Barn- och elevhälsa

Vi arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande. Och för varje barns lärande och utveckling. Vi bidrar till att säkerställa alla barns rätt till en likvärdig utbildning.

Ett klassrum, två flickor i förgrunden som sitter i sina skolbänkar, den ena flickan räcker upp handen. Lärarinnan står vid en annan bänk och hjälper en pojke.

I elevhälsan arbetar skolsköterska, specialpedagog, skolkurator och skolpsykolog. Det finns även tillgång till skolläkare. På varje skola i kommunen finns ett elevhälsoteam som består av rektor och personal från elevhälsan.

I barnhälsan arbetar två specialpedagoger.

"Barn- och elevhälsan bidrar till skapandet av pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa."

Målen uppfylls genom att barn- och elevhälsan

  • har regelbundna träffar och samarbetar kring aktuella ärenden
  • har en samlad specialkompetens
  • inventerar, kartlägger och analyserar behoven
  • skapar en helhetsbild
  • skapar nätverk, sprider kunskaper, information och idéer
  • ger handledning, fortbildning och konsultation till personalen
  • informerar om behov av stödresurser
  • ger råd och stöd

I barnhälsan ingår

Kontakt
Porträttbild på Annika Bergdahl-Frid

Enhetschef barn- och elevhälsa

Annika Bergdahl-Frid

070-287 51 56

Skicka ett meddelande till