MENY

Hur man överklagar ett beslut

Det finns flera sätt att överklaga beslut beroende på vilken instans som har tagit beslutet och på vilket sätt du berörs, förvaltningsbesvär eller kommunalbesvär.

Överklaga beslut som rör dig personligen, förvaltningsbesvär

Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig personligen, kan du överklaga genom förvaltningsbesvär. Lämna din överklagan till den nämnd eller förvaltning som fattat beslutet inom tre veckor från det att du fått del av beslutet. Du måste bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras.

Skickas till
Nordanstigs kommun
Box 56
829 21 Bergsjö

Vad händer efter du överklagat

Om förvaltningen inte anser att de kan fatta ett nytt beslut som gynnar dig kommer den att lämna över ärendet till Förvaltningsrätten i Falun som kan upphäva beslutet.

Begära laglighetsprövning, kommunalbesvär

Kommunalbesvär gäller beslut som rör samtliga kommuninvånare. Förvaltningsrätten kan också avgöra om ett allmänt beslut följer lagen. Alla kommunmedlemmar i Nordanstig kan överklaga ett kommunalt beslut till förvaltningsrätten. Överklagandet ska göras inom tre veckor från det att det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet har justerats. Överklagandet ska vara skriftligt och skickas direkt till Förvaltningsrätten i Falun, som bara kan avgöra om beslutet ska gälla eller upphävas.

Förvaltningsrätten är en så kallad förvaltningsdomstol. Dessa domstolar behandlar tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Förvaltningsrätten är första instans i en kedja där kammarrätt är andra och Högsta Förvaltningsdomstolen är högsta instans.

Skickas till
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
791 21 Falun

Klagan till Justitieombudsmannen, JO

Du kan klaga hos Justitieombudsmannen om du anser att du själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet och eller tjänsteman vid handläggning av ett ärende. Att du klagar hos Justitieombudsmannen betyder inte att du också överklagar beslutet.