MENY

Utrivning av dammar

Vi arbetar aktivt med att återställa våra vattendrag till ett naturligare skick fill förmån för ekosystemtjänsterna som ett fungerande ekosystem medför.

Att återställa vattendragen innebär bland annat att åtgärda vandringshinder, som till exempel dammar.

Vi planerar att riva två kraftverksdammar i Gnarpsån inom några år.

Under 2016 köpte kommunen två vattenkraftsfastigheter vid Gnarpsån. Köpet finansierades delvis med pengar från försäljning av el märkt med Bra Miljöval.

Projektet medfinansieras av

  • Länsstyrelsen Gävleborg via statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)
  • Havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020
  • Naturskyddsföreningen (Miljöfonden)
  • Havs- och vattenmyndigheten
  • Sportfiskarna genom insamlingsprojektet "Ge fan i våra vatten"

Vi planerar att riva dammarna vid Milsbro- och Gällsta kraftverk samt skapa ett omlöp förbi regleringsdammen vid Lunnsjöns utlopp. Tidpunkt för utrivningarna har inte bestämts då problemet med att många enskilda brunnar väntas påverkas negativt av en utrivning ännu inte har fått någon lösning, men de är planerade att utföras en sommar under perioden juni till september.

Provsänkning

Inför utrivningarna kommer en provsäkning av dammarna utföras. Provsänkningen utförs för att vi ska upptäcka och förebygga eventuella problem som utrivningarna kan föra med sig i och med en förändrad grundvattennivå. Skulle problem uppstå, som att brunnar sinar, kan vi enkelt stänga dammarna och höja vattennivån igen. Planen är att vattennivån i dammen ska sänkas ned så mycket som dammkonstruktionen medger. Avsänkningen av nivån kommer att ske långsamt och fördelas över flera dagar.

Har du egendom som kan påverkas av utrivningarna?

Ägare av brunn eller annan egendom som kan beröras av en utrivning uppmanas att kontakta kommunen om så inte redan skett. Om exempelvis kraftverksdammarna vid Milsbro- och Gällsta kraftverk rivs ut kommer vissa dricksvattenbrunnar påverkas.

Om exempelvis en brunnsägare lider skada ska kompensation utgå så att enskilda hålls skadelösa, men för att säkerställa en skada behöver brunnen kontrolleras före och efter en eventuell utrivning. Kontakta kommunen om du har egendom som kan påverkas vid en eventuell utrivning, om du ännu inte lämnat denna information.

Dom

Kontakt
Porträttbild på Trollet Ingelman Åslund.

Projektledare

Trollet Ingelman Åslund

0652-361 61
trollet.ingelman.aslund@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Johan Andreasson, fiskevård, Hudiksvall kommun
0650-190 00 växel, 0650-195 34, 073-020 08 31