MENY

Luftkvalitet

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet är kommunen skyldig att rapportera in objektiv skattning av luftkvalitetssituationen senast den 15 juni 2020.

Objektiv skattning

En objektiv skattning är en undersökning som tar sin utgångspunkt i en uppföljande inventering av de lokala förutsättningarna och deras förändring sedan föregående års undersökning. Sådana förändringar kan vara nya utsläppskällor alternativt nya platser där människor exponeras för höga halter av de luftföroreningar som ska kontrolleras.

Resultat

Resultatet från den objektiva skattningen visar att samtliga former av luftföroreningar som ingått i undersökningen sannolikt eller med stor sannolikhet ligger under den nedre utvärderingströskeln för respektive förorening.

Metod

Skattningen har utförts enligt Naturvårdsverkets vägledande dokument Inledande kartläggning och objektiv skattning av luftkvalitet, version 3.1.

Inledande kartläggning

Årets objektiva skattning har tagit sin utgångspunkt från förra årets objektiva skattning samt den inledande kartläggning som genomfördes 2018.

Kontakt
Siluett av person.

Verksamhetschef
Tillväxt och service

Alexandra Forslund
0652-361 40
alexandra.forslund@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till