MENY

Utrivning av dammar

Vi planerar att riva två kraftverksdammar i Gnarpsån inom några år.

Under 2016 köpte kommunen två vattenkraftsfastigheter vid Gnarpsån. Köpet finansierades delvis med pengar från försäljning av el märkt med Bra Miljöval. Vi planerar att riva dammarna vid Milsbro och Gällsta kraftverk samt skapa ett omlöp förbi regleringsdammen vid Lunnsjöns utlopp. Tidpunkt för utrivningarna har inte bestämts men de är planerade att utföras en sommar under perioden juni till september. Projektet medfinansieras av Länsstyrelsen Gävleborg via statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA).

Provsänkning

Våren 2021 planeras en provsänkning av Milsbrodammen. Det exakta datumet är inte bestämt än men kommer att meddelas som en nyhet på kommunens webbplats.

Provsänkningen utförs för att vi ska upptäcka och förebygga eventuella problem som utrivningarna kan föra med sig (i så fall kan nivån i dammen höjas igen). Planen är att nivån i dammen ska sänkas ned så mycket som dammkonstruktionen medger. Avsänkningen av nivån kommer att ske långsamt och fördelas över flera dagar.

Slutrapport fria vandingsvägar

Vattenbruk's ABs slutrapport Översiktliga förslag för fiskvandring Harmångersån, Nordanstigs kommun, sträckan Bottenhavet till Älgeredssjön. Anders Bruks

Domar

Genom domar från Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt har kommunen fått tillstånd att riva regleringsdammen i Gimmaån och kraftversdammarna i Gnarpsån. Domen rörande kraftverksdammarna i Gnarpsån kan överklagas fram till och med den 7 februari 2019.

Finansiering

Utrivning av kraftverksdammar i Gnarpsån

Projektet delfinansieras av Havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020, Naturskyddsföreningen (Miljöfonden), Havs- och vattenmyndigheten och Sportfiskarna genom insamlingsprojektet "Ge fan i våra vatten".

Utrivning av regleringsdamm i Gimmaån och anläggandet av nivåhållande tröskel

Projektet delfinansieras genom ett LOVA-bidrag (LOVA=lokala vattenvårdsprojekt), som kommunen beviljades 2018 av Länsstyrelsen Gävleborg, och med stöd från Naturskyddsföreningen. LOVA-bidraget finansieras med pengar från havs- och vattenmiljöanslaget (anslag 1:11), som Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för, och stödet från Naturskyddsföreningen finansieras tack vare försäljning av el märkt Bra Miljöval.

Huvudförhandling

I målet där Nordanstigs kommun ansökt om tillstånd till utrivning av vattenanläggningar i Gnarpsån och Lunnsjöbäcken hålls huvudförhandling och syn på platsen torsdagen den 1 november från kl. 12.00 i Blå Gården, Kyrkvägen 28, i Gnarp.

Tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning har skickats in till mark- och miljödomstolen

I februari 2018 skickade kommunen in ansökan om tillstånd till utrivning av vattenanläggningar i Gnarpsån och Lunnsjöbäcken till Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt (mål nr M 309-18).

I slutet på februari 2018 skickade kommunen in ansökan om tillstånd till utrivning av vattenanläggningar i Gimmaån till Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt (mål nr M 583-18). Ansökan gäller utrivning av en regleringsdamm i utloppet av Ängbodtjärnen i Andersfors och anläggandet av en nivåhållande tröskel 120 meter upp i tjärnen sett från regleringsdammen. I en dom den 14 september 2018 lämnade mark- och miljödomstolen tillstånd till kommunen att riva ut regleringsdammen och anlägga en nivåhållande tröskel.

Domstolen kommer först att bedöma om ansökan behöver kompletteras på något sätt och sedan gör de en prövning utifrån det underlag vi skickat in. Ansökan tillkännages i någon eller några tidningar så att den som vill kan lämna synpunkter under remisstiden. Efter remisstiden bemöts och utreds ansökan av domstolen och man håller en huvudförhandling i målet. Då görs oftast ett besök på platsen. Tillståndsprövningen avslutas med att domstolen fattar ett beslut (dom) i målet.

Rapport om dammutrivning i Gnarpsån – konsekvenser av förändrade grundvattennivåer

På uppdrag av kommunen har Norconsult AB under våren och sommaren 2017 utrett vilka konsekvenser de planerade dammutrivningarna kan få för fastighetsägare i närheten av kraftverksdammarna. Utredningens resultat kommer att utgöra ett viktigt underlag till den ansökan och miljökonsekvensbeskrivning som kommunen håller på att ta fram för att skicka till Mark- och miljödomstolen. Resultatet av utredningen framgår i rapporten från Norconsult AB.

Rapport från Norconsult AB

Fortsatt samråd

Länsstyrelsen fattade den 8 maj beslut om att en utrivning av kraftverks-dammarna ska antas medföra en betydande miljöpåverkan och därmed ska fortsatt samråd ske med Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Statens geotekniska institut (SGI) och Kammarkollegiet samt den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda.

Handlingar för samrådet

Vill du lämna synpunkter? – gör det senast 21 juni

Du kan lämna skriftliga synpunkter senast onsdagen den 21 juni 2017 till Nordanstigs kommun, Södra Vägen 14 i Bergsjö eller skicka dem till

Nordanstigs kommun
Box 56
829 21 Bergsjö

eller
kommun@nordanstig.se

Vill du veta mer kan du kontakta
Hans-Åke Oxelhöjd, 0652-361 68

Kraftverken

Tillsammans producerar Milsbro och Gällsta kraftverk omkring 1500 MWh per år och den installerade effekten ligger på 120 respektive 105 kW. I rapporten ”Strategi för åtgärder i vattenkraften”, som Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten gemensamt tagit fram, redovisas de viktigaste avrinningsområdena i landet sett ur energisynpunkt. Gnarpsåns huvudavrinningsområden hör till de avrinningsområden som är närmast försumbara för energisystemet, och den låga installerade effekten gör att Milsbro och Gällsta kraftverk samlas under kategorin mikrokraftverk.

Samrådsredogörelse

Den 6 och 7 december 2016 genomfördes två samrådsmöten i Blå Gården respektive i f.d. Grängsjö kapell, då berörda och intresserade fick ta del av vilka planer kommunen har för några av dammarna i Gnarpsåns huvudavrinningsområde. Samrådet pågick fram till och med den 8 januari 2017 och fram till dess kunde skriftliga synpunkter lämnas till kommunen. Med anledning av de synpunkter som kommit in har kommunen redan fattat ett beslut: vi kommer inte att i dagsläget gå vidare med planerna på att ersätta regleringsdammen vid utloppet av Grännsjön med en överfallströskel, utan åtgärdandet av det vandringshinder denna damm utgör skjuts upp på obestämd tid.

För samrådet som berör planerna på utrivning av dammarna vid Milsbro och Gällsta kraftverk i Gnarpsån samt omledning av Lunnsjöbäcken vid Lunnsjöns utlopp och vid bäckens utlopp i Gnarpsån har en samrådsredogörelse tagits fram. I samrådsredogörelsen har de synpunkter som kommit in under tiden för samråd sammanställts.

Har du egendom som kan påverkas av om någon av de tre dammarna skulle rivas?

Ägare av brunn eller annan egendom som kan beröras av en utrivning uppmanas att kontakta kommunen om så inte redan skett. Om t.ex. kraftverksdammarna vid Milsbro och Gällsta kraftverk rivs ut kommer vissa dricksvattenbrunnar påverkas. För att den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram ska bli så bra som möjligt behöver vi få kännedom om den egendom som kan komma att påverkas negativt vid en utrivning. Om t.ex. en brunnsägare lider skada ska kompensation utgå så att enskilda hålls skadelösa, men för att säkerställa en skada behöver brunnen kontrolleras före och efter en eventuell utrivning. Kontakta Hans-Åke Oxelhöjd om du har egendom som kan påverkas vid en eventuell utrivning, om du ännu inte lämnat denna information till kommunen.

Kontakt

Johan Andreasson, fiskevård, Hudiksvall kommun
0650-190 00 växel, 0650-195 34, 073-020 08 31

Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef tillväxt och service, Nordanstigs kommun
0652-360 00 växel, 0652-361 68