MENY

Utrivning av dammar

Vi arbetar aktivt med att återställa våra vattendrag till ett naturligare skick fill förmån för ekosystemtjänsterna som ett fungerande ekosystem medför.

Att återställa vattendragen innebär bland annat att åtgärda vandringshinder, som till exempel dammar.

Vi planerar att riva två kraftverksdammar i Gnarpsån inom några år.

Under 2016 köpte kommunen två vattenkraftsfastigheter vid Gnarpsån. Köpet finansierades delvis med pengar från försäljning av el märkt med Bra Miljöval.

Projektet medfinansieras av

  • Länsstyrelsen Gävleborg via statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)
  • Havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020
  • Naturskyddsföreningen (Miljöfonden)
  • Havs- och vattenmyndigheten
  • Sportfiskarna genom insamlingsprojektet "Ge fan i våra vatten"

Vi planerar att riva dammarna vid Milsbro- och Gällsta kraftverk samt skapa ett omlöp förbi regleringsdammen vid Lunnsjöns utlopp. Tidpunkt för utrivningarna har inte bestämts då problemet med att många enskilda brunnar väntas påverkas negativt av en utrivning ännu inte har fått någon lösning, men de är planerade att utföras en sommar under perioden juni till september.

Provsänkning

Inför utrivningarna kommer en provsäkning av dammarna utföras. Provsänkningen utförs för att vi ska upptäcka och förebygga eventuella problem som utrivningarna kan föra med sig i och med en förändrad grundvattennivå. Skulle problem uppstå, som att brunnar sinar, kan vi enkelt stänga dammarna och höja vattennivån igen. Planen är att vattennivån i dammen ska sänkas ned så mycket som dammkonstruktionen medger. Avsänkningen av nivån kommer att ske långsamt och fördelas över flera dagar.

Har du egendom som kan påverkas av utrivningarna?

Ägare av brunn eller annan egenom som kan beröras av en utrivning uppmanas att kontakt akommunen om så inte redan skett. Om exempelvis kraftverksdammarna vid Milsbro- och Gällsta kraftverk rivs ut kommer vissa dricksvattenbrunnar påverkas.

Om exempelvis en brunnsägare lider skada ska kompensation utgå så att enskilda hålls skadelösa, men för att säerkställa en skada behöver brunnen kontrolleras före och efter en eventuell utrivning. Kontakta Hans-Åke Oxelhöjd om du har egenom som kan påverkas vid en eventuell utrivning, om du ännu inte lämnat denna information till kommunen.

Dom

Rapport om dammutrivning i Gnarpsån – konsekvenser av förändrade grundvattennivåer

På uppdrag av kommunen har Norconsult AB under våren och sommaren 2017 utrett vilka konsekvenser de planerade dammutrivningarna kan få för fastighetsägare i närheten av kraftverksdammarna. Utredningens resultat kommer att utgöra ett viktigt underlag till den ansökan och miljökonsekvensbeskrivning som kommunen håller på att ta fram för att skicka till Mark- och miljödomstolen. Resultatet av utredningen framgår i rapporten från Norconsult AB.

Rapport från Norconsult AB

Fortsatt samråd

Länsstyrelsen fattade den 8 maj beslut om att en utrivning av kraftverks-dammarna ska antas medföra en betydande miljöpåverkan och därmed ska fortsatt samråd ske med Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Statens geotekniska institut (SGI) och Kammarkollegiet samt den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda.

Handlingar för samrådet

Vill du lämna synpunkter? – gör det senast 21 juni

Du kan lämna skriftliga synpunkter senast onsdagen den 21 juni 2017 till Nordanstigs kommun, Södra Vägen 14 i Bergsjö eller skicka dem till

Nordanstigs kommun
Box 56
829 21 Bergsjö

eller
kommun@nordanstig.se

Vill du veta mer kan du kontakta
Hans-Åke Oxelhöjd, 0652-361 68

Kraftverken

Tillsammans producerar Milsbro och Gällsta kraftverk omkring 1500 MWh per år och den installerade effekten ligger på 120 respektive 105 kW. I rapporten ”Strategi för åtgärder i vattenkraften”, som Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten gemensamt tagit fram, redovisas de viktigaste avrinningsområdena i landet sett ur energisynpunkt. Gnarpsåns huvudavrinningsområden hör till de avrinningsområden som är närmast försumbara för energisystemet, och den låga installerade effekten gör att Milsbro och Gällsta kraftverk samlas under kategorin mikrokraftverk.

Samrådsredogörelse

Den 6 och 7 december 2016 genomfördes två samrådsmöten i Blå Gården respektive i f.d. Grängsjö kapell, då berörda och intresserade fick ta del av vilka planer kommunen har för några av dammarna i Gnarpsåns huvudavrinningsområde. Samrådet pågick fram till och med den 8 januari 2017 och fram till dess kunde skriftliga synpunkter lämnas till kommunen. Med anledning av de synpunkter som kommit in har kommunen redan fattat ett beslut: vi kommer inte att i dagsläget gå vidare med planerna på att ersätta regleringsdammen vid utloppet av Grännsjön med en överfallströskel, utan åtgärdandet av det vandringshinder denna damm utgör skjuts upp på obestämd tid.

För samrådet som berör planerna på utrivning av dammarna vid Milsbro och Gällsta kraftverk i Gnarpsån samt omledning av Lunnsjöbäcken vid Lunnsjöns utlopp och vid bäckens utlopp i Gnarpsån har en samrådsredogörelse tagits fram. I samrådsredogörelsen har de synpunkter som kommit in under tiden för samråd sammanställts.

Har du egendom som kan påverkas av om någon av de tre dammarna skulle rivas?

Ägare av brunn eller annan egendom som kan beröras av en utrivning uppmanas att kontakta kommunen om så inte redan skett. Om t.ex. kraftverksdammarna vid Milsbro och Gällsta kraftverk rivs ut kommer vissa dricksvattenbrunnar påverkas. För att den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram ska bli så bra som möjligt behöver vi få kännedom om den egendom som kan komma att påverkas negativt vid en utrivning. Om t.ex. en brunnsägare lider skada ska kompensation utgå så att enskilda hålls skadelösa, men för att säkerställa en skada behöver brunnen kontrolleras före och efter en eventuell utrivning. Kontakta Hans-Åke Oxelhöjd om du har egendom som kan påverkas vid en eventuell utrivning, om du ännu inte lämnat denna information till kommunen.

Kontakt

Johan Andreasson, fiskevård, Hudiksvall kommun
0650-190 00 växel, 0650-195 34, 073-020 08 31

Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef tillväxt och service, Nordanstigs kommun
0652-360 00 växel, 0652-361 68