MENY

Ovårdad tomt eller byggnad

Att äga en fastighet innebär en hel del ansvar. Som fastighetsägare har du ett ansvar för att hålla din tomt i vårdat skick – oavsett om den är bebyggd eller inte.

Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. I plan- och bygglagstiftningen ställs krav på att ditt hus och tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för dina grannar och för trafiken inte uppkommer.

Det här bör du tänka på

Som fastighetsägare har du ett ansvar för att hålla din tomt i vårdat skick – oavsett om den är bebyggd eller inte. En ovårdad tomt kan skapa problem både för dig och grannarna runtom. Bland annat ökar risken för olyckor och miljön påverkas negativt.

Din tomt får inte användas som lager för till exempel skrot, bilar och skräp. Det kan gälla alla delar av en fastighet, till exempel trädgården eller uppfarten, men även ett skogsparti som ligger inom fastigheten. Om du bygger om eller renoverar får du använda tomten som upplag för material som behövs eller uppstår i arbetet, men under en begränsad tid.

Om fastigheten är illa skött kan det få konsekvenser för dig som fastighetsägare. Kommunen kan bestämma att du måste vidta åtgärder för att röja upp på tomten. Om du inte gör det kan du kan bli tvungen att betala höga viten, en sorts straffavgift.

Tänk därför på att hålla din fastighet i vårdat skick, både för din egen och din omgivnings skull.

Du som fastighetsägare kan bidra till en trevligare miljö för alla i vår kommun!

Du som fastighetsägare ansvarar för att häckar och växter inte skymmer sikten. Växtligheten får inte heller täcka skyltarna med gatunamn, eftersom utryckningsfordon måste kunna hitta fram snabbt. I Sveriges kommuner och regioners broschyr "Klipp häcken!" hittar du all information om hur tomter bör skötas för att hindra att skymd sikt leder till olyckor på bostadsgator.

Träd och buskar växer

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planeringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen. Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln. I plantskolor finns kunskap om växter. Där kan man få tips om arter som passar trädgården klimat- och funktionsmässigt, liksom skötselråd.

Plantera på rätt ställe

Stora buskar och träd bör placeras minst två meter innanför tomtgräns. Häck- och mindre buskplantor börplaceras minst 60 cm innanför tomtgräns.Om du anser att en tomt eller byggnad är ovårdad eller utgör risk för olycksfall kan du göra en anmälan till byggnadsnämnden.

Du väljer själv om du vill uppge namn eller om du vill vara anonym. Om du vill vara anonym kan du inte presentera dig eller på annat sätt informera om vem du är. Tänk på att i princip alla handlingar som skickas till oss är offentliga, så om anmälan görs skriftligt så kommer den fastighetsägare du anmält få ta del av den handlingen.

Om du vill göra en anmälan skickar du ett brev eller mejl till:

Nordanstigs kommun
Samhällsbyggnadsenheten - Tillsyn
Box 56
829 21 Bergsjö

planochbygg@nordanstig.se