MENY

Bygglovsbefriade åtgärder

Vissa åtgärder kan vara bygglovsbefriade beroende på om du bor inom eller utanför detaljplanelagt område. Ta kontakt med oss om du funderar på om ditt planerade bygge kräver lov eller inte.

För vissa åtgärder som du inte behöver söka bygglov för måste du ändå göra en anmälan.

Inom detaljplanelagt område

Kräver inte bygglov

Altan – om den inte bedöms påverka byggnadens utseende avsevärt, men det måste ligga minst 4,5 meter från tomtgräns och den får inte vara så hög att det går att inreda ett förråd under.

Mur eller plank – vid en uteplats i anslutning till huset, under förutsättning att muren eller planket inte är högre än 1,8 meter, inte sträcker sig mer än 3,6 meter från huset och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.

En eller flera friggebodar – den sammanlagda arean får inte överstiga 15 kvardratmeter, höjden från mark till taknock får inte överstiga 3 meter och avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter.

Skärmtak – över altan, balkong, eller entré på sammanlagt max 15 kvardratmeter. Taket får inte sträcka sig längre ut än 3,6 meter från fasadlivet och närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Staket (genomskinligt) upp till en höjd av 120 centimeter.

Byta fasadfärg eller taktäckningsmaterial om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Obs! Mur, plank, altan, skärmtak eller friggebodar som placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter kräver skriftligt medgivande från granne. Detta krav gäller även gränsen mot gata, park eller dylikt.

Utanför sammanhållen bebyggelse eller detaljplan

Förutom ovanstående åtgärder kan du, utanför detaljplan göra följande utan bygglov.

Tillbyggnader upp till 40 kvadratmeter, dock max 100 procent av ursprunglig byggnadsarea om huvudbyggnaden är under 40 kvadratmeter, är befriade från bygglovplikt. Med tillbyggnad avses till exempel ett nytt rum, inglasad altan.

För nybyggnation av fristående komplementbyggnader i omedelbar närhet av bostadshuset gäller att garage upp till 40 kvadratmeter och gäststuga, uthus eller växthus upp till 40 kvadratmeter är befriade från bygglovplikt. Den sammanlagda arean av befintiga och nya komplementbyggnader får uppgå till max 40 kvadratmeter. Den sammanlagda arean för komplementyggnader bör inte överstiga huvudbyggnadens area.

Attefallsregler – Attefallshus

Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad, komplementbostadshus, eller som exempelvis förråd, gäststuga, växthus eller garage, komplementbyggnad.

Du kan bygga fler attefallshus, men alla attefallshus som du har byggt på tomten får vara högst 30 m² tillsammans.

Om du uppför attefallshus närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande för att du ska få bygga attefallshuset utan bygglov.

Kom ihåg att det krävs en anmälan till byggnadsnämnden och ett startbesked innan du får börja bygga ditt attefallshus.

Anmälningspliktiga åtgärder

En anmälningspliktig åtgärd är en förändring som inte kräver lov men där du ändå är skyldig att göra en anmälan till kommunen. Exempel på sådana åtgärder är att installera en eldstad, ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller att planlösningen påverkas. Även så kallade attefallsåtgärder är anmälningspliktiga.

Strandskyddsdispens

En ansökan om strandskyddsdispens ska ske om en åtgärd utförs inom ett strandsskyddsområde. Ett strandskyddsområde är vanligtvis 100 meter, i undantagsfall upp till 300 meter, från hav, sjöar, bäckar och andra vattendrag.  Ofta sker en ansökan om strandskyddsdispens i samband med ansökan om bygglov eller förhandsbesked. I vissa fall krävs strandskyddsdispens även för bygglovsbefriade åtgärder. Har du några frågor kontakta plan- och byggenheten.

Kontakt

Administration Plan och Bygg

Porträttbild på Mikael Nilsson

Byggnadsinspektör

Mikael Nilsson

0652-362 48, telefontid 10.00-11.30
mikael.nilsson@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Ingemar Englundh

Byggnadsinspektör

Ingemar Englundh

0652-361 92, telefontid 10.00-11.30
ingemar.englundh@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till