MENY

LIS-områden

För att främja utvecklingen av landsbygden har Riksdagen beslutat att kommunen i översiktsplanen får peka ut områden i strandnära lägen för landsbygdsutveckling. Målsättningen är att öka kommunens attraktionskraft och att fler ska välja att bo och verka i Nordanstig.

Framsida på LIS-områden - tematiskt tillägg till Översiktsplanen för Nordanstigs kommun 2011

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Ett förslag har upprättats till ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen som behandlar Landsbygdsutveckling i strandnära lägen så kallade LIS-områden. Tillägget redovisar 6 områden som är aktuella för landsbygdsutveckling och som vi tror har stor utvecklingspotential för turism, boende och friluftsliv. Områdena som valts ut ligger i Sörfjärden, Mellanfjärden och Morängsviken.

Förslaget har varit föremål för samråd under tiden 30 mars till den 11 maj 2011. Ett allmänt samrådsmöte hölls i Jättendals brandstation den 12 april 2011, där 30-talet personer deltog på mötet. Efter samrådsskedet reviderades förslaget och har sedan varit utställt har från den 1 augusti 2011 till
den 3 oktober 2011.

Kontakt
Siluett av person.

Stadsarkitekt

Christina Englund

0652-362 04

christina.englund@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till