MENY

Medborgarundersökning 2015

Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Vår kommun har tidigare deltagit i SCB:s undersökning 2011 och 2013.

SCB:s medborgarundersökning hösten 2015

Kommunens senaste medborgarundersökning genomfördes under hösten 2015 med ett urval på 600 personer i åldrarna 18–84 år. Av de 600 personer som deltog i urvalet för medborgarundersökningen valde 43 procent att besvara den. Svarsfrekvensen på 43 procent är för lågt för att användas som analysmaterial men i jämförelse med tidigare genomförda medborgarundersökningar 2011, 2013 kan vi utläsa förändringar i medborgarnas helhetsbedömning när det gäller:

 • Medborgarnas syn på kommunen som en plats att leva och bo på,
  Nöjd- Region- Index (NRI)
 • Medborgarnas syn på kommunens verksamheter,
  Nöjd –Medborgar-index (NMI)
 • Medborgarnas syn på sitt inflytande i kommunen,
  Nöjd –Inflytande –Index( NII)

Medborgarundersökningen görs för att följa upp kommunens övergripande vision och mål och för att fånga upp medborgarnas attityder till kommunen. Resultatet av undersökningen kommer att vara en betydelsefull del av underlaget för utvecklings- och förbättringsarbetet och i kommande planering och beslut inom kommunen. Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Undersökningen är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun.

Sammanställning av jämförelse av 2011, 2013 och 2015 års resultat gällande Nöjd- Region- Index (NRI), Nöjd –Medborgar-index (NMI) och Nöjd –Inflytande –Index( NII) kopplat till kommunens utvecklingsarbete kommer att presenteras för kommunfullmäktige i samband med årsbokslut 2015.

Sammanfattning av förbättringsområden för vår kommun utifrån Medborgarundersökningen 2015

Medborgarnas syn på kommunen som en plats att leva och bo på

Utifrån de som har besvarat på 2015 års medborgarundersökning i kommunen framgår att medborgarna ser att bostäder, fritidsmöjligheter och kommunikationer är faktorer som bör prioriteras i kommunens utvecklingsarbete. Enligt undersökningens resultat ser vi att medborgarna i kommunen känner sig trygga att vistas utomhus på kvällar och nätter, mot hot, rån och misshandel och mot inbrott i hemmet jämfört med genomsnittsresultatet för kommuner i samma storleksklass.

Medborgarnas syn på kommunens verksamheter

Utifrån de som har besvarat på 2015 års medborgarundersökning i kommunen framgår att medborgarna tycker att vägar, miljöarbete, äldreomsorgen och grundskolan är verksamheter som bör prioriteras i kommunens utvecklingsarbete. Enligt undersökningens resultat ser vi att medborgarna i kommunen är nöjda med förskola, räddningstjänst, renhållning och sophämtning samt vatten och avlopp.

Medborgarnas syn på sitt inflytande i kommunen

Utifrån de som har besvarat på 2015 års medborgarundersökning i vår kommun framgår att medborgarna tycker att förtroendet mellan medborgare, politiker och högre tjänstemän bör prioriteras när det gäller ansvarstagande och att arbeta för kommunens bästa samt medborgarnas möjlighet till påverkan vid genomförande av politiska beslut.

Våra utmaningar inför 2016

Kommunen står inför tuffa utmaningar utifrån beslutat åtgärdspaket. Att våga prioritera och satsa på begränsade utvecklingsområden innebär inte att vi sänker kvaliteten på andra områden. Det innebär att förvalta det vi är bra på och att prioritera och utveckla det vi ser att vi behöver bli bättre på. Det är att ta ansvar. Kommunens tjänster är en viktig del i kommuninvånarnas vardag. I alla skeden av livet har invånarna rätt att förvänta sig en god verksamhet för sina skattepengar. Det ställer höga krav på oss som arbetar inom kommunen och därför arbetar vi systematiskt med verksamhetsutveckling.

Att arbeta för att får en samsyn och att enas om prioriteringar är svårt och en utmaning i såväl den politiska så som i tjänstemannaorganisationen. Det kan komma att betyda uppoffringar men framför allt handlar det om att våga satsa på det vi tror är bäst för våra medborgare. Medborgarundersökningen 2015 kommer att användas som underlag i vårt fortsatta arbete för att förbättra och höja kvalitén för medborgare i Nordanstigs kommun och vi tackar för din medverkan.

Kommunledningskontoret 2015-12-17

Monica Olsson
Kommunalråd

Fakta om medborgarunderökningen 2015

 • Kommunen har genomfört medborgarundersökning tre gånger tidigare 2009, 2011 och 2013. (2009 genomfördes enkäten i kommunens egna regi)
 • Enkäten har skickats ut till 600 slumpmässigt utvalda personer i åldern 18 till 84 år.
 • 43 procent av de tillfrågade har svarat på enkäten.
 • I enkäten frågar vi medborgarna vad de tycker om den kommunala servicen.
 • I syfte att kunna jämföra oss med andra kommuner samarbetar vi med SCB och använder deras formulär.
 • Undersökningen består av tre delar: Kommunen som en plats att bo och leva i, kommunens verksamheter och möjlighet till inflytande.
 • Resultaten i medborgarundersökningen analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI). Analysmodellen syftar till att visa vad  om bör prioriteras för att öka nöjdheten hos kommunens medborgare.