Strandskyddsdispens

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

Strandskydd

Strandskydd gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag oavsett storlek. Syftet med strandskyddet är att stränderna idag och i framtiden ska vara tillgängliga för friluftslivet. Syftet är också att bevara goda livsvillkor för djur och växtliv både på land och i vatten.

Strandskyddet omfattar land- och vattenområde intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Strandskyddet har längs delar av Nordanstigs kuststräcka utökats till 300 meter.

Inom strandskyddat område är det inte tillåtet att

 • bygga nytt eller ändra befintliga byggnaders användningsområde
 • gräva eller förbereda för byggnation
 • placera anläggningar eller anordningar som hindrar eller försvårar tillgängligheten enligt allemansrätten
 • utföra åtgärder som kan skada växt- och djurliv

Standskyddsdispens

Det krävs särskilda skäl för att man ska få dispens från strandskyddet. Vid alla dispenser måste man lämna en fri passage närmast vattnet. När beslut fattas om strandskyddsdispens, tas alltid hänsyn till om förändringarna påverkar friluftsliv, djur och växter negativt på olika sätt.

I miljöbalken finns sex godtagbara skäl för att få dispens:

 • Platsen har redan tagits i anspråk
 • Området är avskiljt från strandlinjen av till exempel en väg
 • Anläggning som måste ligga vid vattnet
 • Utvidga pågående verksamhet
 • Tillgodose ett angeläget allmänt intresse
 • Tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

I områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-område) finns det ytterligare två särskilda skäl för att få dispens:

 • ​Åtgärden bidrar långsiktigt till utveckling av landsbygden
 • Uppföra enstaka en- eller två bostadshus i anslutning till befintligt bostadshus

Läs mer om strandskydd

Ansöka om strandskyddsdispens

För att söka strandskyddsdispens måste du skicka in följande handlingar

 • Ansökan om strandskyddsdispens (1 ex)
 • Situationsplan i skala 1:1000 alternativt 1:500 (1 ex)

Beslut om strandskyddsdispens tas av Byggnadsnämnden och skickas sedan till Länsstyrelsen för prövning.

Kontakt

Administration Plan och Bygg

Porträttbild på Mikael Nilsson

Byggnadsinspektör

Mikael Nilsson

0652-362 48

telefontid 10.00-11.30

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Ingemar Englundh

Byggnadsinspektör

Ingemar Englundh

0652-361 92

telefontid 10.00-11.30

Skicka ett meddelande till