Skrotbilar

Att ställa skrotbilar i naturen innebär nedskräpning vilket kan bedömas vara en brottslig gärning. Skrotbilar kan även läcka oljor och avge andra miljöfarliga ämnen som riskerar att skada vår gemensamma miljö. Fordonsägare har ett ansvar för att förvara sin bil på ett riktigt sätt eller lämna in den för skrotning. Om fordonet skulle utgöra en fara för miljön, exempelvis läcka olja, kopplas Norrhälsninge miljökontor in i ärendet.

Ett fordonsvrak eller skrotbil är alltid ägarens ansvar!

Kommunen har ingen skyldighet att forsla bort skrotbilar som står på privat mark, det är fastighetsägarens ansvar.

Det är den som äger en övergiven bil som är straffrättsligt ansvarig för bilen. Markägaren behöver i första hand få tag på ägaren och kontakta honom eller henne. I första hand är det ägarens ansvar att flytta fordonet.

Får du inte tag i fordonsägaren, ta kontakt med polisen som handlägger ärendet i enlighet med; Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Kontakta polisen på telefon 114 14, be om att få prata med ansvarig person i polisområdet som handlägger fordonsfrågor.

De fordon som övergivits på allmänna platser och kommunens mark anmäls till Teknik och hållbarhet.

Skicka ett brev till

Nordanstigs kommun
Teknik och hållbarhet
Box 56
829 21 Bergsjö

eller ett mejl till

teknik.hallbarhet@nordanstig.se

Prata med din granne/fordonsägaren i första hand. Om en fastighetsägare har många fordon på sin fastighet gäller Plan- och bygglagen 8:15 (en tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer).

Om du vill vara anonym kan du inte presentera dig eller på annat sätt informera om vem du är. Tänk på att i stort sett alla handlingar som skickas till oss är offentliga, så om anmälan görs skriftligt så kommer den fastighetsägare du anmält få ta del av den handlingen.

Du kan göra en anmälan på nedanstående sätt.

Skicka ett brev till

Samhällsbyggnadsenheten - Tillsyn
Nordanstigs kommun
Box 56
829 21 Bergsjö

eller ett mejl till

planochbygg@nordanstig.se