MENY

Taxa plan- och bygglov

Kommunens plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättjänster

Inledning

Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet i Nordanstigs kommun inom plan- och
bygglagen (2010:900), PBL, och miljöbalkens (1998:888), MB, område. Avgifterna tas ut med stöd av
PBL, MB eller kommunallagen (1991:900), KL, om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka
kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten kommunen
tillhandahåller.
Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Belopp anges i kronor.

Taxebestämmelser

Denna taxa med avgifter för handläggning, prövning m.m. enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL är beslutad med stöd av 12 kap. 8, 9 samt 10 §§ PBL. Denna taxa omfattar även avgift gällande
strandskyddstillsyn enligt 7 kap. 15 § miljöbalken och är beslutat med stöd av Förordning (1998:940)
om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Taxan tillämpas för Byggnadsnämndens handläggning av ärenden etc. enligt PBL i den utsträckning
som närmare föreskrivs i det nedanstående.

Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med taxetabellerna A och B samt
tidsuppskattningarna A1-A21 i kommunens beslut att anta taxan.

Enligt denna taxa utgår avgift för:

 • Handläggning och beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked,
  slutbesked och ingripandebesked
 • Beslut om lov
 • Tekniska samråd och slutsamråd
 • Arbetsplatsbesök, mätningsuppdrag och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen
 • Strandskyddsdispens
 • Upprättande av nybyggnadskartor, grundkartor och andra kartprodukter
 • Expediering och kungörelse enligt 9 kap §§ 41-41 b
 • Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
 • Tillsynsavgift i samband med strandskyddstillsyn i enlighet med Miljöbalken.

Avgiften för en ansökan avseende en viss åtgärd framgår av taxetabellerna A och B. Med ärendetyp
avses typ av besked, beslut, handläggning eller serviceåtgärd

Beloppet i taxetabellerna har beräknats genom en framräknad handläggningskostnad per timme för
verksamheten som har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärenden som
åtgärden avser.

Kostnaden utgörs av Nordanstigs kommuns genomsnittliga kostnad i kronor per år för en
handläggare inom myndighetsområdet. Denna kostnad består av summan av tre olika delar –
lönekostnad, del av gemensamma kostnader och eventuella myndighetsspecifika kostnader. Tiden
utgörs av den tid i timmar per år en handläggare inom myndighetsområdet i kommunen i genomsnitt ägnar åt handläggning.

Handläggningskostnaden per timme är 1 048 kronor för år 2024.

Mervärdesskatt

I det fall mervärdesskatt ska belasta avgiften tillkommer denna utöver den i tabell A1—21
fastställda avgiften.

Enligt mervärdesskattelagen utgår inte mervärdesskatt (moms) på verksamhet som bedrivs av en
kommun och som ingår som ett led i myndighetsutövning. Moms utgår därmed inte på avgifterna i
taxan, med i dagsläget två undantag. Det första är genomförande av utstakning. Utstakning utgör
inte myndighetsutövning, utan är en form av myndighetsservice. Det andra är tillhandahållande av
nybyggnadskarta om det inte finns en ansökan om lov för det område som kartan avser.

I vilka fall mervärdesskatt ska tas ut framgår av gällande mervärdesskattelagstiftning.

Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller när ärendet inkommer.

Om ett ärende påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, har byggnadsnämnden
rätt att tillämpa den nya taxan i ärendet om det innebär en lägre avgift för den sökande.

Vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov eller om ett bygglov för ändamål av säsongskaraktär tas
samma avgift ut som för ett permanent bygglov för motsvarande åtgärd.

För ärendetyper där en genomsnittlig kostnad inte är möjlig att bestämma, anges ”Timdebitering” i
tillämplig taxetabell. Avgiften beräknas i detta fall genom att tillämplig handläggningskostnad per
timme multipliceras med kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet.

Om ett ärende inte kan hänföras till en ärendetyp enligt taxetabell A1-A21 utgår avgift grundad på
kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet. Avgiften beräknas i detta fall genom att
tillämplig handläggningskostnad per timme multipliceras med kommunens nedlagda tid för
handläggning av ärendet.

Avgift för handläggningen utgår även om ansökan avslås, avskrivs eller avvisas.

Om en ansökan avslås, avskrivs eller avvisas tas avgift ut för de handläggningsåtgärder enligt
tillämplig tidsuppskattning som sammanlagt vidtagits i ärendet.

Nedsättning av avgift vid tidigare beviljat, gällande lov
För en ansökan gällande en åtgärd som innebär en förändring av motsvarande underlag tillhörande ett tidigare beviljat, gällande lov, kan byggnadsnämnden om det är motiverat med avseende på arbetsinsatsen, reducera avgiften med 25%, 50% eller 75%.

Reducerad avgift
Sökande har rätt att få ett beslut inom tio veckor efter att en komplett ansökan om bygglov eller förhandsbesked lämnats in till kommunen. Avgiften reduceras om tidsfristen för beslut överskrids. Tidsfristen ändras om sökande inkommer med ytterligare underlag på eget initiativ eller om byggnadsnämnden förelagt om koplettering. Om en större utredning krävs kan byggnadsnämnden besluta att förlänga denna period med ytterligare tio veckor.

Reducering av avgift regleras i Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap. 8 a §.

Kommunen prövar och bedriver tillsyn gällande 7 kap. 15 § miljöbalken med undantag för följande områden då det är Länsstyrelsen som prövar strandskyddet:

 • områden som skyddas enligt andra bestämmelser i sjunde kapitlet miljöbalken, det vill säga inom nationalparker, naturreservat som är beslutade av Länsstyrelsen, kulturreservat, naturminne, biotopskyddsområde, djur- och växtskyddsområde, samt särskilt skyddade områden
 • allmän väg, järnväg och försvarsanläggning.

De förvaltningsmyndigheter som enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) har ett centralt ansvar för tillsynsvägledning får inom sina ansvarsområden meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn som inte täcks av avgift enligt någon annan bestämmelse i denna förordning. Avgift enligt första stycket ska tas ut med ett bestämt belopp för varje hel timmes handläggningstid. Förordning (2011:26).

I denna taxa regleras inte planavgift. Kommunens rutin är att ta ut ersättning för kostnader för att
upprätta eller ändra detaljplaner genom olika former av plankostnadsavtal. Vid upprättande av
sådana avtal baseras kostnaderna på fastställd handläggningskostnad per timme enligt denna taxa.

Kommunens principer för uttag av planbesked framfår av taxetabell B1.

Vid positivt planbesked debiteras full avgift enligt taxetabell, vid negativt planbesked debiteras halva
avgiften enligt taxetabell.

Vid försenad planbesked utgår ingen avgift. Det gäller om kommunen lämnar besked senare än fyra
månader efter att fullständig begäran inkommit. Om längre tid en fyra månader överenskommits
med den som begärt planbesked ska planbeskedet anses vara försenat endast om denna längre tid
överskrids.

Avgift gällande planbesked regleras i Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap. 8 a §.

Byggnadsnämnden kan besluta om justering av beloppen i taxetabellerna A och B grundat på det
belopp som ska utgå per timme handläggningstid i taxan med hänsyn till prisindexjustering, under
förutsättning att kommunfullmäktige har beslutat att delegera uppgiften till nämnden och på vilka
villkor det sker. Timersättningen i taxan justeras årsvis med hänsyn till prisindexjustering eller
betydande kostnadsökningar inom verksamheten.

Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla.

Avgift som tas med stöd av denna taxa ska enligt 12 kap. 11 § PBL betalas av den som är sökande
eller har gjort anmälan i ärendet.

Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura av den som är sökande eller har gjort anmälan i det
ärende som beskedet, beslutet eller handläggningen avser, när denne tillställts byggnadsnämndens
beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd vidtagits.

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Nordanstigs kommun. Betalning ska ske inom tid
som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Avgift får tas ut i förskott.

Avgift kan tas ut i förväg för kommunens handläggning i skedet efter lovbeslut. Om denna
handläggning inte sker, kan den sökande begära avräkning av avgifter för åtgärder som
byggnadsnämnden inte har vidtagit. Avgift återbetalas för de handläggningsåtgärder enligt tillämplig
tidsuppskattning som inte vidtagits i ärendet.

Återbetalning kan tidigast ske när lovet upphört att gälla.

Ränta utgår inte på belopp som återbetalas.

Ikraftträdande

Denna taxa ska tillämpas från och med 2024-01-01.

Kontakt

Administration Plan och Bygg

Porträttbild på Mikael Nilsson

Byggnadsinspektör

Mikael Nilsson

0652-362 48, telefontid 10.00-11.30
mikael.nilsson@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Ingemar Englundh

Byggnadsinspektör

Ingemar Englundh

0652-361 92, telefontid 10.00-11.30
ingemar.englundh@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till