MENY

Fiske- och vattenvård i Nordanstig

Vår vision

Vi vill återställa naturliga vattensystem i kommunen, till förmån för djur och andra organismer knutna till framför allt rinnande vatten.

Idag är kommunens två största vattendrag påverkade av småskalig vattenkraftsutvinning, som effektivt avskiljer det kustnära vattnet från dess tillrinningsområden.

Genom att undanröja vandringshinder som följer av småskalig vattenkraft och återställa vattendrag från bland annat flottrensningar vill vi skapa förhållanden som efterliknar naturliga vattendrag, vars struktur inte påverkats av människan. På så vis vill vi ge arter med behov av vandringshinderfria vattendrag ett större livsutrymme i kommunen och öka möjligheten till fortlevnad för hotade arter som till exempel flodpärlmussla, flodkräfta och ål.

De planerade åtgärderna väntas gynna utter, flodnejonöga, öring, lax, sik, abborre, gädda, gös och vitfisk. Åtgärderna skulle även förbättra förutsättningarna till naturnära rekreation och därtill kopplad näringsverksamhet och därigenom öka möjligheten till överlevnad för våra små kustsamhällen.

Fakta om Nordanstig

Sveriges 71:e största kommun i ytstorlek

Landareal 1370km²
Sjöareal 85 km²
Rinnande vatten 740 km
Havskust 101 km

Större vattendrag inklusive tillflöden

Dyrån 42 km
Haddängsån 29 km
Gnarpsån 122 km
Edsmyrån 9 km
Harmångersån 415 km

... och ett flertal mindre havsmynnande vattendrag.

Vattenkraftverk som skapar vandringshinder

Installerad effekt MW (Årsproduktion GWh)

Stocka kraftverk 0,5 (2,2)
Forsa Nedre kraftverk 0,74 (3,0)
Forsa kvarn 0,12 (no production)
Forsa Övre kraftverk 1,65 (85)
Vade kraftverk 0,11 (0,75)
Milsbron, Gnarpsån 0,13 (0,75)
Gällsta, Gnarpsån 0,1 (0,65)

Totalt 3,23 (15,85)

Kontakt
Siluett av person.

Projektledare
Skicka ett meddelande till