MENY

Bergsjö centrum

Illustration över vision för Bergsjös nya centrum – två kvarter mitt i samhällets hjärta

Illustration: Sweco

Dialogmötet den 12 februari 2020

Den 12 februari hölls det första det första dialogmötet i processen med att ta fram en ny helhetsplanering för Bergsjö centrum. Vi vill uppmuntra dig som inte kunde delta på mötet att höra av dig med tankar och idéer.

Douglas Helsing, stadsarkitekt, douglas.helsing@nordanstig.se, 0652-367 43

Vision för Bergsjös nya centrum – två kvarter mitt i samhällets hjärta

Vi planerar Bergsjös nya centrum – två kvarter mitt i samhällets hjärta. Ett tydligt centrum utformat med hög arkitektonisk kvalitet och varsamhet om befintliga värden stärker Bergsjös identitet. De nya kvarteren kopplar samman skolan med ett framtida bostadsområde.

Bostäder, kontor, verksamhetslokaler och ett torg skapar en viktig mötesplats för alla. Här är kopplingen till resecentrum viktig och livgivande. Torget ska vara en plats med rum för såväl aktiva inslag och kultur som för det rofyllda och med koppling till natur. Allt med en intim rumslig inramning.

Nya Bergsjö centrum är en plats som Bergsjöborna deltagit i utformningen av och är stolta över.

Dialog och planering

Efter det tidigare beslutet att bygga ett trygghetsboende på fotbollsplanen i Bergsjö vill vi ta ett helhetsgrepp kring Bergsjö centrum och göra en samlad planering för området. Målsättningen är att skapa en trivsam och väl fungerande plats för framtiden. Den nu gällande detaljplanen för fotbollsplanen tillåter byggande av bostäder och centrumverksamhet, men i en begränsad omfattning. Vi kommer därför att ta fram nya detaljplaner för att skapa fler möjligheter på platsen.

Genom att föra en dialog tidigt i processen med invånare, verksamheter och besökare hoppas vi få in så många tankar och idéer som möjligt för att skapa ett både funktionellt och trivsamt centrum för alla.

Efter den tidiga dialogen följer en lagstyrd planprocess enligt PBL (Plan- och bygglagen). I den processen kommer fler tillfällen ges att lämna synpunkter innan vi har en styrande detaljplan för området. Efter det kan arbetet med att förverkliga visionerna starta.

Du kan läsa mer om den lagstyrda planprocessen här. Länk till annan webbplats.

Flygbild över planområdet, markerat med etapp 1 och 2

Planområdet delas upp i två etapper.

Planområdet

Området som är tänkt att planläggas är markerat på bilden ovan och omfattas av både obebyggd och bebyggd mark. Parkeringar, vägar med mera ingår också i det som är tänkt att planläggas.

Vår avsikt är att göra en etappindelning av området. I det första skedet görs en detaljplan över fotbollsplanen (1) och i etapp två (2) över området som innefattar bland annat ICA och den gamla järnhandeln. På det sättet blir det en bättre helhet.

Ambitionen är att området ska kunna bebyggas med både ett trygghetsboende och nya bostäder. Vi vill skapa en ny mötesplats, kanske ett torg där det finns plats för både spontanidrott, kultur och restauranger. Vi vill skapa ett rikare Bergsjö centrum!


Kontakt
Siluett av person.

Stadsarkitekt – vakant

Verksamhetschef
Alexandra Forslund

0652-361 40

Skicka ett meddelande till