MENY

OVK

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll. I nästan alla byggnader där människor regelbundet vistas måste man göra regelbundna kontroller av ventilationen.

OVK gör man för att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat och att ventilationen fungerar i enlighet med de krav som satts av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Boverket med flera. Du som är ägare av en byggnad måste anlita en besiktningsman för att utföra en OVK.

Byggnadsägaren ansvarar för att reglerna följs

Byggnadens ägare ska se till att OVK utförs enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF) samt Boverkets föreskrifter.

OVK ska genomföras dels innan ett ventilationssystem första gången tas i bruk, så kallad första besiktning, dels regelbundet vid återkommande tillfällen, så kallad återkommande besiktning.

Den återkommande besiktningen ska man göra med olika intervaller beroende på vilken typ av byggnad och ventilationssystem man har. Vissa byggnader och ventilationssystem är helt eller delvis undantagna från kraven på OVK.

En- och tvåbostadshus behöver endast kontrollera ventilationen vid installering.

Anmäl OVK Länk till annan webbplats.

 • Utgångspunkten är att de flesta byggnader ska kontrolleras.
 • Ska göras regelbundet, intervallen är tre respektive sex år för olika byggnadstyper och verksamheter.
 • Ska göras av certifierad kontrollant.
 • Besiktningsprotokollet ska skickas till Samhällsbyggnadsenheten av certifierad besiktningsman, se länk nedan.
 • Intyg från besiktningsman ska sättas upp väl synligt i byggnaden.
 • Fel och brister i ventilationen ska åtgärdas omgående.

Återkommande OVK behöver inte göras inte på en- och tvåbostadshus:

 • med fläktstyrd till- och frånluft (FT-ventilation)
 • med fläktstyrd frånluft med värmeåtervinning (FX-ventilation)
 • med fläktstyrd till- och frånluft med värmeåtervinning (FTX-ventilation).

Återkommande OVK behöver inte göras inte på:

 • industribyggnader, förutom kontors- och personalutrymmen
 • ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring,
  förutom kontors- och personalutrymmen
 • byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur.

Mer information om OVK (boverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krav på funktionskontroll av ventilationssystem (boverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om vilka intervaller som gäller för olika byggnadstyper och verksamheter samt vad kontrollerna ska omfatta kan du läsa om på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där finns också alla certifierade kontrollanter listade. När du anlitar en funktionskontrollant för att göra OVK hos dig, tänk på att kontrollera så att personen har den behörighet som krävs för just din byggnad och ditt ventilationssystem.

Certifierade kontrollanter i Gävleborgs län (boverket.se) Länk till annan webbplats.

När en funktionskontrollant utfört en OVK i din byggnad får du ett protokoll med resultatet. Kontrollanten skickar även ett exemplar av protokollet till oss på Samhällsbyggnadsenheten.

Du får också ett intyg av kontrollanten på att obligatorisk ventilationskontroll är utförd i din byggnad och vilket datum kontrollen gjordes. Du ska sätta upp intyget på väl synlig plats, till exempel i trapphuset eller entrén.

Om funktionskontrollanten upptäcker allvarliga brister i din ventilation kommer hen ange åtgärder som du måste vidta inom en viss tid.

Samhällsbyggnadsenheten ansvarar för tillsyn av OVK i Nordanstig. Byggnadsnämnden ska se till så att fastighetsägare i kommunen följer reglerna om OVK och att funktionskontrollanterna utför sitt arbete på ett korrekt sätt.

Besiktningsmannen som utför OVK skickar in besiktningsprotokollet till kommunens bygglovenhet som registrerar det. När ett protokoll som inte är godkänt eller en besiktning uteblir gör byggnadsnämnden tillsyn. Vi kontaktar då byggnadens ägare och begär in ett godkänt protokoll. Om detta inte sker inom utsatt tid riskerar byggnadens ägare att föreläggas med vite.

Om en fastighetsägare inte följer reglerna för OVK kan kommunen förelägga fastighetsägaren om att vidta åtgärder. Föreläggandet kan också vara förenat med ett vite.

Skicka ett brev eller mejl till

Nordanstigs kommun
Samhällsbyggnadsenheten - Tillsyn
Box 56
829 21 Bergsjö

planochbygg@nordanstig.se

Kontakt

Administration Plan och Bygg

Porträttbild på Mikael Nilsson

Byggnadsinspektör

Mikael Nilsson

0652-362 48, telefontid 10.00-11.30
mikael.nilsson@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Ingemar Englundh

Byggnadsinspektör

Ingemar Englundh

0652-361 92, telefontid 10.00-11.30
ingemar.englundh@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till