Norrhälsinge räddningstjänst

Norrhälsinge räddningstjänst arbetar för Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner. Räddningstjänsten har sex avdelningar strategiskt belägna i Hudiksvall, Iggesund, Delsbo, Friggesund, Jättendal och Hassela.

Räddningstjänsten jobbar för en trygg och säker kommun. De huvudsakliga uppdragen finns angivna i kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor. Norrhälsinge räddningstjänst ska:

  • Medverka i samhällsplaneringen för ett tillfredställande skydd
  • Arbeta för att skapa förutsättningar för ägare/innehavare av fastigheter att själva förebygga brands uppkomst och minimera konsekvenserna av brand
  • Utbilda och informera om brandskydd till cirka 2 000 personer per år
  • Tillhandahålla resurser för livräddande och skadebegränsande åtgärder
    Cirka 500 utryckningar utförs årligen motsvarande 4 500 utryckningstimmar
  • Samordna kommunens arbete inför extraordinär händelse och höjd beredskap
  • Genomföra en beredskapsdag vartannat år och en ledningsövning varje år.
  • Arbeta för att hindra, förebygga och begränsa olyckor orsakade av brandfarliga eller explosiva varor
  • Utföra tillsyn på cirka 270 objekt.

Personal

Verksamheten finns i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner, samtlig personal är anställd i Hudiksvall. Huvudstationen finns i Hudiksvall med hel- och deltidspersonal och stationer med deltidspersonal i Iggesund, Delsbo Friggesund, Jättendal och Hassela. Totalt har räddningstjänsten 28 heltidsanställda och cirka 120 deltidsbrandmän.

Budget

Verksamhetens kostnader fördelas mellan Hudiksvall 79 procent och Nordanstig 21 procent.