MENY

Restaurering och utveckling av kulturbärande markanvändning på Ersk-Matsgården

Ersk-Matsgården i Hassela är ett välbevarat exempel på en ensamgård i skogen
vid 1800-talets mitt. Under perioden 2021–2024 bedrivs ett projekt för att skapa en mer attraktiv gårdsmiljö för besökare och för att etablera markanvändning på fastigheten i samklang med byggnaderna som finns där.

En man går med lie och slår på en äng.

Lieslåtter på Ersk-Mats.

Ersk-Matsgårdens byggnader är sedan 2001 skyddade som byggnadsminne. De välbevarade byggnaderna har ett stort miljöskapande och pedagogiskt värde eftersom de förmedlar kunskap om hur tidigare generationer levt och verkat. För att förbättra gårdens pedagogiska värde och öka intresset för att besöka gården är ambitionen att återskapa en sammanhängande kulturmiljö genom att etablera ett tidstroget brukande av den omkringliggande marken med odling, bete och slåtter:

  • En storhässja för torkning av den spannmål som odlas sätts upp
  • Hässjor för torkning av hö från slåttern sätts upp
  • Slåttern kommer att ske för hand eller med hjälp av häst
  • Odlingen kommer att vara ekologisk. Växter och insekter med behov av ängs- och hagmarker som hävdas genom slåtter eller bete kommer att gynnas.

Kommunens diarienummer 2019-000452
Länsstyrelsens diarienummer 9398-2020

Projekttid
till den 15 oktober 2024

Syftet är att skapa en mer attraktiv gårdsmiljö för besökare och utveckla fastighetens öppna ytor till gagn för folkbildning och kunskapsspridning samt gynna växter och insekter med behov av ängs- och hagmarker som hävdas genom slåtter eller bete. Syftet är också att etablera en markanvändning på fastigheten som är i samklang med Ersk-Matsgårdens byggnader.

Under perioden 2015–2018 renoverades Ersk-Matgårdens byggnader, och sommaren 2020 renoverades stenpelare under ladugården i ladugårdskomplexet. Nu är ambitionen att följa upp dessa satsningar på byggnadsminnet Ersk-Mats genom att skapa en mer attraktiv gårdsmiljö för besökare.

Restaurering av mark med hjälp av betesdjur samt etablering av kulturbärande markanvändning (inklusive uppförande av flera hässjor och en storhässja samt utförande av hackslåtter på en yta på ca 5 000-5 700 m2 beroende på år) under tre års tid.

Röjning samt slåtter (med häst) och andra jordbruksmetoder (inklusive gräsklippning med häst). Total berörd mark: ca 9 050-13 900 m2 (olika areor beroende på år).

Utbildning under tre år av framför allt egen personal i hur brukandet av mark gick till under självhushållets dagar på 1800-talet.

Kontakt
Porträttbild på Barbro Björklund

Kulturutvecklare

Barbro Björklund

0652-360 16

Skicka ett meddelande till