MENY

Avgifter vård och omsorg

Högkostnadsskyddet för kommunal vård och omsorg kallas maxtaxan. Maxtaxan är den lagstadgade högsta månadsavgift som kommunerna får ta ut för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård men i regel inte boende. Maxtaxan för år 2024 är 2 574 kronor/månad.

Taxor och avgifter omsorgen om äldre och funktionshindrade

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet för 2024 är 57 300 kronor

Minimibelopp

Högskostnadsskyddets schablonbelopp för 2024 är
7 062 kronor för ensamstående över 65 år (1/12 av prisbasbeloppet x 1,4789% = 7 062)
5 762 kronor för par över 65 år (1/12 av prisbasbeloppet x 1,2066%=5 762)
För personer under 65 år räknas minimibeloppet upp 10%.
7 768 kronor för ensamstående under 65 år
6 338 kronor för par under 65 år.

Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidningar, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedel, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler och husgeråd.

Särskilt boende

Minimibeloppet kan variera lite på grund av kommunens justeringar för särskilda boenden, som el och grundutrustning; säng, madrass och sängbord (individuell del).

Fördyrad kost

Särskilt boende matabonnemang

Kompensering för kost, minimibeloppet höjs med 1 069 kronor.
(mellanskillnad mellan kommunens råvaror+tillagning 4 399 kronor, och konsumentverkets schablon för bara råvaror 3 330 kronor = 1 069 kronor).

Ordinärt boende matdistribution

Matdistribution Hel – levereras varje dag

Kompensering för kost, minimibeloppet höjs med 1 167 kronor.
(mellanskillnad mellan kommunens råvaror+tillagning/månad 2 499 kronor och konsumentverkets schablon för bara råvaror 1 332 kronor = 1 167 kronor).

Matdistribution Halv – levereras varannan dag eller mer sällan

Kompensering för kost, minimibeloppet höjs med 584 kronor.
(mellanskillnad mellan kommunens råvaror+tillagning/månad 1 250 kronor och konsumentverkets schablon för bara råvaror 666 kronor = 584 kronor).

Förbehållsbelopp

Den enskilde ska ha tillräckliga medel för att klara utgifterna för bostad och personliga behov. Förbehållsbeloppet omfattar minimibelopp, individuell del och faktisk bostadskostnad.

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet är det belopp som blir över efter nettoinkomsten (inräknat bostadstillägg) minus förbehållsbeloppet.

Nivå 1 0–1,59 timmar/månad 0–482 kronor/månad
Nivå 2 2–2,59 timmar/månad 0–964 kronor/månad
Nivå 3 3–3,59 timmar/månad 0–1 394 kronor/månad
Nivå 4 4–4,59 timmar/månad 0–1 877 kronor/månad
Nivå 5 5–5,59 timmar/månad 0–2 359 kronor/månad
Nivå 6 6–eller mer timmar/månad 0–2 574 kronor/månad

Hemsjukvård 0–609 kronor/månad
Trygghetstelefon 0–200 kronor/månad

Hemsjukvård

Avgiften för hemsjukvård är från 0 kr – 609kr/månad.
Om patienten är inskriven i hemsjukvård upp till 14 dagar är kostnaden 304,50/månad. (från 1 april 2024)

Serviceavgift

Det är inkomsten som ligger till grund för avgiftsberäkningen och storleken på avgiften beror således på den enskildes betalningsförmåga. Serviceavgiften kan inte bli högre än 2 574 kr/månad.

Växelvård – Bållebo korttidsavdelning

Fasta avgifter på Bållebo

Den som beviljas växelvård/korttidsvistelse debiteras 147 kr/dygn för mat, högst 4 399 kr/månad och 18,33 kr/dygn för förbrukningsmaterial, högst 550 kr/månad.

Serviceavgift
Serviceavgift för vistelse på Bållebo är 86 kr/dygn eller max 2 574 kr/månad.

Har man en beräknad serviceavgift i hemtjänsten sedan tidigare är det den som debiteras, fördelat på de dygn man vistats på Bållebo.

Ledsagning - from 1 april 2024
Den som beviljats ledsagning debiteras 300 kronor/ beviljat tillfälle.

Digitala trygghetsinsatser från 1 april 2024

Insats

Avgift

Trygghetstelefon (larm)

200 kronor/månad

Nattillsyn via trygghetskamera

200 kronor/månad

Mobilt trygghetslarm med GPS-funktion

200 kronor/månad

Hyra
Matabonnemang 4 399 kr/månad
Förbrukningsmaterial 550 kr/månad för ensamstående.

Tvätt- disk- rengöringsmedel, plasthandskar, soppåsar, tvättlappar, alla glödlampor, toalett- och hushållspapper, inkontinens-, omläggnings- och provtagningsmaterial och städutrustning, (ej specifik städutrustning för varje lägenhet)

Måltidsavgifter inom hemtjänsten, beviljad matdistribution

Lunch eller Middagslåda 73,34 kr/st.
Efterrätt 12,43 kr/st
Dryck 6,22 kr/st

Måltidsavgifter inom äldreomsorgens dagliga verksamhet, Albacken

Lunch 73,34 kr
Fika 25 kr
Dryck 6,22 kr

Måltidsavgifter inom omsorgens dagliga verksamheter Paletten och Lotsen

Lunch 73,34 kr
Fika 15 kr

För eventuell överklagan av serviceavgift, kontakta enhetschef för samordningsenheten
Gunilla Woxlin, 0652-360 00 växel

Kontakt

Avgiftshandläggare når du säkrast måndag–fredag klockan 9.00–15.00
Besöksadress Bållebergsvägen 5B, 829 50 Bergsjö

Porträttbild på Ann-Kristin Åkerlund

Administratör/avgiftshandläggare

Ann-Kristin Åkerlund
0652-361 51
ann-kristin.akerlund@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Tommy Lundin

Administratör/avgiftshandläggare

Tommy Lundin
0652-361 55
tommy.lundin@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till