MENY

Vad skriver personalen om mig?

Personalen skriver om det som är viktigt för att den enskilde ska få bra hjälp och stöd från kommunens omsorg.

Vad är social dokumentation?

Omvårdnadspersonalen är enligt socialtjänstlagen skyldig att dokumentera. Detta kallas social dokumentation.

Social dokumentation består av olika delar, som till exempel:

  • Social journal
  • Genomförandeplan
  • Levnadsberättelse

Social journal

I den sociala journalen beskrivs ditt behov av hjälp och stöd. Där står vilka beslutade insatser du har och viktiga händelser som är väsentliga för dig. Dokumentation görs fortlöpande ordnat efter tid.

Genomförandeplan

När du har fått ett beslut om hjälp och stöd behöver personalens insatser planeras tillsammans med dig i en genomförandeplan. 

I genomförandeplanen beskrivs även vad du vill uppnå med hjälpen och stödet. När vi tillsammans med dig eller med någon som du vill ska företräda dig upprättar en genomförandeplan får du möjlighet att föra fram dina behov och önskemål.

Levnadsberättelse

Alla människor har en unik livshistoria. Våra liv är präglade av vår barndom, ungdomstid, vuxenliv och ålderdom. Om vi på grund av sjukdom inte kan berätta om vanor, värderingar, intressen och önskemål- det som är vår personlighet, bör detta finnas nedskrivet i en levnadsberättelse. Om vi inte längre kan minnas, sätta ord på vad vi tänker eller föra vår talan blir levnadsberättelsen ett hjälpmedel för den personal som ska hjälpa och stödja.

Levnadsberättelsen är frivillig att fylla i och du väljer själv hur mycket eller hur lite du vill berätta.

Vad är en patientjournal?

Legitimerad personal såsom sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter är enligt patientlagen skyldig att dokumentera uppgifter i en patientjournal. I patientjournalen finns exempelvis uppgifter om ditt hälsotillstånd, bedömningar som gjorts, vidtagna åtgärder och orsak till dessa samt förskrivna hjälpmedel.

Varför ska personalen skriva om mig?

Det är viktigt att berörd personal känner till dina behov och önskemål. Vi behöver kunna följa upp att du får den hjälp och stöd som du har blivit beviljad. Dessutom säkerställa att hjälpen och stödet blir utfört som det är överenskommet, det vill säga att insatserna är av god kvalitet.

Vad skriver personalen om mig?

Personalen skriver om det som är viktigt för att kunna ge en bra och säker vård och omsorg. Det som skrivs ska vara tillräckligt, väsentligt och korrekt.

Vem får läsa det som skrivs om mig?

Dokumentation görs i pärmar eller i datorer och är skyddad av sekretesslagen vilket betyder att personalen inte får föra informationen vidare. Personalen har tystnadsplikt, det är bara den personal som behöver informationen för att kunna utföra sitt arbete som får läsa och som dokumenterar.

Du får själv läsa det som skrivs om dig

Du får själv läsa det som skrivs om dig. Din anhörige eller annan närstående får läsa om du har gett ditt godkännande till det. Om du vill ta del av vad personalen skrivit ska du vända dig till den som är ansvarig för din personakt exempelvis biståndshandläggare eller enhetschef.

Vill du veta mer

Prata med din biståndshandläggare eller enhetschefen för den verksamhet som utför insatserna. Du når dem via kommunens växel 0652-360 00.