syn på kommunen som en plats att leva och bo på

Utifrån de som har besvarat på 2019 års medborgarundersökning i kommunen framgår att medborgarna ser att fritidsmöjligheter, kommunikationer och kommersiellt utbud är faktorer som bör prioriteras i kommunens utvecklingsarbete. Enligt undersökningens resultat ser vi att medborgarna i kommunen känner sig trygga att vistas utomhus på kvällar och nätter, mot hot, rån och misshandel och mot inbrott i hemmet jämfört med genomsnittsresultatet för kommuner i samma storleksklass.

Medborgarnas syn på kommunens verksamheter

Utifrån de som har besvarat på 2019 års medborgarundersökning i kommunen framgår att medborgarna tycker att miljöarbete, äldreomsorgen, idrotts- och motionsanläggningar, gator och vägar samt grundskolan är verksamheter som bör prioriteras i kommunens utvecklingsarbete. Enligt undersökningens resultat ser vi att medborgarna i kommunen är nöjda med räddningstjänst samt vatten och avlopp.

Medborgarnas syn på sitt inflytande i kommunen

Utifrån de som har besvarat på 2019 års medborgarundersökning i vår kommun framgår att medborgarna tycker att förtroendet mellan medborgare, politiker och högre tjänstemän bör prioriteras samt medborgarnas möjlighet till påverkan vid genomförande av politiska beslut.

Fakta om medborgarunderökningen 2019

 • Kommunen har genomfört medborgarundersökning fyra gånger tidigare 2011, 2013, 2015 och 2017
 • Enkäten har skickats ut till 800 slumpmässigt utvalda personer i åldern 18 till 84 år.
 • 40 procent av de tillfrågade har svarat på enkäten
 • I syfte att kunna jämföra oss med andra kommuner samarbetar vi med SCB och använder deras formulär.
 • Undersökningen består av tre delar: Kommunen som en plats att bo och leva i, kommunens verksamheter och möjlighet till inflytande.
 • Resultaten i medborgarundersökningen analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI). Analysmodellen syftar till att visa vad  om bör prioriteras för att öka nöjdheten hos kommunens medborgare.