MENY

Medborgarundersökning 2017

Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Vår kommun har tidigare deltagit i SCB:s undersökning 2011, 2013, 2015 och 2017.

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017

Kommunens senaste medborgarundersökning genomfördes under hösten 2017 med 800 slumpvis utvalda personer i åldrarna 18–84 år. Av de 800 personer som deltog i urvalet för medborgarundersökningen valde 39 procent att besvara den. Svarsfrekvensen är för låg för att användas som analysmaterial, men i jämförelse med tidigare genomförda medborgarundersökningar 2011, 2013 och 2015 kan vi utläsa förändringar i medborgarnas helhetsbedömning när det gäller:

 • Medborgarnas syn på kommunen som en plats att leva och bo på,
  Nöjd- Region- Index (NRI)
 • Medborgarnas syn på kommunens verksamheter,
  Nöjd –Medborgar-index (NMI)
 • Medborgarnas syn på sitt inflytande i kommunen,
  Nöjd –Inflytande –Index( NII)

Medborgarundersökningen görs för att följa upp kommunens övergripande vision och mål och för att fånga upp medborgarnas attityder till kommunen. Resultatet av undersökningen kommer att vara en betydelsefull del av underlaget för utvecklings- och förbättringsarbetet och i kommande planering och beslut inom kommunen. Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Undersökningen är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun.

Sammanställning av jämförelse av 2013, 2015 och 2017 års resultat gällande Nöjd- Region- Index (NRI), Nöjd –Medborgar-index (NMI) och Nöjd –Inflytande –Index( NII) kopplat till kommunens utvecklingsarbete presenterades för kommunfullmäktige vid sammanträdet 9 april 2018.

Sammanfattning av förbättringsområden för vår kommun utifrån Medborgarundersökningen 2017

Medborgarnas syn på kommunen som en plats att leva och bo på

Utifrån de som har besvarat på 2017 års medborgarundersökning i kommunen framgår att medborgarna ser att bostäder, fritidsmöjligheter och kommunikationer är faktorer som bör prioriteras i kommunens utvecklingsarbete. Enligt undersökningens resultat ser vi att medborgarna i kommunen känner sig trygga att vistas utomhus på kvällar och nätter, mot hot, rån och misshandel och mot inbrott i hemmet jämfört med genomsnittsresultatet för kommuner i samma storleksklass.

Medborgarnas syn på kommunens verksamheter

Utifrån de som har besvarat på 2017 års medborgarundersökning i kommunen framgår att medborgarna tycker att miljöarbete, äldreomsorgen och stöd för utsatta personer är verksamheter som bör prioriteras i kommunens utvecklingsarbete. Enligt undersökningens resultat ser vi att medborgarna i kommunen är nöjda med förskola, räddningstjänst, renhållning och sophämtning samt vatten och avlopp.

Medborgarnas syn på sitt inflytande i kommunen

Utifrån de som har besvarat på 2017 års medborgarundersökning i vår kommun framgår att medborgarna tycker att förtroendet mellan medborgare, politiker och högre tjänstemän bör prioriteras samt medborgarnas möjlighet till påverkan vid genomförande av politiska beslut.

Fakta om medborgarunderökningen 2017

 • Kommunen har genomfört medborgarundersökning tre gånger tidigare 2009, 2011, 2013 och 2015. (2009 genomfördes enkäten i kommunens regi)
 • Enkäten har skickats ut till 800 slumpmässigt utvalda personer i åldern 18 till 84 år.
 • 39 procent av de tillfrågade har svarat på enkäten
 • I enkäten frågar vi medborgarna vad de tycker om den kommunala servicen.
 • I syfte att kunna jämföra oss med andra kommuner samarbetar vi med SCB och använder deras formulär.
 • Undersökningen består av tre delar: Kommunen som en plats att bo och leva i, kommunens verksamheter och möjlighet till inflytande.
 • Resultaten i medborgarundersökningen analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI). Analysmodellen syftar till att visa vad  om bör prioriteras för att öka nöjdheten hos kommunens medborgare.