MENY

Olovligt byggande - svartbygge

Att bygga eller riva utan lov och startbesked är olagligt om åtgärden kräver lov eller är anmälningspliktig.

Om du utan lov gör något som behöver anmälan, bygg-, mark- eller rivningslov så kallas det olovligt byggande, eller svartbygge i dagligt tal. Olovligt byggande kan leda till att du får betala en avgift eller riva det du byggt. Det är viktigt att du håller dig väl informerad om gällande regler inför ditt byggprojekt och att du har rätt tillstånd innan du börjar bygga.

Här kan du läsa mer om bygglov och andra tillstånd

Det här bör du tänka på

För de flesta åtgärder krävs bygglov, rivningslov eller marklov. Men om inte bygglov, marklov eller rivningslov krävs för en åtgärd så kan den ändå vara anmälningspliktig. Det kan vara till exempel Attefallsåtgärder, installation eller väsentlig ändring av eldstad, ändring av en byggnad där byggnadens bärande delar berörs eller underhåll av ett byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser.

Åtgärden kan då behöva rivas eller återställas, i vissa fall kan även en sanktionsavgift vara aktuell. Det är också olovligt att börja bygga något utan startbesked eller att exempelvis flytta in i eller använda det byggda utan slutbesked.

Lovplikten är till för att kommunen bland annat ska ha möjligheten att pröva om en åtgärd är lämplig, följer detaljplanen och passar in i omgivningen.

Vid olovlig byggande tar Byggnadsnämnden ställning till hur ärendet ska handläggas och om fastighetsägaren ska uppmanas att riva, återställa eller ansöka om bygglov.

Lämnar fastighetsägaren in en ansökan om bygglov i efterhand genomförs en vanlig bygglovsprövning. I samband med den bestäms även *sanktionsavgifterna för att det byggts utan bygglov.

*Storleken på sanktionsavgiften regleras i nionde kapitlet i plan- och byggförordningen (SFS 2011:338). Där anges avgiftens storlek i prisbasbelopp, som räknas om varje år.

Plan- och bygglagen (regeringen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plan- och byggförordningen (regeringen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Olovligt byggande (boverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl olovligt byggande

Om du vill anmäla något som du misstänker är utfört olovligt eller om du själv har glömt att ansöka om bygglov, skicka du ett brev eller mejl till:

Samhällsbyggnadsenheten - Tillsyn
Nordanstigs kommun
Box 56
829 21 Bergsjö

planochbygg@nordanstig.se

Om du vill vara anonym kan du inte presentera dig eller på annat sätt informera om vem du är. Tänk på att i princip alla handlingar som skickas till oss är offentliga, så om anmälan görs skriftligt så kommer den fastighetsägare du anmält få ta del av den handlingen.

Kontakt

Skicka ett brev eller mejl till

Nordanstigs kommun

Samhällsbyggnadsenheten - Tillsyn
Box 56
829 21 Bergsjö

planochbygg@nordanstig.se