MENY

Strandskyddsdispens

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

Strandskydd

Strandskydd gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag oavsett storlek. Syftet med strandskyddet är att stränderna idag och i framtiden ska vara tillgängliga för friluftslivet. Syftet är också att bevara goda livsvillkor för djur och växtliv både på land och i vatten.

Illustration, skiss över strandskyddsdispensens generella och utökade mått.

Bilden lånad från boverket.se

Strandskyddet omfattar land- och vattenområde intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Strandskyddet har längs delar av Nordanstigs kuststräcka utökats till 300 meter.

Inom strandskyddat område är det inte tillåtet att utan strandskyddsdispens:

 • Bygga ny byggnad –exempelvis som hus, förråd, friggebod, husbåt, bastu.
 • Ändra befintliga byggnaders användningsområde – som att till exempel göra om förråd till fritidshus, inreda sjöbod för boende, stor tillbyggnad.
 • Förberedelsearbete - som att gräva, fälla träd, schakta, spränga, bygga väg eller förbereda för byggnation.
 • Placera anläggningar eller anordningar som hindrar eller försvårar tillgängligheten enligt allemansrätten – som att bygga växthus, brygga, parkeringsplats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatt, bänk, staket, eldstad eller flaggstång.
 • Utföra åtgärder som kan skada växt- och djurliv – som att bygga pir, utföra muddring, utfyllnad eller gräsmatta på stranden.

Strandskyddsdispens

Det krävs särskilda skäl för att man ska få dispens från strandskyddet. Vid alla dispenser måste man lämna en fri passage närmast vattnet. När beslut fattas om strandskyddsdispens tas alltid hänsyn till om förändringarna påverkar friluftsliv, djur och växter negativt på olika sätt.

I miljöbalken finns sex godtagbara skäl för att få dispens:

 • Platsen har redan tagits i anspråk
 • Området är avskilt från strandlinjen av till exempel en väg
 • Anläggning som måste ligga vid vattnet
 • Utvidga pågående verksamhet
 • Tillgodose ett angeläget allmänt intresse
 • Tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

I områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-område) finns det ytterligare två särskilda skäl för att få dispens:

 • ​Åtgärden bidrar långsiktigt till utveckling av landsbygden
 • Uppföra enstaka en- eller två bostadshus i anslutning till befintligt bostadshus

Läs mer om strandskydd

För att söka strandskyddsdispens måste du skicka in följande handlingar

 • Ansökan om strandskyddsdispens (1 ex)
 • Situationsplan i skala 1:1000 alternativt 1:500 (1 ex)

Beslut om strandskyddsdispens tas av Byggnadsnämnden och skickas sedan till Länsstyrelsen för prövning.

Kommunen och Länsstyrelsen kontrollerar att reglerna om strandskydd följs. Det kallas tillsyn. Tillsyn är viktigt för att lagen ska bli lika för alla.

När kommunen får reda på att någon brutit mot reglerna om strandskydd startar en utredning. Kommunen kontaktar då den eller de personer som brutit mot reglerna. Dessa får då möjlighet att ansöka om dispens i efterhand. I vissa fall kan kommunen ge dispens, men ibland tillåter inte regelverket det. Om dispens inte kan ges beslutar kommunen om ett föreläggande om rättelse. Det är ett beslut som visar vad som ska rättas till.

Den som har gjort den otillåtna åtgärden har alltid möjlighet att förklara och ge synpunkter på kommunens ställningstagande, innan kommunen fattar sitt beslut. Det kan hända att kommunen avskriver ärendet, det vill säga lägger ner det, efter att personerna har förklarat.

Ett föreläggande om rättelse kan kombineras med ett vite. Ett vite är ett bestämt pengabelopp och är normalt lite högre än kostnaden för att rätta till felet. Du slipper betala vite om du följer myndighetens beslut och rättar till det som är fel. Kommunen kan begära att löpande viten tas ut, tills du har rättat till det som är fel.

Kommunen är skyldig att anmäla överträdelser till åklagarmyndigheten. Åklagarmyndigheten kan gå vidare och åtala den ansvarige. Åklagaren avgör om regelbrottet är tillräckligt allvarligt för att möjligen vara straffbart. I slutänden är det en domstol som avgör om åtgärden är ett brott. Kommunen kan alltid begära att du rättar till felet, oavsett om åtal väcks eller inte.

Om du vill anmäla något som du misstänker är utfört olovligt inom strandskyddat område eller om du själv har glömt att ansöka om strandskyddsdispens. Skicka ett brev till:

Nordanstigs kommun
Samhällsbyggnadsenheten - Tillsyn
Box 56
829 21 Bergsjö

eller ett mejl till planochbygg@nordanstig.se

Om du vill vara anonym kan du inte presentera dig eller på annat sätt informera oss om vem du är. Tänk på att i princip alla handlingar som skickas till oss är offentliga, så om anmälan görs skriftligt så kommer den fastighetsägare du anmält få ta del av den handlingen.

Kontakt

Administration Plan och Bygg

Porträttbild på Mikael Nilsson

Byggnadsinspektör

Mikael Nilsson

0652-362 48, telefontid 10.00-11.30
mikael.nilsson@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Ingemar Englundh

Byggnadsinspektör

Ingemar Englundh

0652-361 92, telefontid 10.00-11.30
ingemar.englundh@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till