MENY

Bygglovsprocessen

Bygglovsprocessen består av ett antal steg och den här sidan innehåller en beskrivning av hur ditt byggprojekt går från idé till färdigställande.

Om du behöver bygglov eller inte beror på vad du vill göra och var du ska göra det. Är du osäker på om din åtgärd kräver bygglov läs mer på sidan Behövs bygglov.

Lämna in din ansökan

Ansökningsblanketter hittar du på sidan Blanketter. Du behöver även lämna in en kontrollplan samt i vissa ärenden anmäla en kontrollansvarig. Handläggningen går snabbare om du lämnar in en komplett ansökan från början.

När din ansökan kommer in registreras den och du får en bekräftelse på att Plan- och byggenheten har tagit emot ditt ärende. Om kompletteringar behövs kommer vi att kontakta dig. 

Handläggning

När ansökan är komplett påbörjar Plan- och byggenheten handläggningen av ärendet. Vi kontrollerar då att den planerade åtgärden stämmer överens med gällande detaljplan och områdets övriga förutsättningar. Ibland skickar Plan- och byggenheten remisser till sakkunniga och ibland ges grannar rätten att yttra sig. Du har enligt lag rätt att få ett beslut inom 10 veckor från det att ärendet är komplett. 

Bygglovbeslut

Ett beviljat bygglov innebär att byggnadsnämnden godkänner det du vill göra men du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked. Oftast får du startbeskedet efter ett tekniskt samråd med handläggaren och en kontrollansvarig. I enklare ärenden får du startbesked i samband med bygglovsbeslutet.

Du måste påbörja den åtgärd som du fått bygglov för inom två år annars upphör lovet att gälla. Lovet upphör även om åtgärden inte avslutats inom fem år.

Tekniskt samråd

Ett tekniskt samråd ska hållas för de flesta åtgärder där det krävs en kontrollansvarig. I det tekniska samrådet träffar du din handläggare för att gå igenom kontrollplanen och diskutera arbetets planering och organisation.

Startbesked

Innan du börjar bygga behöver du ett startbesked som du får efter det tekniska samrådet. Vid enklare ärenden där tekniskt samråd inte krävs kommer startbeskedet samtidigt som bygglovet.

Arbetsplatsbesök

Vid ett arbetsplatsbesök kontrollerar byggnadsinspektören att kontrollplanen och bygglovet följs. På arbetsplatsbesöket ska den kontrollansvarige vara med, gärna även byggherren (du som bygger).

Slutsamråd

När ditt byggprojekt börjar bli färdigt ska du i god tid meddela din handläggare så att ni kan boka in tid för slutsamråd. Under slutsamrådet närvarar även kontrollansvarig.

Under slutsamrådet ska byggherren och kontrollansvarig:

  • redovisa att bygglovet följts
  • redovisa att kontroller enligt kontrollplanen utförts
  • redovisa att eventuella villkor enligt startbeskedet följts
  • redovisa begärda intyg, exempelvis sotarintyg
  • redovisa kontrollansvariges utlåtande och dokumentation från arbetsplatsbesöken

Utifrån slutsamrådet diskuteras förutsättningarna för att du ska få ett slutbesked.

Slutbesked

Innan du får använda byggnaden krävs ett slutbesked. Slutbeskedet får du när alla krav enligt slutsamrådet är uppfyllda.

Kontakt

Administration Plan och Bygg

Porträttbild på Mikael Nilsson

Byggnadsinspektör

Mikael Nilsson

0652-362 48, telefontid 10.00-11.30
mikael.nilsson@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Ingemar Englundh

Byggnadsinspektör

Ingemar Englundh

0652-361 92, telefontid 10.00-11.30
ingemar.englundh@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till