MENY

Restaurering av Annån och Gnarpsån

Restaurering av lek- och uppväxtområden.

Kommunens diarienummer 2017-000469
Länsstyrelsens diarienummer 8149-2017

Projekttid
till den 31 december 2020

Projektets syfte är att restaurera lek- och uppväxtområden för öring och förbättra livsmiljön för åtskilliga andra vattenlevande djur- och växtarter

Strömmarna och forsarna i både Annån och Gnarpsån har blivit påverkade av flottledsrensning. Sten som tidigare funnits i vattendragen har vid flottledsrensningar tagits upp ur vattnet och lagts upp intill vattendragen för att underlätta flottning av timmer i åarna.

Genom att återföra upplagd sten till fors- och strömsträckor skapas fler ståndplatser och gömställen i vattendragen samtidigt som den vattenturbulens som uppstår när det framforsande vattnet möter stenarna förbättrar syresättningen av vattnet. Resultatet blir en mer varierad vattenmiljö där fler vattenlevande djur- och växtarter kan hitta en lämplig livsmiljö.

Svagt strömmande mindre å med fåtal stenar

Strömsträcka i Annån före restaureringen. Foto Johan Andreasson, Hudiksvalls kommun 7 september 2020.

Genom att använda resultat från tidigare utförd biotopkartering av Annån och Gnarpsån kunde fors- och strömsträckor i behov av restaurering lokaliseras. Kommunens samarbetspartner Gnarps fiskeområde tog sedan kontakt med de markägare som äger mark intill de sträckor av åarna som var påverkade av flottledsrensning. En förutsättning för att restaurera en viss fors- eller strömsträcka var att berörda markägare gett sitt godkännande till åtgärden.

På uppdrag av kommunen utförde Länsmuseet Gävleborg en kulturhistorisk inventering av vattenanknutna lämningar längs efter de sträckor av Annån och Gnarpsån som var i behov av att restaureras. Inventeringen utfördes för att lokalisera förekommande kulturhistoriska lämningar så att nödvändig hänsyn kunde tas till dessa lämningar i samband med åtgärdsarbetet.

En anmälan om vattenverksamhet skickades till länsstyrelsen i vilken länsmuseets redovisning av den kulturhistoriska inventeringen bifogades. Efter att länsstyrelsen meddelat sitt beslut med anledning av kommunens anmälan kunde själva åtgärdsarbetet ta vid.

Åtgärdsarbetet utfördes genom att en bandgående grävmaskin flyttade ut sten och död ved som fanns intill åsträckorna ut i själva strömfåran. Då tillgången på död ved i vattendragens absoluta närhet var begränsad så utfördes restaureringen främst genom att stenar i varierande storlekar flyttades ut i strömfåran.

Grävskopa arbetar i svagt strömmande mindre å med några stora stenar

Under utförandet av restaureringen i Annån. Foto Johan Andreasson, Hudiksvalls kommun 7 september 2020.

Större stenar och en del pinnar i en mindre svagt strömmande å

Strömsträcka i Annån efter avslutad restaurering. Foto av Johan Andreasson, Hudiksvalls kommun, 10 september 2020.

Kontakt
Siluett av person.

Verksamhetschef
Tillväxt och service

Alexandra Forslund
0652-361 40
alexandra.forslund@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till