MENY

Solenergi

Solenergi kan användas på många olika sätt för att skapa elektricitet och värma luft och vatten. Det finns flera olika tekniska lösningar som du kan kombinera för att ta tillvara på solenergin på bästa sätt.

Solceller och solfångare kräver i vissa fall bygglov på byggnader inom detaljplanerat område. Om du behöver lov eller inte beror på vilkentyp av byggnad och solenergianläggning det gäller.

Information med olika steg för om man behöver bygglov eller inte för sin solenergianläggning.

Klicka på bilden för att se den tydligare.

Behöver du söka bygglov?

Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solceller och solfångare på byggnader. Men kommunen kan dock ha beslutat om områdesbestämmelser. Om det finns en utökad lovplikt i områdesbestämmelser kan solceller och solfångare kräva bygglov.
För byggnader som varken omfattas av detaljplan eller av områdesbestämmelser krävs det inte bygglov för solfångare och solceller.

Vad innebär väsentlig ändring?

Ibland kan det vara svårt att avgöra om din solenergianläggning väsentligt påverkar byggnadens yttre utseende. Samhällsbyggnadsenheten gör en samlad bedömning utifrån flera aspekter och följer även rättspraxis. Om du är osäker – hör av dig till oss.

Integrerad solenergianläggning

En integrerad solenergianläggning ersätter en del av fasadens eller takets material, till exempel solcellspaneler utformade som takpannor eller fasadskivor. Att montera en sådan anläggning kan kräva bygglov om det innebär att byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
För en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnad krävs inte bygglov om anläggningen utförs på ett sådant sätt att byggnadens eller områdets karaktär inte ändras väsentligt.
När byggnaden eller området har kulturhistoriska värden och byggnaden omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser med utökad lovplikt krävs alltid bygglov.

Utanpåliggande solenergianläggning

En utanpåliggande solenergianläggning monteras oftast ovanpå taket eller utanpå fasaden. Solceller eller solfångare som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial kräver bygglov om de medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Det finns dock undantag från detta krav på bygglov för sådana solenergianläggningar. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

  • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • de ska följa byggnadens form
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
    att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

När byggnaden eller området har kulturhistoriska värden och byggnaden omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser med utökad lovplikt krävs alltid bygglov.

Behöver du göra en anmälan?

Även om en solenergianläggning inte kräver bygglov kan den kräva en anmälan. Det kan exempelvis vara om anläggningen berör byggnadens bärande konstruktion eller väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden. Det innebär att även om det inte är bygglovspliktigt att sätta upp just din solenergianläggning kan du behöva göra en anmälan.

Andra tillstånd kan krävas

Även om en solenergianläggning inte kräver bygglov eller anmälan kan tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning än plan- och bygglagen krävas. Till exempel om anläggningen uppförs inom strandskyddat område så krävs strandskyddsdispens. En anläggning som väsentligt ändrar naturmiljön, och den inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken, ska anmälas för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Solenergianläggningar inom riksintresse för totalförsvaret

I vår kommun har vi områden som är av riksintresse för totalförsvarets militära del. Riksintresseområdena omges av så kallade påverkansområden. Det finns en risk att solcellspaneler på vissa platser medför skada på riksintresse för totalförsvarets militära del genom elektromagnetisk störning. Detta innebär att alla bygglovsansökningar inom riksintresset kommer att skickas till Försvarsmakten för synpunkter. Vilka riksintresseområden och påverkansområden som finns i vår kommun illustreras på bilden nedan.

Karta med markering av kommunens södra del.

Riksintresse totalförsvarets militära del, påverkansområde väderradar som omfattar de södra delarna av kommunen.