MENY

Ny detaljplan för Stocka hamnområde, Stocka 3:21 med flera

Detaljplaneförslaget var under våren 2021 ute på samråd. Sedan dess pågår ett revideringsarbete där synpunkter beaktas och ett mer omfattande utredningsunderlag tas fram. Förhoppningen är att planförslaget kan ställas ut för granskning under våren/sommaren 2023.

Syfte med planen?

Detaljplaneförslaget syftar till att möjliggöra utveckling av Stocka tätort och ta tillvara på kommunens värdefulla kustmiljöer. Syftet är att utveckla besök- och turistnäringen, möjliggöra kustnära bostäder samt att tillgängliggöra kusten i Stocka för allmänheten med hjälp av gång- och cykelvägar, gemensamma båtbryggor samt allmänna platser.

Kontakt
Siluett av person.

Stadsarkitekt – vakant

 

Siluett av person.

Planarkitekt

Vakant