MENY

Marklov

När du ska schakta eller fylla upp mark kan du behöva söka ett marklov. Det gäller inom detaljplanerade områden och om höjdläget ändras mer än 50 centimeter.

Behövs marklov

I marklovet prövas om din planerade åtgärd är lämplig i förhållande till områdets förutsättningar. Marklov krävs för att schakta eller fylla upp marken inom detaljplanerade områden, om höjdläget ändras mer än cirka 50 cm. Åtgärder som utförs utanför detaljplanerat område, men där det finns områdesbestämmelser, kan kräva marklov.

Marklovsprocessen

Marklovsprocessen är snarlik bygglovsprocessen.

Ansökan om marklov

För att ansöka om marklov behöver du skicka in följande handlingar

 • Ansökan (1 ex)
 • Situationsplan (1 ex) skala 1:400 eller 1:500, ange avstånd från tomtgräns
 • Ritning där befintlig och planerad markhöjd visas
 • Kontrollplan (1 ex)

I vissa ärenden kan ytterligare handlingar krävas, till exempel en sektionsritning och en anmälan om kontrollansvarig.

Krav på ritningarna

 • Ritningarna ska förses med mått och vara skalenliga
 • Ritningarna ska redovisas på vitt (ej rutat) papper och vara fackmannamässigt utförda
 • Ritningarna önskas i A4 eller A3 format
 • Häfta inte ihop ansökningshandlingarna

Handläggningstid

Tänk på att söka marklov i god tid.  Enligt plan- och bygglagen har du rätt att få beslut inom tio veckor från det att ärendet är komplett. Vid mer komplicerade ärenden som kräver mer utredning får tiden förlängas en gång med högst tio veckor.

Vad kostar ett marklov

Handläggningen för marklov är timdebiterad.

Tänk på att

 • Uppfyllnader eller stödmurar inte får orsaka skymd sikt vid utfarter eller gathörn
 • Urschaktningar eller uppfyllnader aldrig får innebära risk för ras eller sättningar
 • Eventuell påverkan på grannens fastighet ska undvikas
 • Regn- eller ytvattenavrinning ska alltid tas om hand på din egen fastighet, det vill säga innanför den egna tomtgränsen
Kontakt

Administration Plan och Bygg

Porträttbild på Mikael Nilsson

Byggnadsinspektör

Mikael Nilsson

0652-362 48, telefontid 10.00-11.30
mikael.nilsson@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Ingemar Englundh

Byggnadsinspektör

Ingemar Englundh

0652-361 92, telefontid 10.00-11.30
ingemar.englundh@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till